Umowa nr / zawarta w Suwałkach dniaPobieranie 25.31 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.31 Kb.
Załącznik nr 5 – wzór umowy

UMOWA nr........../……………


zawarta w Suwałkach dnia ....................................

pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, NIP 844-10-17-005, REGON 790192714 w imieniu którego działa:


Irena Maria Walendzewicz - kierownik,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, a:


…………………………………………………………………………...………………..…….. z siedzibą w ………………………………………………………………..……..……………

zarejestrowaną w ……………………………………… pod numerem …………………… NIP ………..……………………. REGON / PESEL …………….…………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………….

2. ………………………………………..z drugiej strony.
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:


§ 1


 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania zamówienia objętego niniejszą umową do przewozu własnymi pojazdami przystosowanymi do przewozów osób niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie gminy Suwałki
  i Miasta Suwałk.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i ze szkoły/ośrodków odbywać się będzie na trasach:

 1. Okuniowiec 21, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) - Szkoła Podstawowa Nr 11
  z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki ( teren Miasta Suwałk) – 7,40 km w jedną stronę – 1 dziecko niepełnosprawne

 2. Gawrych Ruda 90 A, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) – 16,80 km w jedną stronę – 2 dzieci niepełnosprawnych

 1. Przewóz, o którym mowa w ust. 1 świadczony będzie zgodnie z organizacją roku szkolnego i realizowanym harmonogramem zajęć w poszczególnych szkołach/ośrodkach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.

 3. Wykonawca w terminie do 10 stycznia 2011 r. przekaże zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie obowiązywania umowy.

 4. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia.

 5. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc uczniom w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia oraz odebranie dziecka z zajęć w szkole/ośrodku.

 6. Wykonawca rozpocznie wykonanie umowy w dniu 2 stycznia 2011 r. i będzie realizować we wszystkie dni, w które odbywają się zajęcia szkolne.

 7. Umowa zostaje zawarta na okres od 2 stycznia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.
  (w okresie trwania zajęć szkolnych).

 8. Koszty dojazdu do domów uczniów niepełnosprawnych oraz szkół/ośrodków powinny być wkalkulowane w cenę.

 9. Zamawiający zastrzega zmianę trasy wyłącznie z ważnych powodów.

 10. Umowa może zostać aneksowana w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci niepełnosprawnych, zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca nauki.

 11. O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na liczbę tras lub zmianę rozkładu jazdy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji od szkoły/ośrodka lub rodzica/opiekuna.


§ 2


 1. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych z domu ustala Wykonawca
  z rodzicami/opiekunami.

 2. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych ze szkoły/ośrodka ustala Wykonawca ze szkołą/ośrodkiem.

 3. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczym pojazdem odpowiadającym tym samym wymaganiom Zamawiającego co pojazd pierwotny. Transport zastępczy powinien być tak zorganizowany aby nie powodować nadmiernych opóźnień czasowych kursu.


§ 3

 1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

 2. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).

§ 4


 1. Za usługę określoną w § 1 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie
  w wysokości ........................ zł brutto (słownie złotych: ……………..…………) w tym podatek VAT w wysokości ………..….. zł (słownie złotych: ……………..……………………….……) za 1 km przewozu dowozu na podstawie wystawionych faktur za okresy miesięczne.

 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdym miesiącu realizacji umowy
  w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na podstawie faktury zawierającej następujące wyliczenie: stawka za 1 km przewozu x liczba przejechanych kilometrów
  w okresie rozliczeniowym.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej faktury i jej realizacji dopiero po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości - w tym przypadku nie obowiązuje czternastodniowy termin określony w ust. 2.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.


§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy miesięczny wykaz zrealizowanych kilometrów wynikających z przewozu dzieci niepełnosprawnych


w rozbiciu na każdy dzień, będący podstawą do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2. Wzór miesięcznego wykazu zrealizowanych kilometrów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§ 6


  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. w wysokości 5% rocznej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,

 2. w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w wypadku opóźnienia rozpoczęcia wykonania umowy, bądź wstrzymania jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


§ 7


 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia
  w okresie i na warunkach określonych w § 1 także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie, w wypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów wykonawcy.

 2. W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór zastępczego przewoźnika.


§ 8
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:

1) w wypadku naruszenia przez wykonawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności w wypadku wystąpienia przerw w realizacji zamówienia niepunktualnego kursowania pojazdu, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę obowiązków określonych w § 3 i 7,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W wypadku wymienionym w ust. 1 Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od umowy, z którego Zamawiający może potrącić ryczałtowe kary umowne wymienione w § 6.


§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej


w postaci aneksu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w miejscu siedziby Zamawiającego.
§ 12
Załącznikami do niniejszej umowy są:

- wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ oraz oferta wykonawcy.


§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14
Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

Zamawiający Wykonawca


str.


: przetarg
przetarg -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetarg -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetarg -> Lokalizacja
przetarg -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetarg -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetarg -> Przedmiot oferty
przetarg -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetarg -> Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul
przetarg -> Wskazówki dla oferentów
przetarg -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach

Pobieranie 25.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna