Umowa nr /att/ / /2014Pobieranie 18.06 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.06 Kb.
UMOWA NR /ATT/ / /2014
z dnia ….. 05.2014.

(Umowa na usługi o wartości poniżej równowartości 14 000,00 €)


zawarta w dniu ………………………….. r. Warszawie,

w wyniku postępowania ofertowego ATT_ pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

1. Jana Matłachowskiego –Zastępcę Kanclerza WUM ds. Eksploatacji


a

o następującej treści:


§ 1. Przedmiot umowy
1. Wykonanie usługi dezynsekcji i deratyzacji w obiektach WUM w/g wykazu budynków i zakresu czynności stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

1.1.Etap pierwszy – dezynsekcja i deratyzacja w miesiącu czerwcu.

1.2.Etap drugi – dezynsekcja i deratyzacja w miesiącu październiku.

1.3.Etap trzeci – dezynsekcja i deratyzacja w miesiącu grudniu.2. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z zakresem prac będących przedmiotem umowy określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i akceptuje go bez zastrzeżeń.

§ 2. Realizacja umowy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i inne wymagane prawem polskim zezwolenia do wykonania czynności opisanych w umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.

3. Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt, ochrona BHP obiektu w czasie wykonywania zadania, leży po stronie Wykonawcy.

4. Ustalone na podstawie oferty z dnia …….2014 r. (załącznik nr 1) wynagrodzenie brutto wynosi PLN (słownie: ) przy czym:

4.1. Za czynności wyszczególnione w § l ust.1.1 –. PLN (słownie: ). Wynagrodzenie zawiera: wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania opisanego w § l ust. 1.1, powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Za czynności wyszczególnione w § l ust. l .2 – PLN (słownie ). Wynagrodzenie zawiera: wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania opisanego w § l ust. 1.2, powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3. Za czynności wyszczególnione w § l ust. l .3. – PLN (słownie: złotych ). Wynagrodzenie zawiera: wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania opisanego w § l ust. 1.3, powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wyżej wymienione wynagrodzenie jest maksymalne i nie może być podwyższone przy realizacji umowy.

6. Wykonanie usługi określonej:

6.1. w § l ust. 1.1 nastąpi w terminie do 30 czerwca 2014 r.

6.2. w § l ust. l.2 nastąpi w terminie do 31 października 2014 r.

6.3. w § l ust. 1.3 nastąpi w terminie do 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Płatność
1. Płatność nastąpi po prawidłowo wykonanej usłudze, oddzielnie za etap pierwszy, drugi i trzeci określony w § 1 - w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę do Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa dokumentów:

1.1. Oryginału prawidłowo wystawionych faktur za wykonanie prac określonych w § l ust. 1.1, § l ust. 1.2 i § l ust. 1. z podziałem kosztów na poszczególne budynki na których była wykonywana usługa oraz naniesionym numerem umowy.

1.2. Protokołów wykonania prac z klauzulą: „wykonano bez zastrzeżeń",
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli sekcji lub działów eksploatujących budynki w których czynności były wykonywane.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania faktury VAT w terminie do 15 dni od daty sporządzenia protokołu. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Dziale Eksploatacji. Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa lub łącznie z fakturą.

3 Płatność zostanie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na oryginale faktury.

4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4. Kary umowne.
1. Za szkodę powstałą w mieniu Zamawiającego i zdrowiu jego pracowników oraz zwierząt
laboratoryjnych lub analogicznie osób trzecich, w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie pełnej wysokości szkody.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z należnego wynagrodzenia kwoty równej niespornej wysokości szkody.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

3.1. 0,5% wynagrodzenia brutto (zgodnie z § 2 ust. 4. l) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania postanowień umownych,

3.2. 0,5% wynagrodzenia brutto (zgodnie z § 2 ust. 4.2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania postanowień umownych,

3.3. 0,5% wynagrodzenia brutto (zgodnie z § 2 ust. 4. 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania postanowień umownych,

3.4. 10% wynagrodzenia brutto (zgodnie z § 2 ust.4), w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

4. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych. Jeśli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze bezpośrednich mediacji, a w przypadku braku porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę, wraz z załącznikami wymienionymi w jej treści, sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna