Umowa nr /2014 z rPobieranie 49.1 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar49.1 Kb.
UMOWA Nr ................/2014

z………....…2014 r., ……………

(data) (miejscowość)

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez mgr Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zwanym dalej Wojewodą


a

* ………………… (imię/imiona i nazwisko/a) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej),


* ……………………………………………….. (nazwa spółki prawa handlowego z określeniem jej rodzaju)

* ……………………………………… (nazwa w przypadku innej osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z określeniem jej rodzaju)

reprezentowaną przez …………………………………… (imię/imiona i nazwisko/a)

adres


NIP …, REGON …. reprezentowaną przez …………………………………………………… (imię i nazwisko)
zwaną dalej beneficjentem dotacji.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), strony umowy ustalają, co następuje:§ 1

Przedmiot umowy i wysokość dotacji

 1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości ………..zł (słownie:…….00/100), w ramach działu 853, rozdziału 85305 Żłobki/85306 Kluby dziecięce/85307 Dzienni opiekunowie*, § 2830 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy działanie nr 13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2014” polegającego na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku/w klubie dziecięcym/w instytucji dziennego opiekuna* …………… (nazwa instytucji) z siedzibą …………… zwanego dalej „zadaniem”, którego szczegółowy opis zawarty jest w ofercie z /dd.mm.rr/ (załącznik nr 1 do umowy) oraz kalkulacji kosztów z /dd.mm.rr/ (załącznik nr 2 do umowy).

 3. Celem dotacji jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 umożliwiając rodzicom i opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

 4. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, przez co rozumie się wydatki nie będące wydatkami na inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa w związku z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 t.j.), między innymi na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, jeżeli ich wartość początkowa nie jest wyższa od kwoty 3500 zł.

 5. Beneficjent dotacji zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczy na realizację zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji zadnia, na które została przyznana dotacja.

 6. Wysokość dotacji należnej za 1 dziecko miesięcznie, wynosi maksymalnie 176,00 zł i może być pomniejszona zgodnie z zapisami umowy.

 7. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki nad dziećmi, za okres otrzymywania dotacji – o kwotę równą otrzymanej kwocie dotacji na jedno miejsce opieki za dany miesiąc.

 8. W przypadku kiedy umowy z rodzicami rozdzielają koszt wyżywienia i koszt pobytu dziecka, za koszt miesięcznej opłaty, o którym mowa w ust. 7, przyjmuje się wyłącznie koszt pobytu bez kosztu wyżywienia.

 9. W przypadku obniżenia kosztów zadania, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego wynikającego z ust. 5.

 10. Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji.


§ 2

Sposób wykonania zadania

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania: /dd.mm.rr/,

 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31 grudnia 2014 r.

 3. zakończenie finansowe realizacji zadania: 31 grudnia 2014 r.

 1. Beneficjent dotacji zapewnia, iż wszystkie wydatki w ramach realizacji zadania zostaną poniesione w okresie jego realizacji określonym w ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz, że dotacja będzie wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego w umowie i zgodnie z ofertą o przyznanie dotacji.

 2. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do należytego wykonania umowy, wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych w umowie oraz programie konkursu „Maluch-edycja 2014”.

 3. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do informowania Wojewody w formie pisemnej o problemach w realizacji zadania, w szczególności w zakresie terminowości realizacji zadania, wykorzystania dotacji, w terminie 7 dni od powzięcia tej informacji.

 4. Wojewoda będzie monitorował przebieg realizacji zadania i podda go ocenie w zakresie możliwości zakończenia zadania w terminie określonym w ust. 1 pkt. 2 i 3. W przypadku negatywnej oceny części lub całości zadania Wojewoda może nie przekazać części lub całości dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy.

 5. Wykorzystanie środków przez beneficjenta dotacji następuje przez zapłatę w terminie określonym w ust. 1 za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.

 6. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Informacja na ten temat winna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania.


§  3

Koszty kwalifikowane 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania, zgodnie z pkt 7.1 Programu są:

  1. wszystkie koszty (wydatki) związane z realizacją zadania;

  2. koszty (wydatki) brutto, tj. koszty wraz z przypadającym na te koszty podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwrócony;

  3. koszty i wydatki ponoszone od dnia …….. 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym koszty i wydatki kwalifikowane na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą okresu od dnia wpisania do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.


§ 4

Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

 1. Beneficjent dotacji zobowiązany jest, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.) do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 umowy, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 2. Każda faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej opłacany ze środków otrzymanej dotacji ma być opisany zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

 3. Środki pochodzące z dotacji, mogą zostać potraktowane jako wykorzystane niezgodnie z zapisami niniejszej umowy w przypadku, gdy dokonanie zapłaty za zrealizowanie zadania, na które dotacja była udzielona, nie jest potwierdzone przez prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową, spełniającą wymogi określone w ust. 1, 2. W tym przypadku dotacja może podlegać zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 4. Wszystkie środki pochodzące z dotacji, których wykorzystania beneficjent dotacji nie będzie mógł udokumentować zgodnie z ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi jako środki niewykorzystane w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1 pkt. 3 zgodnie z art. 150 ustawy o finansach publicznych.

 5. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizował zadanie.

 6. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, również dla środków własnych przeznaczonych na realizacje zadania.

 7. Nieudokumentowane wydatki ze środków własnych beneficjenta dotacji będą podstawą do obniżenia dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego, wynikającego z § 1 ust. 5 umowy.


§ 5

Zamówienie opłacane z dotacji

 1. Beneficjent dotacji zapewnia, iż wybór wykonawców i dostawców będzie dokonany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 j.t, ze zm.), o ile ustawa ta znajduje zastosowanie zgodnie z art. 3 i 4 oraz innymi przepisami tej ustawy.

 2. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do zawarcia w umowie z wykonawcą lub podmiotem, który będzie uczestniczył w realizacji zadania zapisów umożliwiających beneficjentowi dotacji sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania zadania.

 3. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do zawarcia w umowie z wykonawcą zapisów zapewniających zapłatę przez wykonawcę zamawiającemu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy, zastrzegając sobie prawo do potrącenia przedmiotowych kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

 4. Beneficjent zobowiązany jest do naliczania kar umownych za nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą oraz potrącania naliczonych kar umownych z wierzytelnościami wykonawcy.

 5. W przypadku, braku możliwości potrącenia kar umownych z przyczyn nie leżących po stronie beneficjenta dotacji, beneficjent ma obowiązek dochodzenia kar umownych w trybie określonym właściwymi przepisami.

 6. Pobrane od wykonawcy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ umowy z wykonawcą dotyczącej dotowanego zadania kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, pomniejszają wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego wynikającego z § 1 ust. 5 umowy.


§ 6

Warunki uruchomienia środków dotacji

 1. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są na wydatki bieżące i będą uruchomione po podpisaniu umowy. Beneficjent dotacji w terminie do 7 dni od podpisania umowy, przekazuje do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie harmonogram uruchamiania środków finansowych na wydatki bieżące, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

 2. Beneficjent dotacji, w terminie do 10 dnia miesiąca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Do wniosku należy załączyć kserokopie faktur, rachunków i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesione wydatki oraz dowodów zapłaty opłat za dziecko.

 3. W przypadku kosztów i wydatków dotyczących grudnia 2014 r., dotacja zostanie przekazana beneficjentowi dotacji zaliczkowo, na jego wniosek złożony do 5 grudnia 2014 r.

 4. Brak wystąpienia z wnioskiem o wypłatę dotacji w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, oznaczać będzie rezygnację z przesłania środków.

 5. Wydatki poniesione na realizację zadania od dnia ……. do dnia podpisania umowy są refundowane na podstawie wystąpienia Beneficjenta dotacji o refundację.

 6. Do wniosku o refundację, o którym mowa w ust. 5 należy załączyć kserokopie faktur, rachunków i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesione wydatki oraz dowodów zapłaty opłat za dziecko.

 7. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zwrotu części opłat wniesionych przez rodziców za okres, za który otrzymał refundację wydatków ze środków budżetu państwa zgodnie z ust. 5.

 8. Zwrot opłat rodziców winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia wpływu środków dotacji na rachunek Beneficjenta. Zwrot może nastąpić w formie gotówkowej, bezgotówkowej lub zaliczenia wniesionych wcześniej opłat na poczet opłat przyszłych.

 9. W przypadku niedokonania zwrotu rodzicom, kwota dotacji jest traktowana jako dotacja pobrana nienależnie w rozumieniu art. 169 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i podlega zwrotowi na zasadach i terminach wynikających z zapisów tego artykułu.

 10. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zwrotu opłat rodziców jest potwierdzenie rodzica o otrzymaniu zwrotu określonej kwoty ze wskazaniem okresu za jaki nastąpił zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych opłat. Kwotę nieudokumentowanych zwrotów uważa się za środki dotacji pobrane w nadmiernej wysokości. Środki te podlegają zwrotowi na zasadach art. 169 ustawy o finansach publicznych.

 11. Dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu opłat rodzicom należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie 10 dni od terminu określonego w ust. 8.

 12. Wojewoda będzie przekazywał środki finansowe na rachunek beneficjenta dotacji o numerze: …………………………………………………………………… prowadzony w ………………………………………………………….. do wysokości określonej w budżecie Wojewody Małopolskiego oraz § 1 umowy.

 13. Termin przekazania środków finansowych na rachunek beneficjenta dotacji uzależniony będzie od wpływu środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu Wojewody.


§ 7

Zabezpieczenie zwrotu dotacji


 1. Beneficjent dotacji jako zabezpieczenie zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami, na wypadek zajścia okoliczności w których, zgodnie z Umową, zachodzi obowiązek takiego zwrotu, przekazuje Wojewodzie …….. (forma zabezpieczenia zadeklarowana przez beneficjenta), który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.§ 8

Kontrola realizacji zadania

 1. Wojewoda może dokonywać okresowej oceny przebiegu realizacji zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

 3. W ramach kontroli, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących zadania.

 4. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do posiadania oraz okazywania podczas kontroli oryginałów dokumentów i innych nośników informacji potwierdzających prawidłowość realizacji zadania, na które została przyznana dotacja, w tym dokumentów świadczących o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i celem, na który została przyznana dotacja oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 5. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Wojewodę zarówno w siedzibie beneficjenta dotacji, jak i w miejscu realizacji zadania.

 6. Kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.  z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), na podstawie art. 62. ust. 6 pkt 7 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


§ 9

Obowiązki rozliczeniowe i sprawozdawcze beneficjenta dotacji

 1. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym z realizacji zadania, w tym wykorzystania przyznanych środków finansowych objętych umową, beneficjent dotacji sporządza w terminie do 22 stycznia 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy.

 2. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej dotacji.

 3. Wojewoda ma prawo żądać, aby beneficjent dotacji, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w ust. 1.

 4. W przypadku braku złożenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w ust. 1 stanowiącego rozliczenie otrzymanej dotacji, dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 5. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości Wojewoda określa w drodze decyzji wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.

 6. Nie zgłoszenie przez Wojewodę uwag do rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia, traktowane jest jako zatwierdzenie na podstawie złożonego rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 umowy oraz ustaleń dokonanych w trakcie prowadzonych kontroli.


§ 10

Zwrot środków finansowych

 1. Beneficjent dotacji dokonuje zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o finansach publicznych, w ciągu 15 dni po upływie terminu zakończenia finansowego realizacji zadania, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy na rachunek bieżący wydatków Wojewody Małopolskiego o numerze NBP O/O Kraków 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000.

 2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. Odsetki oraz kwota dotacji zwrócona po terminie podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa o numerze NBP O/O Kraków 79 1010 1270 0011 1122 3100 0000.

 3. W każdym przypadku odliczenia przez beneficjenta dotacji od należnego podatku - kwoty podatku od towaru i usług, zawartej w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymania przez beneficjenta dotacji jej zwrotu, kwota ta podlega zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie zadania.

 4. Zwrot, o którym mowa w ust. 3 następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której beneficjent dotacji dokonał obniżenia podatku należnego lub wykazał kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

 5. W sytuacji niezastosowania ustaleń określonych w ust. 4, przychody uzyskane z tytułu podatku od towarów i usług, stanowią dotację pobraną w nadmiernej wysokości i podlegają zwrotowi do budżetu państwa w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 6. W przypadku niewykorzystania części lub całości przyznanych środków na realizację zadania objętego umową, beneficjent dotacji zobowiązany jest przedstawić szczegółowe uzasadnienie niewykorzystania dotacji, w terminie określonym w ust.1, co nie uchybia obowiązkowi zwrotu dotacji na zasadach określonych w umowie.

 7. W razie wykorzystania dotacji budżetowej niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami umowy oraz pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Wojewody ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami umowy, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w trybie i terminach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 8. W przypadku, gdy beneficjent dotacji nie okaże podczas kontroli oryginałów dokumentów innych nośników informacji oraz nie udzieli wyjaśnień i informacji potwierdzających wykonanie zadania zgodnie z zapisami niniejszej umowy, kwota dotacji może zostać potraktowana jako niewykorzystana, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi na zasadach i terminach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 9. Każdy dokonany przez beneficjenta dotacji zwrot środków należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim: numer umowy, datę zawarcia umowy, nazwę zadania oraz rozbicie dokonanej wpłaty na kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wysokość odsetek.

 10. Beneficjent dotacji, który nie zapewni lub nie udokumentuje udziału środków własnych w finansowaniu dotowanego zadania lub nie zapewni udziału tych środków w wysokości i proporcjach określonych w § 1 ust. 5 umowy, zobowiązany jest zwrócić przyznaną dotację w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków, zachowując przy tym udział procentowy środków własnych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy.


§ 11

Trwałość projektu


 1. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Programu przez okres 1 roku tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 2. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do dnia 30 stycznia 2016 roku złożyć sprawozdanie za rok 2015 z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

 3. W przypadku, gdy dofinansowana w wyniku umowy instytucja zaprzestanie działalności do dnia 31 grudnia 2015 roku, środki, o których mowa w § 1 w wysokości 1/12 za każdy miesiąc niedochowania okresu funkcjonowania, zostaną uznane za pobrane w nadmiernej wysokości i podlegać będą zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

 4. W przypadku, nie zapewnienia funkcjonowania liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dofinansowanych w ramach umowy do dnia 31 grudnia  2015 roku, część środków, o których mowa w § 1, proporcjonalna do liczby zmniejszonych miejsc oraz liczby miesięcy, których będzie dotyczyć zmniejszenie, zostanie uznana za pobraną w nadmiernej wysokości i podlegać będą zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

 5. Wyposażenie żłobków / klubów dziecięcych / pomieszczenia dziennych opiekunów nabyte przy udziale środków z dotacji nie może być zbyte co najmniej do końca minimalnego okresu funkcjonowania instytucji dofinansowanych z Programu. Likwidacja lub inne zagospodarowanie wyposażenia w wyniku jego zużycia lub utraty przydatności może następować na zasadach zgodnych z polityką rachunkowości stosowaną u Beneficjenta dotacji, przy zachowaniu zasad efektywnego gospodarowania mieniem.

 6. Dotację należną obniża się o kwotę równą wartości środków przeznaczonych na nabycie wyposażenia zbytego lub zlikwidowanego niezgodnie z postanowieniem ust. 5. Kwotę tę uważa się za środki dotacji pobrane w nadmiernej wysokości. Środki podlegają zwrotowi na zasadach art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 7. Beneficjent dotacji jest zobowiązany złożyć w sprawozdaniu za rok 2015 z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oświadczenie o dochowaniu minimalnego okresu funkcjonowania instytucji. Wojewoda jest uprawniony do żądania w trakcie kontroli prowadzonej zgodnie z § 8 umowy okazania dokumentów potwierdzających zapewnienie dostępności dla dzieci dofinansowanych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 8. W przypadku jeżeli Beneficjent dotacji nie złoży oświadczenia lub złoży je tylko w odniesieniu do części miejsc, lub jeżeli w trakcie kontroli nie okaże dokumentów potwierdzających dostępność lub okaże je tylko dla części miejsc, uznaje się, że miejsca, co do których nie złożono oświadczenia lub nie okazano dokumentów nie były dostępne. Dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ust. 4.


§ 12

Rozwiązanie umowy przez Wojewodę

 1. Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia:

  1. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami umowy,

  2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

  3. odmowy poddania się kontroli lub stawianie istotnych przeszkód w jej przeprowadzeniu, bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez beneficjenta dotacji w terminie określonym przez Wojewodę,

  4. przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego umowa,

  5. nieprzystąpienia do realizacji zadania w ciągu 1 miesiąca od ustalonej początkowej daty okresu realizacji zadania lub zaprzestania realizacji zadania.

 2. Wojewoda, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku. Od zwracanej kwoty beneficjent dotacji, zobowiązany jest naliczyć i przekazać na rachunek dochodów budżetu państwa, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach i terminach określonych w art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


§ 13

Pomoc de minimis


 1. Dotacja stanowi pomoc publiczną de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej informuje się Beneficjenta dotacji, jako beneficjenta pomocy publicznej, że pomoc de minimis nie jest objęta obowiązkiem notyfikacji.

 3. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Wojewoda wydaje zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

 4. Zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku, gdy wysokość dotacji ulegnie zmianie, na skutek czego wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wyda nowe zaświadczenie w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu strony, którą reprezentują.

 3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wojewody.

 5. Integralną częścią umowy są: oferta Beneficjenta dotacji z dnia … 2014 r., kalkulacja kosztów z dnia…..2014 r., wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, wzór harmonogramu uruchamiania środków finansowych na wydatki bieżące, wzór wniosku o wypłatę dotacji, forma zabezpieczenia dotacji (weksel z awalem, poręczenie, akt notarialny), wzór rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, wzór sprawozdania za rok 2015 z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które stanowią załączniki do umowy.


§ 15

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron umowy z mocą obowiązywania od ……….Wojewoda Beneficjent dotacji
* niepotrzebne skreślić
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna