Uda-po kl. 04. 03. 00-00-065/12Pobieranie 0.57 Mb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2


UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12

Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Gdańsk, dn. 26.05.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/2014/I

Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku , Zadanie – Przygotowanie i realizacja kierunku Informatyka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoNr umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-065/12

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

 1. Siedziba Zamawiającego

 2. Strona internetowa Zamawiającego, www.efs.pl, data zamieszczenia: 26.05.2014.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.efs.pl oraz w siedzibie beneficjenta przy ul. Dolna Brama 8, Gdańsk w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1).
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do specjalności zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kod CPV 22113000-5 Książki biblioteczne

 1. OFERTY CZĄSTKOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Biblioteka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk (Biblioteka).

2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia oraz prześlą w terminie wskazanym w niniejszym dokumencie uzupełnione załączniki nr 2 i 3.
 1. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY

Oferty oceniane będą według następującego kryterium:

Cena brutto zestawu książek (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia) – 100%

Cena najniższa z otrzymanych ofert * 100 = liczba punktów

Cena oferty (badanej)


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą. 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności za wykonaną usługę będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi zawierać wycenę brutto przedmiotu zamówienia w podziale na części zamówienia wyszczególnione w Załączniku nr 1. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zamówienia. Po wyborze Wykonawcy zostanie przekazana umowa stanowiąca załącznik nr 4 niniejszego zapytania.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy składać na adres mailowy: biblioteka@wsb.gda.pl lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014/I”, lub faksem na numer telefonu 58 323 89 25.

Termin składania ofert upływa 9.06.2014 roku (do godziny 14.00).

Związanie złożoną ofertą: od 30 dni od upływu terminu składania ofert.


 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych z Wykonawcami jest: Kamila Małyszko.

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 3/2014/I

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 1. UWAGI KOŃCOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. Planowany termin wyboru oferty: 11.06.2014 r.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Zapraszam do współpracy.

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 3/2014/I
Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek

Warunki, które ma spełnić złożona oferta:

 • Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek:
L.p.

TYTUŁ

AUTOR

ROK

ILOŚĆ

1.

Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej

Chałubińska-Jentkiewicz K.

2012

4

2.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski

 

4

3.

ABC komputera. Wydanie 8.1

Piotr Wróblewski

 

4

4.

Access 2013 PL. Kurs

 Danuta Mendrala

 

4

5.

Adobe InDesign CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik

 

 

4

6.

Algorytmy

Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani

 

4

7.

Animacja komputerowa

Rick Parent.

 

2

8.

Arduino dla zaawansowanych

Rick Anderson

 

4

9.

Arduino. 65 praktycznych projektów

John Boxall

 

4

10.

ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio

Jacek Matulewski

 

4

11.

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

Zbigniew Jędrzejczyk

 

10

12.

Biznes na Facebooku i nie tylko

Tomasz Bonek, Marta Smaga

 

2

13.

Biblia e-biznesu

Marcin Cichoń

 

4

14.

Biblioteki Qt Zaawansowane programowanie przy użyciu C++ 

Mark Summerfield

 

4

15.

Blender 2.69. Architektura i projektowanie

Piotr Chlipalski

 

4

16.

Business Intelligence

Jerzy Surma

 

4

17.

Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa

Janowski J.

2012

4

18.

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

Ian Griffiths

 

4

19.

C. Rusz głową!

David Griffiths, Dawn Griffiths

 

4

20.

C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II

Alan Ezust

 

4

21.

C++. Dla każdego. Wydanie VII

Siddhartha Rao

 

4

22.

Chcę zostać informatykiem

Walery Susłow

 

4

23.

Decyzyjne Systemy Zarządzania

red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna

 

4

24.

Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania

red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala

 

4

25.

Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability

Aneta Wysokińska-Senkus

 

4

26.

Duży słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski Langensheidt

 

 

20

27.

DTP. Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem

Andrzej Gołąb

 

4

28.

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edward Kowal

 

4

29.

Ekologia wyrobów. Jakość-Cykl życia-Projektowanie

Wacław Adamczyk

 

4

30.

Elementarna teoria liczb

Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki

 

4

31.

Elementy prawa dla ekonomistów, najnowsze wydanie minimum 2009 rok

Wojciech Siuda

 

20

32.

Era Facebooka

Clara Shih

 

4

33.

Eksploracja danych: Metody i algorytmy

Tadeusz Morzy

 

4

34.

Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków

John Walkenbach

 

4

35.

HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW

Jon Duckett

 

4

36.

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1

Arkadiusz Januszewski.

 

4

37.

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence

Arkadiusz Januszewski.

 

4

38.

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Sikorski R.

2013

4

39.

Gospodarka a środowisko i ekologia

 

 

4

40.

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiegoMatusiak I.

2013

4

41.

Grafika. Fizyka. Metody numeryczne

Jacek Matulewski,

 

4

42.

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Cezary Orłowski, Jerzy Lipski,

 

4

43.

Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych

Cyrul W. i in.

2014

4

44.

Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie

Erica Sadun

 

4

45.

Interaktywna wizualizacja danych

Scott Murray

 

4

46.

INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach

Szpor G. (red.)

2013

3

47.

Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

Szpor G. (red.)

2012

3

48.

Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwo

Szpor G. (red.)

2011

3

49.

Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa

Bogusław Węgrzyn

 

4

50.

Java Podstawy programowania w praktyce

Barteczko Krzysztof

 

4

51.

Java. Podstawy. Wydanie IX

Cay S. Horstmann

 

4

52.

Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX

Autorzy: Cay S. Horstmann, Gary Cornell

 

4

53.

JavaScript Aplikacje dla Windows 8 

Chris Sells

 

4

54.

JavaScript i jQuery. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio

Dawid Borycki

 

4

55.

JavaScript. Aplikacje dla Windows 8

Chris Sells

 

4

56.

Jądro Linuksa. Przewodnik programisty

Robert Love

 

4

57.

Kierowanie zespołem projektowym

Piotr Wachowiak [i in.]

 

4

58.

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II

Paweł Zakrzewski

 

4

59.

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II

Jon Loeliger

 

4

60.

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Salamonowicz M.

2011

4

61.

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II

Robert Love

 

4

62.

Marketing dla inżynierów

Agnieszka Izabela Baruk, Katarzyna Hys

 

4

63.

projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe

Andrzej Szepietowski

 

4

64.

Model biznesu : nowe myślenie strategiczne

Małgorzata Duczkowska-Piasecka

 

4

65.

Modelowanie organizacji procesowej

red. nauk. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko

 

4

66.

Multimedia w biznesie i zarządzaniu

red. nauk. Leszek Kiełtyka

 

4

67.

Metody i techniki sztucznej inteligencji

Leszek Rutkowski

 

4

68.

Microsoft Excel 2013 Analiza i modelowanie danych biznesowych 

Wayne L. Winston

 

4

69.

Microsoft Office 2013 Praktyczne programowanie makr i dodatków 

Dawid Borycki

 

4

70.

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 

Olga M. Londer

 

4

71.

Microsoft Visual C# 2013 Krok po kroku

John Sharp

 

4

72.

Mobile Web. Rusz głową!

Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby

 

4

73.

Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

Kowalczuk-Szymańska M., Sztejnert-Roszak O.

2011

4

74.

Ochrona biosfery

Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko, Katarzyna Skiba

 

4

75.

Open content. Zagadnienia prawne

Wasilewski P.

2008

4

76.

Organizacja systemów produkcyjnych

Jerzy Lewadnowski

 

4

77.

Organizacja wirtualna

Maciej Brzozowski

 

4

78.

Oxford Wordpower słownik angielsko-polski polsko-angielski

 

 

20

79.

O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać

Paweł Borek , Anna Koronowicz

 

4

80.

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, najnowsze wydanie minimum 2007 rok

Jolanta Jabłońska-Bonca

 

10

81.

Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady

Renata Walczak

 

4

82.

Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Strus Dorota

 

4

83.

Praca dyplomowa nauką i sztuką

Aurelia Polańska

 

5

84.

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnychCzub K.

2011

4

85.

Prawo patentowedu Vall M.

2008

4

86.

Prawo ochrony środowiska

Górski Marek

 

4

87.

Prawo w wirtualnych światach

Katarzyna Grzybczyk (red.)

2013

4

88.

Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej

Grzybczyk K.

2009

4

89.

Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja

Piotrowski M.

2013

4

90.

Procesy produkcyjne

Józef Gawlik, Jarosław Plichta,

 

4

91.

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

Artur Maciąg, Roman Pietroń,

 

4

92.

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe

Teresa Szot-Gabryś

 

4

93.

Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych

Hejduk I.

2013

4

94.

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podręcznik

Lesa Snider

 

4

95.

Podstawy kryptografii. Wydanie III

Marcin Karbowski

 

4

96.

Podstawy Windows Phone 7.5 Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight 

Shawn Wildermuth

 

4

97.

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Ćwiczenia praktyczne

Bartosz Danowski, Michał Makaruk

 

4

98.

Projektowanie baz danych dla każdego. Przewodnik krok po kroku

Michael J. Hernandez

 

4

99.

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV

Jennifer Niederst Robbins

 

4

100.

Projektujemy w AutoCAD® Mechanical 2014 

Fabian Stasiak

 

4

101.

Python. Receptury. Wydanie III

David Beazley

 

4

102.

Rachunek kosztów dla inżynierów

Józef Matuszek, Zofia Krokosz-Krynke,

 

4

103.

Rewolucja w uczeniu

Vos J., Dryden G.

 

4

104.

Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona

Simon Monk

 

4

105.

Redesign The Web. Smashing Magazine

 

 

4

106.

Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne

Helena Kassyk-Rokicka

 

3

107.

Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego

Gienas K

2009

4

108.

Systemy wspomagania decyzji

Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik

 

4

109.

Spring w praktyce

Willie Wheeler

 

4

110.

Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

2012

4

111.

TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu

Kent Beck

 

4

112.

Technologie mobilne w marketingu

Sznajder Andrzej

 

4

113.

Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację

Rafał Madycki

 

4

114.

Tworzenie gier internetowych. Receptury

Evan Burchard

 

4

115.

Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych

Ślęzak P.

2012

4

116.

Utwór multimedialny w prawie autorskim

Flisak D.

2008

4

117.

Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami. Wydanie VII

Stuart McClure

 

4

118.

Wielokryterialne wspomaganie decyzji

Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik

 

4

119.

Wprowadzanie mechanizów rynkowych w ochronie środowiska

Andrzej Graczyk, Alicja M.Graczyk

 

4

120.

Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska

 

 

2

121.

Wprowadzenie do prawa. Introduction to law (wyd.2)

Jabłońska-Bonca J.

2013

4

122.

Wstęp do algebry. Cz. 1 Podstawy algebry

Aleksiej Kostrikin

 

4

123.

Wstęp do prawoznawstwa, najnowsze wydanie minimum 2012 rok

Lech Morawski

 

10

124.

Wstęp do prawoznawstwa (Wyd. 8)Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.

2013

4

125.

Windows 8 Vademecum Administratora 

William R. Stanek

 

4

126.

Windows 8. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C# i XAML

Charles Petzold

 

4

127.

Windows 8.1 Krok po kroku

Ciprian Adrian Rusen, Joli Ballew

 

4

128.

Windows 8.1 PL

Danuta Mendrala

 

4

129.

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu

Joanna Pasek

 

4

130.

Wprowadzenie do algorytmów

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

 

2

131.

Wskaźniki w języku C. Przewodnik

Richard Reese

 

4

132.

XML. Szybki start. Wydanie II

Kevin Howard Goldberg

 

4

133.

Zarządzanie dla inżynierów

Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska

 

4

134.

Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej

Piotr Senkus

 

3

135.

Zarządzanie innowacjami

Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala,

 

4

136.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zofia Zymonik, Adam Hamrol,

 

4

137.

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

Agnieszka Bitkowska

 

4

138.

Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach

Agnieszka Bitkowska

 

4

139.

Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne

red. nauk. Marek Wirku

 

4

140.

Zarządzanie projektami w organizacji

Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska

 

4

141.

Zarządzanie projektem

Marek Wirkus, Henryk Roszkowski

 

4

142.

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska,

 

4

143.

Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko

 

4

144.

Zarządzanie środowiskowe

Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz,

 

4

145.

Zarządzanie środowiskowe

Witold Nierzwicki

 

4

146.

Zarządzanie wiedzą

Jędrzej Trajer, Alfred Paszek,

 

4

147.

Zarządzanie wiedzą

Ashok Jashapara

 

4

148.

Zarządzanie wieloma projektami

Ewa Sońta-Drączkowska

 

4

149.

Zintegrowane systemy informatyczne

Red.: Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska

 

4

150.

Zintegrowane systemy zarządzania

Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko

 

3

151.

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem

Kramer Matthias, Kryński Andrzej

 

4

152.

Zarządzanie kolorem

Drew John T.

 

4 • Sposób płatności za zakup i dostawę książek: przelew- 14 dni od daty wystawienia faktury.

 • Termin dostawy: do 15 lipca 2014

 • Cena realizacji zamówienia powinna uwzględniać dostawę książek do Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,
  ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk.

 • Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna