Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


Charakterystyka stanu obecnego – Miasto ZGIERZPobieranie 0.75 Mb.
Strona4/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Charakterystyka stanu obecnego – Miasto ZGIERZ


Na terenie miasta przebiegają drogi krajowe nr 1, 71, drogi wojewódzkie oraz powiatowe i gminne. Układ jest zdominowany przez funkcje tranzytową (głównie na osi północ – południe), przecinającą miasto na dwie części.

Obecnie funkcjonuje komunikacja tramwajowa, miasto jest zainteresowane jej utrzymaniem. Nie przewiduje natomiast rozwoju innego układu transportu szynowego.

Brak istniejących i planowanych parkingów. Nie występuje deficyt miejsc postojowych.

Na terenie miasta funkcjonuje 14 sygnalizacji świetlnych oraz 3 osygnalizowane przejścia dla pieszych.

Nadrzędnym celem Miasta jest stworzenie dogodnego dojazdu do terenów przemysłowych, do byłych zakładów Boruta oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Rudunkach. Priorytet to także dokończenie budowy ul. Parzęczewskiej – dojazd do osiedla mieszkaniowego im. 650 - lecia. Miasto nie planuje płatnych parkingów na swoim terenie
i w obrębie dróg miejskich.

W sąsiedztwie miasta - przez teren gminy Zgierz - przebiegać będzie autostrada A-2 wschód – zachód i posiadać będzie dwa powiązania z publiczną siecią drogową: z drogą krajową nr 1, poprzez węzeł „Emilia” oraz z drogą wojewódzką nr 702, poprzez węzeł „Piątek”. Przecięcie autostrady z układem drogowym niższego rzędu zapewni


8 bezkolizyjnych przejść.

Transport publiczny:

 • autobusy – większość usług (za wyjątkiem linii 51) jest wykonywana przez Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o., przedsiębiorstwo w godzinach szczytu wysyła do obsługi 24 autobusy. Kursują one w zależności od obsługiwanej linii z częstotliwością od 15 do 40 min w godzinach szczytu; ponadto na trasie do Ozorkowa usługi przewozowe świadczy 7 przewoźników prywatnych.

 • tramwaje – linię 11 obsługuje MPK Łódź, na terenie Łodzi wydłużona została trasa linii 46 obsługiwana przez Międzygminną Komunikację Tramwajową Sp. z. o. o.; częstotliwość kursowania linii w godzinach szczytu wynosi dla linii nr 11 – 15 min., dla linii 46 – 16 min. Linię 46 w godzinach szczytu obsługuje 14 wozów tramwajowych.

Najważniejsze problemy:

 • zły stan infrastruktury torowej,

 • brak systemu sterowania ruchem z orientacją na uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej,

 • zły stan techniczny taboru szynowego,

 • zużycie taboru autobusowego, eksploatowanie przestarzałego taboru,

 • zły stan dróg.

Kluczowe problemy do rozwiązania:

 • segregacja ruchu tranzytowego i lokalnego,

 • skrócenie czasu dojazdu do centrum Łodzi. 1. Charakterystyka stanu obecnego - Gmina ZGIERZ


Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 1, nr 71, drogi wojewódzkie nr 702 i 708 oraz drogi powiatowe i gminne. Gęstość dróg jest wystarczająca, jednakże na najważniejszych tranzytowych ciągach drogowych ich parametry techniczne nie są przystosowane do przenoszenia obecnego natężenia ruchu.

Układ drogowy na terenie gminy obejmuje, od krajowych po gminne, 248 km dróg.


Z ww. dróg 57 % posiada nawierzchnię gruntową. Poprawa i usprawnienie lokalnej obsługi komunikacyjnej zależeć będzie głównie od zakresu modernizacji dróg gruntowych.

Droga krajowa nr 1 przebiega przez wsie o intensywnej zabudowie, tj. miejscowości Emilia i Słowik. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 71 pełniąca funkcję układu obwodnicowego dla aglomeracji łódzkiej. Parametry techniczne dróg krajowych nie są przystosowane do przenoszenia obecnego natężenia ruchu (ilość pojazdów i ich masy całkowitej).

Droga wojewódzka nr 702 pełni funkcję regionalną.

Drogi powiatowe zaliczone są do układu podstawowego, posiadają 63 % dróg


o nawierzchni utwardzonej, pozostałe to drogi gruntowe wymagające utwardzenia nawierzchni.

Drogi gminne to z reguły drogi o nawierzchni gruntowej. Zaledwie 9 % dróg posiada nawierzchnie ulepszone (bitumiczne), natomiast 10 % nawierzchnie twarde, nieulepszone.Transport szynowy:

Obszar gminy jest częściowo obsługiwany przez linię tramwajową 46, biegnącą wzdłuż drogi krajowej Nr 1, od Ozorkowa przez Zgierz, Łódź do Chocianowic. Długość linii na terenie gminy Zgierz wynosi 8,2 km.

Przez obszar gminy Zgierz przebiegają dwie zelektryfikowane linie kolejowe: relacji Łódź – Kutno oraz relacji Łódź – Łowicz. Mają niewielkie znaczenie komunikacyjne ze względu na oddalenie od zabudowy, zresztą rozproszonej.

Parkingi obsługujące ruch turystyczny zlokalizowane są przy drogach krajowych


i wojewódzkich. Brak jest parkingów przystosowanych do obsługi tranzytowego ruchu towarowego.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego oparte jest tylko na działaniach Policji. Gmina nie posiada wyspecjalizowanych służb do działania w tym kierunku. W ramach zadań własnych realizuje znakowanie miejsc niebezpiecznych na drogach gminnych i współpracuje


z urzędami powiatu i województwa w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych przebiegających przez teren gminy.

Infrastruktura sterowania ruchem dotyczy drogi krajowej Nr 1 i nie jest w gestii gminy.

Transport publiczny na terenie gminy to głównie autobusy PKS. Ponadto obszar gminy jest częściowo obsługiwany przez linie autobusowe gminnej komunikacji. Poza tym obszar gminy jest obsługiwany przez pięciu prywatnych przewoźników.

Identyfikacja problemów:


 • bardzo duże obciążenie ruchem drogi krajowej Nr 1 oraz dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren gminy,

 • niski standard dróg – zła jakość nawierzchni, niewystarczająca szerokość, brak utwardzonych poboczy, niedostateczne oznakowania poziome i pionowe,

 • duże natężenie indywidualnego ruchu samochodowego, wymuszone brakiem połączeń alternatywnych, zwłaszcza do miejscowości wypoczynkowo – letniskowych, gdzie ilość osób przebywających w okresie letnim wzrasta do ok. 40 tys.

 • duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego wzdłuż tras wzmożonego ruchu, co przekłada się na spadek atrakcyjności tych terenów.

Główne kierunki rozwoju układu drogowego i transportowego obejmują:

 • zapewnienie dostępności układu komunikacyjnego gminy do autostrady A-2 poprzez rozbudowę i modernizację dróg dojazdowych do węzłów „Emilia” i „Piątek”,

 • usprawnienie przejazdu ruchu zewnętrznego poprzez realizację nowych powiązań drogowych o znaczeniu regionalnym,

 • zwiększenie drożności układu wynikające z rozwoju mieszkalnictwa i miejsc pracy, rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy oraz wzrostu motoryzacji,

 • poprawa parametrów dróg układu lokalnego,

 • usprawnienie komunikacji pasażerskiej poprzez modernizację trasy tramwajowej.


Kluczowe problemy do rozwiązania:

 • segregacja ruchu tranzytowego od lokalnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

 • skrócenie czasu dojazdu do Łodzi (np. przez włączenie trasy tramwaju Zgierz – Ozorków do projektu ŁTR).

Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna