Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I MieszkaniowejPobieranie 37.23 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar37.23 Kb.
UMOWA NR /TR/ZP/14
Zawarta w dniu ………… r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej mającym siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
Wiktora Fanajło – Z-cę Dyr. ds. Mieszkaniowych

Mariannę Maćkowiak – Z-cę Dyr. ds. Ekonomicznych, Gł. Księgową

a :

…………………………………………..zam…………………………, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………….….z siedzibą ……………………………………… figurujące w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………..…., posiadające REGON ………………, NIP………………… zwaną dalej „ Wykonawcą „ na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści :


§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania okresowe roczne i pięcioletnie

przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych położonych na terenie ABM nr 1 i 2, bazy ZGKiM, Działu Zagospodarowania Odpadów a także przeglądów pięcioletnich w niektórych budynkach komunalnych, przeglądów rocznych gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach komunalnych oraz rocznych pomiarów elektrycznych obiektów, zgodnie z opisem zamówienia oraz wykazami budynków i obiektów stanowiącymi załączniki do umowy.


§ 2. Strony ustalają, że integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z formularzami cenowymi.
§ 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace sukcesywnie zgodnie z ustalonym harmonogramem w terminach :
1) do 30.05.2014 i 31.10.2014 r. – przegląd budowlany budynku Palmiarni o pow. uż. 3 357,98 m2

przy ul. Wrocławskiej 12a wraz z rocznym przeglądem instalacji gazu,2) do 30.05.2014 i 31.10.2014 r. – przegląd budowlany budynku sortowni o pow. zabudowy

3 000 m2 na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów, ul. Wrocławska 73,3) do 31.10.2014 roku – przeglądy roczne budowlane 270 budynków mieszkalnych na terenie

ABM nr 1 i ABM nr 2,4) do 31.10.2014 roku - przeglądy pięcioletnie budowlane 73 budynków mieszkalnych i użytkowych

komunalnych terenie ABM nr 1, 2,5) do 31.10.2014 roku - przeglądy pięcioletnie elektryczne w 52 budynkach mieszkalnych ( tj. 246

lokali mieszkalnych ) i 22 budynkach użytkowych na terenie ABM nr 1 i 26) do 30.09.2014 roku - przeglądy roczne szczelności instalacji gazowej w 823 lokalach

mieszkalnych i 22 użytkowych lokalach komunalnych na terenie ABM nr 1 i 2,7) do 30.09.2014 roku – przeglądy roczne budowlane 19 obiektów budowlanych na terenie

bazy ZGKiM przy ul. Zjednoczenia 1108) do 30.11.2014 roku – przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych na terenie Działu

Zagospodarowania Odpadów ul. Wrocławska 73,9) do 30.11.2014 roku – przeglądy roczne instalacji elektrycznych tj. skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji z powodu specyficznych warunków eksploatacji tj. wilgoci

zapylenia, agresywnego środowiska 21obiektów budowlanych na terenie Działu

Zagospodarowania Odpadów,


§ 4.1. Zamawiającego w zakresie prac objętych umową reprezentuje :

Tomasz Ferencz - ABM nr 1,

Janusz Puchalski - ABM nr 2

Marek Stuce - Baza ZGKiM

Janusz Trzeciak - Dział Zagospodarowania Odpadów
2. Wykonawcę w zakresie prac objętych umową reprezentuje :

……………………………………………………………………..§ 5. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych

w trakcie realizacji robót Wykonawca powinien posiadać odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.§ 6.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w łącznej wysokości :

……………………………………….. w tym VAT …………………………..

Słownie: ………………………………………………………………………..

wynikające z oferty przetargowej przedstawionej przez Wykonawcę w przetargu, a stanowiącej integralną część umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie przedmiotu umowy w zakresie

wszystkich prac zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Na powyższe wynagrodzenie składa się

wynagrodzenie za wykonanie przeglądów wg § 3.2. Należność Wykonawcy płatna przelewem na konto Wykonawcy nr :

………………………………………………………………………………………………………………. 3. Odbiór robót nastąpi u Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie podstawą do wystawienia faktury.4. W razie nieodebrania prac w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o gotowości Wykonawcy

do odbioru, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół, który stanowi podstawę do rozliczenia.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6.1. obejmuje realizację całego zakresu świadczenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 7. Jeżeli przy odbiorze prac Strony uznają za konieczne dokonania poprawek i uzupełnień,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać je nieodpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.§ 8.1. Zamawiający odstąpi od umowy jeżeli Wykonawca :

1) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił w danym miesiącu do wykonywania czynności

związanych z przedmiotem umowy,2) pomimo 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wykonuje prace wadliwie

niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszej umowy, a także nie

reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,3) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający wykazuje opóźnienia w płatnościach

faktur dłuższe niż 14 dni.3. Dwukrotne naliczenie kar za niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych prac przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości

20 % wynagrodzenia umownego brutto ( § 6.1 umowy ).5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagane z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.
§ 9.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto tj. ………………………. zł w jednej z następujących form :

  1. pieniądzu,

  2. poręczeniach bankowych,

  3. gwarancjach bankowych,

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2 000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu dotyczących gwarancji zgodnego z umową wykonania prac objętych postępowaniem.

3. Strony ustalają , że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi

gwarancję zgodnego z umową wykonania robót , ta część zabezpieczenia o równowartości kwoty

…………………… ( słownie : ……………………………………………………………………………. ), znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi ( ta część zabezpieczenia o równowartości kwoty ……………………………(słownie : …………………………….) będzie w dyspozycji Zamawiającego przez okres, który kończy się nie później niż w 15 dni po upływie 12 miesięcznego okresu rękojmi).
§ 10. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11.1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną :


  1. za zwłokę w dostarczeniu danych niezbędnych do rozpoczęcia przeglądów, a wynikających z zawartej umowy 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 6.1. za każdy roboczy dzień zwłoki,

  2. za spowodowanie opóźnienia lub przerwy w wykonaniu przeglądów z przyczyn będących wyłącznie po jego stronie w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 6.1. za każdy

dzień zwłoki lub przerwy.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną :

  1. za zwłokę w wykonaniu przeglądu dla którego ustalono termin odbioru w wysokości 0,3 %

wynagrodzenia określonego w § 6.1. za każdy roboczy dzień zwłoki,

  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 %

wynagrodzenia określonego w § 6.1.
§ 12.1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonanym odbiorze robót.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT na Zamawiającego z podziałem na ABM-y, bazę ZGKiM oraz Dział Zagospodarowania Odpadów oraz z wyszczególnieniem poszczególnych budynków, obiektów, urządzeń itp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur częściowych za zakończone przeglądy i dostarczone do Zamawiającego protokoły z tych przeglądów.

4. Do faktury należy dołączyć załącznik w formie pisemnej i elektronicznej ( arkusz kalkulacyjny Excel), który powinien zawierać niezbędne dane : liczbę porządkową, adres budynku, kod budynku,

w przypadku urządzeń, inne charakterystyczne dane pozwalające na ich identyfikację oraz cenę netto, VAT, cenę brutto, koszt i uwagi, przy czym dwie ostatnie pozycje tj. koszt i uwagi do uzupełnienia przez Zamawiającego.5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.§ 13.1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres prac umowy będzie wykonywał sam lub :

1) Wykonawca oświadcza, że zakres prac niniejszego zamówienia będzie wykonywał :

a) sam w zakresie…100 % …………………………… ……………………………………

b) przez podwykonawcę w zakresie………………………………………………………….


2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.


§ 14. Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy

będą sporządzane w przypadku oddania przez ABM-y budynków. Taka sytuacja może nastąpić w wyniku decyzji właściwego organu lub w przypadku przekazania przez ABM-y administrowania budynkiem innemu podmiotowi lub innej komórce organizacyjnej Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 6.1. ulegnie wtedy proporcjonalnemu obniżeniu.


§ 15.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił

warunki takiej zamiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.

3. W razie zaistnienia istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku o którym jest mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 17. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Zielonej Górze.
§ 18. Umowę sporządzono w 2-ch egz. z których 1 egz. przeznaczony jest dla Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
obj -> Dla gminy kietrz

Pobieranie 37.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna