Umowa Nr. „Aris polska“ Sp z o o. o numerze nip 7822259590, regon 634422842, reprezentowana przez Prezesa Zarzdu Aleksandra Krahotkina, działającego zgodnie ze statutem firmy, zwanym dalej – AdministratoremPobieranie 56.55 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar56.55 Kb.

Umowa Nr.
„ARIS POLSKA“ Sp. z o.o. o numerze NIP 7822259590, REGON 634422842, reprezentowana przez Prezesa Zarzdu Aleksandra Krahotkina, działającego zgodnie ze statutem firmy, zwanym dalej – Administratorem a firmą _________________ o numerze NIP ________________________, reprezentowaną przez___________________, działającego zgodnie ze ____________ zwanym dalej, – Użytkownikiem, sporządziły niniejszą umowę w niżej określony sposób i na warunkach korzystania z bazy danych i dodatkowych usług na stronie internetowej www.ariscard.com.

1. Przedmiot umowy

1.1. Użytkownik ma prawo posługiwać się bazą danych i innymi oferowanymi usługami na stronie internetowej www.ariscard.com, a Administrator zobowiązuje się umożliwić to Użytkownikowi w niżej określony sposób na niżej opisanych warunkach.

1.2. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad i instrukcji korzystania z danej strony internetowej, warunków niniejszej umowy i obowiązujących aktów prawnych, dotyczących rozpowszechniania informacji w Internecie.

2. Prawa i obowiązki stron

2.1. Użytkownik zobowiązuje się:

2.1.1. Przy rejestracji w bazie danych www.ariscard.com udzielić pełnej informacji o sobie i zakresie swojej działalności w celu późniejszego korzystania z tej informacji przez innych użytkowników systemu.

2.1.2. Posługiwać się stworzoną bazą danych www.ariscard.com dla swoich potrzeb i zapewnić, że nazwa użytkownika (login) i hasło (password) nie będą przekazywane do wykorzystania przez osoby trzecie.

2.1.3. Umieszczać na stronie internetowej www.ariscard.com tylko informacje odpowiadające rzeczywistości i tylko w taki sposób, żeby nie zostały naruszone interesy prawne innych osób;

2.1.4. Umieszczać na stronie internetowej www.ariscard.com informacje poprzez stworzony do tego celu formularz wprowadzania danych lub do przekazania danych w formacie pozwalającym Administratorowi na samodzielne wprowadzenie ich na stronę www.ariscard.com

2.1.5. Wziąć na siebie całą odpowiedzialność i zrekompensować wyrządzone straty Adminidtratorowi lub osob trzecim wskutek umieszczenia nieodpowiadającej rzeczywistości.

2.2. Prawa i obowiązki użytkownika:

2.2.1. Zażądać od Administratora dostępu do informacji o innych użytkownikach systemu www.ariscard.com . Administrator udostępnia daną informację według swego uznania.

2.2.2. W przypadku jeśli osoby trzecie powiadamiają o tym, że informacja umieszczona na stronie internetowej www.ariscard.com nie odpowiada rzeczywistości lub jej treść jest obraźliwa, Użytkownik powinien najpóźniej w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wysłanego pocztą elektroniczną zawiadomienia od Administratora przedstawić Administratorowi dowody tego, że informacja odpowiada rzeczywistości, że jej treść nie jest obraźliwa lub usunąć informację ze strony internetowej www.ariscard.com .

2.3. Administrator zobowiązuje się:

2.3.1. Po zawarciu niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Administrator potwierdza nazwę użytkownika (login) i hasło (password) lub odmawia dostępu;


2.3.2. Poinformować Użytkownika o zmianach w korzystaniu z usług, oferowanych na www.ariscard.com za pomocą umieszczania odpowiednich wiadomości na stronie internetowej www.ariscard.com lub inną drogą.

2.3.3. Udostępnić Użytkownikowi możliwość korzystania z utworzonej bazy danych www.ariscard.com.

2.3.4. Umieszczać informację dotyczącą oferowanych ładunków, środków transportu.

udostępnioną przez Użytkownika na stronie www.ariscard.com

2.3.5. Udzielić pomocy użytkownikom w dni robocze w godzinach pracy, przez telefon lub pocztę elektroniczną, za pomocą ogłoszeń na www.ariscard.com

2.4. Prawa i obowiązki Administratora:

2.4.1. Do korzystania bez ograniczeń z informacji udzielonej przez Użytkownika bazy danych www.ariscard.com, łącznie z udostępnianiem ją innym użytkownikom.
2.4.2. Administrator rezerwuje dla siebie prawo do ograniczenia dostępu do www.ariscard.com na krotki okres dla wszystkich Użytkowników w celu odnowienia strony itp.

2.4.3. W przypadku gdy Użytkownik nie przestrzega zasad korzystania ze strony internetowej, Administrator ma prawo do ograniczenia praw Użytkownika lub do czasowego zawieszenia udzielanych usług bez poprzedniego uprzedzania Użytkownika.

2.4.4. W przypadku jeżeli konkretne ogłoszenie narusza obowiązujące prawa, warunki niniejszej Umowy lub tryb korzystania z strony www.ariscard.com , Administrator ma prawo usunąć umieszczone ogłoszenia danego Użytkownika na stronie internetowej www.ariscard.com

2.4.5. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punktach 2.2.2., 2.4.3. 2.4.4., Administrator ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem do wyjaśnienia przyczyn.3. Sposób korzystania ze strony internetowej www.ariscard.com

3.1. Podstawowe wymagania do wykorzystywania istniejącej bazy danych na stronie internetowej www.ariscard.com zawarte są w niniejszej Umowie i w zasadach korzystania ze strony internetowej www.ariscard.com umieszczonych na tej stronie. Po zawarciu niniejszej Umowy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z danymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie umieszczenia przez Administratora wiadomości o zmianie zasad, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania ze zmienionymi zasadami i przestrzegania ich w ten sam sposób.

3.2. Dostęp do www.ariscard.com jest możliwy przez internet przez 24 h na dobę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.ariscard.com, jeśli dostęp nie jest możliwy z winy dostawcy Internetu lub z winy Użytkownika.

4. Opłaty

4.1. Korzystanie z usług i informacji udzielanych przez www.ariscard.com jest bezpłatne.

4.2. Administrator ma prawo do wprowadzenia opłat za wszystkie lub wybrane usługi uprzednio informując o tym Użytkownika nie później niż 30 dni kalendarzowych.

5. Odpowiedzialność stron

5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i treść umieszczonej przez siebie na stronie internetowej www.ariscard.com informacji oraz za należyte wykonanie pozostałych jego zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i zasadach korzystania z danej strony www.ariscard.com

5.2. Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za umieszczanie wiadomości z wykorzystaniem udostępnionej dla niego nazwy użytkownika i hasła oraz za wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i obowiązujących aktach prawnych.

5.3. Administrator ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie swoich zobowiązań, ustanowionych w niniejszej umowie i obowiązujących aktach prawnych.

5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wiadomości umieszczonych przez samego Użytkownika lub przez innych Użytkowników www.ariscard.com.

5.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe u Użytkownika w

wyniku informacji umieszczonej na www.ariscard.com a także za następstwa powstałe u Użytkownika wskutek wymiany informacji z innymi Użytkownikami.

6. Pozostałe warunki

6.1. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej od podanej w niej daty i jest bezterminowa.

6.2. Umowa może zostać zerwana po upływie 30 dni, w przypadku zawiadomienia o zerwaniu Umowy, otrzymanego w formie pisemnej przez jedną ze stron od drugiej strony.

6.3. Umowę uważa się za należycie sporządzoną w przypadku podpisania przez strony 2 oryginalnych egzemplarzy (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron) lub w przypadku otrzymania przez Administratora od Użytkownika podpisanego oryginału Umowy.

6.4 Ewentualne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umwoy będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub zgodnie z zasadmi proceduralnymi obowiązującymi we własciwym sądzie w miejscu znajdowania się siedziby Użytkownika. Do niniejszej umowy stosuje się normy prawa finansowego obowiązujące w kraju Użytkownika.
6.5. Użytkownik przy zawarciu niniejszej umowy jako załącznik do Umowy powinien załączyć kopię zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa. W razie zmiany danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach lub zmiany niżej zapisanych danych kontaktowych Użytkownik powinien w odpowiednim trybie poinformować Administratora nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zmiany danych.


7. Adresy i podpisy stron
Administraator

ARIS POLSKA Sp. z o. o.

Regon 634422842

NIP 782-22-59-590

juriidiline aadress

Ul. Romana Maya 1

61-371 Poznan

Tel..: +48 61 8741 025, +48 61 8741 023

Faks: +48 61 8741 026,

e-mail biuro@ariscard.pl


Allkiri AdministraatorKasutajaleping nr.
Osaühing _______________________, edaspidi nimetatud Administraator, _________________ isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, ühelt poolt, ja __________________, edaspidi nimetatud Kasutaja, ______________ isikus, kes tegutseb _____________________ alusel, sõlmisid käesoleva lepingu vastavalt kehtestatud korrale ning veebilehel www.ariscard.com paikneva andmebaasi ja lisateenuste kasutamise tingimustele.

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepingu allkirjastamisega on Kasutajal õigus kasutada veebilehel www.ariscard.com paiknevat andmebaasi ja muid pakutavaid teenuseid, Administraator aga nõustub tagama kasutajale nimetatud võimaluse allpool sätestatud korras ja tingimustel.

1.2. Kasutaja kinnitab, et kohustub kinni pidama veebilehel www.ariscard.com täpsustatud veebilehe kasutamise reeglitest ja juhistest, käesoleva lepingu tingimustest ning muudest kehtivatest õigusaktidest, mis reguleerivad teabe levitamist Internetis.

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Kasutaja kohustub:

2.1.1. Esitama veebilehel www.ariscard.com paiknevasse andmebaasi registreerimisel võimalikult täielikud andmed enda ja oma tegevusala kohta, et teised süsteemi kasutajad saaksid seda teavet kasutada.

2.1.2. Kasutama veebilehel www.ariscard.com loodud andmebaasi oma tarbeks ja kinnitama, et kasutajanime (login) ja parooli (password) ei anta kolmandate isikute käsutusse.


2.1.3. Lisama veebilehele www.ariscard.com üksnes tegelikkusele vastavat teavet ainult sellisel viisil, mis ei riku teiste isikute õiguslikke huve.

2.1.4. Lisama veebilehele www.ariscard.com teavet, kasutades selleks ette nähtud andmete sisestamise vormi või esitama andmed vormingus, mis võimaldab Administraatoril iseseisvalt veebilehele www.ariscard.com andmeid lisada.

2.1.5. Võtma endale kogu vastutuse tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest, mis on tekkinud tegelikkusele mittevastava teabe esitamise või kolmandate isikute õiguslike huvide mis tahes muu rikkumise tõttu.

2.2. Kasutaja õigused ja kohustused:

2.2.1. Kasutajal on õigus paluda Administraatorilt juurdepääsu süsteemi www.ariscard.com teiste kasutajate teabele. Administraator avaldab sellist teavet oma äranägemise järgi.

2.2.2. Juhul, kui kolmandad isikud teavitavad, et veebilehele www.ariscard.com paigutatud teave ei vasta tegelikkusele või sellise teabe sisu on solvav, on Kasutaja kohustatud hiljemalt kahe päeva jooksul alates Administraatorilt elektronposti teel vastava teate saamisest esitama Administraatorile tõendid selle kohta, et antud teave vastab tegelikkusele ja selle sisu ei ole solvav või peatama teabe esitamise veebilehel www.ariscard.com.


2.3. Administraator kohustub:

2.3.1. Kinnitama viie tööpäeva jooksul alates lepingu allkirjastamise kuupäevast Kasutaja juurdepääsu süsteemile ning väljastama talle kasutajanime (login) ja parooli (password) või keelduma juurdepääsu andmisest.

2.3.2. Teavitama Kasutajat muudatustest teenuste kasutamises veebilehel www.ariscard.com vastavasisuliste teadete avaldamise kaudu veebilehel www.ariscard.com või muul moel.


2.3.3. Võimaldama Kasutajal kasutada veebilehel www.ariscard.com loodud andmebaasi.
2.3.4. Saama ja edastama teavet pakutavate veoste ja transpordivahendite kohta.

2.3.5. osutama Kasutajatele abi tööpäevadel, tööajal, telefoni või elektronposti teel teadaannete avaldamise kaudu veebilehel www.ariscard.com.


2.4. Administraatori õigused ja kohustused:

2.4.1. Administraatoril on õigus kasutada piiranguteta Kasutajate poolt veebilehele www.ariscard.com paigutatud teavet andmebaasi kasutajate kohta, muu hulgas edastada teavet veebilehe www.ariscard.com teistele kasutajatele.

2.4.2. Administraator jätab endale õiguse piirata lühikeseks ajaks kõigi kasutajate juurdepääsu veebilehele www.ariscard.com veebilehe uuendamiseks või muul samalaadsel eesmärgil.

2.4.3. Administraatoril on õigus Kasutajat eelnevalt hoiatamata peatada või katkestada teenuste osutamine kuni asjaolude väljaselgitamiseni, kui Kasutaja ei täida käesolevas lepingus sätestatud kohustusi.


2.4.4. Juhul, kui saabub teade selle kohta, et konkreetne teadaanne rikub kehtivaid seadusi, käesoleva lepingu tingimusi või veebilehe www.ariscard.com kasutamise reegleid, on Administraatoril õigus peatada mis tahes kasutaja teadaannete avaldamine veebilehel www.ariscard.com.

2.4.5. Punktides 2.2.2, 2.4.3, 2.4.4 kirjeldatud olukordade tekkimise korral on Administraatoril õigus kuni põhjuste väljaselgitamiseni lepingu täitmine ühepoolselt katkestada.


3. Veebilehe www.ariscard.com kasutamise kord
3.1. Põhinõuded veebilehe www.ariscard.com andmebaaside kasutamiseks on sätestatud käesolevas lepingus ning veebilehel www.ariscard.com antud veebilehe kasutamise reeglites. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab Kasutaja, et on nimetatud reeglitega tutvunud ja kohustub neid järgima. Juhul, kui Administraator avaldab teate reeglite muutmise kohta, kohustub Kasutaja muudetud reeglitega tutvuma ja neid samal viisil järgima.

3.2. Veebileht www.ariscard.com on Internetis ööpäevaringselt kättesaadav. Administraator ei vastuta veebilehe kasutamise võimaluse puudumise eest, kui see on tekkinud internetiteenuse pakkuja või Kasutaja enda süül.


4. Tasumine

4.1. Kasutatavad teenused ja info on meie kodulehel www.ariscard.com on Kasutajale tasuta.


4.2. Administraatoril on õigus kõik või teatud teenused kodulehel www. ariscard.com teha tasuliseks, teatades Kasutajale ette 30 kalendripäeva.

5. Poolte vastutus

5.1. Kasutaja vastutab veebilehel www.ariscard.com esitatud teabe tegelikkusele vastavuse ja sisu ning käesolevas lepingus ja veebilehe www.ariscard.com kasutamise reeglites sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

5.2. Kasutaja vastutab täielikult talle antud kasutajanime ja parooli abil teadete avaldamise eest ning käesolevas lepingus ja kehtivates õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise eest.

5.3. Administraator vastutab käesolevas lepingus ja kehtivates õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise eest.


5.4. Administraator ei vastuta Kasutaja ja mis tahes muude kasutajate poolt veebilehele www.ariscard.com paigutatud teabe õigsuse ja vastavuse eest.
5.5. Administraator ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad Kasutaja teabe paigutamisest veebilehele www.ariscard.com, samuti Kasutaja kantud tagajärgede eest, mis tekkisid teiste kasutajatega teabe vahetamise tulemusena.
6. Muud tingimused

6.1. Käesolev leping jõustub selles märgitud kuupäeval ning see on tähtajatu.

6.2. Lepingu võib lõpetada 30-päevase etteteatamisega, mille üks pool on esitanud kirjalikult teisele poolele.
6.3. Leping loetakse nõuetekohaselt koostatuks, kui pooled on allkirjastanud selle kahes originaaleksemplaris (kumbki pool saab ühe eksemplari), või kui Kasutajalt on saadud allkirjastatud lepingu eksemplar.
6.4. Kõik käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Käesolevas lepingus sätestamata juhtudel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse pooltevahelised vaidlused kostja asukohajärgses üldkohtus. Eesti vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.

6.5. Käesoleva lepingu allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud lisama lepingule ettevõtte registreerimistõendi koopia. Eespool nimetatud dokumentides ära toodud teabe või allpool märgitud kontaktandmete muutumise korral on Kasutaja kohustatud teavitama sellest Administraatorit hiljemalt viie päeva jooksul alates muutuse toimumise kuupäevast.


7. Poolte aadressid ja allkirjad
Kasutaja

Allkiri Kasutaja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna