Łukasz Górski Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznegoPobieranie 287.25 Kb.
Strona1/10
Data10.05.2016
Rozmiar287.25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Organizacji i Zarządzania

Katedra: Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu

Kierunek studiów: Administracja PublicznaŁukasz Górski


Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego


Praca dyplomowa licencjacka

napisana pod kierunkiem

Prof. dr hab. Ernesta Knosali

Gliwice, czerwiec 2007

SPIS TREŚCI:WSTĘP 3

Rozdział I. Zagadnienia ogólne 5

1. Pojęcie policji 5

1.1. Policja jako funkcja 5

2. Rodzaje policji 16

1.2.1. Policja w ujęciu materialnym 16

1.2.2. Policja w ujęciu formalnym 25

Rozdział II. Organizacja policji w Polsce w świetle ustawy o Policji 33

2.1. Komendant Główny jako centralny urząd 33

2.2. Komendant wojewódzki jako organ administracji zespolonej 36

2.3. Komendant powiatowy jako organ powiatowej administracji zespolonej 38

2.4. Inne struktury organizacyjne policji 40

Rozdział III. Zasady działania Policji 44

Rozdział IV. Współdziałanie Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi 52

1. Zasady ogólne współdziałania 52

2. Prawne aspekty współdziałania Policji z organami administracji publicznej 54

4.2.1. Współpraca z organami administracji rządowej i z samorządem terytorialnym 54

4.2.2. Współpraca ze Strażami Gminnymi 59

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

CZASOPISMA 73

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ PRAWA 74

WYKAZ STRON INTERNETOWYCH 77WSTĘP

Potrzeba bezpieczeństwa zajmuje podstawowe miejsce w hierarchii potrzeb człowieka. Zapewnienie tego bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków gwarantujących rzeczywistą ochronę człowieka przed przemocą, brutalnością oraz innymi zachowaniami naruszającymi dobro chronione prawem jest podstawowym obowiązkiem naszego ustawodawstwa. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy zasadniczej, jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Przy osiągnięciu tego celu największe nadzieje pokłada się w Policji, z racji powierzenia jej najpoważniejszych zadań.

Czasy, w których żyjemy, to czasy dynamicznego rozwoju funkcji i zadań administracji państwowej. Ciągle wzrastające tempo życia społeczeństwa, dynamika procesów gospodarczych i urbanizacyjnych, postęp naukowo-techniczny, komplikowanie się stosunków społecznych sprzyjają powstawaniu nowych zjawisk i sytuacji, które mogą zagrażać zarówno państwu jak i bezpośrednio obywatelom. Ochrona bezpieczeństwa
i porządku publicznego, bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli staje się jedną
z najistotniejszych funkcji administracji państwowej.

Zapewnienie tych warunków, jakże istotnych do godnego życia obywateli należy do wielu organów, określanych w doktrynie mianem policji administracyjnych. W całym tym systemie znajdują się zarówno formacje uzbrojone i umundurowane na wzór wojskowy jak


i cywilne organy administracji publicznej wyspecjalizowane w sprawach zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja jednak spełnia rolę szczególną, ponosząc tym samym największą odpowiedzialność za swoje wyniki.

Celem niniejszej pracy jest analiza, której przedmiotem będzie ukazanie zajmowanej pozycji Policji w państwie oraz określenie wzajemnych zależności i relacji Policji z organami, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W pracy zastosowano różne metody badawcze, a w szczególności: analizę aktów prawnych, analizę literaturową, jak również wywiad oraz obserwację działań Policji.

Przyjęto także następujące założenia badawcze:

- Uregulowania prawne obdarzyły organy Policji kompetencjami, dzięki którym może ona istotnie oddziaływać na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa oraz społeczeństwa.

- Policja powinna koncentrować się na niezbędnych działaniach dla prawidłowego funkcjonowania państwa, a właściwie jego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Struktura pracy jest następująca. Składa się ona z czterech rozdziałów w układzie problemowym. Rozdział pierwszy, zatytułowany „Zagadnienia ogólne” stanowi wprowadzenie do całościowej analizy tematu. Przedstawiona tu została historia kształtowania się Policji, a także jej rodzaje w ujęciu materialnym oraz formalnym.

Rozdział drugi nosi tytuł „Organizacja Policji w Polsce w świetle ustawy o Policji”. Zawarto w nim główne zadania i kompetencje organów naczelnych Policji jak i tych innych organów, stanowiących pozostałe formy organizacyjne Policji w Polsce.

W rozdziale trzecim; „Zasady działania Policji” ujęto zasady, wedle, których działa Policja, zarówno te pochodzące z katalogu zasad ogólnych postępowania administracyjnego jak i te mniej powszechne a jakże ważne w funkcjonowaniu organu, jakim jest Policja. Każdy organ, któremu ustawa i inne akty prawne nadają szczególne kompetencje musi działać na określonych, powszechnie akceptowanych zasadach, tak by jego działanie nie wzbudzało wątpliwości i było zgodne z przepisami prawa.

W kolejnym, czwartym rozdziale zatytułowanym „Współdziałanie policji z organami administracji rządowej i samorządem terytorialnym” przedstawiono podstawowe rozwiązania dotyczące współdziałania Policji z innymi organami w kwestii bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przemiany społeczne, gospodarcze oraz polityczne, jakie ostatnio szczególnie da się zaobserwować w państwie powodują konieczność poszukiwania nowych form prawnych oraz metod działania organów funkcjonujących w państwie. Takie zmiany następuję także w zakresie prawnych form działania Policji, a celem ich staje się zapewnienie skuteczności realizacji podejmowanych działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dla prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego organy Policji współdziałają między innymi ze Strażami Gminnymi, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną itp.: baza -> h-9
h-9 -> Uniwersytet zielonogórski wydział elektrotechniki, informatyki I telekomunikacji instytut inżynierii elektrycznej praca dyplomowa inżynierska współpraca sterowników plc z czujnikami pomiarowymi
h-9 -> Zespół Szkół Elektrycznych Im. Prof. Janusza Groszkowskiego praca dyplomowa
h-9 -> WYŻsza szkoła komunikacji I zarządzania w poznaniu maciej Tokarski Analiza porównawcza technologii sieciowych nt firmy Microsoft Praca dyplomowa
h-9 -> Rozdział 1Topologia sieci komputerowych podrozdział 1 Składniki sieci podrozdział 2 Media transmisyjne
h-9 -> Rozdział I. Historia Internetu
h-9 -> Cechy zwierzchnika
h-9 -> Jeżeli wzrasta podaż i popyt wówczas
h-9 -> W cieniu Andów konflikt peruwiańsko-ekwadorski z 1995 roku
h-9 -> Laboratorium z chemii fizycznej
h-9 -> Spis treści 3 Wstęp 4 Dezinformacja 5 Dezinformacja – jak osłabić przeciwnika? 6

Pobieranie 287.25 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna