Uchwała nr xxxix/1108/09 rady miasta gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście GdańskuPobieranie 184.19 Kb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar184.19 Kb.
1   2   3   4   5

Pani M.S-K. i Pan J.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani A.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan P.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani E.K. ul. xxxxxxxxxxxxxxGdańsk

 • Pan W.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani G.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani A.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani I.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan J.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan M.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan B.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan E.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan A.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani G.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan B.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan K.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan M.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan Z.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani A.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani H.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani A.P. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani S.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani E.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan P.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan G.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan P.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan S.T. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani J.S. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan M.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo M. i K. W. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo E. i M. W. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo E. i L. K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani J.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan Z.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani K.B.-D. i Pan J.D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo D. i Z. D. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan M.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo J.H., W.H., D.B., K.B., H.B., ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan P.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani B.A.-J. i Pan T.J. ul. xxxxxxxxxxxxxx Sopot

 • Stowarzyszenie „Przyjazne Klukowo”, ul. Telewizyjna 7K, 80-298 Gdańsk

 • Państwo A. i A. Z. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan B.L. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk, Pani E.C.-L. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan A.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Ciechanów

 • Pani M.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani A.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan D.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pan R.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani j.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Pani O.K. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Racjonalnego Rozwoju VIS VITALIS, Miszewko 49, 80-297 Banino, Pan Z.B. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdynia

 • Państwo T. i F.C. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

 • Państwo J. i K. J. ul. xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

  Uwagi dotyczą zmiany zapisów karty terenu nr 003 tj. projektowanej ulicy zbiorczej tzw. Nowej Spadochroniarzy:   1. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez zmianę zapisu „3) przekrój: dwie jezdnie, dwa pasy ruchu” na zapis „3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu”

   2. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez zmianę zapisu „5) wyposażenie minimalne: chodniki” na zapis „5) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zieleni, ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni”. Państwo wymienieni w pkt 52 i 53 wnoszą o zapis „5) wyposażenie minimalne: chodniki i ścieżki rowerowe obustronne w pasie zieleni urządzonej połączonej z terenami 002-Z64, oddzielona od jezdni barierami drogowymi”

   3. w części „10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych” poprzez zmianę zapisu „5) zieleń: dopuszcza się” na zapis „5) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew”. Państwo wymienieni w pkt 52 i 53 wnoszą o zapis „5) wprowadza się obustronny szpaler drzew i elementy niskiej zieleni urządzonej”

   4. w części „14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych” poprzez zmianę zapisu „1) zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego” na zapis „1) zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego porośniętego roślinnością lub innych elementów ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych np. wałów ziemnych odpowiedniej wysokości porośniętych roślinnością”

   5. w części „4. Parametry i wyposażenie” poprzez dodanie zapisu „6) w miejscu przecięcia przez projektowaną ulicę zbiorczą tzw. Nową Spadochroniarzy ciągu łączącego Ogólnomiejskiego Systemu Trenów Aktywnych Biologicznie konieczność wykonania pod drogą przepustu dla płazów i małych zwierząt a w miejscu przecięcia terenów Ogólnomiejskiego Systemu Trenów Aktywnych Biologicznie konieczność wykonania pod drogą przepustu dla dużych zwierząt”

  Ad. a) Uzasadnieniem przekroju dwujezdniowego ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy jest prognoza ruchu kołowego na rok 2030, dająca maksymalne potoki ruchu na poziomie około 1500/1600 p.um./godz. szczytu na jeden kierunek. Wynika to między innymi z planowanego ogromnego wzrostu liczby pasażerów lotniska z obecnych 1 700 000 do 7 000 000 oraz z prognozowanej liczby zatrudnionych w strefie wysokich technologii, zlokalizowanej na północ od ul. Słowackiego i Portu Lotniczego. Szacuje się, że liczba zatrudnionych w dzielnicy Klukowo-Rębiechowo wzrośnie z 1270 osób w stanie istniejącym do około 3000 osób w stanie wypełnienia struktur, zaś w dzielnicy Osowa-Barniewice wzrośnie z 5673 osób w stanie istniejącym do około 10 000 osób w stanie wypełnienia struktur. W odniesieniu do prognozowanej liczby ludności w dzielnicy Klukowo-Rębiechowo wzrośnie ona z 1085 osób w stanie istniejącym do około 3800 osób w stanie wypełnienia struktur.

  Zaprojektowanie przekroju dwujezdniowego ulicy Nowej Spadochroniarzy jest zgodne


  z polityką miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” z 2007r. Studium wprowadziło zmianę zasad obsługi drogowej dzielnicy Klukowo-Rębiechowo, która w poprzedniej wersji Studium (z 2001r.) polegała na podłączeniu do węzła obwodnicowego Matarnia. Obecnie ulica Nowa Spadochroniarzy wraz z projektowaną ulicą Nową Meteorytową i Nową Słowackiego pozwalają na wykorzystanie węzła Owczarnia i odciążenie mocno obciążonego węzła Matarnia.

  Uwaga podlega odrzuceniu.

  Ad. b) Zapis w planie - wyposażenie minimalne: chodniki, nie wyklucza zaprojektowania ścieżki rowerowej i obustronnych chodników w pasie zieleni bądź oddzielonych od jezdni pasem zieleni. O tym, jak będzie zaprojektowany przekrój pasa drogowego zadecyduje projekt techniczny, uwzględniający zrealizowaną już sieć uzbrojenia podziemnego (wodno - kanalizacyjną) i istniejące warunki terenowe. W przypadku odsunięcia chodników i ścieżek rowerowych od jezdni nie stosuje się barier drogowych. Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43, z 1999r., poz. 430) w dziale II rozdz. 8 § 43 pkt 2. „na ulicy klasy Z, L lub D chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy jezdni lub przy pasie postojowym.”  Uwaga podlega odrzuceniu.

  Ad. c) Możliwość wprowadzenia obustronnego szpaleru drzew i elementów niskiej zieleni urządzonej uwzględni projekt techniczny w odniesieniu do istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego. System korzeniowy drzew nie może wchodzić w konflikt z infrastrukturą podziemną. Możliwość wprowadzenia szpalerów drzew będzie tu uwarunkowana ewentualną koniecznością budowy ekranów akustycznych, o których mowa w pkt 14 karty terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien decydować o wyborze rozwiązań technicznych.  Uwaga podlega odrzuceniu.

  Ad. d) Zapis w planie – zaleca się w miarę potrzeby wprowadzenie ekranu akustycznego - nie wyklucza możliwości zastosowania ekranu akustycznego porośniętego zielenią – o tym również zadecyduje projekt techniczny. Zastosowanie wałów ziemnych odpowiedniej wysokości porośniętych roślinnością - w projektowanych liniach rozgraniczających - jest niemożliwe, z uwagi na obszar zajętego terenu i konieczność zawężenia pasa drogowego, co wpłynęłoby na realizację chodników lub ścieżki rowerowej bezpośrednio przy jezdni lub na całkowitą rezygnację ze szpaleru drzew. Zastosowanie wałów wymuszałoby konieczność poszerzenia linii rozgraniczających kosztem przyległych działek. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien decydować o wyborze rozwiązań technicznych.  Uwaga podlega odrzuceniu.

  Ad. e) Przepust w ciągu ul. Nowej Spadochroniarzy będzie zrealizowany w miejscu przecięcia planowanej drogi z rowem M i M1 - wynika to z ukształtowania terenu. Może być on również wykorzystywany przez płazy i małe zwierzęta. Przepusty dla dużych zwierząt wykonuje się nad ulicami i obsadza się je drzewami. Powstaje w ten sposób ciągłość między terenami zadrzewionymi, co ma umożliwiać bezstresowe przekraczanie ulic przez zwierzęta. Próby skłaniania zwierzyny do przekraczania ulicy tunelami pod jezdnią przynosiły niewielkie rezultaty. Wykonanie dużego przepustu w przypadku tego odcinka projektowanej ulicy „Nowej Spadochroniarzy” jest mało zasadne, z uwagi na brak istniejących zadrzewień w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ulicy, mało urozmaiconą konfigurację terenu (zbyt płasko) i znaczne koszty inwestycji, a także przeznaczenie w planie terenów po wschodniej stronie ulicy pod zabudowę mieszkaniową.  Uwaga podlega odrzuceniu.

  W dniu 30 lipca 2009 r. wpłynęła uwaga Pana G.B. ul xxxxxxxxxxxxxx Gdańsk, która nie podlega rozstrzygnięciu, ponieważ została złożona po ustawowym terminie wnoszenia uwag do projektu planu.

  Uwaga dotyczy braku ustalenia bezpośredniego dojazdu od projektowanej ulicy zbiorczej tzw. „Nowej Spadochroniarzy” do pięciu działek (265/4 – 265/8), dla których obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy z roku 2004 również dojazdu takiego nie przewiduje. Dla terenu, w którym położone są ww. działki jest ustalona dostępność drogowa od ulicy Radiowej i od projektowanej ulicy lokalnej poza granicami niniejszego planu.

  Plan został sporządzony zgodnie z obowiązującą procedurą (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.), spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i tym samym może zostać uchwalony.  Zespół autorski:

  Kierownik zespołu ZUZ - mgr inż. arch. Wiesława Szermer

  Projektant prowadzący - mgr inż. arch. Katarzyna Rosiak POIU G-168/2003

  Komunikacja - mgr inż. Katarzyna Zajączkowska

  Infrastruktura techniczna - mgr inż. Małgorzata Górecka

  Ochrona środowiska - mgr Beata Ochmańska  Prognoza finansowa - mgr Małgorzata Antoń


 • 1   2   3   4   5


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna