Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


Charakterystyka stanu obecnego - Miasto PABIANICEPobieranie 0.75 Mb.
Strona5/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Charakterystyka stanu obecnego - Miasto PABIANICE


Przez miasto Pabianice przebiegają drogi krajowe nr 14, 71 i 714, droga wojewódzka 485 oraz drogi powiatowe i gminne. Długość dróg krajowych na obszarze Pabianic wynosi 10 km, dróg wojewódzkich 3,2 km, powiatowych 29,5 km, gminnych 127,3 km. Wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe posiadają nawierzchnie utwardzone. Drogi gminne w 60% tj. 76 km to ulice o nawierzchniach utwardzonych, w 40% tj. 51,3 km nawierzchnie nieulepszone i ulepszone żwirowe.

Pabianice obsługiwane są komunikacją tramwajową w relacji Pabianice – Zgierz


w ramach porozumienia komunalnego zawartego z miastem Łódź. Trasa tramwajowa biegnie głównymi ulicami miasta Łaską, Zamkową, Stary Rynek i Warszawską, które są ciągiem dróg krajowych. Miasto nie posiada zajezdni ani taboru. Torowisko tramwajowe oraz linia trakcyjna są własnością Gminy Miejskiej Pabianice. Torowisko, które jest utrzymywane przez miasto przebiega po terenie należącym do krajowego zarządcy drogi. Stan techniczny tych urządzeń jest zły i wymaga przebudowy.

Przez Pabianice przebiega linia kolejowa relacji Łódź – Zduńska Wola. Wielkość przewozów pociągami jest nieznaczna.

Decyzja o realizacji drogi ekspresowej S14, biegnącej po północno- zachodniej granicy miasta i po zachodniej stronie Łodzi, łączącej autostradę A2 z ekspresową S8 zmienia możliwości komunikacyjnego dostępu do miasta i powiązanie z układem krajowym
i regionalnym. Umożliwia też odciążenie gęsto zabudowanego miasta z ruchu tranzytowego. Okres realizacji tej drogi nie jest znany.

Projektowana droga kat.GP (14 bis) biegnąca od ul. Pabianickiej w Łodzi, przez Ksawerów do połączenia z ul. Łaską upraszcza wylot z Łodzi w kierunku Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza.

Przedłużenie ul. Pabianickiej (kat. GP) przez Ksawerów i ul. Warszawską
w Pabianicach na południe do realizowanej trasy wschód-zachód (ul. Waltera „Janke”) projektowane jest w kierunku południowym do skrzyżowania z istniejącą drogą w kierunku Bełchatowa z połączeniem z drogą ekspresową S8. Projektowane przedłużenie ul. Waltera „Janke” prowadzi do tzw. Wschodniej Obwodnicy Łodzi.

Pabianice posiadają dobry układ powiązań z obszarem zewnętrznym. Wynika to głównie z powiązań miasta z Łodzią. Układ miasta posiada bezpośrednie powiązania


z układem Łodzi oraz układem dróg zewnętrznych. Niska sprawność transportu jest wynikiem historycznego rozwoju układu ulic i ich realizacji w warunkach niskiej motoryzacji.

Na terenie miasta znajduje się: 15 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągach dróg krajowych krzyżujących się głównie z drogami wojewódzkimi lub powiatowymi i jedno na ciągach dróg gminnych, w tym:  • sygnalizacja acykliczna z akomodacją – 6 skrzyżowań

  • sygnalizacja stałoczasowa – 10 skrzyżowań

Odnośnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dane o wypadkach i zdarzeniach, które miały miejsce w latach 2001 – 2003 na terenie miasta Pabianic ilustruje poniższa tabela.
Tabela 14: Liczba wypadków i zdarzeń w latach 2001-2003 na terenie miasta Pabianic.

Wyszczególnienie

wypadki

kolizje

zabici

ranni

2001

104

575

4

130

2002

112

645

6

123

2003

87

698

3

116

Źródło: Tabela sporządzona na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji.

Na terenie miasta nie ma parkingów płatnych ani stref ograniczonego parkowania. Nie zanotowano deficytu miejsc parkingowych. Parkowanie w centrum miasta na ulicach


i chodnikach dopuszczone jest na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym.

Transport publiczny

Miasto nie posiada własnej zajezdni tramwajowej jedynie dwie pętle tramwajowe umożliwiające zawracanie wagonów. Przewozy tramwajowe od 1.01.2004 r. świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na zasadach komercyjnych. Do końca 2003 r. na zasadzie porozumienia komunalnego oraz umowy cywilno – prawnej usługi przewozowe tramwajowe świadczone były przez Międzygminną Komunikację Tramwajową w Łodzi.

Lokalna komunikacja autobusowa obsługiwana jest przez zakład budżetowy Miejski Zakład Komunikacyjny z siedzibą w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 48, który posiada zajezdnię autobusową i eksploatuje 11 linii miejskich, 3 podmiejskie i 3 linie międzygminne. Zakład ten na mocy porozumień międzygminnych świadczy również usługi dla sąsiadujących z miastem: Gminy Ksawerów i Gminy Pabianice. Tabor jest wyeksploatowany i wymaga wymiany oraz zakupu mniejszych jednostek. Planowana jest restrukturyzacja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Udział komunikacji PKS w przewozach na terenie Pabianic jest minimalny.

Identyfikacja problemów

W ostatnich latach następuje spadek komunalnych przewozów tramwajowych


i autobusowych. Przyczyną takiego stanu jest między innymi rozwój motoryzacji, przejęcie przewozów przez prywatnych przewoźników oraz zmniejszanie częstotliwości przewozów
(z uwagi na niewystarczające środki w budżecie miasta, brak odnawiania istniejącego taboru, awaryjność taboru, wzrost cen biletów). Odnowienie infrastruktury technicznej zarówno autobusowej jak i tramwajowej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, których gmina nie posiada w ilości wystarczającej na pokrycie wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Kluczowe problemy do rozwiązania:

  • Aktywizacja przewozów transportu publicznego,

  • Segregacja ruchu tramwajów od ruchu kołowego w centrum Miasta,

  • Skrócenie czasu dojazdu do Łodzi.

Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna