Umowa o zachowaniu poufnościPobieranie 17.57 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.57 Kb.

Katarzyna Burda Agencja Social Media

ul. Franciszka Popiołka 16/9, 43-400 Cieszyn


tel. 509-448-457, faks 12-378-33-37

Umowa o zachowaniu poufnościzawarta w Cieszynie, w dniu 20.06.2013 r., pomiędzy:

 1. Panią Katarzyną Burdą, zamieszkałą: ul. Franciszka Popiołka 16/9, 43-400 Cieszyn, legitymującą się dowodem osobistym nr: AFN 368575, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Burda Agencja Social Media, NIP: 548-263-95-12, REGON: 122449850, zwaną dalej ASM, a

 2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________, zwanym dalej Partnerem,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

§1

Przedmiotem umowy jest zachowanie poufności obejmujące potencjalną współpracę prowadzoną miedzy Stronami w związku z realizacją przez ASM projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Stworzenie serwisu internetowego dla kobiet dopasowującego kreację do indywidualnych cech osobowych”.§2

    1. Strony przyjmują definicję Informacji Poufnych jako nieujawnione do powszechnej wiadomości informacje powzięte w związku ze współpracą prowadzoną przez Strony w jakiejkolwiek formie oraz wiadomości o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym, finansowym, personalnym, programowym, prawnym, danych osobowych lub innym bez względu na ich treść lub formę (w szczególności zaś informacje lub dane) lub inne wiadomości dotyczące ASM, wyniki lub inne rezultaty pracy intelektualnej, do których prawa należą do ASM – niezależnie od formatu, standardu lub systemu, włączając w to materiały i urządzenia niezbędne do ich pozyskania, funkcjonowania, używania lub innych celów.

    2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i materiałów:

  1. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

  2. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, a przedmiot ten zażądał ich ujawnienia oraz pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,

  3. które są powszechnie znane,

  4. które strona uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy,

  5. które były Partnerowi znane przed dniem podpisania niniejszej umowy.

 1. Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji w zakresie prowadzonej współpracy oraz przekazanych Informacji Poufnych przy okazji prowadzonej między Stronami współpracy.

 2. Obowiązek określony powyżej odnosi się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych niezależnie od tego czy Partner otrzymał je bezpośrednio od ASM czy też za pośrednictwem jej podwykonawców, bądź osób trzecich działających w jej imieniu.

 3. Partner zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji współpracy pomiędzy Stronami, będą miały styczność z Informacjami Poufnymi. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne.

 4. Strony zobowiązują się przetwarzać Informacje Poufne, tylko w związku z wykonywaniem swoich uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz w zakresie i celach zgodnych z niniejszą Umową.

 5. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres kolejnych trzech lat po jej wygaśnięciu, Partner nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, dla własnych potrzeb, ani w charakterze przedstawiciela jakiejkolwiek korporacji lub innego podmiotu, ani w żaden inny sposób: wykorzystywać ani udostępniać Informacji Poufnych dla jakichkolwiek celów nie związanych z współpracą stron; sprzedawać ani w żaden inny sposób osiągać zysków z tytułu Informacji Poufnych; oferować, ani sugerować firmom prowadzącym działalność konkurencyjną wykorzystania Informacji Poufnych.

 6. Jakiekolwiek przetwarzanie Informacji Poufnych a w szczególności ich przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy ASM jest możliwe tylko za jej uprzednim, pisemnym zezwoleniem.

 7. Partner zobowiązuje się do zastosowania dostępnych mu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Informacji Poufnych lub ich przetwarzania, w szczególności ich ochronę przed udostępnieniem osobą nieupoważnionym, zaborem, kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przypadkowa utratą.

 8. W przypadku, gdy Partner zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia Informacji Poufnych lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie ASM oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych lub materiałów o ich poufnym charakterze.

 9. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością ASM. Ujawnienie Informacji Poufnej nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych, poza prawem do wykorzystania zgodnie z umową.

 10. Partner na żądanie zwróci lub zniszczy wszelkie powierzone mu dokumenty i Informacje Poufne w jakiejkolwiek formie (także dane w wersji elektronicznej) nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji.

 11. Partner, bez pisemnej zgody ASM, nie może informować mediów ani umieszczać informacji w żadnych miejscach publicznych (np. w Internecie, na materiałach drukowanych lub w wersji elektronicznej itp.) przy jakim projekcie pracował, dla jakiej marki i jakiego Klienta (ASM) ani żadnych innych szczegółów technicznych bądź handlowych dotyczących współpracy z ASM.

§3

    1. Niniejsza umowa obowiązywać będzie przez czas nieokreślony. Bez wzglądu na powyższe, zobowiązanie do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych pozostaje w mocy przez okres kolejnych trzech lat od daty ostatniego udostępnienia Informacji Poufnych.

    2. W razie naruszenia przez Partnera postanowień niniejszej umowy Partner zapłaci ASM karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie w terminie 30 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Zapłata karty umownej nie wyklucza prawa ASM do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

    3. Do niniejszej umowy nie zostały zawarte żadne dodatkowe ustalenia ustne ani pisemne.

    4. Partner zobowiązuje się najpóźniej do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do zwrotu ASM wszelkich Informacji Poufnych objętych przedmiotem niniejszej Umowy mających postać rzeczową stanowiących tajemnicę i do złożenia oświadczenia, iż zwrot ten był kompletny i nie posiada on kopii tych informacji, w tym utrwalonych na innych nośnikach informacji.

    5. Strony oświadczają, że rozwiązanie oraz wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

    7. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy w sposób polubowny. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony polubownego rozwiązania sporu w czasie 30 dni, sądem właściwym dla rozwiązania tego sporu będzie sąd właściwy dla siedziby ASM.

    8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.Podpis Partnera Podpis ASM

………………………………………… …………………………………………


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna