Umowa o dziełoPobieranie 30.8 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.8 Kb.
UMOWA o dzieło
Zawarta w dniu ...................... r., w Płocku, pomiędzy .................................................. ......................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a zespołem muzycznym ............................................, reprezentowaną przez.....................................................................................,zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - konferansjerskiej zabawy weselnej organizowanej przez Zamawiającego w godzinach od ……………… do…………… w dniu ...………………………… w …………………………………………………………
§ 2
Na wyżej wymienioną usługę Wykonawca wystawi fakturę na kwotę ……………….. zł (słownie ………………………………………………………… złotych).

Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi …………………zł (słownie ………………………………………………złotych).


§ 3
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .................... zł (słownie................................................................złotych) na poczet wykonania umowy.
§ 4
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.
§ 5
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.

§ 6


Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u.
§ 7

W przypadku nie wywiązania się z § 2 niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie ………........…………… zł (słownie………………................………………… złotych) na rzecz Zamawiającego.


§ 8
Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy.
§ 9

Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu.


§ 10
Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony .
§ 11
W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim biesiadnikom.
§ 12
Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


……………………………………… ……………………………………

ANEKS DO UMOWY Z DNIA …………


Data uroczystościMiejsce uroczystości

Nazwa lokalu
Ulica
Miasto
Początek uroczystości

(godzina):
Planowane zakończenie

(godzina):
Przewidywana ilość gości

:
Pani Młoda (imiona)

Pani Młoda:
Matka:
Ojciec:
Pan Młody (imiona)

Pan Młody:
Matka:
Ojciec:
Świadkowie (imiona)

Obecność na błogosławieństwie

(tak - miejsce/nie)


Pierwszy taniec

Wykonawca:
Tytuł:
Konkursy

(tak/nie)
Oczepiny

Rzuty
Rozpoznawanie:
Przyśpiewki:
Kwesta:
Inne:
Podziękowanie dla rodziców

(tak/nie):
Telefon kontaktowy/e-mail

Pani Młoda:
Pan Młody:
Uwagi:Pobieranie 30.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna