Uchwała Nr xviii/125/12 Rady Miejskiej w SzepietowiePobieranie 14.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.63 Kb.

 1. uchwała Nr XVIII/125/12

 2. Rady Miejskiej w Szepietowie

 1. 6 grudnia 2012 r.

  1. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Szepietowa.

    1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz.509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1160; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700; z 2011 r. Nr 8, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100; z 2012 r. poz. 1101) i w związku z § 114 Statutu Gminy Szepietowo uchwala się, co następuje:

    2. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na Burmistrza Szepietowa złożoną przez Panią Mieczysławę Jaworską zamieszkałą w Szepietowie, dotyczącą nie wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

     1. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej

 2. Witold Moczydłowski
  1. do uchwały Nr XIII/81/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 marca 2012 r.


        1. Uzasadnienie    W dniu 30 października 2012 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szepietowie wpłynęła skarga przesłana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na Burmistrza Szepietowa złożona przez Panią Mieczysławę Jaworską zamieszkałą w Szepietowie, dotycząca nie wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonej przy ulicy Mazowieckiej w Szepietowie.

    Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał skargę do Komisji Rozwoju Gospodarczego celem zbadania i wypracowania stanowiska.

    W dniu 16 listopada br. Komisja Rozwoju Gospodarczego na swoim posiedzeniu wypracowała w tej sprawie stanowisko

    Komisja stwierdziła, co następuje:    W 2005 roku Gmina Szepietowo opracowała dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej na wszystkich ulicach w Szepietowie, w części do terenów PKP. Koncepcja kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej zakładała budowę kanału sanitarnego na terenach prywatnych tj. pomiędzy budynkami mieszkalnymi a ogrodzeniem działek, od strony drogi krajowej Nr 66. Przyjęty przebieg kanalizacji po gruntach prywatnych uwarunkowany był brakiem możliwości wejścia w pas drogi krajowej, w tym ponoszenia w przyszłości opłat z tytułu lokalizacji w pasie drogi urządzenia nie związanego z potrzebami drogi. W związku z powyższym w miesiącach lutym i marcu 2005 roku w Urzędzie Gminy w Szepietowie odbyły się spotkania mieszkańców ul. Mazowieckiej w Szepietowie w sprawie zapoznania się z opracowaną przez firmę SATO sp. z o.o. z Białegostoku koncepcją kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Szepietowa: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej, Wąskiej. Pomimo skutecznego zawiadomienia o spotkaniu Pani Mieczysława Jaworska i mąż Adam Jaworski nie wzięli udziału w spotkaniach. Niestety mieszkańcy ul. Mazowieckiej nie wyrazili zgody na przebieg kanału sanitarnego przez ich posesje, uzasadniając dużymi zniszczeniami zagospodarowanych działek oraz tym, że wszystkie szamba są zlokalizowane po drugiej stronie budynków mieszkalnych, w okolicach istniejącego rowu, który w większości stanowi własność gminy. W związku z brakiem zgody mieszkańców z projektu budowy kanalizacji sanitarnej wyłączono ul. Mazowiecką. Brak zgody uniemożliwiłby uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pozostałych ulicach w Szepietowie, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej była w tym samym opracowaniu a Gmina Szepietowo była zainteresowana jak najszybszym uzyskaniem pozwolenia na budowę ze względu na ogłaszane konkursy ze wsparciem środków finansowych Unii Europejskiej. W dniu 7 marca 2007 roku Gmina Szepietowo uzyskała pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sportowej, Lipowej, Sienkiewicza, Witosa, Placu Słonecznego, Prusa, Krótkiej, Cichej i Wąskiej, bez wyżej wspomnianej ul. Mazowieckiej. Na podstawie między innymi tej dokumentacji był realizowany w latach 2007 - 2011 projekt z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 14 lutego 2011 roku została zawarta umowa Nr 9/11 z firmą Usługi Inżynieryjne K-PROJEKT Kaliś Mariusz z Łomży na wykonanie dokumentacji technicznej „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w Szepietowie ul. Mazowiecka, ul. Sportowa. W dniu 21 stycznia 2011 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim w Szepietowie spotkanie mieszkańców ww. ulic z wykonawcą projektu. W spotkaniu wzięła udział Pani Mieczysława Jaworska. Dokumentacja projektowa została wykonana w październiku 2011 r. Projekt zakłada wykonanie przyłącza na Pani działce Nr 62/1, a następnie podłączenie do wspólnego przyłącza na działce Nr 61/3, stanowiącej własność Pana Mariana Dąbrowskiego i włączenie do kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działkę Nr 61/2, stanowiącej własność Pana Marka Godlewskiego. W dniu 5 lutego 2011 r. Pan Adam Jaworski (mąż skarżącej) złożył oświadczenie, że zgłasza akces do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do ww. posesji, stanowiącej jego własność w miejscowości Szepietowo, zgodnie z załącznikiem graficznym. Jednocześnie upoważnił projektanta Firmy Usługi Inżynieryjne K-PROJEKT Kaliś Mariusz z Łomży do występowania w roli pełnomocnika, przy uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji, w przedmiotowej sprawie. Gmina Szepietowo nie może złożyć skutecznego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, ponieważ właścicielka nieruchomości nie wyraża zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 59/5. W opracowanym projekcie kanał sanitarny przebiega w zdecydowanej większości, tak jak wcześniej mieszkańcy ul. Mazowieckiej wnioskowali, w pasie rowu stanowiącego własność gminy i w części w pasie rowu przebiegającego przez grunty prywatne. W ocenie projektanta przyjęte rozwiązanie jest optymalne ze względu na uciążliwość dla właścicieli posesji i rozwiązań technicznych. Można wyciągnąć wnioski, że mieszkańcy ul. Mazowieckiej nie chcą budowy kanalizacji sanitarnej przebiegającej w przyległym do ich działek pasie rowu.

    Poruszana przez skarżącą zmiana własności na działce sąsiedniej nie była znana dla Urzędu. Informację w tej sprawie Burmistrz Szepietowa i pracownicy uzyskali we wrześniu 2012 roku w sytuacji, gdy dotychczasowy właściciel Pani Anna Jancewicz, przyszła do Urzędu sprawdzić, czy to prawda że działkę i dom mieszkalny w którym mieszka, jej wnuk sprzedał dla Krzysztofa Popławskiego. Sprzedaż ww. działki potwierdziło Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, prowadzące ewidencję gruntów.
    Jak wynika z uzyskanych wyjaśnień Burmistrz Szepietowa nie widzi przeszkód na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przez działkę Nr 63, stanowiącej własność Pana Krzysztofa Popławskiego, jeżeli właściciel wyrazi na to zgodę. Pani Mieczysława Jaworska wykona na własny koszt przyłącze kanalizacji sanitarnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). W tej sprawie zainteresowana winna uzgodnić warunki podłączenia z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie, eksploatującym kanalizację sanitarną.

    Komisja Rozwoju Gospodarczego po wnikliwym zapoznaniu się ze skargą oraz posiadanymi przez Urząd Miejski dokumentami nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Burmistrza Szepietowa.    Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Szepietowie uznaje, że złożona skarga na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Szepietowa jest całkowicie bezzasadna, a prowadzone postępowanie administracyjne za prawidłowe i słuszne.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna