Ulepszony projekt wyglądu zewnętrznego Wyjątkowe dopasowanie do dłoniPobieranie 101.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar101.43 Kb.

Przegląd


 • Ulepszony projekt wyglądu zewnętrznego

Wyjątkowe dopasowanie do dłoni.

 • Obsługa licznych formatów

Ten odtwarzacz obsługuje formaty plików MP3, WMA, WAV itd.

 • Pamięć USB bez sterownika

Zarządzanie plikami w posiadanej pamięci USB, bez podawania oprogramowania, niepotrzebne sterowniki dla WIN2000 lub późniejszych wersji Windows.

 • Rejestrator/Powtarzanie

Głos można nagrać i zapisać w formacie WAV.

Normalny, Powtórzenie jednokrotne, Folder, Powtórzenie folderu, Powtórzenie wszystkiego, losowe, początki.

 • Wyłączanie timera

Odtwarzacz zapewnia tryby zapisu uśpienia i oszczędzania baterii, bardziej wygodne dla użytkownika!

 • Pełne menu dynamiczne

Zobrazowane menu dynamiczne z instrukcjami tekstowymi czynią sterowanie łatwym w użyciu.

Oświadczenia


Dziękujemy za wybór tego produktu. Proszę niniejszy podręcznik przeczytać uważnie.

Funkcje i działanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


Ostrzeżenie


Przed zmianami głośności proszę przeczytać wskazówki bezpieczeństwa.

Bezpieczne użytkowanie jest zależne od czasu ekspozycji i poziomu głośności.

Ekspozycja powinna być ograniczona do 40 godzin/tydzień, przy głośności 80 dB(A). Przy głośności 80 dB(A) ekspozycja powinna być ograniczona do 5 godzin/tydzień.

Spis treści


Przegląd 1

Oświadczenia 1

Ostrzeżenie 1

Poznaj swój odtwarzacz 3

Menu główne 5

Muzyka 7


Film 8

Nagrywanie 8

Głos 9

Foto 9


Ustawienia 10

Książka elektroniczna 11

Gra 11

Użycie jako dysk USB 12

Aktualizacja odtwarzacza 13

Inne ustawienia 15

Przetwarzanie plików wideo na format AMV 20

Rozwiązywanie problemów 22

Dane techniczne 23
Poznaj swój odtwarzacz
 • Określenie funkcji klawiszy

1.: Potwierdzenie / Włączenie / Wyłączenie zasilania, Odtwarzanie, Pauza

2.M: Wejście do menu głównego lub wyjście z menu bieżącego

3.: Poprzedni, szybkie przewinięcie wstecz, zmniejszenie głośności

4.: Następny, szybkie przewinięcie w przód i zwiększenie głośności

5.VOL: Wybór głośności

6.USB: Gniazdo USB

7.On/Off: Zasilanie zał/wył

8.Gniazdo słuchawek • Wyświetlacz
Repeat mode

Tryb powtarzania

Playback time

Czas odtwarzania

File name

Nazwa pliku

File format

Format pliku

Playback status

Status odtwarzania

Soundlevel

Poziom dźwięku

Battery charge remaining

Pozostały ładunek akumulatora

Track number

Numer ścieżki

Song information

Informacja o utworze

Lyrics

Tekst piosenki

Play progress

Postęp odtwarzania

 • Poziom akumulatora

Akumulator jest naładowany przy 3,7 V. Z upływem czasu, wskazanie energii zasilania będzie malało.

Wskaźnik jest pusty przy prawie całkowicie wyładowanym akumulatorze. Akumulator wymaga doładowania.

 • Doładowywanie akumulatora
Proszę włączyć odtwarzacz przed ładowaniem akumulatora.

Ten odtwarzacz nie może być ładowany przy wyłączonym zasilaniu.Można też urządzenie dla ładowania podłączyć do PC.Proszę wyłączać zasilanie gdy odtwarzacz nie jest używany.Menu główne


 • Dostęp do menu

Nacisnąć klawisz , by wejść do menu.

 • Lista menu

Tryb muzykiTryb filmuTryb nagrywaniaTryb głosuTryb obrazuTryb ustawiania systemuTryb tekstuTryb gryTryb USB

Muzyka


 • Proste działania

 1. Włożyć wtyk słuchawek do gniazda słuchawek.

 2. W głównym menu wybrać muzyką i nacisnąć , by wejść, powtórnie krótko nacisnąć , by muzykę odtwarzać.

 3. Wybieranie muzyki:

: Muzyka poprzednia.

: Muzyka następna.

 1. Regulacja siły głosu:

Krótko nacisnąć klawisz VOL (głośność), i nacisnąć , by głośność zmniejszyć.

Krótko nacisnąć klawisz VOL i nacisnąć , by głośność zwiększyć. • Tryb korektora

Przy odtwarzaniu muzyki nacisnąć klawisz M, by przejść do podmenu odtwarzania:

Szczegóły każdego korektora (EQ):Wybrać pożądany do ustawienia typ EQ, i nacisnąć , by potwierdzić. • Synchroniczne wyświetlanie tekstu

Odtwarzacz obsługuje pliki tekstów piosenek z rozszerzeniem *.LRC i wyświetla je synchronicznie.

Jak używać pliki tekstów piosenek:

Proszę się upewnić, że nazwa pliku tekstowego jest ta sama co pliku muzycznego.

Na przykład:

Plik muzyczny: My heart will go on.mp3

Plik tekstowy: My heart will go on.lrc

Jak poznać, że teksty piosenek są dostępne:

Gdy teksty piosenek są dostępne, w trakcie odtwarzania, nacisnąć i przytrzymać klawisz M by przejść do interfejsu tekstów piosenek.


Film


Przed odtwarzaniem filmu proszę przetworzyć format na AMV. Narzędzie konwersji można znaleźć na załączonym CD.

W menu głównym, wybrać Movie (film), nacisnąć , by wejść i krótko nacisnąć , by odtworzyć film.

Wybranie filmu:

: Film poprzedni.

: Film następny.

Nagrywanie


Przed wykonywaniem nagrywania proszę sprawdzić, że bateria ma wystarczający ładunek.

Każdy folder może zapisać do 99 plików nagrania głosu. • Zapisywanie w „Record mode” (trybie zapisu)

Wejść do menu głównego, wybrać Record (nagranie) i wejść.

krótko nacisnąć klawisz , by rozpocząć nagrywanie, ponownie nacisnąć , by nagranie wstrzymać.

Długim naciśnięciem klawisza M zapisać aktualne nagranie.Głos będzie zapisany w folderze Voice (głos).Jeśli wyświetlone jest „Memory full” (pamięć zapełniona), to oznacza, że brak jest miejsca na zapisanie nowych plików nagrania, by zwolnic pamięć proszę usunąć pliki.Jeśli wyświetlone jest „Memory full” (folder zapełniony), to oznacza, że w tym folderze jest 99 zapisanych plików. Proszę wybrać inny.W trakcie dokonywania nagrań odtwarzacz reaguje tylko na klawisze i M.


 • Wybranie typu nagrania

1. W interfejsie „Recording stop” (zatrzymanie nagrania),

2. Nacisnąć klawisz M, by wejść do podmenu nagrania.3. Wybrać podmenu „REC type” (typ nagrania) i następnie nacisnąć krótko , by wejść.


32K BPS

plik WAV

64K BPS

plik WAV

128K BPS

plik WAV

256K BPS

plik WAV

4. Wybrać właściwy typ i nacisnąć klawisz , by zatwierdzić.

5. Nacisnąć , by rozpocząć nagrywanie.


Głos


W menu głównym wybrać Voice (głos) i krótko nacisnąć , by przejść do interfejsu odtwarzania głosu, następnie nacisnąć ponownie , by odtwarzać.

Foto


Ten odtwarzacz obsługuje formaty foto JPEG i BMP.

W menu głównym wybrać Photo (foto) i nacisnąć , by wejśćNacisnąć lub , by wybrać foto do odczytu lub obejrzenia, następnie nacisnąć , by je zobaczyć.


Ustawienia


W menu głównym wybrać Setup (ustawienia) i nacisnąć , by wejść. • Ustawienie „System Time” (czas systemowy)

Nacisnąć , by wejść do interfejsu „system time” (czas systemowy):

Krótko nacisnąć VOL, by ustawić rok.

Nacisnąć /, by skorygować datę.

Krótko nacisnąć VOL, by ustawić miesiąc.

Po ustawieniu, nacisnąć , by wyjść.


 • Ustawienia „LCD”

Automatyczne wyświetlanie czasu w tle ekranu można wyłączyć poprzez podmenu.

 • Ustawienie języka

Wybrać pożądany język naciśnięciem klawisza / i nacisnąć , by potwierdzić.

Książka elektroniczna


W menu głównym wybrać E-book (książka elektroniczna) i nacisnąć , by wejść.

Nacisnąć /, by wybrać dokument do odczytu, następnie nacisnąć klawisz M, by wejść do podmenu.
Gra


W menu głównym wybrać Game (gra), i nacisnąć , by wejść do gry.

 • Tetrix

”: Przesunąć w lewo

”: Przesunąć w prawo

”: Pauza / rozpoczęcie

M”: zmiana kształtu, długie naciśnięcie, by wyjść

VOL”: Przyśpieszenie
 • Boxman

”: Przesunąć w lewo

”: Przesunąć w prawo

M”: Przesunąć do góry

VOL”: Przesunąć w dół

”: Wyjście


Użycie jako dysk USB


Odtwarzacz jest także standardowym dyskiem USB. Obsługiwany przez Windows 2000 lub wyższy (bez potrzeby sterowników), Red hat Linux 8.0 lub nowszy.

Odtwarzacz obsługuje zasilanie przez USB. By wejść będąc w „waiting mode” (trybie oczekiwania), nacisnąć Menu, by powrócić do menu głównego i wybrać potrzebną operację gdy odtwarzacz jest podłączony do PC.

Ten odtwarzacz obsługuje Suspend mode (tryb zawieszenia).

Gdy odtwarzacz jest podłączony do PC, to pracuje w trzech poniższych trybach:
Podłącz PC

Załaduj dane

Wyślij dane
Aktualizacja odtwarzacza


Do aktualizacji oprogramowania firmowego można wykorzystać oprogramowanie PC.

 1. Podłączyć odtwarzacz do PC.

 2. Uruchomić MP3 Player Update Tool (narzędzie aktualizacji odtwarzacza MP3) (dostarczone na instalacyjnym CD), następnie kliknąć „Select new firmware file” (wybierz nowy plik oprogramowania firmowego), by wybrać aktualizację pliku. 1. Wybranie nowego oprogramowania firmowego 1. Kliknąć „Start Upgrade” (rozpoczęcie aktualizacji), proces aktualizacji się rozpocznie. 1. Po pomyślnej aktualizacji na wyświetlaczu pokaże się:
Aktualizacja oprogramowania firmowego ma na celu ulepszenie działania odtwarzacza; można nadal go używać bez skończenia procesu aktualizacji.

Jeśli proces aktualizacji nie zostanie prawidłowo wykonany, to odtwarzacz może działać niewłaściwie! Przed wykonaniem procesu aktualizacji proszę przeczytać uważnie ten podręcznik.

Aktualizacja oprogramowania nie obejmuje innych odtwarzaczy i odwrotnie.Inne ustawienia


 • Wybór innego folderu (podmenu Stop)

Można przydzielić pliki do kilku różnych folderów, aby łatwiej nimi operować (foldery powinny być tworzone poprzez PC). Odtwarzacz może wyróżniać 9 folderów w katalogu głównym.

1. Przy zatrzymaniu.

2. Nacisnąć klawisz M, by wejść do podmenu Stop.

3. Nacisnąć klawisz , by wejść do folderu wyboru interfejsu.

4. Nacisnąć /, by wybrać folder.


5. Nacisnąć klawisz , by wejść do wybranego folderu.
Uwaga: Foldery można ustawiać niezależnie w trybach Music/Record/Voice (muzyka / zapis / głos).

 • Usuwanie pliku (podmenu Stop)

W każdym z trybów Music/Voice (muzyka / głos) pozna usunąć odpowiednie pliki/kanały.

1. Przy zatrzymaniu.

2. Nacisnąć klawisz M, by wejść do podmenu Stop.

3. Nacisnąć /, by wybrać „Delete” (usuń) lub „Delete al” (usuń wszystko).

4. Nacisnąć / , by wybrać „YES” (tak), wybrać „NO” (nie), by zrezygnować.


5. Nacisnąć klawisz , by potwierdzić usunięcie.
„Delete all” (usuń wszystko) usunie wszystkie pliki w bieżącym folderze aktualnego trybu.

Tzn. wybranie „Delete all” w trybie Music (muzyka) usunie wszystkie pliki muzyczne; bez wpływu na zapisane pliki.
Po usunięciu plików poprzez PC proszę bezpiecznie odłączyć odtwarzacz i wyciągnąć wtyk USB.
 • Tryb odtwarzania ( podmenu Play (odtwarzanie))

Przy odtwarzaniu muzyki lub zapisanych plików można wybrać różne tryby odtwarzania (tzn. powtarzanie, losowe).

 • POWTÓRZENIE

  (Normalne)

  Kolejne odtwarzanie plików muzycznych aż do końca folderu.

  (Powtórzenie jednokrotne)

  Powtórzenie pojedynczych plików muzycznych.

  (Folder)

  Odtwarzanie wszystkich plików folderu.

  (Powtórzenie folderu)

  Powtórzenie wszystkich plików folderu.

  (Powtórzenie wszystkiego)

  Powtórzenie wszystkich muzycznych plików.

 • LOSOWE

  (Losowe)

  Odtwarzanie losowe plików folderu.

 • POCZĄTKI

  (Początki)

  Odtwarzanie kolejne pierwszych 10-ciu sekund każdego pliku muzycznego.

 • Tryb EQ (korektora)

Naturalny

Rock

Pop

Klasyka

Miękki

Jazz

DBB


O ukrytym miejscu

UWAGA: Narzędzie dyskowe odtwarzacza MP3 Player Disk Tool nie jest zgodne z Windows Vista.

Niektórych użytkowników może niepokoić ujawnianie tajemnic. Mogą nie chcieć udostępniania innym prywatnych informacji, tak więc dane muszą być usunięte przed wypożyczeniem ich odtwarzacza MP3 innym osobom.

Problem ten można rozwiązać zastosowaniem techniki „Secret Space” (przestrzeń ukryta)!

Dostarczone oprogramowanie może podzielić cały dysk USB na dwie części, z szyfrowaniem jednej z nich. Pliki prywatne mogą być przeniesione do części szyfrowanej zabezpieczonej hasłem.

Dla uaktywnienia „Secret Space” (przestrzeni ukrytej):


 1. Podłączyć odtwarzacz do PC

 2. Uruchomić Media Player Disk Manager (administrator odtwarzacza medialnego), znajdujący się na dostarczonej CD-ROM. 1. Kliknąć zakładkę „Partition and Encrypt” (partycja i szyfrowanie). Przydzielić odpowiednie miejsce ustalić nazwę użytkownika i hasło, następnie kliknąć Start. 1. Po ponownym uruchomieniu można będzie znaleźć dwa dysk (tylko jeden będzie widoczny w Windows 2K SP4 lub wcześniejszym), kliknąć na szyfrowany dysk (drugi) jak niżej: 1. Uruchomić plik wykonywalny „RdiskDecrypt.exe” i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Jeśli są poprawne, to dysk otworzy się i można skopiować na niego pliki. 1. Przy każdym dostępie do szyfrowanego dysku trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.Uwaga:

Podział dysku na partycje skasuje wszystkie dane, podobnie jak ich połączenie.


Uwaga:

Proszę zapamiętać nazwę użytkownika i hasło. Jeśli jest zapomniane, to można tylko partycje połączyć, z utratą wszelkich danych szyfrowanych.


Przetwarzanie plików wideo na format AMV


Poniższe formaty wideo mogą zostać przetworzone za pomocą narzędzi programu dostarczonych na załączonych sterownikach CD:

Format AVI (.avi)

Format Windows Media (.asf, .wmv & .wma)

Format MPEG 1 (.mpg, mpeg &.dat)

Format Realplayer (.rm)

Format Quicktime (.mov)

Format MPEG 2 (.vob)

UWAGA: Do przetworzenia niektórych formatów konieczne jest posiadanie zainstalowanych niektórych kodeków (np. quicktime © dla plików „.mov”).

Instalacja: Włożyć załączony sterownik CD do napędu CD posiadanego komputera. Otworzyć zakładkę o narzędzia przetwarzania o nazwie AMV, wybrać program o nazwie „Setup.exe” i kliknąć dwukrotnie, by uruchomić program instalacyjny.

Po zakończeniu instalacji, znaleźć w komputerze program o nazwie Media Player Utilities 4.25 i wybrać AMV&AVI Video Converter, by rozpocząć przetwarzanie. 1. Uruchomić „AMV&AVI Video Converter”, kliknąć , by wybrać folder do zapisu plików AMV, a następnie kliknąć , by wybrać miejsce plików źródłowych. 1. Wybrać nie przetworzone pliki AMV/AVI, następnie kliknąć , ikona zostanie podświetlona na i ukaże się okno dialogowe. Wybrać ustawienia pliku AMV/AVI jaki chce się uzyskać a następnie kliknąć OK, by potwierdzić. (Uwaga: Dla tego odtwarzacza obsługiwane są tylko pliki „160 * 120”, w formacie AMV, patrz poniżej.) 1. Aby przetwarzanie rozpocząć kliknąć . 1. Po przetworzeniu, pliki AMV będą odtwarzane automatycznie.

Rozwiązywanie problemów


Brak zasilania

Sprawdzić czy akumulator jest naładowany.

Upewnić się, że odtwarzacz jest włączony.Brak dźwięku

Upewnić się, że głośność nie jest ustawiona na 0 i słuchawki są podłączone właściwie.

Sprawdzić, czy słuchawki są czyste.

Uszkodzone pliki MP3 mogą hałasować i nie dać się odtwarzać.


Dziwne znaki na wyświetlaczu

Upewnij się, że został wybrany prawidłowy język.

Nie można załadować muzyki

Sprawdzić kabel USB i upewnić się, że odtwarzacz jest podłączony do PC.

Sprawdzić, czy sterownik został zainstalowany prawidłowo.Sprawdzić, czy pamięć ma dostateczne dużo miejsca.

Dane techniczne


Ekran

Matryca (128 x 160), 65536 kolorów

Podłączenie do PC

USB2.0 wysokiej prędkości. Prędkość pełna

Pamięć

Flash 2GB/4GB.

Zasilanie

Maksimum 7 godzin w trybie odtwarzania muzyki lub 3 godziny dla wideo.

Zapis głosu

Częstotliwość próbkowania

8KHz

Format

WAV (32K bps)

Czas

35 godzin (512M Flash)

MP3,WMA

Maks. moc wyjściowa

(L) 10mW + (R) 10mW (32 Ohm)

Prędkość MP3

8K bps – 320K bps

Prędkość WMA

5K bps – 384K bps

Pasmo

20Hz do 20KHz

Stosunek sygnał/szum

85dB

Obsługiwane formaty muzyki

MP3, WMA, WAV

Obsługiwane formaty wideo

AMV

Temperatura pracy

-5 do 40 stopni

Wyświetlacz wielojęzyczny

Chiński, angielski, niemiecki, włoski, szwedzki itd.

Obsługiwane systemy

Windows 2000/XP/Vista

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/SWWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna