Umowa o sprawowanie opieki w niepublicznym przedszkoluPobieranie 31.95 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.95 Kb.
UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

PRZEDSZKOLE SZCZĘŚLIWYCH DZIECI

zawarta w Józefowie w dniu............................................................................................ pomiędzy:


Spółką AKM EDU sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzięcieliny 3 m 88, 04-745 Warszawa Warszawa, adres Przedszkola: 05-420 Józefów, ul. Mickiewicza 35;

reprezentowaną przez:

Anitę Lachowicz – Prezesa Zarządu lub

Beatę Rogowską - Dyrektora Przedszkola

zwaną w dalszej części Przedszkolem, a
Panem(nią): ………………………………………………………………………………………….……..…. Nr PESEL……………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….. Nr PESEL……………………………….…………………….


zwanym(ną) w dalszej części Rodzicem działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko Dziecka)


syna/córki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imiona rodziców)

adres zamieszkania dziecka:

ul. ……………………………………………………………………kod pocztowy: ………………………… miejscowość: …………………………………………………

adres zameldowania dziecka:

ul. ……………………………………………………………………kod pocztowy: ………………………… miejscowość: …………………………………………………

data i miejscowość urodzenia dziecka: …………………………………………………………………

PESEL dziecka: …………………………………………………………………………………………………………

telefon do mamy: ………………………………………………………………………………………………………….

telefon do taty: ………………………………………………………………………………………………………….

telefon domowy: ………………………………………………………………………………………………………….

Rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przedszkole o zmianach danych teleadresowych.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia i wychowywania Dziecka w Przedszkolu. Umowa zawarta zostaje (niewłaściwe skreślić):

a) na czas nieokreślony

b) na okres od ……………… do …………………§ 2

Rodzice powierzają Przedszkolu kształcenie, opiekę i wychowanie dziecka w zakresie programu edukacyjnego, zatwierdzonego przez kuratorium, oraz programów autorskich.

Rodzice wyrażają zgodę na:

- spacery dzieci z opiekunami w okolicach przedszkola;

- wycieczki piesze dzieci z opiekunami do miejsc użyteczności publicznej odbywające się w ramach realizacji założeń programowych,

- wycieczki połączone z dojazdem, odbywające się zgodnie z harmonogramem wycieczek na dany rok ogłaszanym na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz przekazywanym droga mailową.§ 3

Przedszkole zobowiązuje się do realizacji obowiązków wynikających z określonego w § 1 przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Statucie Niepublicznego Przedszkola Szczęśliwych Dzieci w Józefowie (dalej: Statucie) i Regulaminie Przedszkola Szczęśliwych Dzieci (dalej Regulamin), a w szczególności do: • Sprawowania opieki nad Dzieckiem w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18.00;

 • Zapewnienia odpowiednich warunków nauczania i wychowywania w trakcie całego roku szkolnego;

 • Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z wykształceniem, kierunkiem i predyspozycjami zawodowymi do pracy w Przedszkolu;

 • Zapewnienia możliwości korzystania z konsultacji i opieki logopedycznej oraz psychologicznej;

 • Zapewnienia wyżywienia obejmującego: I śniadanie, I danie obiadowe, II danie obiadowe,
  I podwieczorek, II podwieczorek, oraz

 • Prowadzenia od października do czerwca zajęć:

 • dydaktycznych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty, przygotowujące dziecko do nauki w szkole,

 • umuzykalniająco – rytmicznych,

 • z języka angielskiego i francuskiego dla dzieci od 3 lat, dla dzieci młodszych język angielski,

 • zajęć psychoedukacyjnych,

 • lekcji śpiewu,

 • zajęć bajkoterapeutycznych

 • gimnastyki korekcyjnej,

 • indywidualnych zajęć z logopedą;

 • Prowadzenia w okresie wakacyjnym letnich zajęć tematycznych.

zgodnie ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz przedstawianym na początku każdego roku harmonogramem zajęć.

§ 4

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do: • Przestrzegania Statutu i Regulaminu Przedszkola;

 • Regularnego opłacania czesnego, o którym mowa w § 5;

 • Współdziałania z wychowawcą w zakresie kształcenia i wychowywania Dziecka,

 • w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony - uiszczenia opłaty wpisowej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Opłata ta nie ulega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 10 tj. w przypadku nieudanej adaptacji dziecka w pierwszym miesiącu kiedy uczęszcza do przedszkola.

§ 5

Czesne za pobyt w Przedszkolu wynosi 980 zł (pomniejszone o stawkę żywieniową zgodnie z liczbą nieobecności dziecka z poprzedniego miesiąca). Pozostałe opłaty, w tym wysokość wpisowego i stawki żywieniowej, ustalone są w Cenniku Przedszkola. Czesne przysługuje Przedszkolu za całość miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło edukację w przedszkolu oraz za cały miesiąc, w którym przedszkolakiem być przestało.

Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy, „długich weekendów”, a także przerw konserwacyjnych, o których mowa w Statucie Przedszkola.

Czesne jest płatne z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, bezpośrednio w siedzibie Przedszkola lub przelewem na wskazane konto bankowe:AKM EDU Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Dzięcieliny 3 m. 88, 04-745 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A. 41 1090 1753 0000 0001 1222 1953

Cennik Przedszkola może ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn na zasadach określonych w Rozdziale V § 1 pkt. 9 Statutu Przedszkola. Rodzice mogą odmówić akceptacji zmiany Cennika w formie pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia informacji o jego zmianie. Odmowa taka powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie. Do końca okresu wypowiedzenia rodzice opłacają czesne (inne opłaty) w stawce dotychczasowej.§ 6

W przypadku 15 dni (roboczych) nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu kalendarzowym (również w okresie wakacyjnym) wysokość czesnego za kolejny miesiąc ulega obniżeniu do kwoty 600 zł (słownie: sześćset złotych), przy czym nie dotyczy to nieobecności w ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. W ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola czesne pomniejszone zostaje jedynie o stawkę żywieniową zgodnie z liczbą nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu. Warunkiem obniżenia czesnego, o którym mowa w zdaniu 1, jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 10.00 w pierwszym dniu nieobecności. W przypadku obniżenia czesnego na powyższych zasadach, § 7 poniżej nie znajduje jednocześnie zastosowania.§ 7

W przypadku nieobecności Dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu kalendarzowym, wysokość czesnego w kolejnym miesiącu ulega obniżeniu o sumę dziennych stawek żywieniowych za każdy dzień nieobecności na warunkach i zasadach określonych w Rozdziale V § 1 p. 11 Statutu Przedszkola, wobec czego:

- nie dotyczy to nieobecności w ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola,

- warunkiem obniżenia czesnego, o którym mowa powyżej, jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 10.00 w pierwszym dniu nieobecności,

- w przypadku obniżenia czesnego na zasadach określonych w § 7, § 6 powyżej nie znajduje jednoczesnego zastosowania.

§ 8

Przedszkole działa przez cały rok (również w miesiącach wakacyjnych).

W miesiącach wakacyjnych Przedszkole organizuje przedszkolakom letnie zajęcia tematyczne, spacery, piesze wycieczki, wyjścia do kina, miejsc użyteczności publicznej oraz sezonowe atrakcje itp. zgodnie z planami miesięcznymi w poszczególnych grupach, wywieszonymi na tablicy ogłoszeń przedszkola lub dostępnymi do wglądu u wychowawcy grupy.

§ 9

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej.

W przypadku kiedy Przedszkole nie realizuje programu zajęć lub narusza Regulamin Przedszkola umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.


§ 10

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, pierwszy miesiąc (4 pełne tygodnie) uczęszczania Dziecka do Przedszkola jest miesiącem próbnym. Do miesiąca próbnego nie dolicza się okresu adaptacyjnego. W przypadku trudności w adaptacji w ciągu miesiąca próbnego, Przedszkole lub Rodzice mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. W powyższym przypadku zwracana jest opłata wpisowa.§ 11

Przedszkole może, po uprzednim wezwaniu Rodziców do należytego wykonania umowy, rozwiązać umowę przed upływem okresu, na który została ona zawarta, w przypadku: • Naruszenia przez Rodziców Regulaminu Przedszkola i postanowień niniejszej umowy,

 • Niesystematycznego opłacania czesnego przez Rodziców.

§ 12

Przedszkolu przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego Czesnego w przypadku: • Zerwania przez Rodziców niniejszej umowy z naruszeniem postanowień zawartej w umowie;

 • Rozwiązania przez Przedszkole umowy w skutek nie płacenia Czesnego,

 • Rezygnacji z Przedszkola bez przewidzianego w umowie miesięcznego wypowiedzenia.

§ 13

Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Przedszkola o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów kontaktowych, adresu e-mail jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy.§ 14

Rodzice oświadczają, iż otrzymali Statut i Regulamin oraz Cennik Przedszkola (wraz z wszystkimi załącznikami do tych dokumentów), oraz że znają ich treść i ją akceptują. Zmiany tych dokumentów dokonywane są w trybie określonym w statucie Przedszkola i nie wymagają zgody Rodziców, jednak w przypadku nieakceptowania tych zmian rodzice mają prawo wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w § 9 zd. 1 umowy.

Strony oświadczają, iż Rodzice wypełnili Kartę Przedszkolaka, który to dokument stanowi nieodłączny element niniejszej Umowy i określa m.in. dane dziecka i Rodziców, osoby upoważnione do odbioru Dziecka oraz inne podstawowe informacje dotyczące dziecka. Karta Przedszkolaka przechowywana jest przez Przedszkole.

§ 15

Przedszkole rozpocznie świadczenie usług, o których mowa w niniejszej umowie, pierwszego dnia obecności dziecka w przedszkolu.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym we wszystkich sprawach wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla Przedszkola.
________________________________ _______________________________

(podpis Rodziców) (podpis w imieniu Przedszkola)


Załączniki:

Statut przedszkola wraz z załącznikami, Regulamin przedszkola, Cennik na płycie CD
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna