Uchwała nr xxxix/1108/09 rady miasta gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku


KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714Pobieranie 184.19 Kb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar184.19 Kb.
1   2   3   4   5

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714


1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 0,26ha

3. PRZEZNACZENIE

Z64

Teren zieleni krajobrazowo - ekologicznej

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady, o których mowa w pkt 9 i 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. dostępność drogowa: od ulicy zbiorczej 003-KD82 tzw. Nowej Spadochroniarzy jeden zjazd na prawe skręty

 2. parkingi: wyklucza się

 3. zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy

 4. odprowadzenie ścieków: nie dotyczy

 5. odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe

 6. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

 7. zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy

 8. zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy

 9. gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe- zgodnie z obowiązującymi przepisami

 10. planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

 1. zachowanie naturalnego ukształtowania terenu

 2. zachowanie istniejących stosunków wodnych

 3. zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej

 4. nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi


17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku KrajobrazowegoKARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714


1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 4,78 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

KD82

Teren ulicy zbiorczej – ulica tzw. „Nowa Spadochroniarzy”

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

 1. szerokość w liniach rozgraniczających: od 29.5 m do 49.0 m, jak na rysunku planu

 2. prędkość projektowa: 50 km/h

 3. przekrój: dwie jezdnie, dwa pasy ruchu

 4. dostępność do terenów przyległych:

   1. ograniczona do skrzyżowań w odległości nie mniejszej niż 300 m od skrzyżowania z ul. Meteorytową i ul. Telewizyjną i między sobą

   2. wyklucza się zjazdy i skrzyżowania na wypukłym odcinku drogi

   3. zjazdy do terenów obsługujących nową zabudowę wyłącznie na prawe skręty w odległości nie mniejszej niż 150m od skrzyżowań i między sobą

   4. zjazd na prawe skręty do terenu 002-Z64

   5. wyklucza się zjazdy do pojedynczych nieruchomości

 5. wyposażenie minimalne: chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

 1. od północy poprzez skrzyżowanie z ul. Meteorytową (poza granicami planu)

 2. od południa poprzez ul. Nową Spadochroniarzy (poza granicami planu) z ul. Nową Słowackiego (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

 1. część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – jak na rysunku planu

 2. wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 1. mała architektura: dopuszcza się

 2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań

 3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 uchwały

 4. urządzenia techniczne: dopuszcza się

5) zieleń: kształtowana zgodnie z pkt 7.2

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

 1. zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego

 2. w zabudowie jednorodzinnej zaleca się zastosowanie urządzeń ochrony przed hałasem

 3. zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew

 4. zaleca się kształtowanie bogatej zieleni przyulicznej

 5. planowana magistrala wodociągowa o średnicy 500 mm

 6. planowany kolektor sanitarny o średnicy 0,6 m

 7. planowany kolektor sanitarny tłoczny o średnicy 500 mm

 8. teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pobieranie 184.19 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna