Uczestnicy: Przewodniczący: Nicolas faure-snav francjaPobieranie 16.55 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.55 Kb.
Miejsce posiedzenia: Bruksela

Data posiedzenia: 23. 04.2009r.Uczestnicy:

Przewodniczący: Nicolas FAURE–SNAV - Francja

Simon BUNCE ABTA – Wielka Brytania

Veerle DE BOECK FTI/ FIT - Belgia

Anne DOLANITAA - Irlandia

Rolf FORSDAHL HSH - Norwegia

Christoffer GREENFORT DRF - Dania

Corinna KLEINERTDRV - Niemcy

Pawel NIEWIADOMSKIPIT - Polska

Carmen PALANCA ACAV/AEDAVE -Hiszpania

Jonas THYBERGSRF –Szwecja

Sekretariat ECTAA:

Michel DE BLUST – Seketarz Generalny

France PIERRET – radca prawny

Isabelle LEROY – radca prawnyNieobecni:

Gerard DE VRIES LENTSCH ANVR - Holandia

Rui COLMONERO APAVT – Portugalia

Elena VALEVAABTTA–BułgariaPorządek posiedzenia:

  1. Powitanie.

  2. Projekt Dyrektywy dotyczącej praw konsumenta.

  3. Stosowanie nowego Kodeksu postępowania dotyczącego Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych.

  4. Wdrożenie Dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

  5. Ryanair przeciwko biurom podróży dokonującym rezerwacji on - line.

  6. Sekwencyjne używanie kuponów w biletach lotniczych.

  7. Sprawy różne.

Ad 2.Przedstawiono następujące zagrożenia dla sektora biur podróży:

- utrata prawa do podniesienia ceny imprezy turystycznej po dokonaniu sprzedaży w przypadku wzrostu kosztów transportu (w tym kosztów paliwa, opłat, podatków i fluktuacji kursów walut),

- utrata prawa do zawarcia w umowie klauzuli dotyczącej odwołania imprezy turystycznej z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie,

- nabycie prawa przez klientów do odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.Ponadto zwrócono uwagę na podejmowane obecnie w różnych krajach (z inicjatywy środowisk konsumenckich)zmiany narodowych ustaw o usługach turystycznych (transponujących Dyrektywę90/314), które zaostrzają warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez biura podróży.

Wystąpienie PIT: W tym kontekście przedstawiłem aktualną sytuację w Polsce, związaną z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych. ECTAA zobowiązała się do przesłania opracowywanego właśnie dokumentu dotyczącego aktualnych zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki w UE (opracowanie nie jest gotowe, ale zostanie przesłane w takim stanie prac, w jakim obecnie jest dostępne).

Ad 3.Przedstawiono sposób wdrożenia przez systemy rezerwacyjne Amadeus oraz Travelport zapisów nowego Kodeksu postępowania dotyczącego Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych a w szczególności zgody agentów na identyfikację swoich danych na taśmach magnetycznych.

Wystąpienie PIT: Zdaniem PIT sposób wdrożenia tego zapisu należy stanowczo skrytykować. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy agenci świadomie lub nieświadomie chcą utrzymać dotychczasowy stan i zezwalać na identyfikację swoich danych systemom rezerwacyjnym. Zdaniem PIT należy uświadomić agentów IATA na co wyrażają zgodę.

Ad 4.Rozpatrywane były wątpliwości dotyczące art. 20 Dyrektywy o następującym brzmieniu:

Niedyskryminacja

1. Państwa członkowskie zapewniają, że na usługobiorcę nie są nakładane dyskryminacyjne wymogi z uwagi na jego przynależność państwową lub miejsce zamieszkania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, że ogólne warunki dostępu do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania usługobiorcy, nie wykluczając jednak możliwości zachowania różnic w tych warunkach dostępu, które są bezpośrednio uzasadnione obiektywnymi kryteriami.

w odniesieniu do oczekiwań Komisji Europejskiej świadczenia usług turystycznych wszystkim konsumentom na rynku Unii Europejskiej na tym samym poziomie cenowym.

Wystąpienie PIT: Marzenie KE będzie trudne do spełnienia z powodu różnych (w różnych krajach UE) systemów podatkowych, sposobu transpozycji ustaw podatkowych, różnego poziomu zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki w różnych krajach UE, różnego traktowania sprzedawców usług w kontekście obowiązków wynikających z Dyrektywy 90/314 (inne wobec dostawców pojedynczych usług – inne wobec sprzedawców pakietów), a także innych obowiązków nakładanych na organizatorów turystyki. Tu szczegółowo omówiłem ostatnie wymagania UOKiK, który wymaga od biur podróży sprzedających bilety lotnicze w Polsce podawania warunków taryf lotniczych w języku polskim (jak wiadomo dostawcy systemów rezerwacyjnych podają warunki taryf w języku angielskim). Komisja przyjęła tę informację z dużym zdziwieniem.

Ad 5.Przedyskutowano wyroki w sprawach między Ryanair a biurami podróży sprzedającymi bilety za pomocą systemów „screen scraping”, w większości korzystnych dla biur podrózy.

Ad 6.Zwróconouwagę na fakt, że zapadło kilka wyroków przeciwko zapisom linii lotniczych nakładających na klientów konieczność sekwencyjnego użycia kuponów w biletach lotniczych. Podjęte zostały kroki w stosunku do IATA naświetlające ten problem.

Ad 7.Z inicjatywy PIT:„ Tour detable” w sprawie prawa odstąpienia klienta od umowy (bez ponoszenia kosztów) w przypadku podniesienia przez organizatora ceny imprezy. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że klient nie ma prawa do odstąpienia bez ponoszenia kosztów w przypadkach określonych w Dyrektywie 90/314. Wynika to albo bezpośrednio z przepisów prawa (Niemcy, Włochy) albo nie jest kwestionowane w przypadku rozsądnej wysokości podwyżki (do 10%).

Z inicjatywy PIT: Jakie sposoby doręczenia korespondencji są uznawane za skuteczne w prawodawstwie państw UE? Każde.

Protokół z posiedzenie Komisji będzie dostępny po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez członków Komisji.
: media
media -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
media -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
media -> Formularz cenowy Pakiet 1
media -> Lab Inż. Biomed
media -> A19 zjazd I 19,20,21. 09. 2014 Nr zajęć
media -> I liga wojewódzka a1 junior (mljs) Runda jesienna 2015 Kolejka 1 w dniach 22-08-2015/23-08-2015
media -> I liga wojewódzka a1 junior "mljs" runda II 16 kolejka 19-03-2016/20-03-2016
media -> Runda wiosenna sezonu 2014/2015 Kolejka 14 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
media -> Limanowa: I liga okręgowa – orliki – wiosna 2015 Kolejka 1 w dniach 20-26. 04. 2015
media -> Regulamin konkursu turystycznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna