Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pnPobieranie 24.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.72 Kb.

Rzeszów, 22 grudnia 2009 r.


AG-3211/14/1/09
Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Druk podręczników wraz z ich opracowaniem graficznym oraz przygotowanie materiałów reklamowych na potrzeby projektu systemowego „Podkarpackie szkolenia informatyczno –metodyczne”


w ramach POKL/9.4/133/2008 ”- Nr AG-3211/14/09


Sprawa: modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informuję, że w wyniku omyłkowo wpisanych terminów realizacji niektórych pozycji zamówienia Zamawiający błędnie wyznaczył termin składania i otwarcia ofert.


W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


  1. W dziale IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zapis:

„Termin realizacji zamówienia:

Od 20 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.

zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji zamówienia:

Od 11 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.
2. W dziale VII TERMINY

zapis pkt. 1:

„Termin wykonania zamówienia:

Od 20 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.

zastępuje się zapisem:

„Termin wykonania zamówienia:

Od 11 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.
zapis pkt. 2:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 (Sekretariat) w terminie do dnia 4 stycznia 2010 r. do godz. 9:00”zastępuje się zapisem:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 (Sekretariat) w terminie do dnia 30 grudnia 2009 r. do godz. 9:00”zapis pkt. 5:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 stycznia 2010 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17”.zastępuje się zapisem:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 grudnia 2009 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17”.

3. W dziale VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

zapis pkt. 8:

„Oferta na:

„Druk podręczników wraz z ich opracowaniem graficznym oraz przygotowanie materiałów reklamowych na potrzeby projektu systemowego „Podkarpackie szkolenia informatyczno –metodyczne” w ramach POKL/9.4/133/2008 ”

zastępuje się zapisem:

„Oferta na:

„Druk podręczników wraz z ich opracowaniem graficznym oraz przygotowanie materiałów reklamowych na potrzeby projektu systemowego „Podkarpackie szkolenia informatyczno –metodyczne” w ramach POKL/9.4/133/2008.

Nie otwierać przed 30 grudnia 2009 r. przed godz. 9:30”.


4. W Załączniku nr 1 do SIWZ AG -3211/14/09
W poz. nr 12 – wydruk podręcznika dla uczestnika do modułu interpersonalnego – zadanie 20;

zapis pozycji:

„Termin realizacji – 25 stycznia 2010 r.”zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji – 16 stycznia 2010 r.”.


W poz. nr 17 – wydruk podręcznika dla uczestnika (kształcenie zintegrowane) do zadania 11;

zapis pozycji:

„Termin realizacji – 25 stycznia 2010 r.”zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji – 16 stycznia 2010 r.”.


W poz. nr 18 – wydruk podręcznika dla uczestnika (dyrektorzy) do zadania 14; zapis pozycji:

„Termin realizacji – 25 stycznia 2010 r.”zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji – 16 stycznia 2010 r.”.


W poz. nr 23 – wydruk podręcznika dla prowadzącego (kształcenie zintegrowane) do zadania 11;

zapis pozycji:

„Termin realizacji – 25 stycznia 2010 r.”zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji – 16 stycznia 2010 r.”.


W poz. nr 24 – wydruk podręcznika dla prowadzącego (dyrektorzy) do zadania 14; zapis pozycji:

„Termin realizacji – 25 stycznia 2010 r.”zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji – 16 stycznia 2010 r.”.


5. W Załączniku nr 2 do SIWZ AG-3211/14/09 OFERTA pkt. II Warunki wykonania zamówienia:

zapis ppkt. 1:

„Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj.: od 20 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia.”zastępuje się zapisem:

„Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj.: od 11 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia.”


6. W Załączniku nr 5 do SIWZ AG-3211/14/09 WZÓR Umowa nr …../ZP/2010

zapis § 2 pkt. 1:

Dostawa zamówionych podręczników i materiałów do siedziby Zamawiającego nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt w terminie od 20 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.zastępuje się zapisem:

Dostawa zamówionych podręczników i materiałów do siedziby Zamawiającego nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt w terminie od 16 stycznia 2010 r. do 10 października 2010 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia”.


Dyrektor PCENKrystyna Wróblewska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna