Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


III. Synteza oceny – główne obszary problemowePobieranie 0.75 Mb.
Strona7/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

III. Synteza oceny – główne obszary problemowe
 1. Zagospodarowanie przestrzenne Aglomeracji


Stan infrastruktury transportowej, drogowej i gospodarczej:

 1. System transportowy Aglomeracji oparty jest na siatce ulicznej, wspartej układem linii tramwajowych; układ ma charakter rusztowy z lokalnymi odkształceniami
  w promienisty; centrum ma kształt wydłużony wzdłuż ulicy Piotrkowskiej,
  z (niedokończoną) próbą wykształcenia sub-centrum w południowej części; istnieje natomiast rozbudowany układ drogowy Wschód – Zachód wzdłuż ulic al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego, spinający wschodnie i zachodnie obszary miasta z centrum. System nie jest objęty zintegrowanym zarządzaniem i sterowaniem ruchem (monitorowanie ruchu, pozycjonowanie pojazdów, obszarowe sterowanie ruchem);

 2. Układ drogowy jest dobrze rozwinięty w sensie gęstości dróg, znaczny jest wskaźnik dróg dwujezdniowych, lecz w wielu miejscach i rejonach układ jest blokowany przez zwężenia i nieciągłości, co prowadzi do licznych wąskich gardeł sieci, sieć drogowa nie jest wyposażona w system sterowania ruchem – poszczególne sygnalizacje świetlne pracują w izolacji;

 3. Układ transportu szynowego oparty jest na gęstej sieci tramwajowej, pokrywającej całe Miasto Łódź i wybiegający do sąsiednich gmin; sieć ta jednak jest w znacznym stopniu zużyta i przestarzała, w złym stanie technicznym, uniemożliwiając oferowania atrakcyjnych usług, szczególnie pod względem czasu podróży; tabor tramwajowy, choć rozpoczęto proces jego wymiany i modernizacji, także wykazuje cechy zużycia;

 4. Lotnisko Lublinek, jako regionalne, ze względu na ograniczenia techniczne, pełni rolę lokalną, ponadto bliskość międzynarodowego portu na Okęciu ogranicza potrzeby
  i możliwości rozwojowe, niemniej jest możliwe dalsze poszerzenie oferty tego lotniska w połączeniach krajowych i europejskich, co jednak wymaga modernizacji (przedłużenie drogi startowej, płyta postojowa, wyposażenie);

 5. Aglomeracja jest obecnie pozbawiona obwodnic drogowych, natomiast główne (krajowe) linie kolejowe omijają region;

 6. Region przecinają krajowe i Paneuropejskie korytarze transportowe – Nr VI północ – południe (droga krajowa Nr 1) oraz Nr II wschód – zachód, stycznie na północ od Aglomeracji; przewiduje się realizacje układu autostradowego, którego węzeł powstanie w rejonie Aglomeracji (Stryków), jako skrzyżowanie autostrad A1 i A2; układ ten stworzy zewnętrzny krzyż drogowy, dając możliwość ochrony Aglomeracji przed ruchem tranzytowym, a częściowo włączenie tego układu w obsługę Aglomeracji;

 7. Parkowanie nie stwarza w obszarze większego problemu – tylko miejscowo pojawiają się w godzinach największego ruchu niedobory miejsc parkingowych;

 8. Obiekty gospodarcze, które mają kluczowe znacznie, to przede wszystkim koncentracje usług.

Kluczowym problemem systemu transportowego Aglomeracji jest niezrównoważony rozwój, objawiający się poważnymi niedoborami przepustowości i zdolności przewozowej w (niezbyt jednak licznych) punktach sieci, przy wystarczającej a nawet nadwyżce podaży w innych.

 To niezrównoważenie w szczególności objawia się niedoborami przepustowości


w układzie drogowym oraz niewykorzystaniem możliwości transportu publicznego.
Z tego powodu kluczowym kierunkiem polityki transportowej Miasta i Aglomeracji jest:

 • stopniowe usuwanie wąskich gardeł przez modernizację poszczególnych fragmentów sieci drogowej i tramwajowej,

 • stopniowa modernizacja infrastruktury i odnowa taboru transportu zbiorowego,

 • zabieganie o realizację układu zewnętrznego, szczególnie autostradowego, dla odciążenia układu miejskiego,

 • zabieganie o radykalną poprawę obsługi kolejowej, w szczególności połączenia
  z Warszawą.

  • Układ transportu zbiorowego jest poprawny – gęsty, dostępny. Dobra częstotliwość
   i punktualność, ale mogłyby być większe przy wyższej prędkości.

  • Stan techniczny infrastruktury tramwajowej i stan taboru obniża standard obsługi, ale następuje powolna odnowa.

  • Obecnie brak integracji taryfowo-biletowej. 1. Kierunki planowanych działań

W Aglomeracji prowadzona jest konsekwentna i spójna polityka rozwojowa, oparta


o obowiązujące akty prawa miejscowego oraz inne działania polityczne, których wyrazem są uchwały organów stanowiących o polityce i strategii rozwojowej, w tym systemie transportowym.

Najważniejsze decyzje polityczne i w zakresie prawa lokalnego zawiera poniższy wykaz: 1. „Polityka transportowa Łodzi”, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi
  Nr LI/528/97 z dnia 29 stycznia 1997 r.

 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2001 roku.

 3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - opracowanie
  z 2002 roku.

 4. Uchwała Nr XXVI/378/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi.

 5. Uchwała Nr XLII/238/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2005 r.; Załącznik nr 8 do uchwały: Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

 6. Uchwała Nr XXI/169/96 Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia kierunków działalności zbiorowej komunikacji miejskiej w Zgierzu.

Za najważniejsze prace o charakterze badawczym i studialnym należy uznać:

 1. „Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi w 1995”, UMŁ, Wydział Inżyniera Miasta, Łódź 1996,

 2. „Studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi”; BPRW Warszawa, 2002 (materiał ekspercki dla potrzeb zarządzania).

Poniższy przegląd zawiera najważniejsze ustalenia tych dokumentów.

w układzie drogowo-ulicznym:

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” • przyjmuje się połączenie Łodzi z systemem autostrad A1 i A2 trasami o wysokich parametrach (nowe trasy to ul. Wojska Polskiego, ul. Ustronna oraz przedłużenie al. Włókniarzy),

 • zakłada się realizację nowych głównych ciągów łączących podstawowe elementy zagospodarowania miasta (ul. Konstytucyjna, Tranzytowa, Kaczeńcowa, Paradna, Projektowana),

 • wytwarza się wewnętrzną obwodnicę Śródmieścia,

Wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”

 • wytworzenie pełnej obwodnicy śródmiejskiej o parametrach klasy GP (al. Włókniarzy, Wojska Polskiego, Konstytucyjna, Śląska),

 • połączenie obwodnicy z planowanym w układzie krajowym węzłem dróg ruchu szybkiego trasami o takich samych parametrach (ul. Strykowska, Brzezińska, Rokicińska, Projektowana, Ustronna, Maratońska, przedłużenie al. Włókniarzy),

 • ukształtowanie wewnętrznej obwodnicy Śródmiejskiej na parametrach tras głównych (przebudowa słabszych odcinków i budowa brakującego fragmentu – ul. Żeligowskiego),

 • nowe trasy główne dla powiązań międzydzielnicowych (Kaczeńcowa - Popiełuszki, Tranzytowa - Tomaszowska, NS – Nad Olechówką)

Wynikające z „Polityki transportowej dla miasta Łodzi (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi
z 1997 roku)


 • modernizacja systemu zarządzania ruchem, w tym zainstalowanie obszarowego systemu sterowania ruchem z uwzględnieniem priorytetów dla transportu zbiorowego,

 • dokończenie prowadzonych inwestycji drogowych, także odtworzeniowych, służących realizacji przyjętej polityki transportowej,

 • realizacja inwestycji służących uwolnieniu centralnych obszarów miasta od ruchu tranzytowego (w tym międzydzielnicowego),

 • powiązanie układu dróg miejskich z projektowanymi autostradami,

 • rozszerzenie zakresu stosowania obszarów (ciągów) wolnych od ruchu samochodowego, obszarów ruchu pieszego oraz stref ruchu uspokojonego (30km/h),

 • tworzenie systemu dróg rowerowych,

 • działania techniczne i organizacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Czynnikiem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego może być również efekt poprawy stanu technicznego pojazdów, lepsze ich wyposażenie w urządzenia służące bezpieczeństwu ruchu np.: poduszki powietrzne.

w zakresie kolei

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Województwa Łódzkiego” • W zakresie kolei kierunek warszawski –przebudowa linii Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa a w perspektywie budowa nowej linii po śladzie przyszłej kolei szybkiej TGV w korytarzu wspólnym z A2 (od Zgierza do linii Łowicz – Skierniewice),

 • kierunek południowo-wschodni – (do CMK) modernizacja linii Koluszki-Tomaszów Mazowiecki – Opoczno z realizacją nowego odcinka do włączenia w CMK,

 • kierunek północno-zachodni – (do E-20) –rozbudowa do dwóch torów istniejącej linii kolejowej od Zgierza do Kutna,

 • kierunek południowo-zachodni – w pierwszym etapie modernizacja odcinka Łódź-Zduńska Wola (połączenie z magistralą węglową).

Wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”

 • włączenie kolei do obsługi miejskiej i podmiejskiej we współpracy z podmiejską komunikacją tramwajową,

 • budowa nowych połączeń Łódzkiego Węzła Kolejowego:

 • z linią kolejową Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice, odcinkiem od rejonu Lipiec Reymontowskich do rejonu Strykowa (na linii Łódź Kaliska - Łowicz Główny),

 • z Piotrkowem Trybunalskim, odcinkiem linii kolejowej Łódź Chojny – Moszczenica,

 • budowa linii kolejowej średnicowej oraz następujących łącznic: Dąbrowa - Olechów, Dąbrowa - Stoki i Liściasta - Radogoszcz Wschód,

 • włączenie łódzkiego węzła kolejowego w europejską sieć kolei V 300 km/godz, postulowane szybkie bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą.


w zakresie komunikacji lotniczej

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” • rozwój regionalnego portu lotniczego Lublinek jako uzupełniającego (specyficzne funkcje) i poprzez usprawnienie połączeń z węzłowym portem lotniczym Warszawa Okęcie,

 • pozostawienie do dalszych analiz lokalizacji nowego ponadregionalnego portu lotniczego między Łodzią a Warszawą w powiązaniu z autostradą A1, A2 oraz koleją V 300 km/godz.

Wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”

 • Lotnisko Łódź Lublinek adaptuje się do celów komunikacji pasażerskiej o zasięgu regionalnym,

 • międzynarodowym portem lotniczym dla Aglomeracji Łódzkiej będzie Lotnisko Okęcie lub nowy port położony między obu miastami.

w zakresie parkowania

Wynikające z „Polityki transportowej dla miasta Łodzi” (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi


z 1997 roku)

 • w strefie centralnej (strefa I) stosowanie w szerokim zakresie opłat za parkowanie mające na celu racjonalizację wykorzystania istniejących miejsc parkingowych,

 • budowa nowych parkingów (w tym wielopoziomowych), z tym że liczba miejsc parkingowych będzie limitowana pojemnością układu ulicznego i podażą miejsc parkingowych,

 • budowa parkingów przy przystankach komunikacji szynowej i autobusu (w tym dla systemu Park and Ride),

 • sukcesywne wprowadzanie odpłatności za parkowanie w obszarach koncentracji ruchu.

w zakresie transportu publicznego

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” • priorytet dla komunikacji tramwajowej, w tym utrzymanie i modernizacja regionalnego tramwaju od Ozorkowa do Pabianic oraz tramwaju szybkiego Retkinia – Widzew.

Wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”

 • przyjęcie zintegrowanego systemu tramwajowo-autobusowego jako systemu transportu zbiorowego przy maksymalnym wykorzystaniu stanu istniejącego,

 • ukształtowanie zasadniczego układu całkowicie wydzielonych torowisk tramwajowych,

 • podział istniejących tras tramwajowych na trasy układu podstawowego i trasy układu uzupełniającego,

 • realizacja nowych odcinków tras tramwajowych: w ul. Wólczańskiej, ul. Rokicińskiej, (przedłużenie do ul. Hetmańskiej), ul. Hetmańskiej i ul. Anny Jagiellonki, ul. Zawiszy (od ul. Zgierskiej do ul. Franciszkańskiej) i ul. Franciszkańskiej (od ul. Wojska Polskiego do ul. Zawiszy),

 • rezygnacja z budowy metra w realnej perspektywie czasu.

Wynikające z „Polityki transportowej dla miasta Łodzi”:

 • zwiększenie zakresu uprzywilejowania tramwaju w ruchu miejskim,

 • przyjęcie zasady utrzymania komunikacji autobusowej w centrum tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 • przyjęcie zasady obsługi obszarów peryferyjnych liniami autobusowymi dowożącymi pasażerów do tras tramwajowych,

 • uzupełnienie o odcinki prowadzące do zwiększenia udziału tramwaju w przewozach przy równoczesnej rezygnacji z odcinków o małych potokach pasażerskich.

Zintegrowany Plan, adaptując powyższe ustalenia i kierunki działań, rozwija elementy transportu publicznego. Jego podstawowym wymiarem jest dążenie do istotnej poprawy poziomu usług, racjonalizacja kosztów oraz ograniczanie oddziaływania systemu transportowego na otoczenie.

W szczegółach opisano zakres planu w rozdziałach VIII i IX.
Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna