Uchwała nr xxxix/1108/09 rady miasta gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście GdańskuPobieranie 184.19 Kb.
Strona2/5
Data28.04.2016
Rozmiar184.19 Kb.
1   2   3   4   5
 1. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.


§ 6


 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 004 .

 2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714


1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 12,89ha

3. PRZEZNACZENIE

M/U31

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren usługowy U33bez ustalania proporcji między funkcją mieszkaniową i usługową

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

zabudowa zagrodowa

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 i 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1. linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi

 2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 20%

 1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki

 2. intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: 0,5

 3. wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: 12,0m

 4. formy zabudowy: wolnostojąca

 5. kształt dachu: stromy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy


9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. dostępność drogowa: od ulicy zbiorczej 003-KD82 tzw. „Nowej Spadochroniarzy”:

  1. ograniczona do skrzyżowań w odległości min 300 m od skrzyżowania z ul. Telewizyjną
   i między sobą

  2. zjazdy do terenów obsługujących nową zabudowę wyłącznie na prawe skręty w odległości nie mniejszej niż 150m od skrzyżowań i miedzy sobą

  3. wyklucza się zjazdy i skrzyżowania na wypukłym odcinku drogi

 1. parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwały

 2. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej

 3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej

 4. odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej

 5. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

 6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy

 7. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych

 8. gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe- zgodnie z obowiązującymi przepisami

 9. planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

 1. na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych

 2. wyklucza się lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu hałasu w środowisku

 3. w budynkach mieszkalnych od strony planowanej ulicy tzw. „Nowej Spadochroniarzy” zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności akustycznej

 4. co najmniej 20 % powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

teren potencjalnie zagrożony wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od planowanej ulicy tzw. „Nowej Spadochroniarzy”

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

   1. zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

   2. zjazdy do terenu 001-M/U31 zgodnie z zalecanymi lokalizacjami jak na rysunku planu

   3. zaleca się wykonanie obsługi komunikacyjnej całego terenu 001-M/U31 w odniesieniu do zalecanego podziału parcelacyjnego i lokalizacji miejsc wjazdów i wyjazdów do ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy (na odcinku od terenu 002-64 do ul. Telewizyjnej)

   4. teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pobieranie 184.19 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna