Umowa Nr. „Aris polska“ Sp z o o. o numerze nip 7822259590, regon 634422842, reprezentowana przez Prezesa Zarzdu Aleksandra Krahotkina, działającego zgodnie ze statutem firmy, zwanym dalej – AdministratoremPobieranie 58.76 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar58.76 Kb.

Umowa Nr.
„ARIS POLSKA“ Sp. z o.o. o numerze NIP 7822259590, REGON 634422842, reprezentowana przez Prezesa Zarzdu Aleksandra Krahotkina, działającego zgodnie ze statutem firmy, zwanym dalej – Administratorem a firmą ____________________________________ o numerze NIP ________________________, reprezentowaną przez_________________________, działającego zgodnie ze ____________ zwanym dalej, – Użytkownikiem, sporządziły niniejszą umowę w niżej określony sposób i na warunkach korzystania z bazy danych i dodatkowych usług na stronie internetowej www.ariscard.com.
1. Przedmiot umowy

1.1. Użytkownik ma prawo posługiwać się bazą danych i innymi oferowanymi usługami na stronie internetowej www.ariscard.com, a Administrator zobowiązuje się umożliwić to Użytkownikowi w niżej określony sposób na niżej opisanych warunkach.

1.2. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad i instrukcji korzystania z danej strony internetowej, warunków niniejszej umowy i obowiązujących aktów prawnych, dotyczących rozpowszechniania informacji w Internecie.

2. Prawa i obowiązki stron

2.1. Użytkownik zobowiązuje się:

2.1.1. Przy rejestracji w bazie danych www.ariscard.com udzielić pełnej informacji o sobie i zakresie swojej działalności w celu późniejszego korzystania z tej informacji przez innych użytkowników systemu.

2.1.2. Posługiwać się stworzoną bazą danych www.ariscard.com dla swoich potrzeb i zapewnić, że nazwa użytkownika (login) i hasło (password) nie będą przekazywane do wykorzystania przez osoby trzecie.

2.1.3. Umieszczać na stronie internetowej www.ariscard.com tylko informacje odpowiadające rzeczywistości i tylko w taki sposób, żeby nie zostały naruszone interesy prawne innych osób;

2.1.4. Umieszczać na stronie internetowej www.ariscard.com informacje poprzez stworzony do tego celu formularz wprowadzania danych lub do przekazania danych w formacie pozwalającym Administratorowi na samodzielne wprowadzenie ich na stronę www.ariscard.com

2.1.5. Wziąć na siebie całą odpowiedzialność i zrekompensować wyrządzone straty Adminidtratorowi lub osob trzecim wskutek umieszczenia nieodpowiadającej rzeczywistości.

2.2. Prawa i obowiązki użytkownika:

2.2.1. Zażądać od Administratora dostępu do informacji o innych użytkownikach systemu www.ariscard.com . Administrator udostępnia daną informację według swego uznania.

2.2.2. W przypadku jeśli osoby trzecie powiadamiają o tym, że informacja umieszczona na stronie internetowej www.ariscard.com nie odpowiada rzeczywistości lub jej treść jest obraźliwa, Użytkownik powinien najpóźniej w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wysłanego pocztą elektroniczną zawiadomienia od Administratora przedstawić Administratorowi dowody tego, że informacja odpowiada rzeczywistości, że jej treść nie jest obraźliwa lub usunąć informację ze strony internetowej www.ariscard.com .

2.3. Administrator zobowiązuje się:

2.3.1. Po zawarciu niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Administrator potwierdza nazwę użytkownika (login) i hasło (password) lub odmawia dostępu;

2.3.2. Poinformować Użytkownika o zmianach w korzystaniu z usług, oferowanych na www.ariscard.com za pomocą umieszczania odpowiednich wiadomości na stronie internetowej www.ariscard.com lub inną drogą.

2.3.3. Udostępnić Użytkownikowi możliwość korzystania z utworzonej bazy danych www.ariscard.com.

2.3.4. Umieszczać informację dotyczącą oferowanych ładunków, środków transportu.

udostępnioną przez Użytkownika na stronie www.ariscard.com

2.3.5. Udzielić pomocy użytkownikom w dni robocze w godzinach pracy, przez telefon lub pocztę elektroniczną, za pomocą ogłoszeń na www.ariscard.com

2.4. Prawa i obowiązki Administratora:

2.4.1. Do korzystania bez ograniczeń z informacji udzielonej przez Użytkownika bazy danych www.ariscard.com , łącznie z udostępnianiem ją innym użytkownikom.

2.4.2. Administrator rezerwuje dla siebie prawo do ograniczenia dostępu do www.ariscard.com na krotki okres dla wszystkich Użytkowników w celu odnowienia strony itp.


2.4.3. W przypadku gdy Użytkownik nie przestrzega zasad korzystania ze strony internetowej, Administrator ma prawo do ograniczenia praw Użytkownika lub do czasowego zawieszenia udzielanych usług bez poprzedniego uprzedzania Użytkownika.

2.4.4. W przypadku jeżeli konkretne ogłoszenie narusza obowiązujące prawa, warunki niniejszej Umowy lub tryb korzystania z strony www.ariscard.com , Administrator ma prawo usunąć umieszczone ogłoszenia danego Użytkownika na stronie internetowej www.ariscard.com


2.4.5. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punktach 2.2.2., 2.4.3. 2.4.4., Administrator ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem do wyjaśnienia przyczyn.
3. Sposób korzystania ze strony internetowej www.ariscard.com

3.1. Podstawowe wymagania do wykorzystywania istniejącej bazy danych na stronie internetowej www.ariscard.com zawarte są w niniejszej Umowie i w zasadach korzystania ze strony internetowej www.ariscard.com umieszczonych na tej stronie. Po zawarciu niniejszej Umowy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z danymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie umieszczenia przez Administratora wiadomości o zmianie zasad, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania ze zmienionymi zasadami i przestrzegania ich w ten sam sposób.

3.2. Dostęp do www.ariscard.com jest możliwy przez internet przez 24 h na dobę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.ariscard.com, jeśli dostęp nie jest możliwy z winy dostawcy Internetu lub z winy Użytkownika.
4. Opłaty

4.1. Korzystanie z usług i informacji udzielanych przez www.ariscard.com jest bezpłatne.

4.2. Administrator ma prawo do wprowadzenia opłat za wszystkie lub wybrane usługi uprzednio informując o tym Użytkownika nie później niż 30 dni kalendarzowych.

5. Odpowiedzialność stron

5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i treść umieszczonej przez siebie na stronie internetowej www.ariscard.com informacji oraz za należyte wykonanie pozostałych jego zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i zasadach korzystania z danej strony www.ariscard.com

5.2. Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za umieszczanie wiadomości z wykorzystaniem udostępnionej dla niego nazwy użytkownika i hasła oraz za wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i obowiązujących aktach prawnych.

5.3. Administrator ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie swoich zobowiązań, ustanowionych w niniejszej umowie i obowiązujących aktach prawnych.

5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wiadomości umieszczonych przez samego Użytkownika lub przez innych Użytkowników www.ariscard.com.

5.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe u Użytkownika w

wyniku informacji umieszczonej na www.ariscard.com a także za następstwa powstałe u Użytkownika wskutek wymiany informacji z innymi Użytkownikami.
6. Pozostałe warunki

6.1. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej od podanej w niej daty i jest bezterminowa.

6.2. Umowa może zostać zerwana po upływie 30 dni, w przypadku zawiadomienia o zerwaniu Umowy, otrzymanego w formie pisemnej przez jedną ze stron od drugiej strony.

6.3. Umowę uważa się za należycie sporządzoną w przypadku podpisania przez strony 2 oryginalnych egzemplarzy (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron) lub w przypadku otrzymania przez Administratora od Użytkownika podpisanego oryginału Umowy.


6.4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd Polubowny w Rydze, zgodnie z regulaminem i warunkami sądu polubownego.Spory rozstrzygane zostaną według prawa Republiki Łotwy.

Spor może zostać rozstrzygnięty bez obecności klienta. Spor będzie rozstrzygnięty przez jednego sędziego polubownego. Wykonawca ma prawo jednoosobowo wyznaczyć sędziego, jeżeli wykonawca złożył wniosek do sądu polubownego.

Językiem sądu jest język łotewski i miejscem rozprawy sądowej jest Ryga.

6.5. Użytkownik przy zawarciu niniejszej umowy jako załącznik do Umowy powinien załączyć kopię zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa. W razie zmiany danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach lub zmiany niżej zapisanych danych kontaktowych Użytkownik powinien w odpowiednim trybie poinformować Administratora nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zmiany danych.7. Adresy i podpisy stron
Administrators

ARIS POLSKA Sp. z o. o.

Regon 634422842

NIP 782-22-59-590

Juridiska adrese

Ul. Romana Maya 1

61-371 Poznan

Talr.: +48 61 8741 025, +48 61 8741 023

Fakss: +48 61 8741 026,

e-mail biuro@ariscard.pl


Administratora paraksts


Līgums Nr.
„ARIS POLSKA“ Sp. z o.o. NIP 7822259590, REGON 634422842, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Krahotkina personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā Administrators, un ____________________________________ reģ. Nr. ___________________________, tās ___________________________, personā, kas rīkojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā Lietotājs, noslēdza šo līgumu par datu bāzes un papildus pakalpojumu izmantošanas kārtību un interneta lapas www.ariscard.com lietošanas noteikumiem.

1. Līguma priekšmets

1.1. Lietotājam ir tiesības izmantot datu bāzi un citus interneta lapā www.ariscard.com piedāvātos pakalpojumus, bet Administrators nodrošina Lietotājam šādu iespēju šajā līgumā noteiktajā kārtībā.


1.2. Lietotājs apņemas ievērot šīs interneta lapas noteikumus un instrukcijas, kas izvietotas šajā interneta lapā, šī līguma noteikumus un esošos tiesību aktus, kas reglamentē informācijas izplatīšanu internetā.
2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājs apņemas:

2.1.1. Reģistrējoties www.ariscard.com datu bāzē sniegt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par sevi un savu komercdarbību šīs informācijas tālākai izmantošanai citiem sistēmas dalībniekiem.
2.1.2. Izmantot www.ariscard.com datu bāzi savām vajadzībām un nodrošināt, lai Lietotāja vārds (login) un parole (password) netiktu nodoti lietošanai trešajām personām.
2.1.3. Izvietot www.ariscard.com lapā tikai patiesu informāciju un tikai tā, lai citu juridisko un fizisko personu tiesības netiktu pārkāptas;

2.1.4. Izvietot www.ariscard.com lapa informāciju, izmantojot šim mērķim paredzēto datu ievadformu vai sniegt informāciju formātā, kas ļautu Administratoram izvietot informāciju www.ariscard.com lapā patstāvīgi.

2.1.5. Uzņemties visu atbildību un kompensēt Administratoram vai trešajām personām jebkāda veida zaudējumus, kas radušies, Lietotājam izvietojot nepatiesu informāciju vai pārkāpjot trešo personu tiesības;

2.2. Lietotāja tiesības un pienākumi:

2.2.1. Pieprasīt Administratoram pieeju informācijai par citiem www.ariscard.com sistēmas dalībniekiem. Administrators sniedz pieeju šai informācijai, vadoties pēc saviem ieskatiem.

2.2.2. Gadījumā, ja trešās personas ziņo, ka Lietotāja www.ariscard.com izvietotā informācija ir nepatiesa vai aizvainojoša, Lietotājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no Administratora pieprasījuma saņemšanas brīža, sniegt Administratoram pierādījumus par informācijas patiesumu un paskaidrojumus par tās satura aizvainojošo raksturu, vai pārtraukt informācijas izvietošanu www.ariscard.com lapā.


2.3. Administrators apņemas:

2.3.1. Piecu dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas, apstiprināt Lietotāja pieeju sistēmai, izsniedzot lietotāja vārdu un paroli, vai atteikt Lietotājam pieeju;

2.3.2. Ziņot Lietotājam par izmaiņām www.ariscard.com pakalpojumu izmantošanas kārtībā, izvietojot atbilstošus ziņojumus www.ariscard.com lapā vai citā veidā.


2.3.3. Sniegt Lietotājam iespēju izmantot www.ariscard.com datu bāzi.
2.3.4. Lietotāja sniegto informāciju, kas attiecas uz kravu un kravu transportēšanas piedāvājumiem izvietot www.ariscard.com.
2.3.5. Sniegt Lietotājam palīdzību darba dienās telefoniski, izmantojot e-pastu vai izvietojot ziņojumus www.ariscard.com.
2.4. Administratora tiesības un pienākumi:

2.4.1. Bez ierobežojumiem izmantot Lietotāja sniegto informāciju sistēmas www.ariscard.com ietvaros, tai skaitā sniedzot to citiem sistēmas dalībniekiem.

2.4.2. Administratoram ir tiesības īslaicīgi ierobežot pieeju www.ariscard.com visiem Lietotājiem lapas atjaunošanai vai līdzīgos nolūkos.

2.4.3. Gadījumā ja Lietotājs neievēro interneta lapas lietošanas noteikumus, Administratoram ir tiesības ierobežot vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Lietotājam bez iepriekšēja brīdinājuma līdz apstākļu noskaidrošanai.


2.4.4. Gadījumā, ja konkrēts Lietotāja ziņojums pārkāpj esošos likumus, šī līguma noteikumus vai www.ariscard.com lietošanas noteikumus, Administratoram ir tiesības dzēst Lietotāja konkrēto www.ariscard.com lapā izvietoto ziņojumu.

2.4.5. Gadījumā, ja rodas punktos 2.2.2, 2.4.3, 2.4.4, minētās situācijas, Administratoram ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt šī līguma izpildi līdz apstākļu noskaidrošanai.3. www.ariscard.com lapas lietošanas kārtība
3.1. Datu bāzes lietošanas pamatnoteikumi ir noteikti šajā līgumā un www.ariscard.com lapas izmantošanas noteikumos, kas izvietoti www.ariscard.com lapā. Parakstot šo līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Gadījumā, ja Administrators izvieto paziņojumu par noteikumu izmaiņām, Lietotājs apņemas iepazīties ar tām un ievērot tās.
3.2. www.ariscard.com ir pieejama internetā 24 stundas diennaktī. Administrators neatbild par pārtraukumiem pakalpojumu piegādē, ja piegāde nav iespējama Lietotāja interneta pakalpojumu piegādātāja, nepārvaramas varas vai paša Lietotāja vainas dēļ.
4. Pakalpojumu apmaksa

4.1. www.ariscard.com informācijas pakalpojumu izmantošana ir bezmaksas.


4.2. Administratoram ir tiesības uzstādīt maksu par atsevišķiem vai visiem pakalpojumiem, brīdinot par to Lietotāju ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš.
5. Pušu atbildība

5.1. Lietotājs atbild par savas www.ariscard.com lapā izvietotās informācijas patiesumu un saturu, kā arī par šī līguma noteikumu un www.ariscard.com lietošanas noteikumu ievērošanu.


5.2. Lietotājs atbild par ziņojumu izvietošanu ar viņam piešķirto lietotāja vārdu un paroli, kā arī par šī līguma saistību izpildi un atbilstošo likumdošanas aktu ievērošanu.

5.3. Administrators atbild par savu šajā līguma atrunāto pienākumu atbilstošu izpildi un atbilstošu likumdošanas aktu ievērošanu.
5.4. Administrators neatbild par Lietotāja vai citu www.ariscard.com sistēmas lietotāju izvietotas informacijas patiesumu un pareizību.

5.5 Administrators neatbild par sekām, kas radušās Lietotājam, izvietojot informāciju www.ariscard.com lapā, kā arī par Lietotāja informācijas apmaiņu ar citiem Lietotājiem.
6. Citi noteikumi

6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir beztermiņa.

6.2. Līgums var tikt pārtraukts vienai no Pusēm rakstiski brīdinot otru Pusi 30 dienas iepriekš.

6.3. Līgums ir uzskatāms par pareizi noformētu, ja to ir parakstījušas abas puses (pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm) vai arī, ja Administrators ir saņēmis Lietotāja parakstīto oriģinaleksemplāru.

6.4. Konkrētie strīdi, kuri ir radušies Līguma slēgšanas, pildīšanas vai laušanas sakarā, tiks izskatīti Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu un nolikumu. Strīds šķīrējtiesā izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Strīds šķīrējtiesā var tikt izšķirts bez Lietotāja klātbūtnes.

Strīds šķīrējtiesā tiks izšķirts viena šķīrējtiesneša sastāvā.

Administratoram ir tiesības vienpusējā kārtā nozīmēt šķīrējtiesnesi, ja ar pieteikumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā griezies Administrators.

Šķīrējtiesas valoda ir latviešu valoda un šķīrējtiesas procesa vieta ir Rīgas pilsēta.

6.5. Parakstot šo līgumu, Lietotājs iesniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju. Gadījumā, ja augstāk minētie dokumenti noveco vai izmainās zemāk norādītā Lietotāja kontaktinformācija, Lietotājam ir pienākums sniegt Administratoram atjaunotos datus ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc izmaiņām.
7. Pušu rekvizīti
Lietotājs

Lietotāja paraksts

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna