Uchwała nr xxxv/284/10 Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 sierpnia 2010Pobieranie 5.61 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar5.61 Kb.
UCHWAŁA Nr XXXV/284/10

Rady Gminy w Laszkach

z dnia 25 sierpnia 2010

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem części dachu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Laszki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy w Laszkach uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie Spółce AERO 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa w najem część powierzchni dachu (około 20 m2) na budynku Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym, położonym na działce: Nr 369/1, 370/1.
§ 2

Wyraża się zgodę na najem nieruchomości opisanej w § 1 na okres 10 lat.


§ 3

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY LASZKIJan Bawoł

: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna