Umowa nr nifc- /zp-5/2011Pobieranie 36.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.19 Kb.

Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Znak sprawy: ZP/NIFC-5/2011


UMOWA Nr NIFC- /ZP-5/2011
zawarta w dniu lutego 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem RNiK 51/2001, NIP: 525-22-14-269, Regon: 017307171, zwanym dalej „Instytutem” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Kazimierza Monkiewicza – Dyrektora,

Barbarę Kwiatkowską – Głównego Księgowego,

a

Firmą: ………… z siedzibą w ………, ul. ………, 0..-0…. ………., działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …….., posiadającą NIP: ……… Regon: ………, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:…………………………. – ……………………

…………………………. - ……………………


Obie umawiające się strony, zwane dalej łącznie Stronami, ustaliły iż:

1. Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku przeprowadzonego przez Instytut postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację „Usługi druku 8 tytułów książek z planu wydawniczego Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” (część I zamówienia: „Polonia de Chopin”, autor: Marita Alban-Juarez i Ewa Sławińska-Dahling, część II: „A swallow’s shadow”, autor: Ryszard Przybylski, część III: „Żelazowa Wola”, autor: Adam Kaczkowski, część IV: „Chopin jako człowiek i muzyk”, autor: Fryderyk Niecks, część V: „Fryderyk Chopin Listy”, listy F. Chopina (płyta CD + książka), część VI: After Chopin: influence of the Chopin’s music on European Composers till the first world war”, książka pokonferencyjna z 2008 r., część VII „Chopin and his Critics. An Anthology”, redakcja: Irena Poniatowska, część VIII: „Fryderyk Chopin”, autor: Jean Jackues Eigeldinger), z zastosowaniem odpowiednio przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Celem niniejszej umowy zawieranej w wyniku rozstrzygniętego w dniu ……..2011 r. postępowania o wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do realizacji zamówienia druku książek – jest ustalenie warunków realizacji tego zamówienia publicznego, z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do złożenia oferty.

 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi złożona w niniejszym postępowaniu OFERTA wyłonionego Wykonawcy oraz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do usługi druku książek na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina –

- Na tej podstawie Strony zawarły umowę o następującej treści:


§ 1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków wykonania przez Wykonawcę usługi druku i oprawy książki/…….książek wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia do SIWZ jako część …/części … zamówienia, wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Instytut, na koszt i transportem Wykonawcy.

 2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę druku na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie.

 3. Umowa niniejsza obowiązuje w okresie od dnia jej zawarcia do dnia potwierdzonego przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakłada ostateczny termin realizacji umowy nie później niż do ……….. 2011 r. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od każdej ze stron umowy – Zamawiający i Wykonawca ustalą w porozumieniu ostateczny termin realizacji umowy na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego od ustalonych w niniejszej umowie.

§ 2

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia objętego umową

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, o ile w dniu podpisania umowy dostarczone zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego materiały niezbędne do wykonania usługi. Jeśli materiały do druku zostaną dostarczone Wykonawcy przez Instytut później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy, to Wykonawca wykona usługę w terminie kolejnych 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia tych materiałów. Przekazanie materiałów do druku powinno być odpowiednio udokumentowane, za co ze strony Zamawiającego odpowiada Dział nadzorujący udzielenie zamówienia na druk.

2. Strony ustalają, że Wykonawca może rozliczyć usługę wykonaną częściowo – część usługi. Częściowe rozliczenie usługi może mieć miejsce wówczas, kiedy Wykonawca wykona i dostarczy do Zamawiającego jeden tytuł – jedną część zamówienia z przyjętych do realizacji więcej niż jedna część zamówienia. Wykonawca wystawia wówczas fakturę częściową ze wskazaniem wykonanej części usługi – tytułu książki.

§ 3


Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie czynności objętych niniejszą Umową Instytut zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto (słownie brutto: ……..złotych …. groszy), przy stawce podatku VAT równej …..% w kwocie ……, zwane w dalszej części niniejszej Umowy Wynagrodzeniem. Wynagrodzenie może być płatne w częściach, na warunkach wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, t.j.:

a. dla części … zamówienia wynagrodzenie w wysokości: ……. zł brutto,

b. dla części … zamówienia wynagrodzenie w wysokości: ……. zł brutto, itd…… 1. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy jako suma wyceny poszczególnych pozycji zapisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ p.n. Opis przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie z żadnych powodów leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w kwocie łącznej, jak i w kwotach wymienionych do każdego tytułu wydawnictwa składających się na kwotę łączną.

 2. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie zostanie zredukowane proporcjonalnie do pomniejszonej ilości drukowanych w danym tytule stron – w przypadku zmniejszenia ilości stron dla poszczególnych tytułów, zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym za ilość drukowanych stron i za każdą stronę. Zmianie ulegnie również cena zamówienia dla tytułu/części zamówienia/ wykonanego w zwiększonym nakładzie, po negocjacjach stron umowy na podstawie ceny za każdą stronę drukowanego tytułu.

 3. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo za zrealizowane zamówienie za jedną lub więcej części zamówienia, jeśli Wykonawca otrzymał na te części zamówienie i podpisał umowę, w której uwzględnia wszystkie koszty związane z czynnościami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia - każdego zadania oddzielnie, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wykonaną w całości część zamówienia – tytuł, niezależnie od stopnia zaawansowania produkcji drugiego lub następnych tytułów przez tego samego Wykonawcę, jeśli podpisał umowę na ich realizację.

 4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Instytutu prawidłowo wystawionej faktury (VAT), przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy. Podstawą do wystawienia faktury jest zrealizowane zamówienie w całości lub w części, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. Instytut zapłaci za prawidłowo wykonane zamówienie, po potwierdzeniu odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu danej części zamówienia.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Sporządzenie materiałów do druku w gotowej formie elektronicznej, według uzgodnionych wcześniej parametrów zapisu;

 2. Przekazanie Wykonawcy materiałów, o których mowa powyżej w ust. a), nastąpi po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Strony określą w umowie zakładany termin przekazania materiałów do druku, jeśli nie zostaną one przekazane w dniu podpisania umowy.

 3. Zapewnienie Wykonawcy konsultacji przy realizacji zamówienia – na jego żądanie – ze strony autora projektu stanowiącego przedmiot umowy lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie usługi zgodnie z otrzymaną dokumentacją do zamówienia dla każdej jego części i wskazaniami Zamawiającego;

 2. Zachowanie – ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia i jego znaczenie dla upowszechniania kultury – wysokiego poziomu artystycznego oraz profesjonalizmu w kwestiach technicznych i estetycznych produkcji.

 3. Zachowanie terminu wykonania usługi.

§ 6


Wykonanie robót, weryfikacja wydruków próbnych przed rozpoczęciem produkcji pełnego nakładu:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze próbne każdego tytułu książki wdrażanego do produkcji – przed rozpoczęciem druku. Egzemplarze próbne powinny być wykonane w terminie umożliwiającym zachowanie 21-dniowego terminu realizacji zamówienia z doliczeniem 7 dni, w trybie nadzwyczajnym, na ewentualne poprawki, jeżeli zażąda ich Zamawiający po ocenie egzemplarzy próbnych;

2. Zamawiający może zażądać poprawienia w terminie 7 dni wykonania egzemplarza książki, przy czym ocenie będą poddane następujące elementy egzemplarzy próbnych:

a) zastosowanie materiałów zgodnych ze specyfikacją w zamówieniu


b) wierne odwzorowanie materiału cyfrowego
c) druk książek nie gorszy niż zaakceptowany druk próbny (może być lepszy)
d) wierne odwzorowanie projektu okładki
e) nienaganne pod względem staranności i jakości wykonanie prac wykończeniowych

wydawnictwa książkowego:


i. cięcie i pasowanie arkuszy
ii. szycie (w tym kapitałki, nici)
iii. oprawa introligatorska (okleiny, grzbiety, wyklejki)
iv. nadruk folią
v. wykonanie tłoczeń
vi. klejenie etykiet tytułowych
vii. idealne dopasowanie etykiet i folii do tłoczeń
viii. brak śladów kleju
ix. równe i pewne klejenie
x. brak pęcherzy, fałdów i innych wad wykonania
xi. brak możliwości odklejenia etykiet;

3. Wymagania Zamawiającego dla realizacji części V zamówienia dot. wykonania płyty CD-audio zapisane zostały w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 5 do SIWZ , przy opisie części V zamówienia.

4. Po zaakceptowaniu próbnych egzemplarzy przez Zamawiającego Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu zamówiony nakład danego tytułu w umówionym terminie, z uwzględnieniem dodanej liczby dni na dokonanie poprawek druku;

5. Warunkiem odbioru nakładu końcowego każdego tytułu będzie stwierdzenie jakości i wierności wszystkich elementów produktu. Dodatkowo jakość wykonania książki musi być co najmniej taka, jak w zaakceptowanej próbie.

§ 7

Odbiór robót:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot usługi w czasie ustalonym w niniejszej umowie. Poszczególne partie nakładu będą dostarczane w miarę jak będzie następował ich druk, a całość nakładu danego tytułu dostarczona będzie w terminie nie późniejszym niż ustalony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonane części oraz całość zamówienia, które jest przedmiotem niniejszego postępowania, dostarczone zostaną do siedziby Zamawiającego lub do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego (zawsze na terenie m. st. Warszawy), gdzie będzie dokonany odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych ustaleń wymagają zgody obu stron i nie mogą prowadzić do takiego naruszenia harmonogramu druku ustalonego w umowie, który działałby na szkodę Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy;

2. Zgłoszenie gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże osobie wskazanej przez Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed wysyłką, określając odpowiednio dzień i godzinę dostawy.

3. Czynności związane z odbiorem przedmiotu, potwierdzaniem i rozliczaniem wykonanego zamówienia ustalone zostaną przez strony przed odbiorem.

§ 8

Kary umowne:


       1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) 20 % wartości wynagrodzenia brutto – z tytułu rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi lub każdej części, jak również w przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek innego obowiązku Wykonawcy, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia realizacji terminu usunięcia wad.

c) 10 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia niniejszej umowy.

2. Kary umowne nie zastępują prawa Instytutu do żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody poniesionej przez Instytut przekroczy wysokość kar umownych.

3. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi oraz prawidłowego wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

4. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie Wykonawcy za wykonaną i prawidłowo rozliczoną usługę, w odniesieniu do każdej części zamówienia.

§ 9

Uprawnienia kontrolne Instytutu


 1. Instytutowi przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę usługi. W celu realizacji powyższego uprawnienia Wykonawca, na wezwanie Instytutu, w ciągu 12 godzin udzieli pisemnych informacji co do stanu zaawansowania wykonania usługi i dopuści przedstawiciela Instytutu do kontroli sposobu wykonania usługi.

 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania usługi Instytut zastrzega sobie prawo weryfikacji doboru materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach realizacji usługi oraz jakości jej wykonania.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową, Instytut może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Instytut może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 4. W przypadku rozwiązania przez Instytut niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za tę część usługi, która nie została zakończona i odebrana przez Zamawiającego.

 5. W przypadku, gdy wykonana usługa nie spełni wymogów określonych w niniejszej umowie, Wykonawca na wezwanie Instytutu, w terminie określonym przez Instytut w wezwaniu z uwzględnieniem technicznych wymagań żądanych poprawek, uzupełnień etc., stosownie do jego żądania i w tym terminie poprawi efekt usługi.

§ 10

Rozwiązanie umowy

 1. Instytut ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności gdy:

  1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona usługi lub jej części w wyznaczonym terminie, a opóźnienie przekroczy 30 dni, albo

  2. Wykonawca nienależycie wykonuje usługę (np. wadliwie wykonuje usługę) i pomimo dwukrotnego wezwania do usunięcia naruszeń nie zaprzestanie tych naruszeń.

 2. Instytut może odstąpić od umowy bez zobowiązania do zapłaty odszkodowania dla Wykonawcy w okolicznościach i według zasad wskazanych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla złożenia oferty, sporządzona do niniejszego postępowania, wraz z Opisem przedmiotu zamówienia są załącznikami do umowy i stanowią jej integralną część.

2. Wykonawca nie ma prawa do dokonywania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego usługi nie będą naruszały praw osób trzecich.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w trakcie realizacji umowy, jeśli nie można było ich przewidzieć przed podpisaniem umowy, mogą być wprowadzane pod tym warunkiem, że nie naruszają postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiany te lub uzupełnienia mogą być wprowadzone za zgodą obu stron umowy.

5. Niedopuszczalne są takie zmiany umowy oraz wprowadzanie do umowy takich postanowień, w wyniku których należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy. Powyższe postanowienie nie dotyczy przypadków, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

6. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy strony umowy będą rozstrzygać polubownie, a po wyczerpaniu tej możliwości rozstrzygać je będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

7. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

9. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną treść.Załącznikami do niniejszej umowy są:

        1. Oferta Wykonawcy złożona do niniejszego postępowania (wraz z załącznikami);

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzona dla niniejszego postępowania, wraz z Opisem przedmiotu zamówienia.


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:Pobieranie 36.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna