Umowa agencyjnaPobieranie 29.66 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.66 Kb.
UMOWA AGENCYJNA

zawarta w dniu _____________ r. w Krakowie pomiędzy: 1. Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 675-000-21-18, REGON: 000001815,

reprezentowanym przez Rektora - prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady,

zwanym dalej „Uczelnią”,

oraz


 1. __________________ z siedzibą w _________________________ przy ul. ________________________________, działającym na podstawie ______________________________, reprezentowanym przez:

__________________________________

zwanym dalej „Agentem”wspólnie zwanymi dalej „Stronami",

Przedmiot umowy

§ 1

 1. Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz działalności polegającej na stałym rekrutowaniu i efektywnym pozyskaniu studentów z terenu ____________ .

 2. Pod pojęciem efektywne pozyskanie studenta należy rozumieć kandydata na studia, który został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną Uczelni, uiścił opłaty związane z przyjęciem na studia i został umieszczony na liście studentów.

 3. Rekrutacji studentów następuje na następujące formy kształcenia na Uczelni:

  1. studia pierwszego stopnia w języku polskim lub angielskim;

  2. studia drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim;

  3. studia trzeciego stopnia w języku polskim lub angielskim;

  4. studia podyplomowe w języku polskim lub angielskim;

  5. roczny kurs przygotowawczy;

 1. Rekrutacja studentów połączona jest z prowadzeniem działań promocyjnych związanych z rekrutacją na Uczelnię.

 2. Rekrutacja prowadzona jest na konkretne kierunki studiów, a uruchomienie danego kierunku uzależnione jest od zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia danego kierunku studiów w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Szczegółowe wskazanie kierunków i stopnia studiów zamieszczone jest w załączniku nr 2 do umowy.

 3. Szczegółowa procedura zgłaszania kandydatów na studia przez Agenta, w tym terminarz obiegu dokumentów określona jest w załączniku nr 3 do umowy.

Obowiązki Agenta

§ 2

 1. Agent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, ze starannością wymaganą przy świadczeniu usług tego rodzaju.

 2. Agent oświadcza, iż posiada kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie rekrutacji studentów, zapewniające wykonanie przedmiotu zgodnie z treścią umowy.

 3. Agent w ramach zamówienia pozyska każdego roku obowiązywania umowy co najmniej 1 studentów, ale nie więcej niż 134 studentów.

 4. W ramach obowiązków wynikających z umowy, Agent zobowiązuje się w szczególności do:

  1. prowadzenia działalności informacyjnej o ogólnej działalności Uczelni, charakterystyce studiów, na które prowadzi rekrutację i odpłatnościach z nimi związanych oraz o kosztach utrzymania w Polsce,

  2. podjęcia wszelkich niezbędnych działań w zakresie reklamy i promocji Uczelni, w tym programu studiów, na które prowadzi rekrutację;

  3. przedstawienia dostarczonych przez Uczelnię informacji dotyczących kryteriów przyjęć na studia kandydatom, jak również informacje dotyczące programów studiów, obowiązujących podręczników, formularzy, podań itp. a także pomocy materialnej dla studentów;

  4. dokonywania rzetelnej weryfikacji uwierzytelnionej dokumentacji kandydatów przedłożonej w języku obcym lub polskim, zgodnie z wymogami rekrutacji określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy oraz katy wewnętrzne Uczelni;

  5. dostarczenia Uczelni przy rekomendowaniu kandydatów na studia pełnego kompletu dokumentów (w tym: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zgodę na program studiów oraz inne dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy oraz katy wewnętrzne Uczelni) wszystkich kandydatów najpóźniej do dnia zakończenia procesu rekrutacji,

  6. zapewnienia pomocy studentom zagranicznym w kontaktowaniu się z Uczelnią, a także w organizacji przyjazdu/przylotu do Polski,

  7. zapewnienia minimum jednej, pełnoletniej osoby (biegle władającej językiem polskim i angielskim) tzw. asystenta studenta, reprezentującego Agenta podczas całego okresu trwania umowy w celu pomocy studentom w organizacji spraw socjalno - bytowych w Polsce (tj. transport z dworca/lotniska, pomoc w zakwaterowaniu, pomoc w załatwianiu spraw zdrowotnych, urzędowych na przykład: poczta, szpital, policja, ubezpieczenie).

 5. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Agent jest upoważniony do zamieszczania logo Uczelni w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, jak również do korzystania z informacji znajdujących się na stronie internetowej Uczelni oraz w dokumentach, broszurach i materiałach multimedialnych wydanych przez Uczelnię i przekazanych Agentowi. Agent nie może zmieniać elementów, proporcji czy kolorystyki logo Uczelni, ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu.


Obowiązki Uczelni

§ 3

 1. Uczelnia zobowiązuje się do podjęcia niżej wymienionych czynności:

  1. przyjęcia zgłoszeń i przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej z udziałem zrekrutowanych przez Agenta kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 2 ust. 4 lit. e) niniejszej umowy.

  2. przyjęcia zrekrutowanych przez Agenta studentów na studia po potwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną spełnienia warunków określonych w aktualnie obowiązujących przepisach lub aktach wewnętrznych Uczelni;

  3. zapewnienia zrekrutowanym przez Agenta studentom pełnego dostępu do obiektów, sprzętu i infrastruktury Uczelni, w szczególności biblioteki, czytelni, łączy internetowych, pomieszczeń rekreacyjnych i sportowych, na równych zasadach, które są dostępne dla studentów innych wydziałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami wewnętrznymi Uczelni;

  4. dostarczenia Agentowi wszelkich niezbędnych informacji, w tym stosownych uregulowań prawnych dotyczących oferty studiów realizowanych przez Uczelnię, procedur rekrutacji, regulaminu studiów, wysokości opłat za studia, programów studiów, opłat za zakwaterowanie i będzie niezwłocznie informował Agenta o wszelkich zmianach i aktualizacjach tym zakresie. 1. W ramach niniejszej umowy Uczelnia nie będzie udzielała zrekrutowanym przez Agenta kandydatom na studia pomocy w tłumaczeniu i legalizowaniu dokumentów. Wszelkie opłaty związane z tymi działaniami ponosi kandydat.

 2. Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć studia prowadzone w języku polskim, a nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Uczelnię.

§ 4

Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności i uczciwości kupieckiej wobec drugiej strony.Termin obowiązywania umowy

§ 5

Umowa niniejsza obowiązuje przez okres ____ miesięcy od daty jej podpisania lub do wyczerpania wysokości maksymalnego wynagrodzenia opisanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.Wynagrodzenie Agenta

§ 6

 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Agenta za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone według zasad określonych w ust. 2 i 3, nie może przekroczyć kwoty 69 126 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych).

 2. Za efektywne zrekrutowanie studenta na pierwszy rok studiów, Agentowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości 12% opłaconego przez studenta czesnego od każdego efektywnie pozyskanego studenta.

 3. W przypadku braku konieczności zwrotu opłaconego czesnego na rzecz studenta w przypadkach opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących lub w aktach wewnętrznych Uczelni, wynagrodzenie Agenta zostanie pomniejszone proporcjonalnie do kwoty zwrotu czesnego na podstawie faktury korygującej. W przypadku zwolnienia studenta z opłaty czesnego, wynagrodzenie za tego studenta Agentowi nie przysługuje.

 4. Do wyżej wymienionego wynagrodzenia zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 obejmuje wszelkie koszty i wydatki Agenta związane z realizacją przedmiotu umowy.

 6. Z tytułu wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie wymienionych bezpośrednio w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Agent nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia.

 7. W przypadku, gdy opłaty za studia będzie dokonywana przez studenta w dwóch ratach, tj. w terminach 15 października i 15 lutego, Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia odpowiednio w dwóch ratach.

Warunki płatności

§ 7

 1. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Uczelni przez Agenta na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Uczelnię prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 2. Agent wystawi zbiorczą fakturę VAT po pozyskaniu i otrzymaniu legitymacji Uczelni przez ostatniego studenta rekrutowanego na dany semestr.

 3. Płatności będą obejmować koszty faktycznej liczby pozyskanych studentów, którzy przybyli do Polski i otrzymali tymczasową legitymację studencką.

 4. Adresem dla doręczenia Uczelni faktury jest adres podany w nagłówku umowy.

 5. Faktura zostanie wystawiona na Uczelnię z zachowaniem przepisów prawa krajowego właściwego dla Agenta.

 6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Uczelni, z którego wypłacane są środki.

 7. Uczelnia zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 8. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wykaz wniesionych opłat za studia sporządzony przez Uczelnię w terminie 10 dni od terminu ich płatności.

 9. Agent nie może żądać wynagrodzenia, gdy oczywiste jest, że umowa ze studentem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś wynagrodzenie zostało już Agentowi wypłacone, podlega ono zwrotowi. W szczególności agent nie może żądać wynagrodzenia, gdy student nie uiścił opłaty za studia.

Przedstawiciele stron

§ 8

 1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:

  1. ze strony Uczelni: Natalia Kopczyńska-, tel. 12 662 42 91, e-mail n.kopczynska@ur.krakow.pl

  2. ze strony Agenta: _____________________-, tel. _______, e-mail ____________

 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany treści umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

Odstąpienie od umowy

§ 9

 1. Uczelnia może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Agenta:

  1. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Uczelnia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Agent może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanych części umowy;

  2. gdy Agent wykonuje usługę niezgodnie z umową, bez akceptacji Uczelni i nie przystępuje do właściwego jej wykonania, pomimo wezwania Agenta do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia od umowy.

 2. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie i zawierać przyczynę odstąpienia.

Zmiany w umowie

§ 10

 1. Uczelnia dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

  1. zmiany wielkości opłaty za studia regulowanej Zarządzeniem Rektora Uczelni;

  2. zmiany wysokości rocznego czesnego regulowanego Zarządzeniem Rektora Uczelni;

  3. zmiany terminu rekrutacji studentów, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczelni lub z powodu działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku, itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanego zamówienia.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim, podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

 2. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami –Kodeks cywilny.

 3. Uczelnia i Agent podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji.

 4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Uczelnia i Agent nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Uczelni.

 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

 1. oferta Agenta;

 2. dokumentacja rekrutacyjna;

AGENT UCZELNIA


: zasoby
zasoby -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści
zasoby -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
zasoby -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
zasoby -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
zasoby -> Wystawa o prymasie Likowskim
zasoby -> Formularz parametrów wymaganych
zasoby -> Chęć i motywacja grania na instrumencie
zasoby -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
zasoby -> Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris
zasoby -> Patriotyczny ruch polski” nr 339, 15 czerwiec 2014 R
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna