Uchwała nr xxxvii/1091/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „na gdańskiej fali. Nowatorskie środki wyrazu, środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualnąPobieranie 81.97 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar81.97 Kb.
UCHWAŁA Nr XXXVII/1091/09

Rady Miasta Gdańska

z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu „NA GDAŃSKIEJ FALI. Nowatorskie środki wyrazu, środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.” zgłaszanego na VII Ogólnopolski Konkurs na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp” ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie: art. 16 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 zm. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, Nr 220,
poz. 1431 zm. z 2009 r.: Dz.U. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592; zm. z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:
Dz.U. Nr 102, poz. 1055,zm. z 2007 r.: Dz.U. Nr 173, poz. 1218, zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i Uchwały Nr XXVI/828/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015”, zmienionej Uchwałą Nr XIX/470/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2008 r.
uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się projekt „NA GDAŃSKIEJ FALI. Nowatorskie środki wyrazu, środki przekazu
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.”, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2


 1. Projekt programu, o którym mowa w § 1, zostanie zgłoszony do VII edycji konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu
  na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, „Równe Szanse, Równy Dostęp”.

 2. Odpowiedzialnym za koordynację realizacji programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Załącznik

do Uchwały Nr XXXVII/1091/09.

Rady Miasta Gdańska

z dnia 25 czerwca 2009 roku


PROJEKT

NA GDAŃSKIEJ FALI. NOWATORSKIE ŚRODKI WYRAZU, ŚRODKI PRZEKAZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ INTELEKTUALNĄ
Podmiot realizujący zadanie to Miasto Gdańsk przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A

Gmina: Gdańsk, powiat: Gdańsk, województwo: pomorskie


OPIS IDEI PROJEKTU
Projekt „Na Gdańskiej Fali. Nowatorskie środki wyrazu, środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” obejmuje szereg działań skierowanych do tej grupy osób, mających na celu otwarcie różnych sfer życia społecznego przed beneficjentami w sposób aktywny i twórczy.

Poszczególne działania projektu, podejmowane w ramach rehabilitacji społecznej, poprzez proponowane, nowatorskie środki zmierzają do pełnej i równoprawnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem projektu jest zaspokojenie odbiorcom potrzeb psychospołecznych, które obok potrzeb fizycznych są podstawowym warunkiem właściwego rozwoju. Do potrzeb tych zaliczamy: potrzebę bezpieczeństwa, przeżyć i zmiany, uznania i zachowania szacunku do samego siebie. Istotne jest nie tylko doznawanie poczucia własnej wartości przez osobę upośledzoną, ale i jej poczucie pełnienia określonej roli społecznej.

Potrzeba znaczenia i uznania wiąże się ściśle z potrzebą kontaktu z osobami spoza rodziny. Brak tych kontaktów utrudnia jednostkom upośledzonym przystosowanie się do życia w społeczeństwie. Szacunku dla samego siebie i wiary we własne siły osoby te nabierają wówczas, gdy czują, iż ocena innych jest pozytywna.

Wszystkie elementy projektu mają na celu rozwijanie zdolności poznawczych, intelektualnych, dbanie o godność i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też zmiany postaw społecznych i budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy osób.

Poszczególne działania opierają się na umożliwianiu odbiorcom udziału w inicjatywach dających szansę wyrażenia siebie w twórczy, innowacyjny sposób, bądź


też na przekazywaniu im w nowatorski sposób wiedzy o otaczającym świecie i nurtujących problemach.

Nośnikiem komunikatów o treści pozytywnej lub negatywnej może być sam sposób, w jaki dobieramy słowa. Jeżeli mówimy o tym, czego osoby z niepełnosprawnością intelektualną "nie potrafią" to potwierdzamy jedynie zakorzenione uprzedzenia. Jeżeli mówimy o tym, co "potrafią" to pomagamy odbiorcom w uświadomieniu sobie faktu, że ludzie z upośledzeniem umysłowym są jednostkami, które są wartościowe i które się rozwijają.

Myślą przewodnią twórców poszczególnych działań Projektu „Na Gdańskiej Fali” było przedstawienie mieszkańcom Gdańska, ludzi niepełnosprawnych intelektualnie:


 • jako szczęśliwych i zainteresowanych
  to sprawi, że inni najpierw pomyślą "to ktoś atrakcyjny", a dopiero później "choć jest upośledzony"

 • jako normalnie ubranych i zadbanych
  to sprawi, że inni łatwiej ich zidentyfikują jako "kogoś takiego jak ja" lub kogoś kogo znam

 • w towarzystwie innych osób
  to sprawi, że inni uznają, że ktoś, kto sprawia radość osobom z którymi przebywa

 • w codziennym, zwyczajnym środowisku
  to sprawi, że inni pomyślą "oto ludzie, którzy robią takie same rzeczy, jak ja"

 • występujących w rolach społecznych właściwych dla wieku i płci
  to sprawi, że inni uznają, że w zasadzie oni się nie różnią od innych w tym wieku,
  że potrafią np. pracować czy uczyć się.

Stawiając wyzwania przed osobami niepełnosprawnymi chcemy pozwolić im odczuć piękno wysiłku, trud walki z samym sobą, radość i satysfakcję z osiągniętego sukcesu oraz życie pełnią życia – „na fali”
Głównym celem projektu jest:

 • Nawiązanie partnerskich relacji między osobami o różnej kondycji psychofizycznej

 • Upowszechnienie przekonania, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi jak inni, mającymi własne potrzeby i wartości i jak wszyscy ludzie posiadają jakieś cechy szczególne

 • Pojawienie się podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych prezentacji efektów działalności artystycznej grup różnorodnych pod względem możliwości psychofizycznych.

 • Przeciwdziałanie medykalizacji i oddaniu kontroli życia niepełnosprawnych jedynie w ręce ekspertów

 • Utworzenie ciekawej bazy życia kulturalno - rozrywkowego, gdzie dojdzie do bezpośrednich spotkań, komunikowania się, tworzenia wzajemnych więzi i kreowania twórczych pomysłów pomiędzy ludźmi o odmiennej kondycji intelektualnej, fizycznej i psychicznej

 • Podniesienie świadomości BO i umiejętności funkcjonowania w środowisku społecznym

 • Integracja BO

 • Twórcze aktywne zagospodarowanie czasu wolnego beneficjentów

 • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,

 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych,

 • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.

ELEMENTY PROJEKTU:


 1. PUNKT WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W ramach budowanego gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej


dla osób z zaburzeniami psychicznymi od stycznia br. realizowany jest program pilotażowy polegający na prowadzeniu Punktu Wsparcia Środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznym.
Punkt Wsparcia Środowiskowego funkcjonuje w następujących obszarach:

A. obszar leczenia (osoba + rodzina),

B. obszar rehabilitacji społecznej (osoba + rodzina),

C. obszar rehabilitacji zawodowej (osoba + rodzina).


Punk utworzony jest na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wsparcie dla osób z problemami psychicznymi jak i dla ich rodzin udzielane jest w następujących obszarach: leczenie, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa. Psycholodzy, psycholodzy kliniczni, prawnicy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni bezpłatnie udzielają konsultacji
i porad m.in. w zakresie leczenia, rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom.


 1. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Projekt realizowany jest od styczna 2009 r.. Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego, rodzinnego. Również pośrednio będą
one dotyczyły czynności związanych z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.

 • dojeździe w wybrane miejsce (np. praca, rehabilitacja, szkoła, placówka)

 • załatwieniu spraw urzędowych i innych codziennych (zakupy, wizyta u lekarza,);

 • korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu;

 • komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo


w życiu społecznym. Nie jest opiekunem, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku.

Program rehabilitacji społecznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.


 1. PUBLIKACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
  1. PUBLIKACJA „JESTEM Z GDAŃSKA”

Publikacja została wydana w ramach zakończonego w grudniu ubiegłego roku projektu „Z Asystentem w Dżungli” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Ideą projektu było rozwinięcie sieci oparcia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanej przez indywidualnego asystenta osobistego.

Ta mini encyklopedia dotycząca Gdańska adresowana jest do wszystkich mieszkańców Gdańska, a przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną.

Publikacja zawiera podstawową wiedzę obywatelską oraz pakiet informacji o instytucjach i urzędach w Gdańsku.


  1. KOMIKSY – PODPOWIEDNIKI

Komiksy uczące między innymi dobrych manier, obyczajów, zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich opracował, sfinansował i wydał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Komplet składa się z trzech książeczek pt: "Mam gościa", "Mam wolny czas" oraz "Mam przyjaciela". Teksty do zdjęć i rysunków są sformułowane jasno, w sposób przystępny i zrozumiały


dla osób intelektualnie niepełnosprawnych, które – jak zauważyliśmy w naszych placówkach – bardzo chętnie sięgają po tę formę czytelniczą i znakomicie przyswajają treści tam zawarte. W komiksach czytelnik znajduje słowa – klucze ułatwiające społeczną komunikację (proszę, dziękuję, zapraszam, jest mi miło). Dowiaduje się, jak sprawić, by spotkanie z przyjacielem, znajomym było sympatyczne. Jak mądrze zagospodarować wolny czas lub wyjazd,
nie zapominając przy tym o przyjaciołach, którzy zostali w domu (np. można do nich napisać list lub zatelefonować). Podpowiadamy też, jak samodzielnie przygotować przyjęcie, czym poczęstować gościa. Te trzy małe instruktarze mają ułatwić niepełnosprawnym gdańszczanom kontakty międzyludzkie oraz udział w życiu społecznym. Na razie gdański MOPS sfinansował i wydał tysiąc kompletów. Z uwagi na ogromne zainteresowanie osób niepełnosprawnych Planowany jest dodruk publikacji.


 1. FESTIWAL POZAPOZY

Program festiwalu „Pozapozy” obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądu twórczości amatorskiej osób o odmiennej kondycji psychofizycznej, w trzech różnych kategoriach: muzycznej, teatralnej i plastycznej. Zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań jest jednodniowy Festiwal „Pozapozy” realizowany w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku, dzięki któremu szeroka społeczność ponadlokalna ma możliwość doświadczania twórczości i poznania potencjału alienowanego środowiska artystów amatorów o różnej kondycji psychofizycznej.

Festiwal w swej konstrukcji składa się z dwóch części , otwartych dla każdego mieszkańca i przechodnia-potencjalnego widza.

Pierwsza część obejmuje występy i prezentacje wyselekcjonowanych przez komisje kwalifikacyjne prac plastycznych oraz koncertów muzycznych i spektakli teatralnych. Rekrutują się one ze zgłoszonych wcześniej zainteresowanych zespołów i artystów amatorskich z Gdańska, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, oraz zachodnio-pomorskiego. Przegląd oceniany jest przez jury, do którego zaproszeni zostaną profesjonaliści wymienionych dziedzin sztuki oraz przedstawiciele samorządu i władz.

Drugą część Festiwalu stanowi Gala, w której biorą udział wyróżnieni podczas przeglądu twórcy i przedstawiają najciekawszy program zaproszonym gościom, wzbogacony udziałem „gwiazdy”.

W październiku br. odbędzie się siódma edycja Festiwalu. 1. SŁUCHOWISKO

Grupa teatralna „Mimo To Pan Tego Nima” powstała w listopadzie 2007 r.


w Środowiskowym Domu Samopomocy NOWINY w gdańskiej Oruni. Grupa w pierwotnym założeniu skupiała osoby z Zespołem Downa, jednak ze względu na potrzeby spektakli poszerzyła swój skład o kilka nowych osób.

Grupę teatralną zaliczyć można do grup nurtu alternatywnego, zespół oparty jest na równości i partnerstwie, w pewnym stopniu kształtuje własną publiczność, którą łączy wspólnota poglądów. Jedną z podstawowych cech takiego nurtu teatralnego jest przewaga etyki nad estetyką i swobodne korzystanie z dorobku innych dziedzin kultury. Charakterystyczne dla grupy jest odważne i niekonwencjonalne zastosowanie kostiumów i scenografii zgodnie z potrzebami wystawianego przedstawienia, korzystanie z możliwości multimedialnych, a także odpowiednie nietuzinkowe dobieranie muzyki do spektakli.

Aktorzy sami przygotowują kostiumy, scenografię i oprawę muzyczną, podczas wystawiania sztuki napisanej przez reżysera, który z zespołem konsultuje scenariusz, wprowadza zmiany
i nowe pomysły. Istotna jest praca zespołowa. Nie wystarczy tylko przyjść i zagrać swoją rolę. Bardzo często członkowie grupy odpowiedzialni są również za organizacyjno-marketingowe działania. Możliwość realizacji własnych wizji teatralnych i swoboda wypowiedzi wiążą się jednak z poważnymi aktorskimi niewygodami, teatrem bez garderób, kurtyny, inspicjenta i przede wszystkim bez wynagrodzenia.

Grupa teatralna „Mimo To Pan Tego Nima” jest sama sobie żeglarzem sterem i okrętem, samodzielnie dobiera repertuar i tematykę wystawianych przez siebie przedstawień zgodnie ze swoimi poglądami, potrzebami i oczekiwaniami publiczności bazując na swoich możliwościach, umiejętnościach i pasjach.

W 2009 roku grupa teatralna „Mimo To Pan Tego Nima” nagrała słuchowisko radiowe na podstawie autentycznych postów uczestników forum internetowego dla osób niepełnosprawnych pt. „To.To. Szczęście”.

Słuchowisko „To.To. Szczęście” mówi o tym, czego brak odczuwamy w życiu i czego potrzebujemy. Rozważa odpowiedzi na odwieczne pytania : czy za pieniądze można kupić wszystko? Czy można wymienić je na zdrowie, przyjaciół, wolność i swobodę działania?


Czy wystarczy wspólna idea, wspólne pragnienia, możliwość bycia razem? Czy „marzenia ogłupiają”?

Słuchowisko radiowe to podstawowa artystyczna, literacka forma, której tworzywem jest wyłącznie materia foniczna: głos ludzki, efekty akustyczne i muzyka. Teksty słuchowisk mają postać zbliżoną do dramatu teatralnego. Do głównych środków wyrazu słuchowiska należą: dialog, który łączy charakterystykę postaci z elementami fabuły i ukrytymi sygnałami


co do scenografii, którą słuchacz powinien sobie "wyobrazić", oraz metafora dźwiękowa - rodzaj przenośni posługującej się dźwiękowymi odpowiednikami pojęć.


 1. INTEGRACYJNY ZESPÓŁ MUZYCZNY „SEKTOR L4”

Grupa muzyczna „Sektor L4” jest kontynuacją założonego w roku 1995 zespołu muzycznego „New Blues Band”. Podstawowym założeniem związanym z zadaniami podejmowanymi przez grupę jest nacisk na integracyjny charakter wszystkich projektów. Z pewnością w ciągu ostatnich lat pracy z zespołem muzycznym udało się uzyskać wiele efektów, które świadczą


o realizacji tego założenia. Należą do nich między innymi:

 • udane skonstruowanie autorskiego repertuaru grupy muzycznej, który jest atrakcyjny dla odbiorców o różnej kondycji psychofizycznej – również młodzieży szkolnej, studentów itd.;

 • zaangażowanie do grupy dodatkowo profesjonalnych muzyków sesyjnych;

 • koncerty grupy wśród wielu różnorodnych grup, których najistotniejszym elementem są spotkania z współkoncerującymi bądź publicznością przed i po występie;

 • nawiązanie stałej współpracy z instytucjami i organizacjami inicjującymi
  i organizującymi imprezy masowe, w których zespół bierze udział
  (np. Międzynarodowe Targi Gdańskie);

 • nawiązanie współpracy z wieloma organizacjami, instytucjami i grupami i wspólne organizowanie koncertów zespołu (szkoły, Kluby Seniora, placówki pomocowe);

 • nagranie płyty Persona Non Grata;

 • skonstruowanie tematycznego programu koncertowego pt. „Jak za dawnych lat”.

Zespół „Sektor L4” jest grupą rozwijającą się. Oznacza to, że poszczególni jego członkowie, wspierając się wzajemnie w miarę swoich możliwości, starają się zadbać o image całej grupy, równocześnie nie tracąc osobistych przekonań co do jej kształtu. Wyrazem tego jest demokratyzacja podejmowanych decyzji, zasady funkcjonowania, własny repertuar itp.

Piosenki własne zespołu w większości przypadków stanowią utwory napisane przez Adama Stawickiego wspólnie z innymi niepełnosprawnymi członkami grupy muzycznej. Każdy tekst dostosowywany jest do możliwości określonego wokalisty - tak, aby efekt końcowy
był satysfakcjonujący zarówno dla terapeuty jak i wokalisty.

Praca w grupie muzycznej odbywa się na dwóch płaszczyznach: 1. Zajęcia grupowe – obejmują one cotygodniowe spotkanie całej grupy Sektor L4
  (oraz chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tych zajęciach, ale nie śpiewają w grupie muzycznej). Na próbie całego zespołu odbywają się sesje próbne, w których szczególny nacisk kładziony jest na wewnętrzną współpracę w grupie;

 2. Zajęcia indywidualne – obejmują godzinne spotkanie z każdym z członków zespołu. Na zajęciach indywidualnych, oprócz szczególnego nacisku na naukę tekstów i interpretacji poszczególnych piosenek, uwagę zwraca się na różnego rodzaju ćwiczenia natury logopedycznej itp. Ważnym aspektem w przypadku zajęć indywidualnych są ćwiczenia koncentracji uwagi z wykorzystaniem sprzętu audio.

Grupa muzyczna jest otwarta na zaproszenia na koncerty w różnorodnych miejscach na terenie trójmiasta i w miarę możliwości okolic.

Grupa muzyczna „Sektor L4” daje kilkadziesiąt koncertów rocznie w środowisku otwartym, gdyż jej działalność nastawiona jest na szeroko rozumianą integrację społeczną


jej uczestników oraz kształtowanie postaw pozytywnego odbioru twórczości muzycznej osób niepełnosprawnych. Obecnie zmieniło się nieco podejście członków zespołu do tworzonego repertuaru. Zaistniała konieczność sprofesjonalizowania sfery pisania tekstów i muzyki. W związku z tym powstało wiele piosenek wyłącznie autorskich, których słowa i muzykę napisał prowadzący grupę ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości wykonawczych wokalistów oraz przy ich bezpośrednim wpływie na zawartość słowną i melodyczną piosenek. I tak w związku z poszerzeniem repertuaru autorskiego grupy muzycznej wyszczególnił się konkretny rys programu wykonywanego na koncertach, w którym (w zależności od czasu, miejsca koncertu i potrzeb) znalazły się osobiste piosenki wokalistów.

Zespół muzyczny koncertuje w wielu placówkach oświatowych, pomocowych, domach kultury itp. Zapraszany jest również w celu uświetniania uroczystych otwarć nowych placówek MOPS, na jarmarki i spotkania seniorów. Do najważniejszych osiągnięć


zespołu zaliczyć można tygodniowy pobyt grupy w Przebrnie na Mierzei Wiślanej, zakończony nagraniem materiału na płytę. Wyjazd odbył się w dniach 3 - 9 października 2005 r., zaś w kilka tygodni później powstała fizycznie płyta „PERSONA NON GRATA” zawierająca 10 utworów z repertuaru grupy. Jej premiera odbyła się w dniu 24 października 2006 r. na festiwalu „pozapozy” w Teatrze „Wybrzeże”. Płyta powstała dzięki
zaangażowaniu wielu osób oraz dzięki wsparciu sponsorów. W planach na lata 2009/2010 jest nagranie kolejnej płyty.

Na podstawie działalności grupy powstały trzy prace magisterskie pisane przez studentów trójmiejskich uczelni oraz nagrany został film edukacyjny dla studentów, przedstawiający wartości muzykoterapeutyczne w działalności grupy.

 1. ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH:  1. WYSTAWY TÓWRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Jedną z form działalności terapeutycznej i artystycznej realizowanej w Środowiskowym Domu Samopomocy NOWINY jest prowadzona przez profesjonalnego artystę pracownia plastyczna. W ramach działalności pracowni uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie różnych technik artystycznych, rozwijają swoją wyobraźnię, spostrzeganie, wrażliwość estetyczną i umiejętność kreowania przestrzeni .

Zajęcia w pracowni plastycznej mają także charakter terapeutyczny, uczestnicy ćwiczą motorykę małą. Tworzenie jest procesem często relaksującym, pobudzającym wyobraźnię, uzewnętrzniającym emocje. Arteterapia w postaci działalności plastycznej daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Obniża także napięcie i pomaga nazwać problem. Dlatego też, stanowi bardzo istotną formę pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach działalności pracowni plastycznej zorganizowano kilka wystaw i wernisaży prac uczestników zajęć min.: • Wystawa zbiorowa luksografii w ramach Karawany 2000 – Dworzec PKP Peron 6,

 • Wystawa prac Anny Gajewskiej w ramach Projektu „Ogród Wydarzeń”
  pt. ”Gajeryjka”,

 • Wystawa prac Stefana Szypulskiego „ Pan Pastelfan” w Galerii Promyk,

 • Wystawa zbiorowa „ Południowa granica” w Nowym Ratuszu Gdańskim.
  1. USŁUGI CATERINGOWE ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie obsługujących imprezy okolicznościowe wyłoniła się z zespołu pracowników kawiarni terapeutycznej działającej w Środowiskowym Domu Samopomocy NOWINY w Gdańsku – Oruni. Grupa o nazwie „Apetyt” składa się z osób niepełnosprawnych oraz pracowników ŚDS i wolontariuszy związanych z Ośrodkiem. Kilkuletnie doświadczenie zdobyte w kawiarni terapeutycznej „NaMiastka” stanowi doskonałe przygotowanie do pracy o charakterze cateringowym poza placówką. Grupa posiada bogate doświadczenie cateringowe, oferując obsługę konferencji, festiwali, wystaw i innych imprez okolicznościowych, w których uczestniczy nawet


do 200 osób. Wysoki poziom usług, duża kreatywność i wysoka prezencja to najważniejsze atuty grupy.


  1. MIEJSKA DYSKOTEKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„Foggowanie” to nowa nazwa Miejskiej Dyskoteki Integracyjnej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, która od pięciu lat odbywa się w gdańskich klubach muzycznych. W tym roku w klubie „Miasto Aniołów” nad Motławą odbyła się V edycja imprezy dla ponad trzystu niepełnosprawnych intelektualnie gdańszczan oraz podopiecznych ośrodków wsparcia z województwa pomorskiego. Impreza zorganizowana została przez gdański MOPS w ramach uroczystych obchodów Dnia Godności Osoby


z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada każdego roku 5 maja.

Każdego roku impreza posiada temat przewodni, który wybierają organizatorzy imprezy – terapeuci z Środowiskowego Domu Samopomocy na Oruni. W poprzednich latach bawiono się między innymi nawiązując do tematu Matrixa oraz rzeczywistości socrealistycznej. Rok rocznie na dyskotece odbywa się również konkurs Karaoke i wiele innych atrakcyjnych niespodzianek. W tym roku tematem przewodnim Miejskiej Dyskoteki Integracyjnej „Foggowanie 2009” (bo tak brzmiała pełna nazwa imprezy) stały się niesamowite lata 20 i 30 XX wieku. Okres przedwojenny to przede wszystkim rozkwit polskiego kina oraz fenomen królowania na parkietach tanga argentino. W czasie dyskoteki usłyszeć można było w związku z tym piękne piosenki z tamtych lat. „To ostatnia niedziela” Petersburskiego to szlagier, który stał się podkładem muzycznym konkursu tango argentino dla kilkudziesięciu par. Mini-turniej wygrali pani Anna Żukiewicz z ŚDS „Nowiny” oraz pan Krzysztof Szajko z DPS przy ul. Starogardzkiej. Warto wspomnieć, że wśród jurorów konkursu zasiadła profesjonalna para taneczna oraz dyrektor MOPS. Państwo Sylwia Borkowska i Marcin Tomporowski – profesjonalni tancerze turniejowi, dali również pokaz swoich umiejętności tanecznych, który spotkał się z ogromnym aplauzem uczestników imprezy.

Poza rytmami nawiązującymi do twórczości Mieczysława Fogga czy Hanki Ordonówny, dzięki profesjonalnemu DJ-owi z klubu „Miasto Aniołów”, zatańczyć można było do wielu współczesnych przebojów. Organizatorzy imprezy przygotowali dla jej uczestników również ponad trzysta czapeczek i T-shirtów, kapelusze nawiązujące do tematu przewodniego przedsięwzięcia, wiele innych nagród oraz poczęstunek.

„Foggowanie 2009” to otwarta impreza, która już po raz piąty stworzyła możliwość spotkania się osób niepełnosprawnych intelektualnie, terapeutów i wolontariuszy w otwartym środowisku, w atmosferze wielopłaszczyznowej integracji. Dyskoteka stała się po raz kolejny przyjacielskim spotkaniem, szansą doskonałej zabawy dla osób, które na co dzień nie mają możliwości wychodzenia do klubów , restauracji i na dyskoteki.
 1. DEBATY NA TRUDNE TEMATY
  1. WYKŁADY Z ZAKRESU SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W ramach działalności Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Starszych


i Niepełnosprawnych w dniu 10 marca 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdańsku, rozpoczął cykl bezpłatnych wykładów z panelami dyskusyjnymi, dotyczącymi seksualności osób niepełnosprawnych. Wykłady skierowane są do osób
z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów oraz terapeutów pracujących
z tymi osobami. Uczestnicy są podzieleni na w/w grupy odbiorców, a zakres przekazywanych informacji dostosowany do możliwości zrozumienia treści. Program przewiduje omówienie zagadnień z zakresu: seksualności osób niepełnosprawnych
w perspektywie rozwojowej - tabu, mity i rzeczywistość, obszaru normy i patologii a seksualności osób niepełnosprawnych, roli edukacji seksualnej. Tematyka wykładu wynika z potrzeb środowiska zgłaszanych m.in. w czasie dyżurów Centrum jak i rozeznania pracowników gdańskiego MOPS.


  1. KOMIKSY NA TEMAT SEKSUALNOŚCI OSÓB
   Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W zakresie tej tematyki planowane jest opracowanie broszur , dla osób: niepełnosprawnych umysłowo, rodzin i opiekunów, terapeutów. Broszury skierowane do osób


z niepełnosprawnością intelektualną, będą kontynuacją opracowanego przez tut. MOPS „Komiksowego Przewodnika – Mam Przyjaciela” i wykorzystane w omawianiu
z uczestnikami środowiskowych domów samopomocy zagadnień z seksualności. Autorzy zakładają, że broszury dla rodzin i opiekunów będą zbiorem informacji w zakresie prawidłowego rozwoju seksualnego osób z normą intelektualną w celu uświadomienia potrzeb ich dzieci czy podopiecznych tym samym spełniać mają rolę przewodnika edukacji seksualnej. Zespół roboczy redagujący broszury składa się z pracowników tut. MOPS
pod kierownictwem specjalisty z zakresu seksualności przy konsultacji merytorycznej
z pracownikami naukowymi zajmującymi się tą tematyką.


 1. OGRÓD WYDARZEŃ

W roku 2007 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku zrealizowany został pilotażowy projekt „Ogród Wydarzeń”. W ramach projektu w ogrodzie ŚDS oraz jego pomieszczeniach odbyło się kilka ważnych wydarzeń integracyjnych m.in.: „Śniadanie z prezydentem Gdańska”, warsztaty dotyczące agresji oraz seksualności osób niepełnosprawnych, seanse kina plenerowego. „Ogród wydarzeń” jest obecnie kontynuowany w formie realizacji podstawowych założeń projektu, w oparciu o infrastrukturę ogrodu przyległego do ŚDS. Od wiosny do jesieni każdego roku w „Ogrodzie wydarzeń” (bo takiej nazwy używa się obecnie dla opisania nie tylko zadań ale również miejsca, jakim jest ogród) realizowanych jest wiele interesujących spotkań integracyjnych. W latach 2007-2009 były


to m.in.: Warsztaty „Trash music” dla dzieci w ramach projektu „Niebieskie Wakacje”, spotkania integracyjne i warsztatowe dla rodziców i opiekunów klientów ŚDS, koncerty zespołu Sektor L4, spotkania organizacyjne związane z wieloma projektami realizowanymi
w dzielnicy Orunia. W najbliższym czasie (czerwiec 2009) „Ogród wydarzeń” gościć będzie między innymi młodych uczestników biegu miejskiego związanego z odkrywaniem historii Oruni oraz uczestników integracyjnego festynu opartego na artystycznych przedsięwzięciach związanych z biegiem rzeki Raduni. Ważne jest, by podkreślić, że „Ogród Wydarzeń” to obecnie miejsce realizacji podstawowych celów działalności placówki tj. umożliwiania osobom niepełnosprawnym intelektualnie kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju udziału wolontariuszy w funkcjonowaniu klientów ŚDS, poszerzania wiedzy podopiecznych z zakresy kultury, historii i sztuki, integracji uczestników ośrodków wsparcia, ich przyjaciół i rodzin.
DIAGNOZA i POTRZEBY ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt stanowi komponent obszaru kierunkowych działań wynikających z dokumentów strategicznych Miasta oraz odpowiada założeniom Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Dokumenty te zawierają zapisy dotyczące realizacji działań na rzecz propagowania
i urzeczywistniania równouprawnienia obywateli bez względu na ich kondycję.

Przede wszystkim realizowane zadanie jest spójne z „Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015” (Uchwała Nr XXVI/828/04 Rady Miasta Gdańska


z dnia 08 lipca 2004 r., zmieniona Uchwałą Nr XIX/470/08 Rady Miasta Gdańska z dnia
31 stycznia 2008 r. w załączeniu) oraz z „Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2009” (zatwierdzonym do stosowania przez Radę Miasta Gdańska w Uchwale Nr LII /1783/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku, zmieniona Uchwałą
Nr XXXIII/941/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2009 r. w załączeniu). Tematyką projektu jest realizacja następujących celów „Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2015 roku” :


 • cel główny 7 – stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego

 • cel szczegółowy 7.3 – umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału
  w życiu społecznym

Osoba niepełnosprawna to człowiek nie mogący samodzielnie, częściowo


lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia, indywidualnego
lub społecznego, wskutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych
lub psychicznych. Niepełnosprawność narusza najcenniejsze wartości człowieka, czyli zdrowie, sprawność fizyczną, zdolność do wypełniania ról społecznych, stanowi także przeszkodę w realizacji własnych celów, ale nie uniemożliwia ich realizacji. Dla prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych niezbędne jest utrzymywanie kontaktów z ludźmi pełnosprawnymi, którzy uświadomieni co do ograniczeń i możliwości osób niepełnosprawnych, w pełni to akceptują.

Założeniem polityki społecznej Miasta wobec osób niepełnosprawnych jest dążenie


do działania kompleksowego, obejmującego obszary potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych osób niepełnosprawnych, jak również umożliwiającego
im integrację ze społeczeństwem we wszystkich możliwych dziedzinach życia.

W celu zapobiegania wykluczenia społecznego należy podejmować działania w celu pełnej integracji społecznej. Zgodnie z definicją integracja społeczna to działania wspólnotowe na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie


do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa
i poszanowaniu różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.

Osoby niepełnosprawne jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa mają prawo do pozostawania we własnym środowisku lokalnym, w którym powinny otrzymać potrzebne im wsparcie w ramach normalnych struktur edukacyjnych, opieki zdrowotnej, zatrudnienia


i usług społecznych. Osoby niepełnosprawne, osiągając równe prawa, powinny także posiadać równe obowiązki. Częścią procesu wyrównywania szans powinno stać się niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w tym, by mogły wziąć na siebie pełną odpowiedzialność jako członkowie społeczeństwa.

Przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych w grudniu 2004 r. terenowe badanie statystyczne wykazało m.in., iż co piąta badana osoba stwierdziła, iż styka się dyskryminacją spowodowaną własną niepełnosprawnością, przy czym problem ten zdaje się dotykać zwłaszcza dzieci (58%). Najczęściej wymieniane przejawy dyskryminacji to: wyśmiewanie, pogarda, ironia (26% wskazań) oraz wyzwiska i docinki słowne (25%). Z zachowaniami dyskryminującymi badani najczęściej stykają się strony obcych osób, przechodniów, nieznajomych (35% wskazań), sąsiadów (17%), pracodawców (16%), urzędników (15%)


oraz znajomych (13%). Badania ujawniły również ograniczoną wiedzą wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na temat instytucji, których celem jest niesienie pomocy tej grupie, przysługujących im form wsparcia (w tym finansowego), a także praw osób niepełnosprawnych;
UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestnikami Projektu „Na Gdańskiej Fali” są osoby niepełnosprawne, przede wszystkim młodzież niepełnosprawna:

- mieszkańcy domów pomocy społecznej,

- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowe,

- członkowie organizacji pozarządowych,

- osoby zajmujące się na co dzień osobami niepełnosprawnymi i ich problemami,

z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

ORGANIZATORZY:
Projekt jest realizowany we współpracy z jego odbiorcami-osobami niepełnosprawnymi,
jak również organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

Organizatorzy:


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

 • Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

 • Wolontariusze ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, z ośrodków wsparcia
  i domów pomocy społecznej .


Partnerzy i sponsorzy
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL Orunia”

- Fundacja „FOSA”

- Fundacja „Marcus”

- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Rada Miasta Gdańska

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu

- Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

- Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku

- Akademia Muzyczna w Gdańsku

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”

- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry

- Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 6 w Gdańsku

- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku

- Zespół Szkół Gimnazjalnych nr 9 w Gdańsku

- Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

- Gdańscy restauratorzy i firmy cateringowe.


REZULTATY:

 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym.

 • Integracja działań wielu podmiotów zajmujących się pomaganiem i wspieraniem osób niepełnosprawnych.

 • Poprawa społecznego odbioru i zwiększenia poziomu tolerancji wobec osób. niepełnosprawnych.

 • Integracja osób niepełnosprawnych.

 • Poprawa kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych.

 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktów społecznych z rówieśnikami, artystami, profesjonalistami, szeroką publicznością.

 • Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

 • Rozwój pomocy wolontariuszy osób niepełnosprawnych.

 • Pozyskiwanie nowych kandydatów na wolontariuszy.

 • Kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 • Wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych.

 • Twórcza wymiana doświadczeń między podmiotami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Możliwość rozwinięcia własnego potencjału twórczego, podwyższenia poziomu umiejętności społecznych oraz zwiększenia świadomości przynależności
  do środowiska twórczego wolnego od podziałów.

 • Rozszerzenie oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 • Wzmocnienie postawy i własnej wartości beneficjentów.

 • Poprawa komunikacji interpersonalnej.

 • Wypracowanie bardziej aktywnych i samodzielnych postaw osób niepełnosprawnych.

 • Zwiększenie umiejętności spędzania czasu wolnego.

 • Wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, głównie międzyludzkich.

 • Zbudowanie poczucia integracji społecznej.

 • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.

ZAKOŃCZENIE
Projekt „Na Gdańskiej Fali” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród jego uczestników, a jego poszczególne elementy np. Festiwal „pozapozy” mają oddźwięk wśród mieszkańców Gdańska. Udział w projekcie daje beneficjentom możliwość nowatorskiego sposobu wyrazu, odbioru rzeczywistości oraz uczestniczenia w życiu społecznym
w pełniejszy sposób. Proponowane, ponadstandardowe elementy projektu pozwalają zaprezentować i rozwijać swoje umiejętności w sposób kreatywny. Pozytywny odbiór wszystkich działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież niepełnosprawną, utwierdza organizatorów o słuszności i potrzebie rozwoju tego przedsięwzięcia.

Proponowane formy wyrazu i przekazu rozwijają potencjał osób niepełnosprawnych, podwyższają ich poziom umiejętności społecznych oraz zwiększają świadomość przynależności do środowiska lokalnego.

Projekt obejmuje swym oddziaływaniem również pośrednich odbiorców: rodziny, opiekunów, artystów, wolontariuszy (studenci, młodzież szkolna), ludzi zaangażowanych
w realizację projektu. Poszczególni pośredni odbiorcy mają okazję do pozbycia się niepewności i lęku przed odmiennością i poznania wartości łączących sztucznie oddzielonych „fragmentów” społeczeństwa.

Realizacja projektu zapobiega wykluczeniu społecznemu i przeciwdziała dyskryminacji osób o odmiennej kondycji psychofizycznej, ponieważ ukazuje osobę


z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnego partnera w środowisku lokalnym.

Przedstawiony projekt może być doskonałym przykładem na dobrą współpracę


i partnerstwo sektora publicznego i organizacji pozarządowej, które to realizując swoje cele statutowe, połączyły swój potencjał na rzecz nowatorskiego sposobu przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczynia się do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby


i problemy tej grupy osób oraz zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej w odbiorze społecznym.


Pobieranie 81.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna