Umowa o objęcie patronatem aplikanta adwokackiego zawarta w dniu zwana dalej „Umową”Pobieranie 19.02 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.02 Kb.
Umowa o objęcie patronatem aplikanta adwokackiego

zawarta w dniu ……………….(zwana dalej „Umową”) pomiędzy


Adwokatem…………………………………………………………..,
prowadzącym Kancelarię Adwokacką
…………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej „Patronem
a
Aplikantem adwokackim ……………………………………………………., zamieszkałym w
…………………………………….……………………………………………………………..

zwanym dalej „Aplikantem


zwane dalej „Stronami

Mając na względzie cele aplikacji jakimi są opanowanie zasad etyki i godności zawodu, wdrożenie do przestrzegania tych zasad oraz praktycznie zaznajomienie się z zasadami wykonywania zawodu adwokackiego i ze wszystkimi czynnościami wchodzącymi w jego zakres, wyrażone w Regulaminie aplikacji adwokackiej (dalej „Regulamin”) wprowadzonym uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r., Strony postanawiają, co następuje.


§ 1

Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest szczegółowe określenie zasad i warunków odbywania aplikacji adwokackiej u Patrona.
§ 2

Obowiązki Aplikanta
1. Aplikant jest obowiązany przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego, w szczególności unikać wszelkich zachowań, które mogłyby go poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu.

2. Aplikant powinien wykonywać wszelkie powierzone mu czynności według najlepszej wiedzy i woli, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

3. Aplikant jest zobowiązany ponadto:


 1. wykonywać zlecone przez Patrona zadania oraz ćwiczenia praktyczne, a także zastępować go przed sądami powszechnymi;

 2. uzyskać każdorazowo zgodę Patrona na podjęcie przez Aplikanta innego zajęcia niż zajęcia szkoleniowe;

 3. uzyskać każdorazowo zgodę Patrona na występowanie w sprawach na podstawie upoważnienia innego adwokata;

 4. uczestniczyć w zajęciach przewidzianych planem szkolenia i zajęciach dodatkowych uznanych przez Okręgową Radę Adwokacką za obowiązkowe oraz wykonywania prac pisemnych wynikających z planu szkolenia bądź zajęć dodatkowych;

 5. doskonalić umiejętności zawodowe pod kierunkiem patrona;

 6. przystępować w ustalonych terminach do sprawdzianów i kolokwiów;

 7. wypełniać polecenia Dziekana, Patrona i Kierownika Szkolenia

 8. przedstawiać usprawiedliwienia związane z niewykonywaniem obowiązków określonych niniejszą Umową w sposób określony w § 7.

 9. wnosić terminowo opłaty związane ze szkoleniem oraz składki korporacyjne;

 10. przestrzegać postanowień Regulaminu oraz innych aktów prawnych określających prawa i obowiązki Aplikanta.§ 3

Zakres czynności podejmowanych przez Aplikanta w postępowaniu sądowym
Upoważnienie do zastępstwa w sprawie nie uprawnia Aplikanta do podpisywania w imieniu zastępowanego adwokata pism procesowych. Aplikant może jednak, po uzgodnieniu z Patronem, złożyć w imieniu zastępowanego adwokata wnioski dowodowe, wniosek o uzupełnienie lub sprostowanie protokołu, załącznik do protokołu rozprawy oraz wniosek o sporządzenie uzasadnienia.
§ 4

Uprawnienia Aplikanta
1. Aplikant ma prawo do czasu wolnego w celu umożliwienia mu uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, wyjazdowym jak i sądowym.

2. Aplikant ma nadto prawo do 30 – dniowego zwolnienia w czynnościach aplikanta w okresie, w którym nie odbywają się zajęcia szkoleniowe oraz 30 – dniowego czasu wolnego bezpośrednio przed terminem egzaminu adwokackiego.


§ 5

Obowiązki Patrona
1. Patron jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym przebiegiem aplikacji i dbać o przygotowanie Aplikanta do zawodu.

2. Patron winien w szczególności: 1. dbać o przyswajanie przez Aplikanta zasad etyki adwokackiej, umiejętności posługiwania się literaturą prawniczą, orzecznictwem;

 2. omawiać z Aplikantem sposób postępowania przed sądem i innymi władzami;

 3. interesować się rozwojem intelektualnym Aplikanta;

 4. udzielić Aplikantowi czasu wolnego w celu umożliwienia uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym, wyjazdowym jak i sądowym;

 5. niezwłocznie zawiadomić Okręgową Radę Adwokacką oraz Kierownika Szkolenia o niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona;

 6. przedłożyć na piśmie Okręgowej Radzie Adwokackiej, po zakończeniu każdego roku szkoleniowego, szczegółową opinię o Aplikancie, zawierającą przebieg jego aplikacji;§ 6

Uprawnienia Patrona
Patron jest uprawniony wydawać wiążące polecenia Aplikantowi w zakresie czynności objętych zakresem szkolenia w tym, w szczególności zlecić mu wykonanie zadania oraz ćwiczenia praktycznego, a także zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi.
§ 7

Usprawiedliwienie niewykonywania obowiązków przez Aplikanta
Aplikant zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie wobec niewykonywania przez siebie obowiązków objętych niniejszą Umową w postaci kopii zwolnienia lekarskiego lub też innego dokumentu np. zaświadczenia o terminie egzaminu językowego.


§ 8

Zwolnienie w czynnościach Aplikanta
1. Aplikant jest zobowiązany powiadomić Patrona z 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem o planowanej przerwie, o której mowa w § 4 oraz otrzymać jego akceptację.

2. Zapis ust.2 nie dotyczy przypadków losowych, o których każdorazowo, bez zbędnej zwłoki, Aplikant winien powiadomić Patrona telefonicznie lub drogą mailową lub też wobec braku takiej możliwości za pośrednictwem osoby trzeciej.


§ 9
Miejscem wykonywania zadań przez Aplikanta będzie aktualna siedziba kancelarii Patrona lub miejsce, które Patron wskaże Aplikantowi (np. lokal w kancelarii innego adwokata, z którym Patron uzgodni zakres zadań do opracowania przez Aplikanta). Aplikant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z organizacją pracy w kancelarii Patrona jak i w kancelariach, z którymi Patron nawiązuje współpracę.
§ 10
Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, po jednym dla stron i jednym dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze i obowiązuje na czas trwania aplikacji adwokackiej.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio Przepisy Regulaminu aplikacji adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

_____________________

Aplikant


_____________________Patron


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna