Umowa agencyjna zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy: Internetowym Biurem Podróży „karpatia” s cPobieranie 24.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.97 Kb.
UMOWA AGENCYJNA
Zawarta w dniu ......................................... w Nowym Sączu pomiędzy:

Internetowym Biurem Podróży „KARPATIA” s.c. Renata Konar, Renata Kulińska z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Barlickiego 15, reprezentowanym przez: Renatę Konar /współwłaściciel/, Renatę Kulińską /współwłaściciel/

zwanym dalej Zleceniodawcą

a ....................................................................................... z siedzibą w ....................................................................

reprezentowanym przez .............................................................................................

zwanym dalej Agentem

§1

Zleceniodawca oświadcza, że posiada Zezwolenie Wojewody Małopolskiego nr D/312/01/13/2004 do organizowania imprez turystycznych.§2

Zleceniodawca zleca, a Agent zobowiązuje się do stałego zawierania w imieniu dającego zlecenie umów sprzedaży imprez turystycznych oferowanych w katalogu IBP „ KARPATIA” s.c.§3

Zleceniodawca udziela Agentowi pełnomocnictwa do zawierania umów sprzedaży w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego świadczeń wynikających z tytułu zawartych umów.§4

1. Działalność Agenta prowadzona będzie w lokalu zorganizowanym w zakresie własnym prze z Agenta i na jego koszt.

2. Agent ponosi wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

3. Agent nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć obowiązków wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom gospodarczym.§5

Agent jest zobowiązany:

a) sprzedawać imprezy turystyczne zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez IBP „KARPATIA” s.c. stanowiącymi integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych - załącznik nr 1 do umowy,

b) bieżąco informować Zleceniodawcę o sprzedaży w formie pisemnego zgłoszenia (umowa o świadczenie usług turystycznych), którego postać określa załącznik nr 1 do umowy,

c) do starannego reklamowania przyjętych do sprzedaży imprez turystycznych,

d) do przyjmowania w imieniu Zleceniodawcy oraz niezwłocznego informowania go o reklamacjach i wadach sprzedanych imprez turystycznych.

Agent jest odpowiedzialny w szczególności za:

a) prawidłowe poinformowanie Klienta o warunkach uczestnictwa, programie imprezy, sposobie płatności, możliwości rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, staranne i dokładne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych i formularzy, doręczenie Klientowi w chwili zawarcia umowy „Warunków Uczestnictwa (...)” jako integralnej części umowy.


§6

AGENCI POSIADAJĄCY KASY FISKLANE:

1. Agent jest upoważniony do przyjmowania wpłat za oferowane imprezy turystyczne.

2. Agent jest zobowiązany do przekazania na konto bankowe Zleceniodawcy w ING Bank Śląski SA 63 1050 1722 1000 0090 7652 5295 w terminie 2 dni od zainkasowania kwotę całej zaliczki wpłaconej przez Klienta na poczet imprezy, a w przypadku pełnej wpłaty lub dopłaty do zaliczki kwotę pozostałą po potraceniu należnej Agentowi prowizji.

3. Agent zobowiązany jest do dokonywania ewidencji wpłacanych przez klientów należności gotówkowych za pomocą własnej kasy

fiskalnej działającej zgodnie z art. 111 ust.6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177,

poz. 1054, z późn. zm.) i zapewniającej prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji.

4. Agent będzie przechowywać kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330). Kopie tych dokumentów będą udostępniane na życzenie Organizatora.

5. Agent zobowiązany jest do wydania Klientowi paragonu fiskalnego oraz zobowiązany jest do przechowywania kserokopii paragonów

dotyczących danej imprezy wraz z umową o świadczenie usług.

6. Na żądanie Zleceniodawcy Agent ma obowiązek przedstawić kopie paragonu dotyczących danej rezerwacji.AGENCI NIE POSIADAJĄCY KAS FISKALNYCH

7. Agent nie posiadający kasy fiskalnej, nie ma prawa pobrać od klienta gotówkowych wpłat należności.

8. Agent zobowiązany jest dokonać potwierdzenia rezerwacji na podstawie dowodu potwierdzenia wpłaty klienta na konto Organizatora.

§7

1. Agent nie ma prawa do:

- zawyżania ceny imprezy ustalonej przez Zleceniodawcę jak również do zmiany warunków sprzedaży.

2. Wszelkie koszty wynikające z błędnego i niestarannego poinformowania Klienta o przebiegu imprezy i świadczeniach z nią związanych, niezgodne z ofertą przedstawioną w katalogu dostarczonym przez Zleceniodawcę, koszty wynikłe z niestarannego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych, formularzy i ewentualnych reklamacji obciążają Agenta.§8

1. Podstawą otrzymania świadczeń przez Klienta jest skierowanie lub voucher wystawiony przez Zleceniodawcę w terminie 3 dni od dnia dokonania pełnej wpłaty za imprezę.

2. Pełna wpłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Zleceniodawcy, przy czym nie może być ona dokonana później niż dzień przed rozpoczęciem imprezy. W wypadkach nagłych, jeżeli należność pomimo dokonanej wpłaty przez Agenta nie została zaksięgowana jeszcze na koncie Zleceniodawcy dopuszczalne jest przesłanie w powyższym terminie faksem lub e-mailem przez Agenta dowodu wpłaty /polecenia przelewu/ stanowiącego potwierdzenie dokonanej wpłaty.

§9

1. W przypadku nie dotrzymania warunków wymienionych w §8 umowy przez Agenta, Klient nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie, a wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu obciążać będą Agenta.

2. Agent jest zobowiązany w terminie 3 dni od wezwania listem poleconym do przekazania na konto Zleceniodawcy kwot nienależnie pobranych od Klientów.

3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w §6 ust.2 umowy Agent zobowiązany będzie do zapłaty odsetek umownych w wysokości 26 % w stosunku rocznym.§10

1. Zleceniodawca obowiązuje się dostarczyć Agentowi materiały reklamowe i informacyjne zawierające nazwę, rodzaj, termin, program, cenę imprezy, ilość świadczeń oraz inne niezbędne informacje związane z charakterem imprezy, a także dostarczyć Agentowi niezbędne druki, formularze oraz warunki uczestnictwa.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się informować niezwłocznie Agenta o wszelkich zmianach dokonanych w przekazanej wcześniej ofercie.
§11

1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja /UPUST/ określona w wykazie prowizyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy Agentowi przysługuje tytułem poniesionych wydatków nie więcej niż 10 % kwoty potraconej zgodnie z „ Warunkami Uczestnictwa (...)”, nie więcej jednak niż wysokość ustalonej prowizji.
§12

1. Zleceniodawca będzie wystawiał faktury dla Klienta. Jeżeli faktura ma być wystawiona na inna osobę niż osoba dokonująca zgłoszenia powinno to być zaznaczone na zgłoszeniu.

2. Agent zobowiązany jest wystawiać faktury dla Zleceniodawcy na kwoty obejmujące prowizję /upust/ z tytułu wykonania niniejszej umowy, a wystawienie faktury powinno nastąpić nie później niż w 14-tym dniu po zakończeniu imprezy.

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 734-28-56-096 oraz upoważnia Agenta do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie to udzielone jest na czas obowiązywania umowy.


§13

Agent nie może żądać prowizji, gdy oczywiste jest, że umowa z Klientem nie zostanie wykonana z przyczyn, za które Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś prowizja została już Agentowi wypłacona podlega ona zwrotowi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Agenta o niemożliwości wykonania umowy przez Zleceniodawcę.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zleceniodawca naliczać będzie odsetki umowne w wysokości 26% w stosunku rocznym.

§14

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Agenta zobowiązań niniejszej umowy jest on zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy tytułem kary umownej kwoty: 5000,-zł (słownie: pięćtysięcyzłotych). Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie 7 dni od wezwania przez Zleceniodawcę. W przypadku opóźnienia Agent zobowiązany będzie do zapłaty odsetek umownych w wysokości 26% w stosunku rocznym.

2. Jeżeli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej dopuszczalne jest w tym zakresie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

§15

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia
§16

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent:

- działa na szkodę Zleceniodawcy

- popełnił przestępstwo w związku z prowadzona działalnością


§17

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§18

Agent zobowiązuje się do powiadamiania Zleceniodawcy o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania. Dwukrotne awizo pod ostatnio znany adres będzie uważane za skuteczne doręczenie.§19

W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych jej postanowieniami zastosowanie mieć będą postanowienia kodeksu cywilnego.§20

Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z niniejszej umowy strony poddają jurysdykcji Sądu właściwego wg siedziby Zleceniodawcy.§21

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.2. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki nr 1, 2.

Zleceniodawca Agent

Pobieranie 24.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna