Uchwały senatu agh z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 42 /2005Pobieranie 98.52 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar98.52 Kb.
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr 42 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.


  w sprawie zmian w Regulaminie Studiów AGH

Na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 12.09.1990 r o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65 poz. 385 + zmiany) oraz art. 13 ust. 2 Statutu AGH (tekst jednolity z 31 stycznia 2002 r. + zmiany) na wniosek Prorektora ds. Kształcenia Senat AGH wprowadza następującą zmianę w Regulaminie Studiów AGH (październik 1995 r. + zmiany):

 • do § 6 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:

4. odbycia części studiów w innej uczelni na warunkach określonych w porozumieniach lub umowach zawartych przez AGH, po spełnieniu wymagań w nich określonych”.

Zmienia się odpowiednio kolejność pozostałych punktów w tym paragrafie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., jeżeli organ uchwałodawczy samorządu studenckiego wyrazi zgodę na jego treść.

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich


Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu: • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:


 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.

 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.

 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.

 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.

 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.

 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie


 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8


 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

Załącznik 1System MOSTECH
Zestawienie miejsc dla studentów przyjeżdżających do .......................................

(uczelnia wyższa)
kierunek

jednostka organizacyjna

semestr

specjalność

liczba miejsc

adres witryny

z programem studiów


Data Prorektor ds. kształceniajednostki uczelni przyjmującej
Załącznik 2Program MOSTECH

(strona dla uczelni macierzystej)
........................................................

/imię i nazwisko studenta/ miejscowość, data

................................................................

/kierunek i rok studiów/

...............................................................................

/adres zamieszkania/

...............................................................................

/adres do korespondencji/JM Rektor

...............................................................................

/nazwa uczelni macierzystej/

za pośrednictwem

Dziekana

...............................................................................

/nazwa wydziału/

Proszę o wyrażanie zgody na odbycie studiów w semestrze letnim/zimowym w roku akademickim.......................................................................................

w a)......................................................................................................................................

/nazwa szkoły wyższej/

lub b)..........................................................................................................................................................

/nazwa szkoły wyższej /


na kierunku ................................................................... i specjalności a).................................................

b) ................................................................................................................................................................


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu MOSTECH, regulaminem studiów uczelni przyjmującej oraz, że po zakwalifikowaniu mnie na studia do innej uczelni przedstawię wykaz przedmiotów, które zamierzam studiować w uczelni przyjmującej.

.............. .......................................

/podpis studenta/

Opinia dziekana

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Student .......................................................................... został wstępnie zakwalifikowany do odbywania

studiów w ...................................................................................................................................................


...................................... ............................................................

/data/ /podpis prorektora/Załącznik 3

System MOSTECH

(strona dla uczelni przyjmującej)

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych ............................................

Akademia Górniczo-Hutnicza miejscowość, data

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków
JM Rektor

............................................................

/nazwa szkoły wyższej/

W ramach systemu MOSTECH proponuję przyjęcie studenta,

………………………………………………………………………………………..


/imię i nazwisko/

z ………………………………………………………………….


/nazwa szkoły wyższej, wydział/

na kierunek………………………………… na specjalność…………………………………


na semestr/ semestry………………………
w roku akademickim……………….............

.................................................

/Biuro KAUT/
Dziekan Wydziału ...........................................

…………….......................................................

/nazwa szkoły wyższej/

Student............................................................................ będzie odbywał w semestrze letnim/zimowym

roku akademickiego ............. studia na kierunku ............................... specjalność ..................................

Proszę o decyzję dotyczącą miejsca w domu studenckim oraz wyznaczenie ewentualnego opiekuna naukowego.

............................................................

/podpis prorektora/Adnotacje dziekana:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznik 4
System MOSTECH

Karta zaliczeń studenta .................................................................................odbywającego studia w ramach systemu MOSTECH w......................................................................................

(jednostka uczelni przyjmującej)

rok akademicki............................................. semestr....................................Nazwa przedmiotu

Prowadzący przedmiot

Liczba godzin

Punkty ECTS

Ocena

Podpis

Poświadczam uzyskane wyniki egzaminów i zaliczeń


Data, miejsce ……………………….. ………………………………….

Prodziekan ds. kształcenia

jednostki uczelni przyjmującej

Uchwała nr 44/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowej Soli

Na podstawie art. 64 ust. 5 pkt 3, i ust. 6 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 + zmiany), zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 20.03.2003 r. Senat AGH postanawia:

na wniosek Dziekana Wydziału Odlewnictwa złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 21 marca 2005 r. r.,

uruchomić od roku akademickiego 2005/2006 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowej Soli, w którym będą realizowane przez Wydział Odlewnictwa zajęcia dydaktyczne na zaocznych studiach inżynierskich na kierunku „Metalurgia” ze specjalnością „odlewnictwo”.Uchwała nr 45/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zasad podziału środków Funduszu zasadniczego w 2005 r.

Zasady podziału środków Funduszu Zasadniczego w 2005 roku

 1. Środki przewidziane do podziału : 25.103.851

 1. Planowana amortyzacja: amortyzacja średnia miesięczna z 2004 r. razy 12 15.995.375

 2. Saldo FZ z 2004 r. 9.108.476

 1. Podział Funduszu Zasadniczego :

 1. Wydziały, SJO * 14.140.416

 1. amortyzacja własna 70 % 8.803.780

 2. saldo własne z 2004 r. 5.336.636

 1. MSI, OEN, SzOŚ ** 197.804

 1. amortyzacja własna 70 % 40.150

 2. saldo własne z 2004 r. 157.654

 1. UCI - amortyzacja własna nie więcej niż 80 % 410.462

 1. środki inwestycyjne UCI *** 100.000

 2. Fundusz Rezerwowy ** 310.462

 1. Inwestycje centralne 5.474.188

 1. saldo inwestycji centralnych z 2004 r.**** 1.818.885

 2. amortyzacja wydziałów, SJO 15 % 1.886.524

 3. MSI, OEN, SzOŚ 15 % 8.604

 4. amortyzacja pozostałych jednostek 60 % 1.708.867

 5. UCI - nie mniej niż 10 % 51.308

 1. Rezerwa Rektora 3.281.443

 1. amortyzacja wydziałów, SJO 5 % 628.841

 2. amortyzacja MSI, OEN, SzOŚ 5 % 2.868

 3. amortyzacja pozostałych jednostek 30 % 854.433

 4. saldo rezerwy z 2004 r. # 1.795.301

 1. MEN – 10 % amortyzacji 1.599.538

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* / zwalniane decyzją Rektora w przypadku wydziałów zagrożonych deficytem - zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2005 rok

** / zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2005 rok

*** / pod kontrolą Prorektora ds Badań Naukowych, zwalniane pod warunkiem zabezpieczenia środków na inwestycje centralne, zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2005 rok

**** / zadania niezakończone, środki zaangażowane.# / w tym saldo własne jednostek pozawydziałowych 408.370

Uchwała nr 46/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie Zasad podziału Funduszu zasadniczego ACK CYFRONET AGH

Zasady podziału Funduszu Zasadniczego ACK CYFRONET AGH w roku 2005:A. Środki przewidziane do podziału:1.saldo niewykorzystanych środków z 2004 r.
1 722 5792. zwolnienie MENiS z obowiązku odprowadzenia

10 % amortyzacji za 2004 r.


240 3323.odpis wyniku finansowego za 2004 r.2 510 5144. odpis amortyzacyjny - plan na rok 2005
2 500 000

r a z e m:6 973 425


B. Podział Funduszu Zasadniczego:1. wydatki inwestycyjne


4 800 0002. fundusz rezerwowy


1 923 4253. 10% odpis amortyzacji dla MENIS250 000

r a z e m:6 973 425Uchwała nr 47/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2004 r. i podziału dodatniego wyniku finansowego netto .

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im.S. Staszica w Krakowie, na podstawie art.13 Statutu Uczelni, w oparciu o przedłożoną na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 27 kwietnia 2005r. informację, o wyniku finansowym netto za 2004 rok i po weryfikacji przez biegłych rewidentów, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2004 oraz wynik finansowy netto w kwocie 16.173.128,61 zł.

Senat akceptuje również załączony podział wyniku finansowego netto za rok 2004

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 47/2005 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005r.

PODZIAŁ DODATNIEGO WYNIKU FINANSOWEGO NETTO ZA 2004 ROK

A. Dodatni wynik finansowy netto za 2004 rok 16.173.128,61


  B. Podział pierwotny

1. Fundusz zasadniczy 13.747.159,31

2. Pozostałe fundusze 2.425.969,30

C. Przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego netto (B.1) na:

1. Fundusz zasadniczy dla Wydziałów 2.933.600,00 ^

2. Fundusz rezerwowy:

2.1. Na zabezpieczenie kredytowania programów unijnych 1.500.000,00

2.2. Na zabezpieczenie obowiązkowego wkładu własnego na

rozbudowę Biblioteki Głównej (f. strukturalne) 6.500.000,00  2.3. Fundusz rezerwowy Rektora 2.813.559,31

D. Podział środków (B.2) zasilających pozostałe fundusze Uczelni:

1. Własny fundusz stypendialny 667.141,56

2. Nagrody Imienia 57.950,00

3. Nagrody organizacyjne 1.700.877,74^ kwota odpowiada sumie dodatnich wyników finansowych Wydziałów na koniec 2004r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 47/2005 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005r.

WYJAŚNIENIE do sprawozdania finansowego za 2004r. po badaniu przez biegłych rewidentów.

Grupa Gumułka –Kancelaria Prawa Finansowego Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach ul.J.Matejki 4 badająca sprawozdanie finansowe Uczelni za 2004 rok, złożyła opinię o sprawozdaniu finansowym Uczelni za 2004r.

W treści opinii niezależnego biegłego rewidenta jest zapis , że jednostka nie oszacowała i nie utworzyła w 2004 r. rezerwy na wypłaty przyszłych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych .

Uczelnia nie utworzyła takiej rezerwy argumentując jak poniżej:

1.Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( art.39) nie nakłada wprost obowiązku tworzenia rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Tworzenie takiej rezerwy jest fakultatywne a nie obligatoryjne.

Potwierdza to pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.03.2003r. znak DE-I-0333-0-14/2003 skierowane do kwestorów szkół wyższych w oparciu o uzyskaną z Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów interpretację odnośnie zasad tworzenia rezerw w ciężar kosztów bieżącego okresu, w tym rezerw dotyczących m.in. kosztów nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych lub rentowych.

Cytuję istotny fragment zapisu punktu 2 w/w pisma: ” Przedmiotem rezerw kosztowych, zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych biernych, mogą być m.in. koszty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych lub rentowych oraz koszty nie wykorzystanych urlopów przysługujących za dany okres sprawozdawczy wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne o ile obowiązek takich świadczeń wynika z układu zbiorowego, umowy o prace lub przepisów prawa. Przy czym – zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości- jednostka może w ramach przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, czyli m.in. nie tworzyć rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlopy, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego (znaczącego) wpływu na rzetelność obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego”.

2. Uczelnia stosując art. 4 ust.1 i 4 uor w przyjętych zasadach rachunkowości, czyli w zakładowym planie kont ma zapisane, że nie tworzy rezerwy na w/w świadczenia pracownicze. Znajduje to uzasadnienie w stabilności załogi jak i w fakcie , że kwoty wypłacanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych są równomiernie rozkładające się w poszczególnych latach budżetowych. Przyjęty system nie powoduje zniekształcenia kosztów okresu sprawozdawczego i zachowana zostaje zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Udział wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w osobowym funduszu płac ogółem finansowanym przez MENiS w latach 2002-2005 wynosił odpowiednio 3,2% - 2,79% - 3,39% i 2,59 % . Wskaźniki tych wypłat są porównywalne w latach a więc nie tworzenie rezerw na te wypłaty nie wywiera istotnie znaczącego wpływu na rzetelność obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni oraz wyniku finansowego .

Zgodnie z w/w artykułem ustawy o rachunkowości uczelnia stosując przyjęte zasady rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy , gdyż uczelnia corocznie w planie rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy planuje w osobowym funduszu płac wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i sfinansowanie ich przez dotację dydaktyczną otrzymywaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, która finansuje wynagrodzenia pracowników. Zatem zostaje zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów. Również w sprawozdaniach zewnętrznych rozlicza się z wydatkowania środków na wynagrodzenia przyznanych na dany rok budżetowy.

3. Przepisy o rachunkowości mają obowiązek stosować wszystkie podmioty na rynku a więc zarówno różnego rodzaju spółki, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne jak i szkoły wyższe w tym zarówno państwowe jak i prywatne. Specyfika działalności państwowej szkoły wyższej znacząco odbiega od pozostałych z uwagi na fakt , że jest powołana ustawowo i ustawowo zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa i tylko ustawowo może być rozwiązana. A więc nie grozi nam upadłość, czym zagrożone są niewątpliwie inne podmioty gospodarcze występujące na rynku a stosujące tę samą ustawę o rachunkowości.

5. Wszystkie uczelnie Krakowa oraz większość dużych uczelni państwowych w ośrodkach akademickich kraju nie tworzyło takich rezerw w roku 2004 ani w latach wcześniejszych, czyli podobnie jak czyniła i czyni to AGH.

6. Utworzenie takiej rezerwy w kwocie 2.462.089,58 zł spowodowałoby niecelowe zamrożenie w 2004r. środków finansowych z przeznaczeniem na wypłaty odpraw i nagród w latach przyszłych. Dodatkowo Uczelnia już musiałaby tworzyć taką rezerwę w kolejnych latach budżetowych odkładając w poszczególnych latach kolejne cząstki tej rezerwy, czyli rok rocznie ją kumulować.

Kwota rezerwy została wyliczona na podstawie uproszczonego szacunku w oparciu o przekazane biegłemu przez Dział Kadrowo –Płacowy średnie dane płacowe i kadrowe AGH.

Wycena rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne powinna być przeprowadzona najczęściej stosowaną i najbardziej wiarygodną metodą jaka jest metoda aktuarialna wykonywana przez zawodowych aktuariuszy.

6. Takie zastrzeżenie do sprawozdania finansowego nie rodzi dla uczelni jako podmiotu badanego żadnych sankcji.Uchwała nr 48/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego ACK CYFRONET AGH za 2004 r. i podziału dodatniego wyniku finansowego netto.

  Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, na podstawie art.13 Statutu Uczelni, w oparciu o przedłożoną na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 27 kwietnia 2005 r. informację o wyniku finansowym netto ACK CYFRONET AGH za rok 2004 i po weryfikacji przez biegłych rewidentów, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2004 oraz wynik finansowy netto w kwocie 2.510.514,10 zł.

  Senat akceptuje również załączony podział wyniku finansowego netto ACK CYFRONET AGH za rok 2004 r.Podział wyniku finansowego netto za ACK CYFRONET AGH za 2004 rok.
A. Dodatni wynik finansowy za 2004 r. 2.510.514,10 zł
B. Podział pierwotny
1. Fundusz zasadniczy 100% 2.510.514,10 zł

2. pozostałe fundusze 0%


C. Przeznaczenie dodatniego salda (B.1) w 100 % na zasilenie funduszu zasadniczego ACK

CYFRONET AGH.Uchwała nr 49/2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. Romanowi Neyowi

Na podstawie art. 13 pkt 8 Statutu AGH z dnia 28.05.1991 r. (tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2002 + zmiany), na wniosek Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 27.09.2004 r.za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, stworzenie podstaw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią, wykształcenie wielu pokoleń specjalistów naftowych i górniczych, a także w uznaniu wielkich zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej nadaje Prof. dr. hab. inż. Romanowi Neyowi tytuł Doktora Honoris Causa.  W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 50/2005 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Andrzeja Nowakowskiego do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Valentinowi Danchenko.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 51/2005 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 70 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 52/2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Rektora o mianowanie prof. dr hab. inż. Nikodema Szlązaka z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na stanowisko profesora zwyczajnego.W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 69 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 53/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Rektora o mianowanie prof. dr hab. inż. Andrzeja Adamskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na stanowisko profesora zwyczajnego.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 68 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 54/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Rektora o mianowanie prof. dr hab. inż. Adama Kowalewskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na stanowisko profesora zwyczajnego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna