Uchwały Nr 7/11/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu dotyczących określenia zasad monitorowania realizacji podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowychPobieranie 1.42 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Numer procedury: A- 9

Tytuł procedury:


PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

w ZESPOLE SZKÓŁ w STOŁPIU


wprowadzona na podstawie


Uchwały Nr 7/11/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu dotyczących określenia zasad monitorowania realizacji podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych


Tryb wprowadzenia

Stanowisko służbowe

Imię i nazwiskoData

Podpis

Opracował

Zespół


Maria Łuczak Ewa Bakun Dorota Strzelecka

01.09.2011 r.
Sprawdził

Rada Pedagogiczna13.09.2011 r.
Zatwierdził

Dyrektor Szkoły

Hanna Elak


13.09..2011 r.


WYKAZ ZMIAN W PROCEDURZENr wydania

Nr zmiany

Rozdział – strona

Data zatwierdzenia

Opis zmiany

Podpis DyrektoraLogo


PROCEDURA
Nr procedury
A - 9Monitorowania realizacji podstawy programowej
Wydanie 1


 1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania czynności dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych.


2.0 Zakres procedury
Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Stołpiu


 1. Unormowania prawne.

Ilekroć mowa jest o :


-podstawa programowa – należy przez to rozumieć. obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,

.

- karta realizacji podstawy programowej – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do

procedury.


 1. Tryb postępowania
 1. Każdy nauczyciel, w terminie do 25 września roku szkolnego składa dyrektorowi szkoły pisemne opracowanie rozkładu/planu materiału nauczania w poszczególnych klasach, z wyróżnieniem treści nauczania na poziom podstawowy i ponadpodstawowy.
 1. Do opracowania, o którym mowa w pkt 1 mają być dołączone opinie nauczyciela dyplomowanego, doradcy metodycznego, itp. danej edukacji.
 1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych odbywa się poprzez:

  1. systematyczne prowadzenie przez nauczycieli Karty realizacji podstawy programowej, zakładanych dla poszczególnych oddziałów, której treść stanowi załącznik nr 1 do procedury ,

  2. doraźne i planowane kontrole dyrektora dzienników lekcyjnych,

  3. obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

  4. przeprowadzanie wewnętrznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów,

  5. analizę okresowych sprawozdań nauczycieli.
 1. Nauczyciel prowadzi Karty realizacji podstawy programowej dla każdego oddziału na cykl kształcenia.

 2. W przypadku zmiany nauczyciela danego przedmiotu w kolejnych latach szkolnych wszelkie zapisy dotyczące realizacji podstawy programowej wnoszone są na dokumencie pierwotnym.
 1. Karty realizacji podstawy programowej są własnością szkoły i podlegają kontroli.
 1. Karty realizacji podstawy programowej nauczyciele wypełniają na bieżąco.
 1. Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel przekazuje Karty realizacji podstawy programowej do sekretariatu szkoły. Karty przechowuje się wraz z dokumentacją pedagogiczną danego oddziału. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel odbiera kartę celem jej uzupełniania. Karta realizacji podstawy programowej nie jest dokumentem podlegającym archiwizacji.
 1. W terminie do 15 stycznia i 15 czerwca każdego roku szkolnego, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły pisemne sprawozdanie o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej.
 1. W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją podstawy programowej nauczyciel jest zobowiązany zgłaszać je dyrektorowi szkoły wraz z propozycją weryfikacji rozkładu/planu materiału, która zapewni zrealizowanie koniecznych treści w cyklu kształcenia.


 1. Dokumenty związane.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 października 2009 r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego ( Dz. U, z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).


Załącznik 1 – Karta realizacji podstawy programowej.

Karta monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego………………………………._.....................................................
KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGOETAP EDUKACJI
PRZEDMIOT
klasa


r.szk.


Imię i nazwisko n-la przedmiotu

………….
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna