Uczestnicy postępowania przetargowego pn 17/15Pobieranie 21.42 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar21.42 Kb.


Poznań, dnia 25.05.2015 r.

DZP 152/2015

dot.: PN 17/15

Uczestnicy postępowania przetargowego - PN 17/15


Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 17/15) została wybrana oferty Wykonawcy (oferta otrzymała podaną w załączeniu liczbę punktów):


Numer oferty: 2

SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

cena brutto oferty: 374 324,76 PLN.

Uzasadnienie wyboru:

- największa liczba punktów (najniższa cena) lub złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, co w świetle przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwala na zawarcie ważnej umowy.
Nadmieniamy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy (oferty otrzymały następującą liczbę punktów):
Wykonawcy (numery ofert oraz adresy):


  1. HORIBA ABX Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 598 03-994 Warszawa

FAX 22 673 20 26

  1. SYSMEX Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa

FAX 22 572 84 90
KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena

85%

Ocena parametrów technicznych

15%

Uwaga! W tabeli: pogrubioną czcionką = oferta wybrana (największa liczba punktów).

Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Nr oferty

Cena brutto (zł)

85%


Ocena parametrów technicznych
15%

Razem

(łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę

punktów):


1

312 865,20


---

Oferta odrzucona

na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2

374 324,76

85 pkt

15 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów:

105 pkt)

100 pkt

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający postanowił:

- odrzucić ofertę Wykonawcy nr 1 (tj. HORIBA ABX Sp. z o.o.) na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy HORIBA ABX Sp. z o.o. nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądał, aby Wykonawca dołączył do oferty:


  1. Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

  2. Opis zaoferowanej aparatury zawierający jego szczegółowe dane w formie odrębnych opracowań, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty. Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2, Lp. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,17,18,21,27;

  3. Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów;

  4. Dokument potwierdzający autoryzację serwisu oferowanych analizatorów, wystawiony Oferentowi przez producenta analizatora.

Pismem z dnia 13.05.2015 r. (na mocy art. 26 ust. 3 Pzp) Zamawiający wezwał Wykonawcę HORIBA ABX Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie potwierdził spełniania wymaganych przez Zamawiającego parametrów granicznych, a mianowicie:
A) Dot. Tabela 2 pkt. 21 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Codzienna procedura konserwacyjna … i niewymagająca ingerencji w analizator”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (str. nr 5-2 do 5-4) jednoznacznie wynika, iż oferowany analizator II (ABX Pentra 60) w trakcie codziennej procedury konserwacyjnej wymaga ingerencji w analizator.


B) Dot. Tabela 2 pkt. 3 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Wydajność pomiarowa minimum 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (wyciągi z oryginalnych instrukcji: str. nr 30; 293) jednoznacznie wynika, iż oferowany analizator I (Pentra XLR) nie spełnia w/w warunku/parametru granicznego siwz albowiem:

a)Na str. nr 30 instrukcji Wykonawca informuje, iż wydajność wynosi „w przybliżeniu 80 próbek na godzinę”;

b)Dodatkowo na str. nr 293 instrukcji została zawarta informacja, iż „optymalne mieszanie próbki uzyskuje się poprzez obroty o 360 ° wokół jednego końca trwające przez około 1 minutę.” Oznacza to, iż wydajność jest mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego w treści specyfikacji.


C) Dot. Tabela 2 pkt. 6 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Sposób podawania próbki:

1. automatyczny z podajnika dostosowanego do różnego typu probówek z możliwością załadowania co najmniej 80 probówek na 1 ml krwi

2. manualny z otwartej dowolnej probówki i próbki pediatrycznej”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (wyciągi z oryginalnych instrukcji: str. nr 290; 292, 293) wynika, iż Wykonawca w żaden sposób nie potwierdził wymaganej przez Zamawiającego objętości probówek na 1 ml krwi.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.


Nadmieniamy, iż umowa z Wykonawcą może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem
Tablica ogłoszeń: 25.05.2015 r.: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 21.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna