Łuków, dnia 20. 10. 2003 rPobieranie 25.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.47 Kb.

KOREKTA


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne

w imieniu starosty1
Łuków, dnia 20.10.2003 r.

(miejscowość)

Ja, niżej podpisany(a) Zdzisław Adam Karwowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)


urodzony(a) 21.12.1950 r. w Siedlcach

Starostwo Powiatowe w Łukowie – inspektor ROŚ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: .................................

II.


 1. Dom o powierzchni: 70 m2 o wartości: 100 000 tytuł prawny: nie uregulowany stan

prawny

2. Mieszkanie o powierzchni: .........., o wartości: ............. tytuł prawny: ..................................

3. Gospodarstwo rolne:rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: .................................................................

o wartości: ...............................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ....................................................................................................................

tytuł prawny: ...........................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy o wartości: ...................................................................................tytuł prawny: ...........................................................................................................................
III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy


 • osobiście nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,


z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 25320,88 – dochód z tytułu wynagrodzenia za 2002 .
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty


i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Łuków, 20.10.2003 ..........................................

(miejscowość, data) (podpis)

_________________________

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresiegospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
: bip -> 52 splukow -> fckeditor -> file -> upload
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna