Uchwała Nr xv/121/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości AdamowicePobieranie 13.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.39 Kb.
Uchwała Nr XV/121/07

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:


§1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki.
Granice obszaru objętego planem są określone na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

BURMISTRZ MIASTA

MSZCZONÓW

Mszczonów, 29.10.2007r.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) przed podjęciem uchwały, o której mowa w art.14 ust.1 Ustawy, Burmistrz dokonuje analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Adamowice, dla fragmentu miejscowości Gurba oraz dla fragmentu miejscowości Powązki w gminie Mszczonów przemawia duże zainteresowanie terenem inwestorów i właścicieli działek. W granicach ww. obszaru znajduje się droga krajowa nr 8, która sprzyja lokalizacji w tej części gminy Mszczonów inwestycji produkcyjnych i usługowych a także w dalszej odległości od drogi krajowej również zabudowy mieszkaniowej. W miejscowości Adamowice w chwili obecnej obowiązuje 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmują one tereny w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej i zazwyczaj obejmują jedną lub kilka działek ewidencyjnych. Sporządzenie miejscowego planu dla całego obszaru wsi Adamowice oraz fragmentów wsi Gurba oraz Powązki ma na celu poprawę warunków inwestowania dla obecnych i pozyskanie nowych inwestorów oraz optymalne wykorzystanie terenów, a tym samym poprawę warunków rozwoju w tym regionie, umożliwi również realizację zamierzeń właścicieli działek.
Dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu miejscowego ustalono, że:

- zmiana przeznaczenia w/w terenu zgodna jest z polityką Gminy zawartą w strategii i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów, które zakładają dla miejscowości Adamowice, dla fragmentu miejscowości Gurba oraz dla fragmentu miejscowości Powązki rozwój terenów związanych z działalnością gospodarczą, terenów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych.

- położenie terenu jest dogodne dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej o czym wspomniano powyżej. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną oraz posiada dogodny dostęp do drogi krajowej nr 8.

Według aktualnego, uchwalonego w dniu 31 maja 2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów (Uchwała nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006 r.) obszar wyznaczony granicami planu miejscowego położony jest w większości w strefie obszaru rozwoju wielofunkcyjnego (G1, G2) oraz strefie mieszkaniowo – usługowej (MU1). Fragmentarycznie obszar położony jest w strefie mieszkaniowej w obszarze rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN1), w strefie istniejących terenów górniczych, obszarów rolnych i leśnych z możliwością eksploatacji kopalin (PE), w strefie ekologicznej (E). Studium wskazuje dla obszaru G1 realizację wielofunkcyjnego rozwoju w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny, z możliwością zabudowy mieszkaniowej, dla obszaru G2 realizację wielofunkcyjnego rozwoju w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, dla obszaru MN1 realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz podstawowych usług obsługujących obszar, dla obszaru MU1 intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla obszaru PE możliwość eksploatacji kopalin, natomiast dla strefy ekologicznej pozostawienie ich w dotychczasowym użytkowaniu. Planowane zatem przeznaczenie terenu objętego zmianą planu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.


Plan zostanie sporządzony w zakresie zgodnym z przepisem art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. na mapie w skali 1:2000.
Po dokonaniu analizy ustalono, że należy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Adamowice, fragmentu miejscowości Gurba oraz fragmentu miejscowości Powązki w gminie Mszczonów.
: bip.mszczonow.pl -> upload
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późn zm.), informuj ę
upload -> Uchwała Nr xxxvii/363/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Kamionka oraz fragment miejscowości
upload -> Protokoł nr xxxvii/09
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902), informuj ę
upload -> Zawiadomieni e o wszczęciu postępowania
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn zm.) informuj ę

Pobieranie 13.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna