Uchwała nr xxxii/379/09 Rady Gminy KobierzycePobieranie 55.97 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar55.97 Kb.


Uchwała nr XXXII/379/09

Rady Gminy Kobierzyce


z dnia 30 marca 2009 roku


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno-wschodniej

części wsi Bielany Wrocławskie.


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku uchwałą nr XIII/176/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2007r. i po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje.


Przepisy ogólne.
 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.

 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest fragment wsi Bielany Wrocławskie obejmujący obszar pomiędzy ul. Polną i Wrocławską w rejonie węzła autostradowego autostrady A4, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:1000.

 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały są:

  1. rysunek planu, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik nr 1,

  2. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 2.


Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

  1. symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,

  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

  3. nieprzekraczalne linie zabudowy.

 2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne lub sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.


Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

  2. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

  3. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych,

  4. terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w §3 ust.1, pkt 1).

  5. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym,

  6. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ramach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,

  7. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe danego terenu oraz możliwość lokalizacji sieci i infrastruktury technicznej,

  8. urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

  9. funkcjach:

   1. wypoczynku - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, a także tereny sportowe, parki rozrywki,

   2. obsługi firm i klienta - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie, pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video, itp.,

   3. handlu detalicznego - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów,

   4. handlu hurtowy – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą hurtową towarów,

   5. obsługi pojazdów samochodowych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację salonów samochodowych, parkingów, a także usługi związane z salonem samochodowym, takie jak: ekspozycja, obsługa serwisowa, diagnostyczna, naprawa i wynajem samochodów osobowych z wyłączeniem stacji paliw;

   6. finansowych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.,

   7. gastronomii - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie, itp.,

   8. kultury - należy przez to rozumieć działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, klubów profesjonalnych, kabaretów, bibliotek, ośrodków kultury, itp.,

   9. usług zdrowia i opieki społecznej - należy przez to rozumieć działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.,

   10. turystyki – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, itp.,

   11. niepublicznych usług oświatowych - należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia,

  10. obiekt usługowo-handlowych - należy przez to rozumieć obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m2 powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową przekracza 200 m2 powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100m2 powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Ustalenia szczegółowe.
Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

  1. U-1 do U-3 tereny usług, dla których ustala się:

   1. przeznaczenie podstawowe, lokalizacja usług: wypoczynku, obsługi firm i klienta, handlu detalicznego i hurtowego, obsługi pojazdów samochodowych, finansowych, gastronomii, kultury, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznej oświaty, turystyki,

   2. przeznaczenie dopuszczalne:

   • sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,

   • dla terenu oznaczonego symbolem U-3 lokalizacja nie więcej niż 1 lokalu mieszkalnego wbudowany w budynek o funkcji usługowej na danej działce budowlanej,

  1. G teren urządzeń gazownictwa, dla którego ustala się:

   1. przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i urządzeń gazownictwa,

   2. przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

  2. E teren urządzeń elektroenergetycznych, dla którego ustala się:

   1. przeznaczenie podstawowe lokalizacja urządzeń i obiektów elektroenergetycznych,

   2. przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

  3. KDD.1, KDD.1 i, KDD.3 tereny dróg, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe - dróg publicznych,

  4. KDPj.1 i KDPj.2 tereny ciągów pieszo-jezdnych, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – ciągi pieszo-jezdne.


Określa się następujące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych, przy czym dopuszcza się wykonanie podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm z elementów prefabrykowanych,
Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

  1. przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,

  2. masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi,

  3. w przypadku lokalizacji na terenie:

   1. U-3 funkcji mieszkaniowej ustala się, dla tego terenu wymóg zachowania poziomów hałasu nie większy niż określony w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

   2. U-1 do U-3 obiektów zamieszkania zbiorowego, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz domów opieki społecznej ustala się wymóg zachowania poziomów hałasu nie większy niż określony w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska jak dla terenów odpowiednio: zabudowy zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz domów opieki społecznej,

  4. zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,

  5. część obszaru objętego planem znajduje się w potencjalnej strefie oddziaływania autostrady A4, w której ustala się:

   1. zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

   2. dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi obowiązek zastosowania środków technicznych (np. ekrany akustyczne, okna i ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej, itp.) w celu zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w przepisach odrębnych.


Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  1. Wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej – archeologicznej obejmującą cały obszar objęty planem.

  2. W strefie, o której mowa w pkt 1) ustala się:

   1. wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków (Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków) co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

   2. nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne muszą być prowadzone przez uprawnionego archeologa,

   3. pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

 1. Tereny oznaczone symbolami: KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDPj-1 i KDPj-2 stanowią obszary przestrzeni publicznej.

 2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się na terenach określonych w ust.1 umieszczanie w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi obiektów małej architektury, nośników reklamowych, urządzeń technicznych i zieleni a także prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.


 1. Określa się następujące, chyba że z rysunku planu wynika inaczej, nieprzekraczalne linie zabudowy liczone w odległości od linii rozgraniczającej terenu dla poszczególnych terenów:

  1. U-1 od strony:

   1. drogi oznaczonej symbolem KDD.1 (ul. Polna) i KDD.2 (ul. Irysowa) – 6 m,

   2. drogi oznaczonej symbolem KDD.3 (ul. Krokusowa) – 5 m,

   3. od strony autostrady A4 i innych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi,

  2. U-2 od strony:

   1. drogi krajowej nr 8 (ul. Wrocławska) – min.10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,

   2. drogi oznaczonej symbolem KDD.3 (ul. Krokusowa) – 6 m,

   3. od strony autostrady A4 i innych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi,

  3. U-3 od strony dróg publicznych – 6 m z dopuszczeniem korekty dla fragmentów istniejącego budynku wysuniętych przed linię zabudowy,

  4. następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

   1. balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, wejścia do budynków, wykusze, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,

   2. okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m.

 1. Ustalenia dotyczące wysokości zabudowy:

  1. wysokość zabudowy nie może przekroczyć na terenach oznaczonych symbolami:

   1. U-1 - 20 m, przy czym dopuszcza się maksymalnie pięć kondygnacji nadziemnych,

   2. U-2 i U-3 – 12 m, przy czym dopuszcza się maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne,

  2. wysokość budynku należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1. Określa się maksymalną powierzchnię zabudowy dla zabudowy lokalizowanej na terenach:

  1. U-1 i U-2 – 60% powierzchni terenu,

  2. U-3 – 60% powierzchni działki budowlanej.

 1. Określa, następującą zasadę kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.

 2. Ustala się obowiązek zagospodarowania powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w ilości nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej.


W niniejszym planie nie występują obszary wymagające określenia granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
 1. W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości planu.

 2. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych powierzchni nie mniejszej niż: 1000 m2.

 3. Dopuszcza się:

  1. aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki w jej granicach sprzed wejścia w życie planu, miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w ust. 2,

  2. wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż określona w ust. 2, celem powiększenia sąsiedniej działki lub wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej.

 4. Dopuszcza się wydzielanie innych dróg, niż określone na rysunku planu na warunkach:

  1. szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż:

   1. niepubliczne drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,

   2. niepubliczne ciągi pieszo-jezdne o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,

  2. zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej, w szczególności dotyczących placów manewrowych,

  3. minimalna szerokość pasa ruchu:

   1. dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,

   2. dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m.


Określenia się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

  1. w strefie, o której mowa w §15 pkt 5 lit. b) obowiązuje, z zastrzeżeniem pkt 2, zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

  2. po przebudowie gazociągu lub zastosowaniu rozwiązań technicznych zmniejszających strefę, obowiązuje strefa ochronna (strefa kontrolowana), określona przez zarządcę gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych.


 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest określenie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co następuje:

  1. dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym kolidującej z zagospodarowaniem realizującym ustalenia planu,

  2. dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów innych niż przeznaczonych pod funkcje infrastruktury technicznej za zgodą właściciela lub zarządcy, w tym także w liniach rozgraniczających dróg,

  3. zaopatrzenie w wodę:

   1. z lokalnej sieci wodociągowej,

   2. zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wodociągowych, zlokalizowanych na terenie inwestora, o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę,

  4. ścieki:

   1. odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych, do lokalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

   2. odprowadzenie ścieków opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej, do gruntu lub innych odbiorników wód opadowych, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki wodnej,

  1. zaopatrzenie w gaz:

   1. z lokalnej sieci gazowej,

   2. przez obszar objęty planem przebiega sieć gazownicza wysokiego ciśnienia Ø200, dla której obowiązuje strefa ochronna (strefa kontrolowana) w odległości 15 m od osi gazociągu,

   3. w strefie, o której mowa w lit. b) obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących sieci gazowych,

   4. dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych,

   5. dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu gazociągu na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych,

  2. zaopatrzenie w energię elektryczną - z lokalnej sieci energetycznej,

  3. zaopatrzenie w ciepło – należy stosować paliwa oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzystujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz technologie spalania o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

  4. gospodarka odpadami:

   1. zgodnie z przepisami odrębnymi,

   2. w projekcie zagospodarowania działki należy przewidzieć miejsce na lokalizację pojemników do zbierania odpadów.


Zasady rozwoju komunikacji.
Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

  1. ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem:

   1. KDD.1 i KDD.2 drogi klasy „D” dojazdowe: 14m,

   2. KDD.3 droga klasy „D” dojazdowa: 10 m,

   3. KDPj.1 ciąg pieszo-jezdny: 5 m,

   4. KDPj.2: zgodnie z rysunkiem planu,

  2. ustala się zakaz realizacji nowych włączenia komunikacyjnych (zjazdów) do drogi krajowej nr 8 (ul. Wrocławska) oraz autostrady A4,

  3. dla noworealizowanej zabudowy ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach co najmniej:

   1. 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub mieszkanie,

   2. 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na pow. od 6 m2 do 20 m2,

   3. następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na pow. od 21 m2 do 50 m2,

   4. na każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług - 1,5 miejsca postojowego, z zaokrągleniem w górę,

   5. w obiektach usługowo-handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 100 m2 powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej,

   6. w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy),

   7. w przypadku jeśli w obiekcie o przeznaczeniu określonym jako turystyka znajdą się inne funkcje usługowo-handlowe - inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w § 16, pkt. 3) lit. a) - d),

   8. w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w lit. b)-f) dopuszcza się dla terenu U-1 wliczenie miejsc postojowych:

 • powstałych na terenie KDD.3,

 • powstałych na innych terenach niż U-1 i KDD.3, o ile inwestor wykaże się prawem własności do tych terenów,

  1. w linach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizowanie: parkingów, zieleni, sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego oraz ścieżek rowerowych.


Ustalenia końcowe.
Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysokości 30%.
Przepisy końcowe.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXII/379/09

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 30 marca 2009r.


ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:


§ 1.

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia jest inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy, polegająca na wybudowaniu drogi publicznej.


§ 2.

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.” inwestycja polegać będzie na budowie ok. 50 m bieżących drogi publicznej klasy „D” dojazdowa oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.2.


§ 3.

 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych.

 2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości budżetowych gminy.

Pobieranie 55.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna