Uchwała nr xxxix/1108/09 rady miasta gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście GdańskuPobieranie 184.19 Kb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar184.19 Kb.
  1   2   3   4   5
UCHWAŁA NR XXXIX/1108/09

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz 1237, Nr 220, poz. 1413), i art.18 ust.2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz 420)
uchwala się, co następuje:
§ 1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 2714) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 18ha, położony w Klukowie na północ od ulicy Telewizyjnej i po wschodniej stronie projektowanego przebiegu ulicy tzw. „Nowej Spadochroniarzy”.
§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

  1. teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3
   i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń

  2. intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. W karcie terenu można ustalić intensywność zabudowy dla terenu

  3. powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów

  4. powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe

  5. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mieszkanie :

  1. właściciela podmiotu gospodarczego,

  2. stróża lub

  3. technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego

na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej

6) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją masą.

Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków 1. zabudowa zagrodowa zespół budynków związanych z produkcją rolną, składający się z jednego budynku mieszkalnego jedno- lub dwumieszkaniowego i  co najmniej  budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania płodów rolnych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie

 2. dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:

   1. połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , w przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100 ,

   2. powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym.

Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu

8) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych)


i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej

9) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne
z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów,
które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne
z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym


§ 3
Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce.

W terenach mieszkaniowych MN21 dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  1. brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  2. mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  3. dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem

 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.


U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

 1. rzemiosła produkcyjnego,

 2. stacji paliw,

 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

 2. salony samochodowe (z serwisem),

 3. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

 4. budynki zamieszkania zbiorowego,

 5. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.
Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
KD81 tereny ulic lokalnych
KD82 tereny ulic zbiorczych

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.§ 4


 1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 2. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie
  z przepisami odrębnymi.


§ 5


 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia
Wskaźniki miejsc postojowych

Strefa C

Obszary zabudowy miejskiej

Strefa nieograniczonego parkowania


1

2

3

4Budynki mieszkalne jednorodzinne

1 mieszkanie

Min. 2Domy studenckie, internaty

10 pokoi

Min. 0,9Hotele pracownicze, asystenckie

1 pokój

Min. 0,4Schroniska młodzieżowe

10 łóżek

Min. 0,9Hotele

1 pokój

Min. 0,6Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie

1 pokój

Min. 1,0Motele

1 pokój

Min. 1,0Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki

10 łóżek

Min. 0,9Obiekty handlowe o pow. sprzedaży
do 2000 m2

1000 m2 pow.

sprzedażyMin. 32Targowiska

1000 m2 pow.

handlowejMin. 50Restauracje, kawiarnie, bary

100 miejsc

konsumpc.Min. 15Biura, urzędy, poczty, banki,

obiekty do 200 m2 pow. użytkowej100 m2 pow. użytkowej

Min. 5Biura, urzędy, poczty, banki,

obiekty powyżej 200m2 pow. użytkowej100 m2 pow. użytkowej

Min. 3Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

Min. 5Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej

100 m² pow. użytkowej

Min. 2,5Kościoły, kaplice

1000 m2 pow. użytkowej

Min. 12Domy parafialne, domy kultury

100 m² pow. użytkowej

MIN. 3Kina

100 miejsc siedzących

Min. 5Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej

1000 m2 pow. wystawienniczej

MIN. 16 + 0,3 m.p. dla autokaruSzkoły podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauki

Min. 0,5Szkoły średnie

1 pomieszczenie do nauki

Min. 1,0Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

10 studentów

Min. 1,5Przedszkola, świetlice

1 oddział

Min. 3,0Rzemiosło usługowe

100 m² pow. użytkowej

MIN. 2Małe obiekty sportu i rekreacji

100 m² pow. użytkowej

Min. 4Kryte pływalnie

100 m² lustra wody

Min. 5Korty tenisowe (bez widzów)

1 kort

Min. 2


Pobieranie 184.19 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna