Uchwała nr xxxix/1108/09 rady miasta gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku


KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714Pobieranie 184.19 Kb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar184.19 Kb.
1   2   3   4   5

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO – NA PÓŁNOC OD UL. TELEWIZYJNEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2714


1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

KD81

Teren ulicy lokalnej – fragment ulicy Telewizyjnej

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

 1. szerokość w liniach rozgraniczających: od 2.5 m do 4.5m, jak na rysunku planu

 2. prędkość projektowa: nie dotyczy

 3. przekrój: nie dotyczy

 4. dostępność do terenów przyległych: nie dotyczy

 5. wyposażenie minimalne: nie dotyczy

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 1. mała architektura: dopuszcza się

 2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań

 3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 uchwały

 4. urządzenia techniczne: dopuszcza się

 5. zieleń: dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy


14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

 1. całkowita szerokość w liniach rozgraniczających ulicy projektowanej wynosi od 22.0 m do 30.0 m, w tym w granicach planu od 2.5 m do 4.5 m

 2. w liniach rozgraniczających ul. Telewizyjnej planowana jest budowa linii tramwajowej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska

 3. teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego


§ 7
Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

 1. część graficzna - rysunek planu Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1),

 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2),

 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).


§ 8
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

 1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz
  z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

 2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska.


§ 9
Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XIX/564/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 23 poz. 498, z 2004r.).


§ 10
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie
z dniem podjęcia uchwały.


Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/1108/09Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
W ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnieśli:

 1. Pani M.S-K. i Pan J.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 2. Pani A.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 3. Pan P.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 4. Pani E.K. ul. xxxxxxxxxxxxxxGdańsk

 5. Pan W.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 6. Pani G.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 7. Pani A.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 8. Pani I.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 9. Pan J.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 10. Pan M.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 11. Pan B.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 12. Pan E.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 13. Pan A.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 14. Pani G.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 15. Pan B.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 16. Pan K.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 17. Pan M.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 18. Pan Z.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 19. Pani A.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 20. Pani H.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 21. Pani A.P. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 22. Pani S.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 23. Pani E.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 24. Pan P.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 25. Pan G.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 26. Pan P.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 27. Pan S.T. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 28. Pani J.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 29. Pan M.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 30. Państwo M. i K. W. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 31. Państwo E. i M. W. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 32. Państwo E. i L. K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 33. Pani J.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 34. Pan Z.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 35. Pani K.B.-D. i Pan J.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 36. Państwo D. i Z. D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 37. Pan M.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 38. Państwo J.H., W.H., D.B., K.B., H.B., ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 39. Pan P.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 40. Pani B.A.-J. i Pan T.J. ul. xxxxxxxxxxxxxx Sopot

 41. Stowarzyszenie „Przyjazne Klukowo”, ul. Telewizyjna 7K, 80-298 Gdańsk

 42. Państwo A. i A. Z. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 43. Pan B.L. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk, Pani E.C.-L. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 44. Pan A.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Ciechanów

 45. Pani M.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 46. Pani A.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 47. Pan D.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 48. Pan R.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 49. Pani j.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 50. Pani O.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 51. Kaszubskie Stowarzyszenie Racjonalnego Rozwoju VIS VITALIS, Miszewko 49, 80-297 Banino, Pan Z.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdynia

 52. Państwo T. i F.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 53. Państwo J. i K. J. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

Uwagi dotyczą zmiany zapisów karty terenu nr 003 tj. projektowanej ulicy zbiorczej tzw. Nowej Spadochroniarzy: 1. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez zmianę zapisu „3) przekrój: dwie jezdnie, dwa pasy ruchu” na zapis „3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: Uwaga nie uwzględniona

 1. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez zmianę zapisu „5) wyposażenie minimalne: chodniki” na zapis „5) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zieleni, ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni”. Państwo wymienieni w pkt 52 i 53 wnoszą o zapis „5) wyposażenie minimalne: chodniki i ścieżki rowerowe obustronne w pasie zieleni urządzonej połączonej z terenami 002-Z64, oddzielona od jezdni barierami drogowymi”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: Uwaga nie uwzględniona

 1. w części „10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych” poprzez zmianę zapisu „5) zieleń: dopuszcza się” na zapis „5) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew”. Państwo wymienieni w pkt 52 i 53 wnoszą o zapis „5) wprowadza się obustronny szpaler drzew i elementy niskiej zieleni urządzonej”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: Uwaga nie uwzględniona

 1. w części „14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych” poprzez zmianę zapisu „1) zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego” na zapis „1) zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego porośniętego roślinnością lub innych elementów ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych np. wałów ziemnych odpowiedniej wysokości porośniętych roślinnością”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: Uwaga nie uwzględniona

 1. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez dodanie zapisu „6) w miejscu przecięcia przez projektowaną ulicę zbiorczą tzw. Nową Spadochroniarzy ciągu łączącego Ogólnomiejskiego Systemu Trenów Aktywnych Biologicznie konieczność wykonania pod drogą przepustu dla płazów i małych zwierząt a w miejscu przecięcia terenów Ogólnomiejskiego Systemu Trenów Aktywnych Biologicznie konieczność wykonania pod drogą przepustu dla dużych zwierząt”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: Uwaga nie uwzględniona

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/1108/09

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.


 1. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:1. karta terenu nr 003-KD82, teren ulicy zbiorczej - odcinek projektowanej ul. Spadochroniarzy, o przekroju: dwie jezdnie, dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem – 1325 m,

 • realizacja finansowana z budżetu gminy,

 • istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy – ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

 • uwarunkowaniem zewnętrznym poza granicami planu jest budowa:

 południowego odcinka trasy do istniejącej ulicy Spadochroniarzy o długości ~650 m

 ul. Meteorytowej wraz z skrzyżowaniami o długości ~870 m


2. karta terenu nr 004-KD81, teren fragmentu ulicy lokalnej - ul. Telewizyjna, przeznaczony pod poszerzenie ulicy – 130 m,

 • realizacja finansowana z budżetu gminy,

 • istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy – ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

W skład uzbrojenia dróg wchodzą: • wodociągi,

 • przewody kanalizacji sanitarnej,

 • przewody kanalizacji deszczowej,

 • linie elektroenergetyczne,

 • ciepłociągi,

 • gazociągi,

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze środków budżetowych gminy.

Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane są ze środków właściciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.
II. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH:
1. karta terenu nr 003-KD82– przebudowa Rowu M, długość odcinka w obrębie planu – ok. 45 m,

 • realizacja finansowana z budżetu gminy,

 • istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z funduszy strukturalnych UE,

 • uwarunkowaniem zewnętrznym jest wykonanie przebudowy cieku na odcinku długości ok. 500m – powyżej odcinka uregulowanego na wlocie do zbiornika „Klukowo”,


2. karta terenu nr 003-KD82 – budowa magistrali kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 0,6 m, długość odcinka w obrębie planu ok. 650 m oraz przewodu sanitarnego tłocznego o średnicy 500 mm, długość odcinka w obrębie planu ok. 640 m (inwestycje w trakcie realizacji)

 • realizacja finansowana z budżetu właściciela sieci oraz z funduszy strukturalnych UE,


3. karta terenu nr 003-KD82 – budowa magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm, długość odcinka w obrębie planu ok. 1320 m (inwestycja w trakcie realizacji)

 • realizacja finansowana z budżetu właściciela sieci oraz z funduszy strukturalnych UE,

uwarunkowaniem zewnętrznym jest wykonanie odcinka magistrali o średnicy 400 mm w ul. Barniewickiej o długości ok. 1500 m.
Uzasadnienie
1. Podstawa i cel opracowania

Do opracowania planu przystąpiono w związku z wykonaniem Uchwały Nr XXIV/699/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo - na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku. Celem sporządzenia planu jest korekta układu komunikacyjnego. Realizacja ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy spowoduje uaktywnienie terenów do niej przylegających, a ustalenia planistyczne zapobiegną niekontrolowanemu


i nieracjonalnemu rozwojowi dotychczas niezabudowanych gruntów. Wprowadzenie nowej zabudowy, po wschodniej stronie ulicy, będzie stanowiło kontynuację zagospodarowania terenów sąsiednich.

2. Położenie

Obszar objęty opracowaniem położony jest w Klukowie, pomiędzy ulicami Meteorytową i Telewizyjną. Wschodnią granicę planu od Obwodnicy Trójmiasta oddzielają tereny ogrodów działkowych, kompleks leśny oraz tereny użytkowane rolniczo. Zachodnia część obszaru planu to projektowana ulica Nowa Spadochroniarzy.3. Ustalenia opracowań planistycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy (2706), zatwierdzony uchwałą nr XIX/564/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23, poz. 498, z 2004r.) ustala dla części tego obszaru strefę drogową – ulicę zbiorczą o przekroju 1X2.4. Stan istniejący.

Powierzchnia opracowania – 17,97 ha.

Przeważającą część obszaru planu stanowią grunty użytkowane rolniczo. Tereny zabudowane (zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa) usytuowane są po północnej stronie ulicy Telewizyjnej. W części południowo - wschodniej znajduje się niewielki zbiornik wodny, przy którym obecnie prowadzone są prace ziemne. W śladzie projektowanej ulicy tzw. „Nowej Spadochroniarzy” widać rozpoczęte roboty ziemne. Przez środkową część planu przebiega rów melioracyjny M, a przez północną – rów M1.

Poza terenem opracowania, po stronie południowo - zachodniej, powstaje osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Warunki przyrodnicze:

Uwarunkowania przyrodnicze dla nowej zabudowy mieszkaniowej, z uwagi na stosunkowo mało urozmaiconą rzeźbę terenu, dobre przewietrzanie i korzystne warunki aerosanitarne, są korzystne. Dużą wrażliwością na degradację charakteryzują się tereny o wysokim poziomie wód gruntowych, występujące wzdłuż rowów melioracyjnych M i M1.

Do mniej korzystnych uwarunkowań środowiskowych na analizowanym obszarze należy klimat akustyczny, generowany przez ruch samochodowy na Obwodnicy Trójmiasta.

Cały obszar opracowania został włączony do otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, utworzonej zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych


i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów
i ograniczeń.
Własność gruntów:

Teren opracowania stanowią grunty własności prywatnej. Tereny dróg są własnością Gminy.5. Ustalenia projektu planu:

5.1. Ustalenia funkcjonalne:

Na przeważającym obszarze planu wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Parametry urbanistyczne pozwalają na wprowadzenie ekstensywnej zabudowy wolnostojącej, z dużym udziałem zieleni (50% działki stanowić ma powierzchnię biologicznie czynną, z czego 20% należy przeznaczyć pod zadrzewienia i zakrzewienia).

Wzdłuż przebiegu rowu M ustalono teren zieleni krajobrazowo - ekologicznej, przez który przebiega ciąg łączący OSTAB.

Wzdłuż zachodniej granicy opracowania przebiega projektowana ulica tzw „Nowa Spadochroniarzy”, w klasie ulicy zbiorczej 2x2, a w części południowej planu wyznaczono teren pod poszerzenie ulicy Telewizyjnej (w klasie ulicy lokalnej).

5.2. Zasady obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej: • powiązania komunikacyjne zewnętrzne obszaru opracowania odbywać się będą
  poprzez ul. Telewizyjną i tzw. „Nową Spadochroniarzy”

 • obszar objęty opracowaniem jest terenem obecnie niezainwestowanym, nie objętym miejską siecią wodociągową. W ramach Gdańskiego Projektu Wodno- Ściekowego zostanie wykonana w ul. tzw. „Nowej Spadochroniarzy” magistrala wodociągowa o średnicy 500 mm, łącząca Osowę z Gdańskim systemem wodociągowym. Dla zaopatrzenia
  w wodę terenów przyległych niezbędna będzie budowa sieci rozdzielczej

 • obecnie ścieki z obszaru planu, z pojedynczych budynków odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. W ul. Nowej Spadochroniarzy w ramach realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego, zostanie wykonany kolektor sanitarny o średnicy 0,6 m wraz rurociągiem tłocznym o średnicy 500 mm i przepompownią ścieków „Meteorytowa”

 • obszar planu znajduje się w zlewni rzeki Strzelenki, stanowiącej lewostronny dopływ rzeki Raduni. Odbiornikami wód opadowych z obszaru planu są dwa rowy M (stanowiący dopływ Strzelenki) oraz M1. Na rowie M, częściowo uregulowanym, zlokalizowany został zbiornik retencyjny „Klukowo”. Do tego zbiornika jest także włączony rów M1, którym odprowadzane są wody opadowe z kolektora w ul. Meteorytowej. W całym obszarze planu niezbędne jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

 • w części południowej obszaru planu (w ul. Telewizyjnej) znajduje się słabo rozbudowana sieć gazociągów średniego ciśnienia. Zgodnie z oświadczeniem gestora sieci, istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej i zasilenie planowanej zabudowy

 • teren planu znajduje się poza zasięgiem istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Przewiduje się ogrzewanie głównie z niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub z sieci ciepłowniczej w przypadku jej realizacji.


6. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań planu.

Przyjęte rozwiązania przestrzenne wprowadzają zasady kształtujące ład przestrzenny na obszarze opracowania oraz ułatwiają zabudowę i rozwój funkcji mieszkaniowo - usługowej wykorzystując potencjał inwestycyjny drzemiący w niezabudowanych jeszcze terenach położonych w atrakcyjnym miejscu dzielnicy Klukowo – Rębiechowo.7. Przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze.

Na obszarze opracowania nie występują grunty rolne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze ani grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.8. Skutki ekologiczne planu.

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje wprowadzenie nowej zabudowy i nawierzchni szczelnie utwardzonych, w następstwie czego nastąpi miejscowe zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej i nieznaczne zmniejszenie możliwości infiltracyjnych terenu. Zapisy planu w zakresie kształtowania i ochrony środowiska kładą nacisk na ochronę istniejącego drzewostanu i wprowadzanie nowych zadrzewień, zajmujących co najmniej 20% terenu przeznaczonego pod zieleń oraz lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Wprowadzenie zieleni krajobrazowo - ekologicznej wzdłuż istniejącego rowu M, przyczyni się do zachowania obszarów podmokłych, stanowiących miejsca lęgowe drobnej fauny i ptactwa oraz miejsce żerowania niektórych zwierząt. Ponadto teren ten stanowić będzie (potencjalną) zieleń publicznie dostępną dla mieszkańców przyszłej zabudowy jednorodzinnej.9. Skutki ekonomiczne planu.

Do wykupu przez miasto jest ok. 455m2 terenu przeznaczonego pod komunikację (ulica Telewizyjna).10. Procedura.

Przyjęte rozwiązania programowo – przestrzenne są zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/431/2007 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007r.Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach od 04 maja 2009r. do 01 czerwca 2009r. dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 18 maja 2009r.

Po wyłożeniu, w ustawowym terminie, do projektu planu uwagi wnieśli:


 1. Pobieranie 184.19 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna