UKŁad eurośRÓdziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską I jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej stronyPobieranie 4.01 Mb.
Strona1/39
Data04.05.2016
Rozmiar4.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI
ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,


KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI,
zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz
REPUBLIKA TUNEZYJSKA,
zwaną dalej „Tunezją”, z drugiej strony,
UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie tradycyjnych więzi istniejących między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi, a Republiką Tunezyjską, a także wspólnie uznawane przez Umawiające się Strony wartości;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Tunezja pragną zacieśnić te więzi i ustanowić trwałe stosunki opierające się na wzajemności, partnerstwie oraz współpracy;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka oraz swobód politycznych i gospodarczych, które tworzą fundament Stowarzyszenia;


UWZGLĘDNIAJĄC ostatni rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej na kontynencie europejskim oraz w Tunezji;
UWZGLĘDNIAJĄC znaczące postępy poczynione przez Tunezję i naród tunezyjski w kierunku osiągania celów pełnej integracji gospodarki tunezyjskiej z gospodarką światową oraz uczestnictwa we Wspólnocie państw demokratycznych;
ŚWIADOMI znaczenia niniejszego Układu, opartego na współpracy i dialogu, dla trwałej stabilności i bezpieczeństwa w regionie eurośródziemnomorskim;
ŚWIADOMI z jednej strony, znaczenia stosunków w całościowym kontekście eurośródziemnomorskim oraz z drugiej strony, celu integracji między krajami Maghrebu;
MAJĄC NA UWADZE różnice gospodarcze i społeczne istniejące między Wspólnotą a Tunezją oraz chęć osiągnięcia celów niniejszego stowarzyszenia przy pomocy stosownych postanowień niniejszego Układu;
PRAGNĄC ustanowić i rozwijać stały dialog polityczny dotyczący kwestii dwustronnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
UWZGLĘDNIAJĄC zamiar zapewnienia przez Wspólnotę znaczącego wsparcia dla Tunezji w jej wysiłkach poczynienia reform gospodarczych, dostosowań strukturalnych oraz rozwoju społecznego;
UWZGLĘDNIAJĄC zaangażowanie Wspólnoty i Tunezji w wolny handel, z poszanowaniem praw i zobowiązań wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT);
PRAGNĄC ustanowić współpracę wspieraną stałym dialogiem w dziedzinach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia;
PRZEKONANI, że niniejszy Układ stworzy klimat sprzyjający rozwojowi ich stosunków gospodarczych i, w szczególności w sektorach handlu i inwestycji, które są decydujące dla restrukturyzacji gospodarczej i modernizacji technologicznej,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
1. Ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Tunezją, z drugiej strony.


 1. Niniejszy Układ ma na celu:
 • stworzenie stosownych ram dla dialogu politycznego między Stronami, umożliwiającego rozwój bliskich stosunków w obszarach, które uznają za istotne dla takiego dialogu,
 • ustalenie warunków postępującej liberalizacji handlu towarami, usługami i kapitałem,
 • wspieranie handlu i rozwijanie harmonijnych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami, w szczególności poprzez dialog i współpracę, w celu popierania rozwoju i dobrobytu Tunezji i narodu tunezyjskiego,
 • popieranie integracji krajów Maghrebu poprzez wspieranie handlu i współpracy między Tunezją a krajami regionu,
 • wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i finansowej.Artykuł 2

Stosunki między Stronami, tak jak wszystkie postanowienia niniejszego Układu, opierają się na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych, którymi Strony kierują się w swojej polityce wewnętrznej i międzynarodowej oraz stanowią istotny element Układu.TYTUŁ I
DIALOG POLITYCZNY
Artykuł 3

 1. Między Stronami ustanawia się stały dialog polityczny. Pozwala on na zbudowanie między partnerami długotrwałych więzów solidaryzmu, które przyczynią się do dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa regionu śródziemnomorskiego oraz stworzenia klimatu zrozumienia i tolerancji między kulturami.
 1. Dialog i współpraca polityczna mają w szczególności na celu:
 1. ułatwienie zbliżenia między Stronami poprzez rozwijanie lepszego wzajemnego zrozumienia i poprzez stałą koordynację w kwestiach międzynarodowych, będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania;
 1. umożliwienie każdej ze Stron wzięcia pod uwagę stanowiska i interesów drugiej Strony;
 1. działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Maghrebie;
 1. wspomożenie rozwijania wspólnych inicjatyw.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 4.01 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna