Umow a o świadczenie usług administrowania nieruchomością wspólnąPobieranie 24.27 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.27 Kb.
U M O W A
o świadczenie usług administrowania nieruchomością wspólną

zawarta w dniu ................... roku w Warszawie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. ..................................

reprezentowaną przez:
Zarząd Wspólnoty w składzie:
Członek Zarządu .................................

Członek Zarządu .................................

Członek Zarządu ..................................
zwanymi w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,

a

Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości -nr licencji 12 138 wydanej przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast- Urszulą Bielską legitymująca się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy nr AFN 650218, właścicielką przedsiębiorstwa figurującego pod nazwą: IWAR – URSZULA BIELSKA – ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI z siedzibą w Warszawie przy ul. Noskowskiego 8 m. 508 wpisanego do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Warszawa – Centrum Dzielnicy Mokotów podnr 41572,

zwaną w dalszej treści Umowy Administratorem.

§ 1


 1. Zleceniodawca oświadcza, że na mocy Uchwały nr .................................... Zebrania ogółu Właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. ....................................... jest upoważniony, jako Zarząd tej Wspólnoty, do reprezentowania jej w sprawach objętych niniejszą umową.

 2. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi ogółem ....................m2 Wykaz właścicieli lokali i najemców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2


 1. Zleceniodawca z dniem .................... r. powierza, a Administrator przyjmuje w administrowanie nieruchomość określoną w § 1 niniejszej Umowy.

 2. Przyjęcie nieruchomości w administrowanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przyjętego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej od dotychczasowego Administratora nieruchomości. Integralną część protokółu stanowi opis stanu technicznego budynku wraz z załącznikami.

§ 3
Administrator obejmując administrowanie nieruchomości o której mowa w § 1 przyjmuje na siebie następujące obowiązki:


 1. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń ogólnodostępnych, urządzeń technicznych budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia stosownie do wymogów estetyki i obowiązujących w tym zakresie przepisów p/poż. i bhp oraz prawa budowlanego i regulaminu wspólnoty mieszkaniowej.

 2. Bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku, pomieszczeń wspólnych, urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, wody, gazu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej:

  • usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej

  • usuwanie skutków awarii na nieruchomości wspólnej, przy czym zakres wykonywanych robót oraz ich koszt będzie wymagał uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.

 3. Wykonywanie remontów bieżących w uzgodnieniu z Zarządem:

  • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontów winno być potwierdzone przez Zarząd lub innych właścicieli lokali,

  • wykonywanie remontów bieżących w oparciu o plany gospodarcze uzgodnione z ogółem właścicieli lokali z poszanowaniem obowiązujących przepisów

  • zawieranie korzystnych dla Wspólnoty umów o usługi związane z realizacją w/w zadań.

 4. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, c.o i gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych.

 5. Przeprowadzanie obligatoryjnych (rocznych, pięcioletnich) przeglądów technicznych nieruchomości.

 6. Ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych, z wyjątkiem tych, które są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali.

 7. Prowadzenie dokumentacji umożliwiającej zanalizowanie kosztów i określenie ich powstania.

 8. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej lokali i nieruchomości.

 9. Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów związanych z nieruchomością.

 10. Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 1. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej odrębnej ewidencji księgowo-finansowej, księgowości finansowej oraz wyodrębnionego konta bankowego.

 2. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty.

 3. Przedkładanie Zarządowi Wspólnoty rocznych rozliczeń wydatków poniesionych na nieruchomość wspólną oraz uzyskanych przychodów i pożytków./rozliczenia kwartalne lub półroczne będą dokonywane na wyraźne życzenie Zleceniodawcy/

 4. Dokonywanie miesięcznych wymiarów opłat rozliczeniowych wspólnych i opłacanie terminowo rachunków na rzecz dostawców i usługodawców.

 5. Zlecenie na podstawie odrębnej umowy, prac porządkowych w ramach kosztów nieruchomości wspólnej określonej w wysokości....................., kierowanie i nadzorowanie tych prac wraz z zaopatrzeniem w środki czystości i narzędzia pracy .

 6. Uzgadnianie z Zarządem wspólnoty rodzaju, zakresu oraz kosztów planowanych remontów.

 7. Organizacyjne zabezpieczenie zebrań ogółu właścicieli, zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów , ponadto sporządzanie protokołu z każdego zebrania właścicieli lokali

Administrator za świadczone usługi wymienione w niniejszym paragrafie otrzymywać będzie od Zleceniodawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..........zł brutto za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej nieruchomości. Kwota bez zmiany będzie obowiązywała do następnego zebrania rocznego.

§ 4


  1. Właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, wnosząc do dnia 10 każdego miesiąca na konto Wspólnoty:

- zaliczki na poczet bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na poczet remontów w wysokości uchwalonej przez Zebranie Ogółu Właścicieli Nieruchomości na konto Wspólnoty Mieszkaniowej


  1. Niezależnie od należności wyszczególnionych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, właściciele lokali ponoszą wydatki związane z zużyciem zimnej wody, energii elektrycznej i gazu, energii cieplnej, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych oraz korzystaniem i konserwacją domofonów włącznie z podatkiem VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. W przypadku podwyższenia cen usług przez dostawców, opłaty obciążające właścicieli lokali ulegają proporcjonalnemu wzrostowi, co strony nie uważają za zmianę warunków umowy. O podwyższeniu opłat Administrator niezwłocznie powiadomi właścicieli lokali i Zarząd Wspólnoty.

§ 5
Zleceniodawca upoważnia Administratora do:

 1. Składania wniosków o wszczęcie postępowania sądowego wobec właścicieli lokali zalegających z opłatami na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, jeżeli podejmowane wcześniej przez Administratora interwencje nie odnoszą skutku.

 2. Zawierania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, ogrzewania, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, usług porządkowych, konserwacji instalacji wewnętrznych nieruchomości oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń instalacji technicznych nieruchomości wspólnej.

.

§ 6
Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o zmianach w składzie Zarządu Wspólnoty.


§ 7
Nadzór nad wykonaniem niniejszej Umowy należy do reprezentanta Zleceniodawcy czyli do Zarządu Wspólnoty. Administrator nie ponosi skutków finansowych i prawnych wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Administratora właściwych dokumentów w odpowiednim terminie.

§ 8
Umowa obowiązuje strony na czas nieokreślony od dnia .................... 200… roku


§ 9
Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, Obowiązek dokonania rozliczenia finansowego za okres administrowania oraz przekazania uporządkowanej wszelkiej dokumentacji dotyczącej Zleceniodawcy spoczywa na Administratorze.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami), oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§11
Wszelkie zmiany wynikające z zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZARZĄD ADMINISTRATOR WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI
: oferta
oferta -> 1. Przedmiot : Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe w optymalizacji decyzji. Forma zajęć
oferta -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
oferta -> Henryk mynarski
oferta -> Modelik” modele kartonowe I zestawy akcesoriów wycinane laserowo – oferta aktualna na Kwiecień 2016
oferta -> Oferta pracowni monitoringu biologicznego imp w łodzi w zakresie oznaczania stęŻEŃ metali
oferta -> Wykaz podręcznikóW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu
oferta -> Deck: klon chiński
oferta -> Najbardziej doświadczony w polsce zespół ekspertów bezpieczeństwa informacji I systemów informatycznych Nowe Warsztaty abi „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych po deregulacji”
oferta -> Najbardziej doświadczony w polsce zespół ekspertów bezpieczeństwa informacji I systemów informatycznych Nowe Warsztaty abi „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych po deregulacji”

Pobieranie 24.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna