Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona12/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

XIII. System wdrażania


Plan realizowany jest przez zainteresowane gminy w ramach ich zadań własnych. Wszelkie działania będą planowane wspólnie, uzgadniane w ramach uprawnień Partnerów, rozliczane przez organizację wdrażającą pod nadzorem uczestników Porozumienia. Zakres działań na terenie poszczególnych gmin Porozumienia będzie dostosowywany do możliwości tamtejszych samorządów, równocześnie z uwzględnieniem rynkowej efektywności oraz gotowości i zdolności wsparcia przez samorząd.

Równocześnie Plan, przez jego akceptację przez wszystkie zainteresowane strony, stwarza możliwość utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania transportem (najpierw komunalnym transportem zbiorowym, później szerzej).

Przewiduje się, że Plan będzie realizowany jako wyłączne zadanie specjalnie zorganizowanej struktury zarządczej, kontrolowanej przez Partnerów Porozumienia. Pierwszym zadaniem tej organizacji byłoby pozyskanie grantu w ramach ZPORR


i zarządzanie realizacją ŁTR. Struktura ta byłaby beneficjentem grantu ZPORR. W obecnej fazie badanie są trzy warianty stworzenia struktury zarządczej jak niżej. Oznaczenia kolorów wskazują na cechy sprzyjające (kolory ciepłe) i utrudniające (kolory zimne) praktyczną realizację Projektu.

Tabela 27: Warianty systemu wdrażania projektu ŁTR.

Kryterium

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Zarządza Miasto Łódź (przez ZDiT) na podstawie Porozumienia Komunalnego

Zarządza spółka, powołana przez Poro-zumienie (lub uzgodniona w Porozumieniu)

Zarządza Związek Komunalny
Cecha rozwiązania

Skutek

Cecha rozwiązania

Skutek

Cecha rozwiązania

Skutek

Kształtowanie organizacji

Struktura istnieje


Niewielkie koszty i możliwość szybkiego uruchomienia

Strukturę trzeba powołać

Koszty powołania spółki, konieczność prac organizacyjnych

Strukturę trzeba powołać

Może dojść do upolitycz-nienia, żmudna procedura powołania, nowe koszty

Sprawność zarządzania

Możliwa obawa o zdominowanie Projektu przez Łódź

Utrudnione kontakty

Wszyscy uczestnicy mogą mieć wpływ na Projekt

Płynna współpraca

Wszyscy uczestnicy mogą mieć wpływ na Projekt

Płynna współpraca

Zagrożenie domina-cją bieżących zadań przed Projektem

Możliwe opóźnienia

Jedno zadanie dla spółki

Gwarantowana koncentracja na Projekcie

Jedno zadanie dla Związku

Gwarantowana koncentracja na Projekcie

Dysponowanie mieniem komunalnym

Łatwość dysponowania powstałym mieniem

Przekazywanie majątku na podstawie porozumień

Trudności formalne przekazywania mienia gminom, powstałego w wyniku realizacji Projektu

Dość skomplikowane procedury formalne, problemy podatkowe

Jasność praw do dysponowania mieniem (struktura samorządowa)

Możliwość różnych rozwiązań prawno - organizacyjnych

Przyszły rozwój zintegrowanego systemu zarządzania

Miasto Łódź oferuje ZDiT jako zarząd aglomeracyjny

Z czasem możliwość przekształcenia w zarząd aglomeracyjny

Miasto Łódź oferuje ZDiT jako zarząd aglomeracyjny

Z czasem możliwość przekształcenia w zarząd aglomeracyjny

Miasto Łódź oferuje ZDiT jako zarząd aglomeracyjny

Z czasem możliwość przekształcenia w zarząd aglomeracyjny

Sposób prze-kazania taboru w ramach Projektu

Tabor jest udostępniany operatorowi

Mogą powstać wątpliwości prawne co do wniesienia taboru aportem

Spółka sama świadczy usługi lub udostępnia tabor operatorowi

Brak pomocy publicznej, konieczne zamówienie na operatora

Tabor jest udostępniany operatorowi

Mogą powstać wątpliwości prawne co do wniesienia ta-boru aportem

Własność infrastruktury

Każda gmina na swoim terenie

Zawarcie umowy z m. Łódź o zarządzanie

Spółka związana z Porozumieniem

Spółka gospodaruje na własnych aktywach

Zawiązek komunalny na całym terenie

Zawarcie umów o zarządza-nie z różnymi podmiotami

Własność taboru

Operator

Miasto Łódź oferuje ZDiT jako zarząd aglomeracyjny

Spółka lub Operator

Jeśli Spółka – dzierżawa taboru Operatorowi

Operator

Miasto Łódź oferuje ZDiT jako zarząd aglomeracyjny

Źródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.

Tabela 28: Warianty funkcjonowania operatora ŁTR (założenie - spółka handlowa).
Wariant 1: Wspólny podmiot komunalny, poza MPK

Wariant 2: PPP

Wariant 3: przekazanie zadania MPK Łódź

Powołanie podmiotu

Nowy podmiot, ew. na bazie istniejącej spółki

Wyłonienie podmiotu w drodze przetargu / konkursu

Przydzielenie zadania przez Porozumienie,

Własność aktywów

Infrastruktura - każda gmina oddzielnie, tabor – wspólny operator

Infrastruktura - każda gmina oddzielnie, tabor – operator prywatny

Infrastruktura - każda gmina oddzielnie, tabor - MPK

Zawarcie umowy

Kontrakt negocjowany, z wolnej ręki

Przetarg / konkurs

Kontrakt negocjowany, z wolnej ręki

System taryfowy

Włączenie w taryfę Łodzi, ew. z rozszerzeniem jej na Aglomerację

Włączenie w taryfę Łodzi, ew. z rozszerzeniem jej na Aglomerację

Włączenie w taryfę Łodzi, ew. z rozszerzeniem jej na Aglomerację

System rozliczeń

Umowa brutto (obecnie wątpliwości prawne co do możliwości jej stosowania)

Umowa brutto

Umowa brutto

Ocena strategiczna rozwiązania:

 • Rozwiązanie częściowo rynkowe, początki przygotowań do uwolnienia rynku w UE (ok. 2010)

 • Potencjalny konflikt z załogą MPK

 • Czytelność w stosunku do doświadczeń
 • Rozwiązanie rynkowe, wspierane przez UE, przygotowanie do uwolnienia rynku

 • Potencjalny konflikt z MPK


Nowy model prawno – organizacyjny, problemy prawne procedury przetargowej (brak ustawy o PPP)

 • Rozwiązanie tradycyjne, brak przygotowania do uwolnienia rynku
 • Zapewne brak konfliktu z MPK

 • Prostota wdrożeniaŹródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.

XIV. Rekomendacje z analizy wariantów:A. Zarządzanie projektem ŁTR
Podmiotem o potencjale technicznym, ekonomicznym i finansowym odpowiednim do pełnienia funkcji jednostki zarządzającej projektem ŁTR jest MPK-Łódź sp. z o.o. (MPK). Dzięki powierzeniu MPK roli podmiotu zarządzającego projektem nie będzie konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej. Ponadto, zgodnie z treścią Uzupełnienia ZPORR, Spółka MPK, jako podmiot wykonujący usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i będący jednoosobową spółką Miasta Łodzi, jest uprawniona do występowania o dofinansowanie w ramach ZPORR projektów w sferze infrastruktury transportu publicznego jako Beneficjent Końcowy. Dlatego też rekomendowany jest wariant II z MPK jako podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu, ponieważ ten wariant jest najłatwiejszy do realizacji pod względem formalnym i organizacyjnym.

Mechanizm wdrażania projektu przez MPK byłby następujący:

Miasto Łódź oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane udziałem w projekcie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, zawrą wspomniane Porozumienie Komunalne, w efekcie którego wniosą zadeklarowane w budżetach kwoty na projekt oraz zobowiążą się do usług transportu publicznego w zakresie wynikającym z Planu Zintegrowanego.

Dysponując umową przewozową i dzierżawy infrastruktury oraz statutowym umocowaniem jako jednostka miejska, wykonująca na zlecenie samorządów usługi przewozowe – MPK zaciągnie kredyt inwestycyjny na realizację części infrastrukturalnej oraz w ramach bieżącej działalności operacyjnej wnosi wkład w zakup taboru. Wielkość kredytu musi zapewnić finansowanie projektu z uwzględnieniem refinansowania ze środków ZPORR z jednej strony a z drugiej kredyt byłby możliwy do spłaty w ramach posiadanej umowy przewozowej.

Miasta, wspierające z własnych budżetów Projekt w części infrastrukturalnej, upoważnią w umowie MPK do działania na obiektach, będących ich własnością, MPK zaś sfinansuje te prace jako inwestycje w obce środki trwałe. Wykonane (zmodernizowane) obiekty pozostałyby w dyspozycji MPK przez okres 5 lat, po czym zostaną podjęte decyzje o ich dalszym zagospodarowaniu.
B. Wybór operatora ŁTR:
Wybór MPK jako podmiotu wdrażającego projekt i jednocześnie Beneficjenta Końcowego będzie skutkować tym, że podmiot ten zobowiązany będzie zapewnić trwałość projektu przez co najmniej 5 lat. Po tym okresie jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele infrastruktury będą mogły powierzyć dalszą eksploatację Łódzkiego Tramwaju Regionalnego operatorowi wybranemu w trybie przetargu.

Załącznik Nr 2


do uchwały Nr XLIII/755/05

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 19 stycznia 2005 r.


Porozumienie międzygminne


w sprawie wdrożenia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”
zawarte w ....................................... w dniu .......................... pomiędzy następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Miastem Łódź – reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi

a

............................ - reprezentowanym przez ...................,............................ - reprezentowanym przez ...................,

............................ - reprezentowanym przez ...................,

............................ - reprezentowanym przez ....................,

na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.):


§ 1.

Przedmiotem Porozumienia międzygminnego w sprawie wdrożenia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”, zwanego dalej Porozumieniem, jest przygotowanie do realizacji i realizacja „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”, zwanego dalej Planem Zintegrowanym.


§ 2.

 1. Strony Porozumienia powierzają Miastu Łódź funkcję koordynatora działań związanych z wypełnieniem zadania publicznego określonego w § 1.

 2. Strony Porozumienia przyjmują na siebie obowiązek udziału w kosztach realizacji zadania powierzonego Miastu Łódź.

§ 3.


Efektem realizacji Planu Zintegrowanego będzie osiągnięcie czterech następujących celów głównych, służących poprawie jakości usług transportu zbiorowego świadczonych na terenie Aglomeracji Łódzkiej, rozumianej jako łączny obszar jednostek samorządu terytorialnego – stron Porozumienia:

 • Celu 1: integracji taryfowej, polegającej na wprowadzeniu wspólnej taryfy na przejazdy pasażerskie w sieci transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Łódzkiej;

 • Celu 2: integracji informacyjnej, polegającej na wykreowaniu systemu obiegu informacji dla pasażera, tradycyjnej i elektronicznej, o usługach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Łódzkiej, w szczególności dotyczącej rozkładów jazdy, przebiegu tras poszczególnych linii, rozmieszczenia przystanków;

 • Celu 3: zrealizowaniu programu inwestycyjnego, stanowiącego część Planu Zintegrowanego, a w szczególności przygotowanie i wdrożenie projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, zwanego dalej ŁTR;

 • Celu 4: wykreowaniu i wdrożeniu systemu utrzymania tramwajowej infrastruktury torowo – sieciowej na obszarze Aglomeracji Łódzkiej.

§ 4.


W fazie przygotowania do realizacji Planu Zintegrowanego strony Porozumienia zobowiązują się do:

 1. przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień realizacji celów Planu Zintegrowanego z zainteresowanymi organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i samorządem gospodarczym;

 2. przeprowadzenia postępowań administracyjnych wg swoich kompetencji, w tym zwłaszcza w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz udostępnienia nieruchomości komunalnych na potrzeby realizacji Planu Zintegrowanego.

§ 5.


1. Przy realizacji Planu Zintegrowanego w zakresie Celu 1 strony Porozumienia zobowiązują się w szczególności do:

 1. opracowania i uzgodnienia struktury i mechanizmu rozliczeniowego wspólnej taryfy, wyboru formuły jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrożenie i zarządzanie wspólną taryfą oraz przygotowania i wprowadzenia zintegrowanej karty miejskiej;

 2. wdrożenia wspólnej taryfy w dwóch fazach:

 • w fazie pierwszej – w sieci tramwajowych i autobusowych połączeń międzygminnych,

 • w fazie drugiej – w sieci połączeń wewnętrznych.

2. Strony Porozumienia uzgodnią szczegółowy tryb i harmonogram wdrażania taryfy zintegrowanej, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wejścia w życie Porozumienia.

§ 6.


W zakresie realizacji Celu 2 strony Porozumienia zobowiązują się w szczególności do:

 1. opracowania systemu gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji informacji o usługach transportu zbiorowego w Aglomeracji Łódzkiej, z uwzględnieniem usług świadczonych przez przewoźników niezależnych;

 2. wyboru formuły i utworzenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu informacji dla pasażera, która jednocześnie – za zgodą organów stanowiących stron Porozumienia, pełniłaby funkcję koordynatora rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym w Aglomeracji Łódzkiej.

§ 7.


W zakresie realizacji Celu 3 strony Porozumienia zobowiązują się w szczególności do:

 1. udziału w selekcji lub w utworzeniu struktury organizacyjnej – potencjalnego beneficjenta środków interwencji funduszy strukturalnych, odpowiedzialnego za pozyskanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz za realizację projektu ŁTR;

 2. określenia zasad finansowania projektu ŁTR oraz prawno – organizacyjnej i finansowej formuły jego eksploatacji.

§ 8.

W zakresie realizacji Celu 4 strony Porozumienia zobowiązują się w szczególności do: 1. wyboru jednostki organizacyjnej, która będzie realizować zadania z zakresu utrzymania, konserwacji i remontów tramwajowej infrastruktury torowo – sieciowej, znajdującej się na obszarze całej Aglomeracji Łódzkiej;

 2. powierzenia tej jednostce, za zgodą organów stanowiących stron Porozumienia, mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań określonych w niniejszym paragrafie w pkt 1.

§ 9.


W celu sfinansowania zadań zawartych w poszczególnych Celach Planu Zintegrowanego i dla jego sprawnej realizacji strony Porozumienia uzgadniają następujące zasady gospodarki finansowej:

 1. wielkość udziału każdej ze stron Porozumienia w finansowaniu wdrażania Planu Zintegrowanego, w ramach realizacji Celu 1, Celu 2 i Celu 4, oparta jest na parytecie demograficznym – kryterium udziału liczby mieszkańców stron Porozumienia i wyraża się następującym algorytmem:

a1X + a2X + .... + anX = X

gdzie:


a1, a2, an – współczynnik udziału liczby mieszkańców, przypisany danej jednostce terytorialnej – stronie Porozumienia w globalnej liczbie ludności zamieszkującej obszar objęty Planem Zintegrowanym. Suma współczynników wynosi zawsze 1 niezależnie od liczby jednostek samorządu terytorialnego – stron Porozumienia

X - łączna kwota planowanych wydatków budżetowych stron Porozumienia, przeznaczonych w danym roku na wdrożenia Planu Zintegrowanego. 1. w zakresie realizacji Celu 3:

 1. w ramach przygotowania dokumentacji do wniosku o współfinansowanie projektu ŁTR ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności: studium wykonalności projektu, oceny oddziaływania na środowisko, programu funkcjonalno-użytkowego, stosuje się algorytm określony w pkt. 1;

 2. na etapie realizacji projektu ŁTR zostaną określone na podstawie wyników zawartych w studium wykonalności, programie funkcjonalno-użytkowym i na podstawie określenia realnych możliwości sfinansowania udziału własnego przez strony Porozumienia, na obszarze których realizowany będzie projekt ŁTR,

 1. ustalenie parytetu demograficznego następuje w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w kategorii „Ludność” według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., w chwili zawarcia Porozumienia oraz podlega przeliczeniu w momencie przystąpienia lub wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego z Porozumienia.

§ 10.

 1. Miasto Łódź działa jako pełnomocnik stron Porozumienia w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest wdrażanie Celów Porozumienia.

 2. Każdorazowo w skład komisji przetargowej powołany zostaje przedstawiciel każdej ze stron Porozumienia.

§ 11.


 1. Strony Porozumienia zobowiązują się do uwzględniania w uchwałach budżetowych na kolejne lata wydatków związanych z realizacją Planu Zintegrowanego.

 2. Do dnia 30 czerwca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy Miasto Łódź przekaże do konsultacji stronom Porozumienia projekt planu finansowego na dany rok budżetowy na wdrożenie Planu Zintegrowanego z podziałem na poszczególne zadania, wraz
  z kwotowym określeniem udziałów budżetów poszczególnych stron Porozumienia.

§ 12.


 1. Porozumienie zawiera się na czas określony, do 31 grudnia 2008 r.

 2. Przedłużenie czasu trwania Porozumienia jest możliwe za zgodą co najmniej dwóch stron wyrażoną na piśmie do dnia 30 września 2008 r.

 3. Każda ze stron może wystąpić z Porozumienia z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 13.


Porozumienie nie narusza dotychczas obowiązujących porozumień międzygminnych, zawartych dla wykonywania zadań własnych gmin z obszaru Aglomeracji Łódzkiej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
§ 14.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 15.


Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają zgody wszystkich stron Porozumienia wyrażonej w formie podpisanego aneksu.
§ 16.

Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić inne jednostki samorządu terytorialnego, które zadeklarują chęć uczestnictwa we wdrażaniu Planu Zintegrowanego.§ 17.

Porozumienie sporządzono po dwa egzemplarze dla każdej strony.

1 Dane szacunkowe, do celów porównawczychPobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna