Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


Charakterystyka stanu obecnego - gmina KSAWERÓWPobieranie 0.75 Mb.
Strona6/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Charakterystyka stanu obecnego - gmina KSAWERÓWUkład drogowy

Gmina Ksawerów obsługiwana jest przez sieć dróg publicznych krajowych, powiatowych i gminnych oraz przez drogi niepubliczne wewnętrzne. Podstawowy układ drogowy gminy tworzą:

– dwie drogi krajowe: (a) droga krajowa nr 14 relacji Łódź – Wrocław posiadająca jedną jezdnię o szerokości 9 m., długość drogi na terenie gminy wynosi 3,1 km. W pasie drogi po zachodniej stronie prowadzone jest torowisko tramwajowe łączące Łódź z Pabianicami; (b) droga krajowa nr 71 relacji Sieradz – Pabianice – Tomaszów Maz., posiadająca nawierzchnię asfaltową szerokości 7 m. Długość drogi krajowej na terenie gminy wynosi ok. 2,1 km.

– droga powiatowa nr 24 175,

- drogi gminne w 80% posiadają nawierzchnie gruntowe i szutrowe, brak jest odpowiednich szerokości korytarza w celu zapewnienia parametrów technicznych ulic.

Pozostały układ dróg na terenie gminy to drogi gminne oraz drogi nie zaliczane do dróg publicznych wewnętrzne. Długość dróg gminnych wynosi 44,17 km (17,99 km dróg


o nawierzchni twardej i 26,18 km dróg gruntowych) i wewnętrznych – 7,35 km.

Transport publiczny

Na terenie gminy funkcjonuje transport publiczny w postaci:

- tramwaju prowadzonego wzdłuż drogi nr 14 relacji Łódź-Pabianice; stan techniczny linii tramwajowej jest zły i szacuje się maksymalną bezpieczną eksploatację tych torów do roku 2005;

– linia autobusowa prowadzona z Pabianic ulicami: Szkolną, Nowotki, Traktorową, z pętlą przy Urzędzie Gminy oraz linia autobusowa relacji Pabianice – Rzgów prowadzona drogą krajową nr 71;

- linia autobusowa PKS prowadzona drogą krajową nr 14.

Przez teren gminy Ksawerów wzdłuż drogi krajowej Nr 14 prowadzone jest torowisko tramwajowe relacji Łódź – Pabianice, należące do Międzygminnej Spółki Komunikacji Tramwajowej. Stan techniczny tej trasy jest zły. Wewnętrzny układ ulic lokalnych


i dojazdowych oraz sieć ulic zbiorczych pozwolą na swobodne korzystanie na terenie gminy
z komunikacji rowerowej.

Najważniejsze kwestie rozwojowe

Transport publiczny, autobusowy i tramwajowy, na obecnym etapie zapewnia obsługę mieszkańców gminy.

Opracowania dotyczące skali województwa lub skali regionu są dla gminy Ksawerów założeniami, które gmina powinna uwzględnić w swoim „Studium...”. Dotyczy to następujących ustaleń:


 • należy dążyć do poprawy parametrów dotychczasowej drogi krajowej Nr 14 (modernizacja),

 • tranzytowy ruch krajowy z drogi nr 14 powinien być prowadzony nową drogą Nr 14 bis; w gminie Ksawerów należy zatem rezerwować korytarz drogowy dla tej trasy,

 • należy również rezerwować korytarz drogowy dla drogi prowadzonej po południowej stronie wsi Wola Zaradzyńska, co stanowić będzie odciążenie dla istniejącej drogi krajowej Nr 714 relacji Pabianice – Rzgów.

Analiza i diagnoza stanu istniejącego, występujące wielkości i przeciążenia ruchu na podstawowym układzie drogowym gminy potwierdzają słuszność przyjętych wniosków
z planów wyższego rzędu. Sieć dróg i ulic wewnętrznych na terenie gminy jest generalnie wystarczająca o prawidłowej gęstości, wymaga jedynie wprowadzenia czytelnego układu funkcjonalnego i podniesienia stanu technicznego (budowa nawierzchni i uzbrojenia).

Powstająca Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada zaprojektowany na etapie koncepcji prawidłowy układ komunikacyjny, który w ramach rozwoju Strefy powinien być konsekwentnie etapowo realizowany.

Uwarunkowania zewnętrzne, wewnętrzne oraz przyjęte założenia polityki transportowej stanowią podstawę do określenia kierunków rozwoju układu drogowego na terenie gminy, który kształtuje się następująco:


 • projektowana droga klasy GP2/2 - główna ruchu przyspieszonego tzw. „14 bis” prowadzona po zachodniej stronie obszaru gminy pełnić będzie rolę obwodnicy dla ruchu tranzytowego relacji Łódź – Pabianice – Wrocław

 • istniejąca droga krajowa Nr 14 klasy G2/2 – główna prowadzona przez teren gminy Ksawerów wg dotychczasowego przebiegu – wymaga modernizacji związanej
  z istnieniem trasy tramwajowej. Przy konieczności adaptacji trasy dopuszcza się klasę G1/4 (jezdnia jednoprzestrzenna z uwagi na ograniczenie wywłaszczeń i wyburzeń)

 • projektowana droga klasy G2/2 – główna po południowej stronie Woli Zaradzyńskiej, stanowiąca fragment obwodnicy wyprowadzonej z Pabianic na wschodnie tereny Łodzi („Studium województwa...”)

 • projektowane ulice klasy Z2/2 i Z1/4 – zbiorcze służące do bezpośredniej obsługi Łódzkiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego i powstającej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • istniejąca droga krajowa Nr 714 G/Z/1/2 – główna obecnie, ze zmianą docelowo klasy na zbiorczą (po wybudowaniu projektowanej wschodniej obwodnicy Łodzi) prowadzona wg dotychczasowego korytarza wymagająca modernizacji.

Generalnym celem polityki transportowej gminy jest przeciwdziałanie zjawiskom
i skutkom stale rosnącej motoryzacji, która pociąga za sobą uciążliwości pogarszające standard życia. Aktualnie największe problemy komunikacyjne występują na drodze krajowej Nr 14, która prowadzona jest przez środek tej silnie zurbanizowanej gminy. Poprawa tej sytuacji nie jest w pełni zależna od gminy i należy jedynie tworzyć klimat pełnego poparcia modernizacji tej drogi ze środków DODP (krajowych).

Kluczowe problemy do rozwiązania:

 • segregacja ruchu tranzytowego od lokalnego,

 • skracanie czasu dojazdu do centrum Łodzi.Charakterystyka stanu obecnego - gmina KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIUkład drogowy
Na terenie miasta przebiega droga krajowa nr 71 dł. 4,6 km, droga wojewódzka nr 710 dł. 4,6 km, cztery drogi powiatowe nr 24185, 24186, 24187, 24500, - dł. 8,7 km oraz drogi gminne dł. 75,3 km, w tym 32 km (ok. 42%) o nawierzchni utwardzonej, a pozostałe 43,3 km o nawierzchni gruntowej.

Układ drogowy na terenie gminy obejmuje, od krajowych po gminne, 93,2 km dróg.

Istniejący układ drogowy zapewnia podstawowe powiązania z ważnymi ośrodkami gminy oraz województwa w Łodzi i Pabianicach. Droga wojewódzka i krajowa oraz drogi powiatowe posiadają parametry techniczne dostosowane do prowadzonego ruchu. Drogi gminne w 60% posiadają nawierzchnie gruntowe i szlakowe. Ulice te częściowo posiadają kanalizację sanitarną i deszczową oraz pełną sieć gazową i wodociągową.

Należy dążyć do poprawy parametrów (modernizacji) istniejącej drogi krajowej nr 71.

Pozostała istniejąca sieć dróg na terenie gminy Konstantynów posiada wystarczające nasilenie gęstości, wymaga jedynie wprowadzenia czytelnego układu funkcjonalnego i podniesienia wskaźnika ilości dróg o nawierzchni ulepszonej.

Brak danych o istniejącym ruchu.


Komunikacja zbiorowa

Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja zbiorowa w postaci: • Komunikacji tramwajowej - tramwaju prowadzonego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 810 relacji Łódź- Konstantynów- Lutomiersk długości 24,2 km, w tym na terenie Konstantynowa ponad 7 km (Zdrowie – Ignacew). Stan techniczny linii tramwajowej jest w większości zły i szacuje się bez większych nakładów inwestycyjnych jeszcze tylko kilkuletnią bezpieczną eksploatację torów.

 • Komunikacja autobusowa – linia autobusowa prowadzona z Pabianic do Konstantynowa oraz linia autobusowa relacji Łódź (Łódź-Kaliska) – Konstantynów (Niesięcin)- Rąbień- Łódź (Zielony Romanów)

 • Linia autobusowa PKS prowadzona częściowo drogą wojewódzką nr 810.

Komunikacja zbiorowa, autobusowa i tramwajowa na obecnym etapie zapewnia obsługę mieszkańców gminy.

Podstawowy środek komunikacji zbiorowej tworzy istniejąca trasa tramwajowa relacji Łódź – Konstantynów -Lutomiersk, którą zarządza Spółka z o.o. ,,Tramwaje Podmiejskie”.

Poza odcinkiem odremontowanym w technologii węgierskiej całkowicie nadaje się do wymiany i utrzymanie funkcjonowania komunikacji tramwajowej zależeć będzie w decydującym stopniu od pozyskanych środków finansowych gmin.

Należy podkreślić, że za utrzymaniem linii tramwajowej przemawiają:

-brak możliwości poszerzenia drogi (nawet kosztem likwidacji toru) z uwagi na bliskość zabudowy (nie usunięte zostaną uciążliwe „korki” samochodowe na tej drodze).

-atrakcyjność linii tramwajowej z uwagi na torowisko wydzielone

-duże przewozy pasażerówPozostałą obsługę komunikacyjną stanowić będą linie autobusowe, które winny być prowadzone w porozumieniu z sąsiednimi gminami Łódź, Pabianice i Aleksandrów.
Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna