Umowa nr umw /az / pn- 74 / 14 częśćPobieranie 178.94 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar178.94 Kb.
Przetarg nr UMW / AZ / PN – 74 / 14 Załącznik nr 8 do Siwz

UMOWA nr UMW /AZ / PN- 74 / 14 część ...

sporządzona w dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy:UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel. 071/ 784-10-02 fax. 784-00-07

NIP: 896-000-57-79 REGON: 000288981


który reprezentuje
Kanclerz UMW -

zwanym dalej „Zamawiającym”


azwanym dalej „ Wykonawcą”

następującej treści:


§ 1

Przedmiot umowy 1. Na podstawie postępowania nr UMW / AZ / PN- 74 / 14 część , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza Wykonawcy prace polegające na sukcesywnym sprzątaniu pomieszczeń zlokalizowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wymienionych pod względem lokalizacji, rodzaju pomieszczeń, metrażu, oraz częstotliwości sprzątania - w Załączniku nr 1 do umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy, w okresie o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

 2. Poniższa Tabela 1 przedstawia rozliczenie wynagrodzenia miesięcznego za sprzątanie zleconych powierzchni (część A, B i C), Tabela 2 przedstawia planowane zlecenia określone jako opcja, zlecane w razie potrzeby i rozliczane osobnymi fakturami poza wynagrodzeniem miesięcznym (dotyczy tylko części A).

 3. Wartością umowy jest suma wynagrodzenia za sprzątanie zleconych powierzchni (część A, B i C) oraz planowanych zleceń określonych jako opcja (część A), w okresie 36 miesięcy od jej zawarcia.

Część A
Tabela 1Sprzątanie obiektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawionych w załączniku nr 2A


Czynności


Częstotliwość sprzątania

Metraż [m2]

Cena netto sprzątania 1m2 w ciągu mies.

Wartość PLN

roczna netto

VAT

%

Sukcesywne sprzątanie pomieszczeń


7 x w tygodniu

2.547,52


6 x w tygodniu

5.258,20


5 x w tygodniu

34.340,05


1 x w tygodniu

1. 904,21


1 x w miesiącu (gabloty szklane)

60,00


1 x w roku (patio)

100,00


1 x w roku (strychy, pom. techniczne)

1.512,65


Liczba oczek WC

332


Powierzchnia okien do mycia z dwóch stron

2 x w roku

16. 492,82


Porządkowanie posesji

1 x w tygodniu

921,08


5 x w tygodniu

198,00


12 x w roku

4.507,18

Wynagrodzenie [PLN]

Netto


Brutto


Wartość miesięczna ogółemWartość roczna ogółemRAZEM należność za 36 miesięcy
Tabela 2

OPCJA Mechaniczne odśnieżanie posesji, na telefoniczne/ faksowe zlecenie

Usługa realizowana opcjonalnie nie wliczona do wynagrodzenia miesięcznego, płatna każdorazowo po wykonaniu usługi

Lp.

Lokalizacja

Powierzchnia (m2)

Częstotliwość


Koszt jednorazowy netto PLN

VAT

%

1

ul. Pasteura 1 - drogi wewnętrzne, schody, parking (Rektorat, Dział Transportu i Zaopatrz. OSK)

1.630,00

Uzależniona od warunków pogodowych, maks. 4 razy w sezonie zimowym2

ul. Marcinkowskiego 1-3 - droga wewnętrzna, schody, parking (Katedra i Zakład Patofizjologii)

736,00

Uzależniona od warunków pogodowych, maks. 4 razy w sezonie zimowym3

ul. Chałubińskiego 4-10, ul. Radeckiego 2-4- drogi wewn., schody, parkingi

4.389,61

Uzależniona od warunków pogodowych, maks. 4 razy w sezonie zimowym4

ul. Pasteura 10 - droga wewnętrzna, schody, parking (Katedra Psychiatrii)

2.028,68

Uzależniona od warunków pogodowych, maks. 4 razy w sezonie zimowym


Razem wartość

8.784,29

NettoB BruttoWartość 4-krotnego odśnieżania w okresie 12 miesięcy

Netto

Brutto

Wartość 4-krotnego odśnieżania

w okresie 36 miesięcy

Netto

Brutto
Wynagrodzenie [PLN]

Netto


Brutto


1.

Wartość sprzątania obiektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawionych w załączniku nr 2A w okresie 36 miesięcy (wartość z tabeli 1)

2.

Wartość 4 krotnego odśnieżania

w okresie 36 miesięcy (wartość z Tabeli 2)

Suma pozycji 1 i 2 (wartość brutto brana pod uwagę do porównania ofert)Termin płatności (maksymalnie 21 dni)

....................... dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania pracy w Dziale Eksploatacji UMW

Część B
Tabela 1

Sprzątanie Domów Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawionych w załączniku nr 2B

Lp.

Wyszczególnienie

Sprzątanie powierzchni (m2) z częstotliwością

Wartość

roczna netto

[PLN]


VAT

%


7 x w tygodniu

5 x w tygodniu

1 x w tygodniu

2 x w roku

1 x w

roku

Pow. okien do mycia 2 stron

Ilość

WC


1

Pokoje gościnne
i studenckie

5.846,77

1 x w roku

1.648,90


2

Piwnice


250,00
3

Pomieszczenia różne z WC

3.175,79

95,44

307,322 x w roku

277,60

994

Witryny p.poż. aluminiowo-szklane na korytarzach
42 szt.


5

Posesja - sprzątanie terenu wokół DS-ów (usuwanie gałęzi, liści i nieczystości) Kontener na nieczystości zabezpieczy Wykonawca

10.000,00

6

Pokoje gościnne do doraźnego sprzątania na zlecenie kierownika obiektu

Do wyceny przyjąć 1500 pokoi


Wynagrodzenie [PLN]

Netto


Brutto


Wartość miesięczna ogółemWartość roczna ogółemRAZEM należność za 36 miesięcyTermin płatności (maksymalnie 21 dni)

....................... dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania pracy w Dziale Eksploatacji UMW

Część C
Tabela 1Sprzątanie obiektów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawionych w załączniku nr 2C


Czynności


Częstotliwość sprzątania

Metraż [m2]

Cena netto sprząt. 1m2 w ciągu mies.

Wartość PLN

roczna netto

VAT

%

Sukcesywne sprzątanie pomieszczeń

5 x w tygodniu

29.268,35


1 x w miesiącu (piwnice, pomieszczenia techniczne)

1.653,89


Liczba oczek WC

390


Powierzchnia okien do mycia z dwóch stron

2 x w roku

4.521,00


Powierzchnie szklane wewnętrzne

1 x w tygodniu

428,00


Porządkowanie posesji

2 x w tygodniu

4.336,13


5 x w tygodniu

13.537,68

Wynagrodzenie [PLN]

Netto


Brutto


Wartość miesięcznaWartość rocznaRAZEM należność za 36 miesięcyTermin płatności (maksymalnie 21 dni)

....................... dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania pracy w Dziale Eksploatacji UMW


 1. Wykonawca będzie rozliczał wykonanie usług przeprowadzanych z częstotliwością dwa razy w ciągu roku (jak mycie okien) i jeden raz w roku jak sprzątanie strychów i piwnic na osobnych protokołach, potwierdzanych przez przedstawicieli użytkowników obiektów, w których realizowana jest usługa.

 2. Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca obowiązany jest do:

a/ przekazania Kierownikom poszczególnych jednostek imiennego wykazu pracowników realizujących prace w danej jednostce wraz z wyznaczeniem odcinka pracy

b/ uzgodnienia z osobami wyznaczonymi przez kierowników jednostek zasad pobierania i zdawania kluczy od budynku lub pomieszczeń jednostki

c/ uzgodnienia z osobami wyznaczonymi przez kierowników jednostek sposobu realizacji prac / przede wszystkim godzin realizacji pracy w budynku itp./

d/ dostarczenia do Działu Eksploatacji pełnego wykaz pracowników wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek oraz godzin rozpoczęcia realizacji prac
§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia do dnia (12 miesięcy) i może być przedłużona na podstawie pisemnego aneksu na okres od dnia do dnia (12 miesięcy) oraz następnie od dnia do dnia (12 miesięcy), jeżeli w tych okresach nie wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wówczas, zgodnie z 145 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, natomiast podstawowym terminem rozwiązania umowy będzie okres 3 miesięcy. Zamawiający przedstawi Wykonawcy uzasadnienie faktyczne i prawne odstąpienia od umowy.2. Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% rocznej ceny umownej (Tabela z § 1).
§ 3

 1. Prace określone w § 1 umowy Wykonawca będzie prowadził z użyciem własnego sprzętu mechanicznego oraz przy użyciu własnych środków czyszczących i konserwujących.

 2. Wykonawca we własnym zakresie zatrudni pracowników do wykonywania prac określonych w § 1 umowy oraz wyposaży ich w sprzęt mechaniczny, odzież ochronną i identyfikatory oraz przeszkoli w zakresie przestrzegania przepisów BHP i P.Poż. Przedłoży także Zamawiającemu imienny spis pracowników upoważnionych do przebywania w poszczególnych budynkach i jednostkach organizacyjnych UMW, w związku z wykonywaniem usługi sprzątania- jako zał. nr 3 do umowy, najpóźniej w przeddzień obowiązywania umowy. Wykonawca uzgodni też z Zamawiającym listę środków chemicznych odpowiedniej jakości, posiadających atest dopuszczający do obrotu, wraz z oznaczeniami atestów, które będą używane do utrzymania czystości w obiektach, w szczególności uzgodni z użytkownikiem rodzaj polimeru planowanego do zastosowania.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranne wykonywanie prac objętych umową w zakresie zgodnym z wymaganiami PHP, PIP i PIS oraz za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu czy osobom trzecim przez jego pracowników. Kary nałożone przez Organa Państwowe za nieprzestrzeganie przepisów związanych z zakresem usługi, obciążać będą Wykonawcę. Szkody powstałe w czasie wykonywania prac objętych umową będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zgłoszenia zaistniałej szkody.

 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć prac związanych z realizacją niniejszej umowy podwykonawcom.


§ 4

 1. Wykonawca zapewnia, że będzie stosował jedynie środki czyszczące odpowiednie dla każdego rodzaju powierzchni, oraz zgodnie z zaleceniami producentów, a także maszyny i urządzenia czyszczące, które nie spowodują zniszczenia lub uszkodzenia powierzchni czyszczonych.

 2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą zabezpieczy sprzęt mechaniczny w tym maszynę czyszczącą do sprzątania podłogi junkers w Sali Sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odkurzacze oraz sprzęt pomocniczy jak wózki gospodarcze, wiadra, mopy, ścierki różnego rodzaju a także w pomieszczeniach sprzątanych będzie wyposażał pojemniki na odpadki w worki jednorazowe a w pomieszczeniach WC w środki dezynfekujące i kostki zapachowe.

 3. Zamawiający założy na portierniach budynków zeszyty do korespondencji służące do dokonywania wpisów przez użytkowników obiektów w sprawie niewłaściwego wykonywania usług sprzątania; Przedstawiciel Wykonawcy winien w poniedziałki, środy i piątki potwierdzać odbiór wiadomości zawartych w zeszytach i odpowiednio reagować.

 4. Zamawiający dokonywał będzie wyrywkowej kontroli wykonywania prac porządkowych przez Wykonawcę, a w sytuacji kiedy zauważy uchybienia sporządzi protokół z nienależytego wykonania usługi sprzątania z opisem zauważonych wad oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. Protokół podpisany przez przedstawiciela użytkownika zostanie dostarczony do Działu Eksploatacji oraz do Wykonawcy (załącznik nr 4 do Umowy).

 5. Po bezskutecznym upływie terminu usunięcia wad wyznaczonego w Protokole, Zamawiająca ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, potrącając należność z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 6. Protokół o którym mowa w ust. 4 zawierać będzie: wykaz zauważonych nieprawidłowości, powierzchnię, na której one powstały, okres w jakim zostały zauważone i termin wyznaczony przez Zamawiającego na ich usunięcie. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiający.

 7. Zamawiający ustanawia następujących pracowników do nadzoru i odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę:

- Pracownicy wytypowani przez Kierowników poszczególnych jednostek – część A,

- Kierownik Działu Spraw Studenckich – część B,- Kierownik Działu Eksploatacji – jako koordynator w zakresie określonym w części A i C.
§ 5

Zapłata:


Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia miesięcznego za sukcesywne sprzątanie powierzchni wymienionych w zał. 1 na podstawie zakresu przedstawionego w zał. 2 do umowy w stałej wysokości wynoszącej netto PLN ; brutto z obowiązującym podatkiem VAT.

§ 6

 1. Wypłata wynagrodzenia miesięcznego uregulowana będzie przelewem w terminie od do dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania pracy w Dziale Eksploatacji UMW, na konto Wykonawcy, podane w fakturze.

 2. Za nieterminową zapłatę należności o której mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za każdy dzień spóźnienia.§ 7

 1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług sprzątania stwierdzone co najmniej dwukrotnie na podstawie przeprowadzonej kontroli i sporządzonych protokołów oględzin z tytułu uchybień w realizacji prac, Zamawiający naliczy karę umowną karę umowną w wysokości 10% miesięcznej wartości umowy netto, która zostanie potrącona z bieżącego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy (art.498 k.c.)

 2. Za nie przystąpienie Wykonawcy do wykonania usługi z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy i nie przedstawienia wykazu pracowników, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki, a po bezskutecznym upływie 10 dni Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości ceny przedmiotu umowy rocznej ceny umownej (Tabela z § 1).

 3. Co najmniej trzykrotne stwierdzenie w protokole przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z konsekwencją zapisu § 2 ust. 2 umowy.§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (pokrycia należności za spowodowane ewentualne szkody materialne lub potrącenia należności za usługę obcą zleconą z powodu nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę i nie usuniecie jej skutków w trybie pilnym).

 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w terminie 30 dni od dnia upływu terminu ważności umowy, do którego Wykonawca realizować będzie usługi sukcesywnego sprzątania obiektów.


§ 9

 1. Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 1010, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez swoich pracowników przepisów
  w zakresie ochrony danych osobowych cytowanej w ust. 1 ustawy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących obiektów oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego. Ponadto pracownicy Wykonawcy zobligowani są do poufnego traktowania wszelkich informacji powziętych w trakcie realizacji usługi, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, w szczególności informacji dotyczących sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicznych. Strony umowy nie użyją tych informacji do innych celów niż związanych z realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników zaangażowanych bezpośrednio do realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania.

 4. Do wykonywania usługi, Wykonawca skieruje pracowników przeszkolonych z zakresu przepisów
  o ochronie danych osobowych.


§ 10

 1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej, oraz mogą być dokonane tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w następującym zakresie:

 1. zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

 2. wejścia w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

 3. zmiany danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

 4. zmiany metrażu przeznaczonego do sukcesywnego sprzątania w przypadku wyłączenia części obiektów, np. z powodu remontu, sprzedaży obiektu lub wyłączenia z użytkowania. Zakres, okres i koszt wyłączenia określony zostanie w formie pisemnego Aneksu do umowy;

 5. zmiany cen za usługę o wskaźnik inflacji podany przez GUS za rok poprzedni, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zmianie cen. Ceny mogą być waloryzowane nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 1. Usługa będzie realizowana z zastrzeżeniem okoliczności o której mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych, wówczas strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa.

 3. Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a w przypadku nie uzyskania porozumienia, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiający.

 4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są :

- ze strony Zamawiającego:


- ze strony Wykonawcy: 1. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiający i jeden dla Wykonawcy.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


Data:
Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI

……………………………… data …………………………./pieczątka jednostki organizacyjnej/

Dotyczy : umowy nr ………………………………………………………………………………………………….

Zgłaszam nienależyte wykonanie usługi sprzątania w ……………………………………………

/ Nazwa jednostki /


polegające na : …………………………………………………………………………………………………….....


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Przyjmujący zgłoszenie Zgłaszający ze strony

ze strony Wykonawcy : Uniwersytetu Medycznego :WZYWAMY DO NALEŻYTEGO WYKONANIA

USŁUGI W CIĄGU 1 GODZINY !
UWAGI :
………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………


Pobieranie 178.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna