Ud-iii-wod-o-0053-678/2011Pobieranie 13.87 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.87 Kb.

UD-III-WOD-O-0053-678/2011
UCHWAŁA NR 678/2011

ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY

m. st. WARSZAWY

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Schroegera 75/79, z pominięciem trybu konkursu ofert

________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454), uchwały nr LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2, § 7 ust. 3, § 16 zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.), Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1.


  1. Zatwierdza się protokół z dnia 29 sierpnia 2011 r. z przeprowadzonych negocjacji dotyczących stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 75/79.

  2. Wyraża się zgodę na wynajem AMB Trading & Management Consulting Anna Błazucka lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Schroegera 75/79 o powierzchni 138,77 m2 z pominięciem trybu konkursu ofert, na czas określony tj. 3 lata.

  3. Określa się stawkę czynszu za najem w wysokości 6,50 zł/m2, powiększoną o podatek od towarów i usług.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Arkadiuszowi J. Przybylskiemu.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zarząd

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Burmistrz Rafał Miastowski …………………………………..

Zastępca Burmistrza Kacper Pietrusiński …………………………………..

Zastępca Burmistrza Marek Lipiński …………………………………..

Zastępca Burmistrza Piotr Rudzki …………………………………..

Zastępca Burmistrza Grzegorz Pietruczuk ………………………………….
: rdonlyres
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 13.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna