Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


IV. Zasięg terytorialny programu (wyznaczenie granic obszaru) i uzasadnieniePobieranie 0.75 Mb.
Strona8/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

IV. Zasięg terytorialny programu (wyznaczenie granic obszaru) i uzasadnienie

Obszarem Planu jest Łódzki Zespół Miejski, Aglomeracja Łódzka, obejmujący obszar, będący w zasięgu obecnego systemu zorganizowanej obsługi transportem publicznym, w tym podsystemem tramwajowym. Plan obejmuje obszary Miast/gmin: Łódź, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice, Zgierz - miasto, Gmina Zgierz, Ozorków.

Taki zasięg podyktowany jest koniecznością wspólnego zorganizowania systemu obsługi, jako porozumienia działających na tym terenie gmin. Unijny system zarządzania polega bowiem na kształtowaniu systemu obsługi przez upoważnione organa państwa (w tym wypadku gminy, powiaty i województwo) na podstawie ustaw o samorządzie terytorialnym
i w wyniku decyzji tych organów – zamawianie usług lub pozostawienie ich wolnej grze rynkowej. Istotne jest to, że stosowanie jakichkolwiek zasad wsparcia wymaga procedur zamawiania usług.

Wyznaczony obszar daje możliwość ukształtowania Projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, jako kluczowego instrumentu integracji systemu transportowego Aglomeracji. Zasięg Planu w obecnej jego edycji dostosowany został więc do zasięgu tego podstawowego Projektu. Równocześnie jest to zasięg największych dojazdów do pracy i szkół, do centrum Łodzi, jako centrum Aglomeracji. Rozwój Miast satelitarnych, w szczególności Zgierza


i Pabianic, stwarza możliwość obsługi potoków ruchu w przeciwnym kierunku, co poprawi wykorzystanie systemu (złagodzi nierównomierność kierunkową potoków pasażerskich). Zjawisko „wyprowadzania” się podmiotów gospodarczych z miasta metropolitalnego na jego obrzeża jest charakterystyczne wraz ze wzrostem potencjału tego miasta i nieodzownym wzrostem kosztów dla podmiotów gospodarczych. Jest to widoczne w wielu miastach polskich, szczególnie w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, gdzie tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe.

Studium wykonalności zaktualizuje informacje liczbowe co do strefy bezpośredniego oddziaływania Planu na Aglomerację, lecz na podstawie posiadanych danych można stwierdzić, iż około 80% dojazdów do Łodzi odbywa się z obszaru, pokrytego przez zasięg Planu.V. Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na terenie Aglomeracji

Obecnie organizacja transportu publicznego w Aglomeracji jest zdecydowanie rozproszona i częściowo zderegulowana. Wynika to przede wszystkim z prawnych uwarunkowań funkcjonowania.

Organizatorem transportu publicznego w obszarze Miasta Łodzi jest Zarząd Dróg
i Transportu, jednostka budżetowa Miasta. W pozostałych miastach i gminach są to odpowiednie wydziały urzędów. Współdziałanie oparte jest na serii porozumień komunalnych, skoncentrowanych na konkretnych przedsięwzięciach.

Około 97% usług przewozowych na terenie Łodzi wykonywanych jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Trakcja tramwajowa jest osnową systemu transportu publicznego Aglomeracji. Objęte są nią miasta: Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków, na kierunku północ – południe oraz Konstantynów i Lutomiersk, na kierunku zachodnim. Tranzytowo linie przebiegają przez Ksawerów i Gminę Zgierz. Usługi te świadczą przewoźnicy komunalni:


 • MPK – Łódź Sp. z o.o.

 • Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. – na terenie Łodzi, Zgierza, Gminy Zgierz i Ozorkowa

 • Tramwaje Podmiejskie sp. z o.o. – na terenie Łodzi, Konstantynowa i Lutomierska.

Komunikacja autobusowa na terenie Aglomeracji prowadzona jest przez:

 • MPK – Łódź Sp. z o.o.

 • Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o.

 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach,

Ponadto Aglomeracja obsługiwana jest przez 83 przewoźników prywatnych i PKS oraz w najmniejszym stopniu przez kolej.


VI. Stan integracji transportu na terenie Aglomeracji

W zakresie funkcjonowania MPK – Łódź Sp. z o.o. system transportu zbiorowego jest w pełni zintegrowany, natomiast na obszarze Aglomeracji Łódzkiej występuje raczej dezintegracja transportu zbiorowego przejawiająca się głównie: • brakiem koordynacji rozkładów jazdy linii obsługiwanych przez poszczególnych przewoźników;

 • różnorodnością systemów taryfowych stosowanych przez poszczególnych przewoźników;

 • deregulacją poszczególnych rejonów obsługiwanych przez przewoźników poza jednolitym systemem obsługi organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi;

 • podziałem zadań nie dostosowanym do roli poszczególnych środków przewozowych
  w Aglomeracji;

 • niemożliwością prowadzenia nowoczesnej polityki transportowej w sposób systemowy.

Ten stan rzeczy jest w znacznej mierze wynikiem braku stosownych podstaw prawnych do prowadzenia działalności organizatorskiej w zakresie zarządzania transportem publicznym – obowiązująca ustawa o transporcie drogowym wprowadza system zderegulowany, to znaczy taki, w którym zezwolenie na prowadzenie usług przewozowych otrzymuje każdy, który spełnia konkretne wymogi dopuszczenia.

Niemniej w okresie ostatnich kilkunastu lat samorządy Aglomeracji ściśle ze sobą współpracują dla racjonalizacji organizacyjnej przewozów pasażerskich. Wyrazem tego jest załączone zestawienie najważniejszych porozumień komunalnych w tym zakresie. Realizowana jest podstawowa zasada, iż każdy partner wspiera organizacyjnie i finansowo usługi dla mieszkańców konkretnej gminy/miasta, zaś zaspokajanie tych potrzeb polega na dostarczeniu usług przez ten podmiot komunalny, który w tym przypadku jest najlepiej do tego przygotowany.Podjęty projekt służyłby integracji podsystemów transportu zbiorowego.
Tabela 15: Lista porozumień komunalnych w obrębie Aglomeracji w zakresie wspólnej organizacji i finansowania transportu publicznego.

Porozumienia komunalne

Nume-ry linii

Taryfy

Odpłatności

Utrzymanie infrastruktury

Trakcja tramwajowa

 


Łódź - Pabianice -

Ksawerów;  

Porozumienie zawarte

26. 03. 1998

aneksy:


nr 3- 29. 01. 2004

41

 


istniejące strefy taryfowe

granica międzystrefowa -

przystanek "Mały Skręt"

dla strefy łódzkiej -

ustalone przez uchwały RMŁ

dla strefy pozałódzkiej -

ustalone przez uchwały RMP 

 


załącznik nr 1 do porozumienia

z 01. 04. 1994

48% - Łódź

4% - Gmina Ksawerów

48% - Pabianice

załącznik uchylony aneksem 

 

 


Miasto Łódź - koszty utrzymania na odcinku

administracyjnym Łodzi: Łódź Chocianowice - Mały Skręt

Chocianowice- Mały Skręt; 

Gmina Miejska Pabianice - odcinek

Pabianice (Wiejska) - Dąbrowa (Ksawerowska)Gmina Ksawerów na odcinku Dąbrowa (Widzewska)-

Mały Skręt za wyjątkiem bieżącego utrzymania torów i sieci

trakcyjnej, której bieżącą konserwację w okresie 1.01.2004-

31.12.2004 przejmuje na siebie GM PabianiceŁódź- Konstantynów-

Lutomiersk

porozum.: 01. 04. 1994

aneksy:

nr 1 -14. 04. 1994nr 3 - 21. 12. 2000

nr 4 - 19. 09. 2001 43, 43bis

Na trasie Łódź (ul. Północna-

Łódź (Smulsko)- taryfy RMŁ;

Łódź (Smulsko)- Konstantynów-

Lutomiersk- taryfy ZMKonst

po zasięgnięciu opinii

uczestników (bez Łodzi)  

 


Miasto Łódź ponosi koszty napraw torowisk, sieci trakcyjnej

i podstacji na swoim terenie i nie obciąża nimi TP Sp. z o.o.Pozostali uczestnicy porozumienia ponoszą koszty napraw

torowisk, sieci trakcyjnej i podstacji poza terenem Miasta Łodzi. Łódź - Zgierz – Ozorków

porozum. 01. 12. 1993

aneksy:

nr 1 - 20. 11. 1995nr 2 - 10. 12. 2000

nr 3 - 1. 06. 2001

nr 4 - 27. 01. 2004 


46 ŁO, 11 ŁZ

 

  

 

  

 

 W granicach administracyjnych Łodzi

do przystanku Łódź -

Helenówek taryfa łódzka

ustalana przez RMŁ

poza granicami Łodzi - taryfa

ustalona przez RMZ w

porozumieniu z Gminą Zgierz

i Miastem Ozorków Linia 11 na odcinku objętym

porozumieniem- w 100%

Miasto Zgierz

Na linii 46 odpowiednio:

Miasto Łódź 61,10%

Miato Zgierz 23,95%

Miasto Ozorków 13,50%

Gmina Zgierz 1,45% Miasto Łódź ponosi koszty napraw torowisk, sieci trakcyjnej

i podstacji na swoim terenie i nie obciąża nimi pozostałych

uczestników porozumienia.

Pozostali uczestnicy porozumienia ponoszą koszty poza

terenem Miasta Łodzi. 


Lista porozumień c.d.

Porozumienia komunalne

Numery linii

Taryfy

Odpłatności

Trakcja autobusowa 

Łódź - Gmina Stryków

porozumienie:

4. 09. 2000


 60

 


 

 

  

 


Gmina Stryków 2000 rok wysokość finansowania

1020 zł/ rok, czyli 85 zł/mies

kolejne lata aktualizacja

o wskaźnik inflacji w budżecie

państwa


Łódź - Konstantynów

porozumienie: 1. 07. 1993

aneksy: nr 7 - 15. 12. 1995;

nr 11 - 30.12. 1999; nr 12 - 30. 09. 200297 

 

Na całej trasie ceny biletów

w oparciu o uchwały RMŁ


Miasto Konstantynów - 8,6%

Miasto Łódź - 91,4%Łódź - Zgierz

 

porozumienie: 21. 01. 2002aneks nr 1 - 25. 09. 2002 

6ZL, 51ŁZ

W granicach Łodzi - taryfy

ustalane przez RMŁ

poza - przez RGZ

granica dla linii 51 -

ul. Długa/ ul. Łagiewnicka

dla linii 6 - ul. Konstantyno-

wska/ ul. Kocidłowska


Strony zobowiązują się do finansowania funkcjonowania linii w wys. proporcjonalnych do ilości wozo-km wykonywanych poprzez obsługujące je autobusy na trasach położonych

w granicach poszczególnych miast. Granice finansowania:

dla linii 6 ul. Kocidłowska; dla linii 51 - rzeka Bzura.


Łódź - Gmina Nowosolna

 

gdzie: 54- Łódź- Nowosolna- Natolin88 Łódź- Kalonka- Skoszewy Stare

91 Łódź- Nowosolna- Skoszewy Stare

 

porozumienie: 29. 07. 1993aneks nr 9 - 13. 02. 2004

54, 88, 91 

Taryfa ustalona przez RMŁ 

Gmina Nowosolna zobowiązuje się do udziału w finansowaniu

usług przewozowych na liniach 88 i 91 w proporcji odpowiadającej długościom odcinków tras linii w jej granicach administracyjnych. Odpłatność za 1 wozo-km odpowiadać będzie udziałowi dopłaty budżetowej do kosztów komunikacji zbiorowej przyjętej w budżecie Miasta Łodzi na dany rok. Koszty funkcjonowania linii 54 w całości obciążają Gminę Łódź. Źródło: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.


Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Aglomeracji Łódzkiej – Model systemu

Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna