Umowa nr a/ZP/szp. 251-56/15 (wzór) zawarta w dniu r pomiędzyPobieranie 25.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.17 Kb.

Załącznik Nr 4 do SIWZUMOWA NR A/ZP/SZP.251-56/15 (wzór)
zawarta w dniu ................................. 2015 r. pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:

Instytutem Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS: 0000050095

NIP 525-00-08-471, Regon 000288395
reprezentowanym przez:


 1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka

 2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

a
WYKONAWCĄ:

............................................................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w ...................................................................................................

................................................................................................................................

NIP................................., Regon...............................


reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................................................................................


na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§ 1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do Magazynu Odczynników Zamawiającego zestawów kontroli do zapewnienia jakości oznaczania aminokwasów i acylokarnityn, dalej zwanych towarem zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na podstawie, której dokonano wyboru asortymentów określonych w tabeli asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

 2. Strony ustalają, że łączna wartość umowy netto wynosi: ……………..…….....– złotych.

 3. Wartość umowy zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT,
  w kwocie: …………………………– złotych.

 4. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: ................................– złotych.

słownie: .......................................................................................................zł.
§ 2

 1. Wykonawca realizuje otrzymane od Zamawiającego za pośrednictwem poczty, faksu lub drogi elektronicznej zamówienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zamówienia przez Wykonawcę.

 2. W imieniu Zamawiającego sukcesywne zamówienia na towary podpisuje i składa Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

 3. Dopuszczalne jest składanie zamówień telefonicznych, dla których odbiór towaru jest potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§ 3


 1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu towary pokrywając koszty transportu oraz ryzyka związanego z dostawą, w asortymencie
  i ilościach określonych w zamówieniach składanych każdorazowo przez Zamawiającego.

 2. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
  w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 w terminie: I dostawy – do max. …… dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz dla II, III i IV dostawy do max. 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 1. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.

 2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość przedmiotu umowy
  o wartość tego zakupu.

 3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualne koszty transportu.

 4. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 3% wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w realizacji.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy.

 6. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 7. Zamawiający w chwili odbioru towaru zbada, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, natomiast reklamacje jakościowe w momencie ujawnienia się wady przedmiotu zamówienia. Reklamacje można złożyć droga faksową lub pocztą elektroniczną na adres ………….. podając nr faktury. Faktury korygujące należy dostarczyć w ciągu 7 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji.

 8. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (zewnętrzne uszkodzenie opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad w ciągu następnych 5 dni roboczych. Reklamacje jakościowe, dotyczące samego produktu leczniczego, rozpatrzone zostaną w możliwie najkrótszym terminie.

 9. Dostarczone towary będą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 10. Termin ważności towarów będących przedmiotem umowy nie może być krótszy niż ……… miesięcy od daty dostawy.

 11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 4


 1. Za dostarczony każdorazowo towar Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

 2. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej w okresie trwania niniejszej umowy.

 3. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawek podatkowych lub cen urzędowych wprowadzonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za zgodą Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem zmian z zastrzeżeniem §1 ust. 4. W związku z tym zmianie może ulec wyłącznie cena netto.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich rabatów
  i promocji, jakie zaistnieją w trakcie trwania umowy na towary będące przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5


 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony towar,
  w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

 2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

 4. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 30% łącznej wartości towarów określonych w tabeli asortymentowo - cenowej (załącznik do umowy).

§ 6


 1. Wykonanie zamówienia 500 zestawów odbywać się będzie sukcesywnie
  w 4 następujących dostawach:

 1. 1 dostawa 160 szt. – … dni roboczych od daty zawarcia umowy.

 2. 2 dostawa 160 szt. – listopad 2015 r.

 3. 3 dostawa 90 szt.– czerwiec 2016 r.

 4. 4 dostawa 90 szt.– sierpień 2016 r.

 1. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

 1. Umowa nie może zostać rozwiązania z powodu ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny i jej postanowienia obowiązują
  w przypadkach wprowadzenia powyższych stanów zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.

§ 7


 1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

 1. w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty;

 2. w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);

 3. w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

 4. w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 1. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 8


Wykonawca zobowiązuje się do informowania Magazynu Odczynników Zamawiającego w terminie max. do 7 dni roboczych przed wystąpieniem spodziewanych braków produkcyjnych towarów objętych umową oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Oddziałów szpitalnych, zgodnie z wiedzą Wykonawcy.
§ 9

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.


§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna