Ugoda zawarta dnia 01 czerwca 2008 r. Warszawie, pomiędzy: Anną Kowalską, zam w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 170, legitymującą się dowodem osobistym seriiPobieranie 7.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.41 Kb.
UGODA

Zawarta dnia 01 czerwca 2008 r. Warszawie, pomiędzy:

1. Anną Kowalską , zam. w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 170, legitymującą się dowodem osobistym serii ANW nr 123456 wydanym w dniu 15 czerwca 1970 r. przez Burmistrza Gminy Warszawa - Centrum

a
2. Towarzystwem Ubezpieczeń XYZ S.A., Oddziałem w Warszawie, przy ul. Rysiej 50 reprezentowanym przez dyrektora Centrum Likwidacji Szkód Majątkowych, Adama Kwiatkowskiego§ 1

W związku ze szkodą majątkową poniesioną przez panią Annę Kowalską w dniu 05 stycznia 2008 r., likwidowaną na podstawie zawartej przez Poszkodowaną z Towarzystwem umowy ubezpieczenia autocasco pojazdu marki VW Golf o nr rej. ZWY 1020 stwierdzonej polisą nr ABC 12345, strony niniejszej ugody uzgadniają

  1. szkodę poniesioną przez panią Annę Kowalską uznaje się za szkodę całkowitą.

  2. wartość pojazdu w stanie uszkodzonym przyjmuje się w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tys. zł.)

  3. w przypadku niemożności zbycia przez Poszkodowaną pozostałości za powyższą kwotę, Towarzystwo wskaże podmiot, który przejmie pozostałości w tej cenie, bądź uzna cenę faktycznie możliwą do osiągnięcia.

  4. w przypadku dokonania korekty ustalonej uprzednio wartości pojazdu w stanie uszkodzonym, Towarzystwo odpowiednio zweryfikuje wysokość odszkodowania uwzględniając tę korektę.§ 2

Towarzystwo uwzględniając wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wypłaci odszkodowanie w kwocie 17.000 zł. w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej ugody na rachunek bankowy wskazany przez Poszkodowaną.


§ 3
Powyższą ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

......................................... ................................................................Poszkodowana za Towarzystwo Ubezpieczeń XYZ S.A.

Anna Kowalska Adam Kwiatkowski

Pobieranie 7.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna