Umowa nr zp. 271. 11. 2014Pobieranie 25.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.04 Kb.
UMOWA Nr ZP. 271.11.2014

zawarta w dniu ………. roku w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska pomiędzy Gminą Komarówka Podlaska z siedzibą 21-311 Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7 w imieniu której działa:

Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Maksymiuk

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” i reprezentowaną przez:

……………….. została zawarta umowa następującej treści:


§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Komarówka Podlaska, w zakresie: 1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu gminy Komarówka Podlaska w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska zwanym dalej uchwałą.

Obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy.

 1. Odbiór przyjętych odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i formach akcyjnych i transport do instalacji zastępczej tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej.

 2. Zapewnienie mieszkańcom gminy Komarówka Podlaska worków koloru żółtego na odpady opakowaniowe suche oraz koloru zielonego na odpady opakowaniowe ze szkła na warunkach opisanych w specyfikacji.

 3. Transport odpadów do instalacji zastępczej tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej.

 4. Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowią ponadto:

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.


§ 2.

Strony ustalają termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 3.

       1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ……………. zł brutto za 1 Mg odpadów. Podstawę ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc realizacji umowy stanowi iloczyn ilości faktycznie odebranych i dostarczonych odpadów do instalacji oraz ceny brutto określonej w złożonej ofercie.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy

wskazany na fakturze Wykonawcy.

3. Podstawą wystawienia faktury jest częściowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia wystawiony po upływie każdego miesiąca, podpisany przez przedstawiciela Gminy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

4. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT.

5. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy, poza płatnością określoną w § 3, nie przysługują inne świadczenia pieniężne.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


§ 4.

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie kwartalnych sprawozdań zawierających:

a) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych przekazanych na instalację,

b) liczbę gospodarstw, z których zostały odebrane odpady komunalne;

c) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów).

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

a) w terminie składania pierwszego sprawozdania - wykaz wszystkich posesji od których zostały odebrane odpady komunalne, wraz ze wskazaniem ilości pojemników na podstawie wykazu posesji znajdujących się na trasie przejazdu pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego;

b) w terminie składania kolejnych sprawozdań - wykaz posesji, które nie były zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne wraz ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników z jakich odpady odebrano oraz wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady komunalne;

c) kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj.

karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.

3. Sprawozdania wraz z wykazami, o których mowa powyżej, należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zaopatrywania właścicieli nieruchomości i worki na odpady zbierane selektywnie, tj. na zasadach określonych w SIWZ;

2) worki na odpady komunalne zbierane selektywnie przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom, winny zawierać napis określający frakcję odpadów dla których są przeznaczone;

3) powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Gminę;

5. W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych:

a) Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarówka Podlaska oraz zapisami SIWZ

6. W zakresie transportu odpadów komunalnych:

a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,

b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza

ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców,

d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.


§ 5.

Ustala się kary umowne w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego według niewykonanego zamówienia.

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki

c) Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego według niewykonanego zamówienia oraz za spowodowane przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% za każdy dzień przerwy.

2. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogólnych.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.

4. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego

okresu wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminowe regulowanie należności wg obowiązujących przepisów.
§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również poprzez rejestrację fotograficzną i wideofoniczną.

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.5. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a trzy - Zamawiający.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Pobieranie 25.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna