Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona2/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Spis wykresów

Wykres 1: Dynamika wzrostu PKB w Łodzi i w Polsce w latach 1999-2001. 8

Wykres 2: Porównanie ruchliwości mieszkańców Łodzi i innych miast polskich
w podziale na grupy motywacji podróży. 44


Wykres 3: Struktura podróży według środków podróżowania w kilku miastach polskich. 44

Wykres 4: Rzeczywiste finansowanie sektora komunikacyjnego przez Aglomerację Łódzką w cenach stałych roku 2004. 57

Wykres 5: Finansowanie sektora transportu publicznego w cenach bieżących (w mln zł). 58Spis map

Mapa 1: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Aglomeracji Łódzkiej

– Model systemu.......................................................................................................41

Mapa 2: Układ komunikacji szynowych na rok 2020, wariant 1 tramwajowy.......................45

Mapa 3: Potoki pasażerskie w komunikacji szynowej rok 2020, wariant 1 - godzina szczytu

porannego.................................................................................................................46

Mapa 4: Potoki pasażerskie w komunikacji szynowej rok 2020, wariant 1 - godzina szczytu

porannego obszar śródmiejski..................................................................................47I. Założenia metody opracowania

Plan jest przygotowywany jako podsumowanie i synteza dotychczasowych decyzji


i działań planistycznych i realizacyjnych Miasta Łodzi, Miast Aglomeracji: Pabianic, Zgierza, Ozorkowa oraz Gmin: Zgierz, Ksawerów i Konstantynów Łódzki.

Celem strategicznym planu jest wytyczenie kierunków działań na lata 2004 – 2008 i dalsze dla osiągnięcia założeń polityki rozwoju Aglomeracji, opartych na wiodącej roli transportu zbiorowego, wyrażającej się w:

 • poprawie dostępności centralnej części Aglomeracji zarówno dla mieszkańców Łodzi, jak i północnych i południowych, najbardziej oddalonych części Aglomeracji,

 • poprawie funkcjonowania centralnej części Aglomeracji, przez uporządkowanie organizacji ruchu, nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego w ruchu, upłynnienie ruchu,

 • poprawie warunków środowiskowych przez zmniejszenie emisji hałasu
  i spalin.

Celem doraźnym Planu jest przygotowanie i realizacja zespołu projektów rozwojowych, służących integracji funkcjonalnej Aglomeracji. Osią tej integracji jest Łódzki Tramwaj Regionalny (ŁTR), sprawne połączenie szynowe północ – południe przez całą Aglomerację oraz towarzyszące mu przedsięwzięcia z zakresu: zarządzania systemem transportowym, drogownictwa, organizacji i sterowania ruchem pojazdów, taryf
i systemów biletowych oraz informacji i promocji.

Diagnoza stanu i perspektyw rozwojowych oparta została na podstawie szerokich prac studialnych (w tym na ostatnio wykonanym kompleksowym „Studium systemu transportowego Łodzi”, BPRW, 2002) oraz zbiorów danych o systemie transportowym


i jego otoczeniu, prowadzonych przez Miasto Łódź, współpracujące Miasta i Gminy i ich jednostki organizacyjne. Przeprowadzono także analizę wskaźników funkcjonalnych i ekonomicznych i porównano z analogicznymi danymi z innych miast polskich, co pozwala ocenić stan systemu i pożądane kierunki zmian (metoda benchmarkingu).

Plan, jako sektorowy dokument strategiczny, oparty został na celach politycznych rozwoju poszczególnych Miast i Gmin, eksponując związki pomiędzy tymi celami a czynnikiem aglomeracyjnej integracji transportu zbiorowego.

Plan został podany ocenie zainteresowanych samorządów a także administracji rządowej i organizacji przewoźników.


II. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Łodzi i obszaru funkcjonalnie powiązanego
z Miastem
 1. Sytuacja społeczno – gospodarcza Łodzi i Aglomeracji


Łódź

a) Główni pracodawcy, struktura i trendy w gospodarce

Gospodarkę Łodzi, jako dominującego podmiotu w Aglomeracji, charakteryzują poniższe dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wg rodzajów działalności i sektorów własności.Tabela 1: Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Łodzi wg rodzajów działalności i sektorów własności.

Wyszczególnienie
Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Ogółem:

 
92 226

 

2544

 

89 682

w tym:

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo467

 

2
465

Górnictwo i kopalnictwo

18

 

1

 

17

Przetwórstwo przemysłowe

14 085

 

72

 

14 013

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

 

 

 

 

 

energię elektryczną, gaz, wodę

22

 

7

 

15

Budownictwo

 

7 263

 

12

 

7 251

Handel i naprawy

 

30 412

 

30

 

30 382

Hotele i restauracje

 

2 188

 

10

 

2 178

Transport, gospodarka magazyn.

 

 

 

 

 

łączność
 

7 161

 

12

 

7 149

Pośrednictwo finansowe

3 615

 

2

 

3 613

Obsługa nieruchomości i firm

15 264

 

1 687

 

13 577

Edukacja

 

 

2 100

 

536

 

1 564

Ochrona zdrowia i opieka

 

 

 

 

 

społeczna
 

3 855

 

109

 

3 746

Pozostała działalność

 

5 776

 

64

 

5 712

Źródło: dane GUS

Tabela 2: Liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w sektorach.

Wyszczególnienie

Ogółem zatrudnionych

Ilość przedsiębiorstw

razem

udział

małe

średnie

duże

razem

udział

małe

średnie

duże(0-9)

(10-49)

(50 i więcej)(0-9)

(10-49)

(50 i więcej)

ŁÓDŹ

409670

100%

146080

73858

189732

92342

100%

87575

3849

918

Rolnictwo i rybołówstwo

1639

0,40%

891

277

471

473

0,51%

451

17

5

Przetwórstwo przemysłowe

138582

33,83%

40207

31269

67106

14103

15,27%

19405

1631

352

Usługi

269449

65,77%

104982

42312

122155

77766

84,22%

67719

2201

561

Źródło: Tablica GUS Pracujący wg klas wielkości (dane z rejestru REGON), stan w dniu 31.12.2003

Miejsca poza Aglomeracją, z których dojeżdżają osoby zatrudnione w Aglomeracji są nieliczne. Koncentrują się wokół zespołu hurtowni i targowisk w rejonie Tuszyna (południowy wschód od Aglomeracji). Zatrudnienie tam mam charakter rozproszony i sezonowy, zmienia się w zależności od koniunktury handlowej w drobnym handlu w skali Centralnej Polski.b) Poziom ekonomiczny:

W 2001 r. dla Łodzi wskaźnik PKB na mieszkańca wynosił 23924 zł, co stawia miasto Łódź na niższym poziomie w porównaniu do innych dużych miast wojewódzkich (Kraków 29998 zł; Poznań 39847 zł ; Wrocław 29076 zł; Warszawa 58449 zł). W porównaniu do województwa łódzkiego (14350 zł) jak i średniej krajowej (19440 zł) wskaźniki dla Łodzi są nieco wyższe.

Dynamika PKB w Łodzi maleje szybciej, niż średnio w kraju – w ostatnich latach jest ono niemal 2-krotnie szybsze. Wynika to głównie z upadku przemysłów: włókienniczego, odzieżowego, skórzanego, które do połowy lat 90-ych dominowały w Mieście.

Wykres 1: Dynamika wzrostu PKB w Łodzi i w Polsce w latach 1999-2001.

Źródło: GUS
c) Sfera społeczna

Liczba ludności Łodzi w ostatnich latach się zmniejsza i wynosiła na koniec 2003 roku 779,1 tys. osób Od dziesięciolecia trwa tendencja systematycznego obniżania się liczby ludności miasta spowodowanej zarówno ujemnym przyrostem naturalnym jak i występującym w ostatnich latach ujemnym saldem migracji.Wg GUS, stan na 31.12.2003 ludność Łodzi wyniosła ogółem: 779.100 osób, w tym:

 • w wieku przedprodukcyjnym: 122.300 osób, tj. 15,7 %

 • w wieku produkcyjnym: 505.600 osób, tj. 64,9 %

 • w wieku poprodukcyjnym: 151.200 osób, tj. 19,4 %

Ważniejsze dane o ludności w Łodzi podano w tabeli nr 3

Tabela 3: Dane o ludności Łodzi w latach 2000-2003.
2000

2002

2003

Ludność ogółem

798 418

785 134

779 129

w tym :


mężczyźni

365 092

358 589

355 710

kobiety

433 326

426 545

423 419

Przyrost naturalny

-5 530

-4 924

-4 785

Saldo migracji

-743

-968

-957

Źródło: dane GUS, w tym wg Spisu Powszechnego.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2003 roku wynosiło 111,1 tys. osób i w porównaniu z rokiem poprzednim uległo zmniejszeniu. Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2003 roku wyniosła 65177 osób (12,9%), w tym liczba osób posiadających uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 12995 (20% bezrobotnych). Liczba osób wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy wynosiła 1854. Szczegółowe dane dotyczące bezrobocia w regionie łódzkim przedstawia (Tabela nr 4).
Tabela 4: Stopa bezrobocia w regionie łódzkim w latach 2000-2004.
2000

2001

2002

2003

Maj 2004

Polska

15,1

19,4

20,0

20,0

19,6

Woj. łódzkie

16,3

20,3

20,7

20,8

20,1

Łódź

15,8

bd

22,2

bd

18,8

Źródło: dane GUS

Płaca średnia w sektorze przedsiębiorstw w 2003 roku wynosiła 2037,31 zł w tym


w przemyśle – 2015,04 zł, w budownictwie – 2058,78 zł, w handlu i usługach – 2066,61 zł,
w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności – 2512,02 zł,w nauce – 1949,55 zł.

Synteza sytuacji gospodarczej Łodzi na tle innych dużych miast polskich zawarta jest w poniższej tabeli. Widać, że sytuacja Łodzi jest zła, wskaźniki obrazujące stopień rozwoju gospodarczego plasują Miasto na końcu tabeli. Jest to niewątpliwie skutek załamania się tradycyjnych przemysłów, stanowiących do końca lat 80-ych o pozycji Miasta i zatrudnieniu jego mieszkańców.Tabela 5: Sytuacja gospodarcza Łodzi na tle innych wielkich miast w Polsce – synteza - dane na koniec 2003r.

Wskaźnik statystyczny

Łódź

Poznań

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kraków

Szczecin

Wrocław

Warszawa

Ludność w tys.

780,8

575,5

291,8

461,4

323,4

757,8

414,7

638,4

1689,6

Przeciętne zatru-dnienie w sektorze przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców

142

255

215

150

606

203

138

180

495

Pozycja Łodzi

VIII

III

IV

VII

I

V

IX

VI

II

Przeciętne wyna-grodzenie w sekto-ktorze przedsię-biorstw w zł

2.037

2.518

2.032

2.645

3.177

2.223

2.365

2.223

3.227

Pozycja Łodzi

VIII

IV

IX

III

II

VI/VII

V

VII/VII

I

Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców

118

152

164

129

129

135

153

149

163

Pozycja Łodzi

IX

IV

I

VII

VII

VI

III

V

II

Bezrobotni na 1000 mieszkańców

84

38

74

55

52

39

71

58

37

Pozycja Łodzi

IX

II

VIII

V

IV

III

VII

VI

I

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2003

19,1

7,1

12,8

12,8

8,2

8,4

16

12,9

6,1

Pozycja Łodzi

IX

II

V

V

III

IV

VIII

VII

I

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

181

96

652

142

294

33

56

83

331

Pozycja Łodzi

VI

IV

IX

V

VII

I

II

III

VIII

Źródło: dane GUS.

Zgierz

 1. Gospodarka

Na terenie Zgierza działa :

- firm zatrudniających powyżej 250 osób - 8

- firm zatrudniających 50 – 249 osób - 58

- firm zatrudniających 10 - 49 osób - 229

- firm zatrudniających do 9 osób - 6490

Na terenie Zgierza można wskazać dwie koncentracje produkcja i usługi: • teren po byłych zakładach Boruta ( na tym terenie działa ponad 55 podmiotów gospodarczych o różnej wielkości zatrudnienia), planowane są na tym terenie nowe inwestycje z przewidywanym wzrostem zatrudnienia o ok. 450 osób,

 • teren po byłej jednostce wojskowej przy ul. Piątkowskiej (działa tam już 14 firm produkcyjnych i usługowych), planowany wzrost zatrudnienia o 100 osób.

Główny potok pasażerski osób uczących się lub pracujących w Zgierzu napływa
z kierunku północnego (z Ozorkowa), inne znacznie mniejsze ze względu na odległość źródła pasażerów to Kutno i Łowicz. Do obu tych miast komunikacja odbywa się głównie koleją, mniejszą rolę odgrywa PKS i prywatni przewoźnicy.

Największą dzielnicą miasta jest os. 650 – lecia (zamieszkuje tam 1/3 ogółu mieszkańców Zgierza). Głównym celem ruchu mieszkańców jest centrum miasta (rejon


pl. Kilińskiego), gdzie znajdują się szkoły, miejsca pracy oraz jest to punkt przesiadkowy dla podróży do Łodzi i na os. Rudunki, gdzie zlokalizowane są duże zakłady pracy. Po reformie oświaty i utworzeniu gimnazjów więcej młodzieży dojeżdża do szkoły.

b) Sfera społeczna

Ludność: w 2002: 58 393 osoby, w tym:  • w wieku przedprodukcyjnym(0 –17 lat): - 11.358 (19,4%)

  • w wieku produkcyjnym: - 37.742 (64,6%)

  • w wieku poprodukcyjnym: - 9.293 (15,9%)

Zatrudnieni ogółem:19926, bezrobotni - 6283 osoby (16,7%)

Gmina Zgierz

a) Gospodarka

Jest 34 głównych pracodawców, których zaliczyć można do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowana większość działalności podmiotów na terenie gminy to usługi. Występuje też w niewielkich rozmiarach działalność przemysłowa.

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Zgierz wynosi szacunkowo ok. 665. Przeważają firmy jednoosobowe wspomagane rodzinnie, a niewielki odsetek stanowią firmy większe, głównie produkcyjne, zatrudniające ok. 5 lub więcej osób.

Głównymi celami ruchu, poza przejazdami tranzytowymi, na terenie gminy są: • dojazdy do pracy do Zgierza, Łodzi i Ozorkowa;

 • dojazdy młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów do szkół i uczelni w Łodzi, Zgierzu
  i Ozorkowie;

 • dojazdu ludności do miejscowości letniskowych położonych na terenie gminy. Jest to zjawisko sezonowe, ma ono jednak zdecydowany wpływ na natężenie ruchu zwłaszcza na drodze krajowej Nr 1 oraz drodze wojewódzkiej Nr 702 Zgierz - Piątek - Kutno,

 • dojazdy do instytucji użyteczności publicznej, punktów usługowych, placówek kulturalno - oświatowych i specjalistycznych placówek służby zdrowia na terenie Łodzi.

b) Sfera społeczna

Ludność na koniec 2003 r. - 10 333 osoby, w tym mieszkańcy: • w wieku przedprodukcyjnym - 2 491 osób

 • w wieku produkcyjnym - 5 683 osoby

 • w wieku poprodukcyjnym - 2 159 osób

Zatrudnienie: ok. 2 600 osób (bez zatrudnionych w swoim gospodarstwie rolnym),
z czego około 60% w Łodzi . Bezrobocie - 864 osoby (stan na dzień 31.05 br.), tj. 15,2%.

Należy liczyć się z utrzymującą się tendencją migracyjną ludności z dużych miast do znajdujących się na terenie gminy Zgierz miejscowości usytuowanych korzystnie tak pod względem klimatycznym jak i pod względem dogodności dojazdu do miejsca pracy.

Wśród potencjalnych użytkowników transportu publicznego należy w pierwszej kolejności wymienić młodzież dojeżdżającą do różnego typu szkół, która to młodzież
w gminie Zgierz stanowi 15,3% ogółu mieszkańców. Druga grupę stanowi ludność czynna zawodowo, dla której szybka komunikacja z miejscem pracy jest niewątpliwym atutem. Trzecią grupę stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym (grupa ta stanowi ponad 20 % mieszkańców gminy) korzystający z komunikacji publicznej dojeżdżający do różnego rodzaju punktów usługowych na terenie najbliższych miejscowości.

W chwili obecnej na terenie gminy w godzinach wieczornych i nocnych funkcjonuje „nocna linia 46” - połączenie autobusowe wzdłuż trasy tramwaju 46, obsługiwane przez MKT sp. z o.o.

Dotkliwy jest wysoki stopień wyeksploatowania taboru transportu publicznego, co zagraża bezpieczeństwu podróżnych, w tym młodzieży dojeżdżającej do szkół.
Pabianice

a) Gospodarka

Urząd Miejski w Pabianicach nie prowadzi analiz struktury zatrudnienia i ruchu mieszkańców zatrudnionych poza granicami miasta. W Urzędzie Miasta zarejestrowanych jest 6 500 podmiotów gospodarczych.

12 największych pracodawców zatrudnia 5653 osoby.

b) Sfera społeczna

Ludność na koniec 2003 roku - 72 895 osób

Zatrudnienie - Brak danych, bezrobotni - 6955 osób
Ksawerów

a) Gospodarka

Zdecydowana większość pracowników w gminie (92%) to ludzie zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach (do 5 pracowników). Z szacunkowych wyliczeń wynika, że ok. 31% z nich pracuje w przemyśle lub w innych działach produkcji, 30% w usługach (handel i naprawy), 9,8% w budownictwie, a tylko 10,1% w rolnictwie.

W gminie nie ma dużych podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 250 pracowników. Największy (91,8%) jest udział małych zakładów, które zatrudniają 1 – 5 osób.

W działalności produkcyjnej udział przedsiębiorstw średnich (zatrudnienie 6 – 250 osób) wynosi 15%, a przedsiębiorstw małych (1-5 osób) – 85%. Około 35% z zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nie prowadzi działalności.Tabela 6: Liczba i struktura podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia – dane na rok 1998.

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

ogółem

Ilość wg zatrudnienia

Małe

do 5 osób

Średnie

6 – 250 osób

1.

2.

3.Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

Produkcja i budownictwo

Usługi


68

327


397


66

286


375


2

41

22
Ogółem

w tym płatnicy składek ZUS792

510*)


727

496


65

14


Struktura ogółem w %

100

91,8

8,2

*) zatrudnienie ogółem w 510 zakładach (64,4% z ogółu zarejestrowanych zakładów)
wg danych ZUS wynosiło 865 osób


Źródło: dane ZUS na dzień 12.11.1998r.
b) Sfera społeczna

Liczba mieszkańców gminy oszacowana jest na 6800 osób. Liczba osób w wieku produkcyjnym w gminie Ksawerów wynosi około 3800, co stanowi 56% ogółu mieszkańców. Wg danych ZUS na dzień 12.11.1998 roku ogólna liczba zatrudnionych w gminie wynosi 865 osób (są to również pracownicy pochodzący spoza Ksawerowa). Z porównania tych dwóch wielkości, skorygowanych o liczbę bezrobotnych (236 osób - stan na 30.10.1998 r.) wynika, że zdecydowana większość ludności gminy znajduje pracę poza jej granicami, najczęściej w Pabianicach i w Łodzi.Konstantynów Łódzki

a) Gospodarka

Tabela 7: Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Konstantynowie Łodzkim (stan na 31.12.1997 r.)

Lp.

Wyszczególnienie

Podmioty gospodarcze


%

1.

2.

3.4.

5.

6.Działalność produkcyjna

Handel


Usługi

Transport

Eksport-Import

Gastronomia
23

32

335

5

2
Ogółem

100 %

Źródło: Urząd Gminy Ksawerów.
Jak wynika z powyższej tabeli, dominującymi obszarami działalności gospodarczej są usługi – 33%, handel – 32%, produkcja – 23%.


 1. Sfera społeczna

Liczba osób w wieku produkcyjnym w gminie Konstantynów wynosi 11064, co stanowi 62,9% ogółu mieszkańców.W latach 1997 – 2000 w Konstantynowie Łódzkim, podobnie jak w całym województwie łódzkim, ilość osób bezrobotnych uległa znacznemu zwiększeniu. W roku 2000 oficjalna stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wyniosła ok. 17% i była wyższa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim, która wynosiła 16,1%. Udział osób bezrobotnych
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim wynosił w 2000 r. 12,9%, w Konstantynowie Łódzkim 12,6%. Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach ilość zarejestrowanych bezrobotnych w Konstantynowie Łódzkim w latach 1997 –2000 zwiększyła się o ponad 80%.

Sytuacja społeczno – gospodarcza w Aglomeracji a Plan Zintegrowany

Z przedstawionego przeglądu wynika, że Aglomeracja jest w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej, choć samo Miasto Łódź przoduje w regionie, stanowiąc ośrodek najwyższej aktywności gospodarczej. Z tych powodów wiodąca rola ośrodka centralnego Aglomeracji i dążenia integracyjne innych ośrodków powinny być wsparte sprawnym systemem transportowym.

 1. Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna