Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa europejska wspólnota gospodarcza, zwana dalej „Wspólnotą”Pobieranie 50.27 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar50.27 Kb.
UMOWA
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, zwana dalej „Wspólnotą”, i


RZĄD MAURITIUSA, zwany dalej „Mauritiusem”,
MAJĄC NA WZGLĘDZIE atmosferę współpracy wynikającą z Konwencji AKP-EWG i dobre stosunki między Wspólnotą a Mauritiusem;
MAJĄC NA WZGLĘDZIE dążenie Mauritiusa do wspierania racjonalnego wykorzystania jego zasobów połowowych w drodze zintensyfikowanej współpracy;
POWOŁUJĄC SIĘ na fakt, że Wspólnota i Mauritius są sygnatariuszami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, oraz na fakt, że zgodnie z tą Konwencją Mauritius ustanowił wyłączną strefę ekonomiczną rozciągającą się 200 mil morskich od jego wybrzeży, w obrębie której wykonuje swoje suwerenne prawa w zakresie badania, eksploatacji, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wspomnianej strefy, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego;
ZDECYDOWANI utrzymywać stosunki w duchu wzajemnego zaufania i szacunku dla interesów drugiej Strony w dziedzinie rybołówstwa morskiego;
PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową we wspólnym interesie obu Stron,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Celem niniejszej Umowy jest ustanowienie zasad i postanowień, które w przyszłości będą regulować, pod każdym względem, działalność połowową statków pływających pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty, zwanych następnie „statkami wspólnotowymi”, na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Mauritiusa w odniesieniu do rybołówstwa, zwanych dalej „wodami Mauritiusa”, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza i innymi postanowieniami prawa międzynarodowego.
Artykuł 2
Mauritius zezwala statkom wspólnotowym na prowadzenie połowów na wodach Mauritiusa zgodnie z niniejszą Umową.
Artykuł 3
1.  Wspólnota zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby statki wspólnotowe przestrzegały postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów prawnych regulujących prowadzenie połowów na wodach Mauritiusa zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza i innymi postanowieniami prawa międzynarodowego.
2.  Władze Mauritiusa powiadamiają Komisję Wspólnot Europejskich o wszelkich proponowanych zmianach do wspomnianych przepisów prawnych.
Artykuł 4
1.  Na mocy niniejszej Umowy działalność połowowa statków wspólnotowych na wodach Mauritiusa jest uwarunkowana od posiadania licencji połowowej wydanej przez władze Mauritiusa na wniosek Wspólnoty.
2.  Wydanie licencji jest uwarunkowane od uiszczenia opłaty licencyjnej przez zainteresowanych armatorów.
3.  Formalności związane ze składaniem wniosków o wydanie licencji, wysokość opłaty i metody płatności są określone w Załączniku.
Artykuł 5
Strony zobowiązują się do koordynowania działań, albo bezpośrednio albo w ramach organizacji międzynarodowych, w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystywania i ochrony żywych zasobów w Oceanie Indyjskim, w szczególności gatunków masowo migrujących, oraz ułatwienia prowadzenia odnośnych badań naukowych.
Artykuł 6
W zamian za możliwości połowowe przyznane na mocy artykułu 2, Wspólnota wnosi wkład finansowy na rzecz Mauritiusa, zgodnie z postanowieniami protokołów i bez uszczerbku dla finansowania, z którego Mauritius może korzystać w ramach Konwencji AKP-EWG.
Artykuł 7
1.  Jeżeli władze Mauritiusa zdecydują, w wyniku rozwoju sytuacji w zakresie stanu zasobów, o podjęciu środków ochronnych, mających wpływ na działania statków wspólnotowych, odbywane są konsultacje między Stronami w celu dostosowania Załącznika i protokołów załączonych do niniejszej Umowy.
2.  Konsultacje takie będą bazować na zasadzie mówiącej, że każda znacząca redukcja praw połowowych przewidzianych w protokołach prowadzi do równoważnej obniżki wkładu finansowego, wypłacanego przez Wspólnotę.
3.  Wszelkie działania ochronne podjęte przez władze Mauritiusa stosowane są jednakowo do statków wspólnotowych jak i statków państw trzecich, bez uszczerbku dla szczególnych uzgodnień między krajami rozwijającymi się z tego samego obszaru geograficznego, włączając w to wzajemne uzgodnienia połowowe.
Artykuł 8
1.  Strony uzgadniają, że będą się konsultować odnośnie kwestii dotyczących wprowadzania w życie i prawidłowego funkcjonowania niniejszej Umowy. W tym celu ustanawia się niniejszym Wspólny Komitet. Komitet spotyka się na wniosek jednej ze Stron.
2.  W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, spór taki podlega konsultacji między Stronami.
Artykuł 9
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa ani nie narusza w żaden sposób stanowiska którejkolwiek ze Stron w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii związanej z prawem morza.
Artykuł 10
Niniejsza Umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do terytoriów na których stosowany jest Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Mauritiusa.
Artykuł 11
Załącznik i protokoły do niniejszej Umowy stanowią integralną część niniejszej Umowy, a odniesienie do niniejszej Umowy stanowi również odniesienie do Załącznika i protokołów, o ile nie postanowiono inaczej.
Artykuł 12
1.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na wstępny okres trzech lat, począwszy od dnia jej wejścia w życie. O ile żadna ze Stron nie wypowie niniejszej Umowy z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem tego trzyletniego okresu, pozostaje ona w mocy na kolejne trzyletnie okresy, chyba że zostanie wypowiedziana z zachowaniem co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem takiego trzyletniego okresu.
2.  W przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedną z Umawiających się Stron, Umawiające się Strony mogą rozpocząć rokowania.
3.  Przed końcem okresu obowiązywania Protokołu, Umawiające się Strony rozpoczynają rokowania w celu ustalenia, za obopólnym porozumieniem, warunków Protokołu na kolejny okres oraz, w miarę potrzeb, wszelkich niezbędnych zmian lub dodatków do Załącznika.
Artykuł 13
Niniejsza Umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej podpisania.

ZAŁĄCZNIK
WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ NA WODACH MAURITIUSA PRZEZ STATKI WSPÓLNOTOWE
1. Formalności związane z wnioskowaniem i wydawaniem licencji
Procedura ubiegania się o licencję oraz wydawania licencji umożliwiających statkom wspólnotowym prowadzenie połowów na wodach Mauritiusa jest następująca:
a) Komisja Wspólnot Europejskich składa władzom Mauritiusa, za pośrednictwem przedstawiciela Komisji Wspólnot Europejskich na Mauritiusie, wniosek sporządzony przez armatora dla każdego ze statków, który zamierza prowadzić połowy na mocy niniejszej Umowy, co najmniej 20 dni przed dniem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności. Wniosek jest sporządzany na formularzach przewidzianych w tym celu przez Mauritius, których wzór został załączony do niniejszej Umowy.
b) Każda licencja jest wydawana armatorowi dla jednego wyznaczonego statku. Na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich licencja dla statku może zostać zastąpiona, a w przypadku działania siły wyższej zostaje zastąpiona, licencją dla innego statku wspólnotowego.
c) Licencje są dostarczane przez władze Mauritiusa przedstawicielowi Komisji Wspólnot Europejskich na Mauritiusie.
d) Licencja musi być zawsze przechowywana na pokładzie statku.
e) Władze Mauritiusa przekażą, przed dniem wejścia w życie Umowy, uzgodnienia dotyczące płatności opłat licencyjnych, w szczególności dane dotyczące kont bankowych i walut w jakich należy wnosić opłaty.
2. Ważność licencji i postanowienia dotyczące płatności dla tuńczykowców
a) Licencje są ważne przez jeden rok. Licencje są odnawialne.
b) Opłaty zostają ustalone na 20 ECU za tonę złowioną na wodach Mauritiusa. Licencje dla tuńczykowców są wystawiane po dokonaniu na rzecz Mauritiusa płatności zaliczki w formie ryczałtu wynoszącego 1 000 ECU na rok za każdy sejner poławiający tuńczyka, równoważnego opłatom za 50 ton tuńczyka złowionego na wodach Mauritiusa na rok. Wstępne zestawienie opłat należnych za rok połowowy jest sporządzane przez Komisję Wspólnot Europejskich na koniec każdego roku kalendarzowego na podstawie raportów połowowych sporządzanych przez armatorów statków i przedkładanych równocześnie władzom Mauritiusa i Komisji Wspólnot Europejskich. Odpowiednia kwota jest odprowadzana przez armatorów statków na rzecz Skarbu Państwa Mauritiusa nie późnej niż 31 marca kolejnego roku. Końcowe zestawienie opłat należnych w odniesieniu do roku połowowego jest sporządzane przez Komisję Wspólnot Europejskich, przy uwzględnieniu dostępnej opinii naukowej oraz wszelkich danych statystycznych, które mogą zostać zgromadzone przez ORSTOM, Hiszpański Instytut Oceanografii i międzynarodowe organizacje rybołówstwa na Oceanie Indyjskim. Armatorzy statków są powiadamiani przez Komisję Wspólnot Europejskich o powyższych zestawieniach i mają 30 dni na wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli kwota sumy należnej z tytułu faktycznych operacji połowowych jest mniejsza niż kwota zaliczki, odpowiednia różnica nie zostanie zwrócona armatorowi statku.
3. Ważność licencji i postanowienia dotyczące płatności dla innych statków
a) Dla statków prowadzących połowy na wędy (za wyjątkiem taklowców), licencje są ważne przez trzy, sześć lub dwanaście miesięcy. Opłaty roczne są ustalane w odniesieniu do ton rejestrowych brutto w sposób następujący: 60 ECU za tonę rejestrową brutto pro rata temporis.
b) Dla statków przeprowadzających eksperymentalne połowy skorupiaków na mocy postanowień Protokołu 2, opłaty zostają ustalone na 25 ECU za tonę rejestrową brutto na rok.
4. Obserwatorzy
Wszystkie statki powyżej 50 ton rejestrowych brutto będą, na wniosek władz Mauritiusa, zabierać na pokład obserwatora wyznaczonego przez te władze w celu kontrolowania połowów prowadzonych na wodach Mauritiusa. Obserwatorzy mają do dyspozycji wszystkie udogodnienia niezbędne do wykonywania tych obowiązków, łącznie z dostępem do wymaganych pomieszczeń i dokumentów. Obserwator nie może być obecny dłużej niż przez czas wymagany do wypełnienia jego obowiązków. Obserwatorzy mają zapewnione odpowiednie wyżywienie i zakwaterowanie podczas przebywania na pokładzie. Jeżeli statek z obserwatorem z Mauritiusa na pokładzie opuszcza wody Mauritiusa, należy podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia aby obserwator powrócił na Mauritius, tak szybko jak tylko jest to możliwe, na koszt armatora.
5. Komunikacja radiowa i sprawozdawczość
Statki powyżej 50 ton rejestrowych brutto powiadamiają stację radiową (której nazwa, sygnał wywoławczy i częstotliwość zostają określone w licencji) o ilościach połowów znajdujących się na pokładach przy wpływaniu i opuszczaniu wód Mauritiusa.
Kapitanowie wszystkich statków, łącznie ze statkami prowadzącymi połowy na wędy wypełniają formularz sprawozdania połowowego, które będzie wskazywać datę, pozycję statku, ilości oraz gatunki złowionych ryb. Tuńczykowce dostarczają również liczbę stawianych sznurów haczykowych i ilości tuńczyka złowionego według gatunków. Te formularze są przekazywane władzom Mauritiusa nie później niż trzy tygodnie po powrocie statku do portu. Jednakże, w przypadku statków prowadzących połowy na wędy, raporty te są przesyłane nie później niż jeden miesiąc po końcu każdego kwartału.
6. Strefy połowów
Statki wspólnotowe mogą prowadzić połowy na wodach Mauritiusa, za wyjątkiem obszaru 12 mil morskich mierzonych od linii podstawowych. Statki prowadzące połowy na wędy mogą prowadzić połowy wyłącznie na swoich tradycyjnych łowiskach, mianowicie Soudan Bank, East Soudan Bank, St. Brandon i Nazareth Bank.
Jednakże, przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia życie niniejszej Umowy, zezwala się tuńczykowcom na prowadzenie połowów na obszarze do 5 mil od linii podstawowych wokół Wysp Agalega. Odstępstwo to zostanie poddane przeglądowi na pierwszym spotkaniu Wspólnego Komitetu.
7. Możliwości wyładunku
Tuńczykowce wspólnotowe korzystające z urządzeń portowych w Port Louis dołożą wszelkich starań aby sprzedać część swoich połowów na rzecz przemysłu produkującego tuńczyka w puszkach na Mauritiusie, po cenie która zostanie ustalona w drodze umowy między armatorami wspólnotowymi a właścicielami przemysłu produkującego tuńczyka w puszkach na Mauritiusie.

WNIOSEK O LICENCJĘ DLA ZAGRANICZNEGO STATKU RYBACKIEGO

Nazwa wnioskodawcy:


Adres wnioskodawcy:

Nazwa i adres czarterującego statek, jeżeli inne niż powyżej:

Nazwa i adres przedstawiciela na Mauritiusie (jeżeli dotyczy):

Nazwa statku:


Rodzaj statku:
Kraj rejestru:
Port i numer rejestrowy:
Zewnętrzna oznaczenie statku rybackiego:
Radiowy sygnał wywoławczy i częstotliwość:
Długość statku:
Szerokość statku:
Rodzaj i moc silnika:
Pojemność rejestrowa brutto statku:
Pojemność rejestrowa netto statku:
Minimalny skład załogi:
Rodzaj prowadzonych połowów:
Proponowane gatunki ryb:
Okres wnioskowanej ważności:

Zaświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.


Data: Podpis:PROTOKÓŁ NR 1
w sprawie wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych przez Mauritius i wkładu finansowego przyznanego przez Wspólnotę


Artykuł 1
1.  Na podstawie artykułu 2 Umowy, na okres trzech lat od dnia jej wejścia w życie, przyznaje się następujące możliwości połowowe:
- dla oceanicznych sejnerów prowadzących połowy tuńczyka: licencje dla 40 statków;
- dla statków prowadzących połowy na wędy (za wyjątkiem taklowców): licencje dla 100 ton rejestrowych brutto / miesiąc, średnio w skali roku.
2.  Te możliwości połowowe mogą, na wniosek Wspólnoty, zostać zwiększone przez Wspólny Komitet określony w artykule 8 Umowy.
Artykuł 2
1.  Rekompensata finansowa określona w Umowie za wyżej wymieniony okres została określona w wysokości 1 200 000 ECU, płatna w trzech ratach rocznych.
2.  W przypadku statków do połowu tuńczyka, rekompensata ta obejmuje wagę połowów na wodach Mauritiusa wynoszącą 7 500 ton tuńczyka złowionego na rok. Jeżeli roczna ilość tuńczyka złowionego przez statki wspólnotowe na wodach Mauritiusa przewyższy taką wielkość, wyżej wymieniona rekompensata zostaje zwiększona o 50 ECU za każdą dodatkowo złowioną tonę.
3.  Wykorzystanie tej rekompensaty leży w wyłącznej gestii Mauritiusa.
4.  Rekompensata finansowa jest wpłacana na konto otwarte w instytucji finansowej lub w innej jednostce wyznaczonej przez Mauritius.
Artykuł 3
1.  Wspólnota uiszcza także wkład w wysokości 480 000 ECU na finansowanie programów naukowych i technicznych (łącznie ze sprzętem, infrastrukturą, etc.) w celu lepszego zbadania zasobów ryb i ogólnie łowisk.
2.  Właściwe władze Mauritiusa przesyłają Komisji krótkie sprawozdanie dotyczące wykorzystania tych funduszy.
3.  Wkład Wspólnoty na rzecz programów naukowych i technicznych jest wpłacany za każdym razem na konto określone przez władze Mauritiusa.
Artykuł 4
Obie Strony uzgadniają niniejszym, że podstawowym warunkiem powodzenia ich współpracy jest poprawa umiejętności i know-how osób zaangażowanych w rybołówstwo morskie. W tym celu Wspólnota będzie pomagać obywatelom Mauritiusa w znajdowaniu miejsc w zakładach w jej Państwach Członkowskich lub w krajach, z którymi zawarła umowy o współpracy i udostępni kwotę 120 000 ECU na stypendia na studia lub praktyczne szkolenia na okres maksymalnie pięciu lat w różnych dziedzinach naukowych, technicznych i ekonomicznych odnoszących się do rybołówstwa. Z kwoty tej, do 40 000 ECU może zostać wykorzystane, na wniosek władz Mauretanii, na pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach odnoszących się do rybołówstwa.
Artykuł 5
Jeżeli Wspólnota nie uiści powyższych płatności, Umowa w sprawie połowów może zostać zawieszona.

PROTOKÓŁ NR 2
w sprawie eksperymentalnych połowów skorupiaków


Artykuł 1
Na podstawie artykułu 2 Umowy, na okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, przyznaje się zezwolenia na prowadzenie połowów skorupiaków na wodach Mauritiusa, w kontekście kampanii rozpoznawczych, dla maksymalnie 1 200 ton rejestrowych brutto/ miesiąc, średnio w skali roku.
Artykuł 2
Bez uszczerbku dla protokołu 1, wkład finansowy określony w artykule 7 zostaje ustalony ryczałtowo na 150 000 ECU na czas trwania kampanii rozpoznawczych.
Artykuł 3
Przed końcem okresu określonego w artykule 1 Strony będą zasięgać wzajemnie opinii w ramach Wspólnego Komitetu określonego w artykule 8 Umowy, w celu ustalenia w świetle wyników kampanii rozpoznawczych, które zostaną przekazane władzom Mauritiusa, wielkości dopuszczalnych połowów dla skorupiaków na pozostałe 18 miesięcy pierwszego okresu stosowania przewidzianego w artykule 12 Umowy i odpowiedniej rekompensaty Wspólnoty.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 50.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna