Umowa partnerska o wspóŁpracy -wzórPobieranie 80.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar80.98 Kb.


UMOWA PARTNERSKA

O WSPÓŁPRACY

-wzór-

Zawarta w ____________ w dniu __________ pomiędzy:


Panem ________________________, przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą _________________________________, z siedzibą w________________________, przy _________________, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________________ pod numerem __________

Zwanym dalej Firma

a

"Grand Resurs SRL ," siedzibą w Ialoveni, Danceni, zarejestrowana 26.02.2008 pod nr. 1008600009532, 1008600009532 KP w Państwowym Urzędzie, numer licencji 029865 seria A MMII wydane w 08.10.2008, reprezentowany przez Pana POPA Adrian, zwaną dalej „PARTNERem”


Uzgodniły, co następuje:

§ 1

Oświadczenia

PARTNER oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i potencjałem niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej umowy oraz zapewnia, że jeżeli przepisy kraju, w którym ma siedzibę wymagają jakichkolwiek zezwoleń, certyfikatów lub innych podobnych zgód właściwych organów na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy, to zobowiązuje się posiadać stosowne zezwolenia, certyfikaty lub zgody.§ 2

Przedmiot Umowy

Niniejsza Umowa określa ramowe warunki świadczenia usług przez PRATNERA polegające na wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzenia doboru personalnego na stanowiska pracy wskazane przez Firma.CONTRACT DE COLABORARE


Semnat în ____________ la __________ între:

___________________ in calitate de director al companiei __________________cu sediul în _________________________, înregistrată în registrul întreprinderilor din __________ sub numărul ___________________, denumită în continuare FIRMA

Şi
„Grand Resurs SRL”, cu sediul în rl.Ialoveni, s.Dănceni, înregistrată la Camera înregistrării de Stat sub nr. 1008600009532, cod fiscal 1008600009532, licenţă număr 029865, seria A MMII, eliberată la 08.10.2008, reprezentată de domnul Adrian POPA în funcţia de administrator, denumită în continuare "Partener"

Au convenit asupra următoarelor:
§ 1

Preambul

PARTNERUL declară că are cunoştinţe, experienţă şi capacităţile necesare pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului contract şi pentru desfăşurarea legală a activităţii de recrutare şi plasare în cîmpul muncii peste hotare în conformitate cu prevederile legale pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractul în cauză.


§ 2

Obiectul Contractului

Obiectul contractului îl constituie prestarea, furnizarea activităţii de intermediere în scopul selectării persoanelor în interesul societăţii Firma, conform solicitărilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul contract.


 1. Przez dobór personalny Strony przyjmują poszukiwania, selekcję oraz rekomendowanie Kandydatów na stanowiska określone przez Firma.


§ 3

Zakres świadczonych czynności.


 1. PARTNER zobowiązuje się do organizacji doboru personalnego na stanowiska wskazane w opisie stanowiska pracy, zależnie od potrzeb projektu:

 1. przeprowadzenie selekcji kandydatów z zastosowaniem narzędzi selekcyjnych;
 1. wyboru kandydatów najlepiej spełniających kryteria określone przez Firmaw opisie stanowiska pracy.
 1. przekazania informacji uzyskanych podczas procesu doboru personalnego wraz z listą potencjalnych Kandydatów, z wyszczególnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji.
 1. PARTNER zobowiązuje się do każdorazowego powtórzenia procesu doboru personalnego w przypadku rozwiązania przez Firmę umowy zawartej z wybranym Kandydatem z przyczyn leżących po stronie zatrudnionego Kandydata, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez FIRMA niskiej wydajności pracy bądź też niskiej zdolności do jej świadczenia, czy też braku odpowiednich kwalifikacji. W takim wypadku nie należy się wynagrodzenie za powtórzenie procesu doboru personalnego.
 1. PARTENERUL va efectua lucrul de căutare, de selecţie, precum şi recomandarea candidaţilor pentru poziţiile specificate de către Firma.


§ 3

Modul de desfăşurare a colaborării.


 1. PARTENERUL va organiza selecţii de personal pentru poziţiile indicate în oferta de locuri de muncă conform următoarelor principii:
 1. să efectueze selecţia candidaţilor folosind instrumentele de selecţie;
 1. să selecteze cei mai buni candidaţi care îndeplinesc criteriile stabilite de către FIRMAîn descrierea ofertei de locuri de muncă.

 2. să transmită informaţia obţinută în timpul procesului de selectare a personalului cu o listă de candidaţi potenţiali, detaliind calificările deţinute de aceştia.
 1. PARTENERUL se angajează să repete procesul de selecţie de personal, în caz de reziliere a contractului individual de muncă între FIRMAşi candidatul ales, din motive imputabile angajatului, în special în cazurile în care FIRMAdenotă productivitate scăzută a muncii la angajatul respectiv sau din lipsa calificărilor adecvate postului de muncă în cauză. În acest caz, PARTENERUL va repeta procesul de selecţie a personalului şi va ramplasa angajatul respectiv cu un alt candidat pe cont propriu.

 1. Firma zapewni zatrudnienie, wyżywienie i zakwaterowanie wybranym na koszt firmy Kandydatom, którzy odpowiadać będą wymaganiom przez niego wskazanym z zastrzeżeniem warunków w umowie przewidzianych.

§ 4
Czas trwania Umowy


 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat od 01.11.2009 do 01.11.2014, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za miesięcznym okresem wypowiedzeniem.

 2. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 5
Obowiązki PARTNERA


 1. PARTNER zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i zasadami przyjętymi w danej dziedzinie i zgłoszonymi wymaganiami Firm; w szczególności PARTNER zobowiązuje się do rekrutowania Kandydatów odpowiadających kwalifikacjami wymaganiom stawianym przez Firmę, jak również gwarantowania, że Kandydaci spełniają określone kryteria.

 1. PARTNER przy wykonywaniu niniejszej umowy powinien stosować się do wskazówek i sugestii Firmy co do sposobu wykonywania czynności.
 1. W przypadku stwierdzenia braku przydatności do pracy bądź też niestawienia się do pracy Kandydata rekomendowanego przez PARTNERA, PARTNER zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa w jego miejsce.

3. FIRMAva oferi locuri de muncă, precum şi hrană şi cazare plătite de FIRMAcandidaţilor selectaţi şi angajaţi printr-un contract individual de muncă, care îndeplinesc cerinţele specificate de către acesta în oferta de locuri de muncă.

§ 4

Durata de aplicare a Contractului


 1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani, din 21.09.2009 pînă la 21.09.2014, cu posibilitatea de reziliere de către una dintre părţi, cu o perioadă de preaviz de o lună.

 2. Rezilierea contractului prevede ca preavizul să fie expediat celeilalte parţi contractante în scris.

§ 5

Obligaţiile PARTENERULUI


 1. PARTENERUL se angajează să pună în aplicare prezentul acord, cu diligenţa necesară, în conformitate cu cele mai bune cunoştinţe şi principiile legale adoptate în domeniul respectiv cu respectarea condiţiilor descrise în cererea de locuri de muncă ale companiei „Solano” Import-Export. PARTNERUL este de acord să recruteze candidaţi calificaţi care să corespundă cerinţelor, precum şi să garanteze că solicitanţii îndeplinesc anumite criterii de calificare descrise în oferta de muncă primită de la Firma.

 2. PARTNERUL aplică, în vederea executării prezentului acord, sfaturile şi sugestiile primite de la Firma, cu privire la modul de efectuare a selectării candidaţilor.

 1. În cazul în care candidatul recrutat de PARTENER nu corespunde calificărilor cerute, PARTENERUL se angajează să aranjeze o înlocuire a acestui candidat pe cont propriu.
 1. PARTNER zobowiązany jest do udzielenia wybranym przez FIRMĘ Kandydatom niezbędnej pomocy przy pozyskaniu wiz do pracy na terytorium Polski.
 1. PARTNER zobowiązany jest do informowania Kandydatów o warunkach klimatycznych panujących w Polsce, o związanych z nimi ubraniem, o obowiązku zapewnienia we własnym zakresie wyżywienia.


§ 6

Obowiązki Firmy
Firma zobowiązuje się do:


 1. Udzielania PARTNEROWI informacji niezbędnych do właściwego wykonania umowy.
 1. Przekazania PARTNEROWI, pisemnej decyzji w przedmiocie akceptacji wybranych Kandydatów. 1. Zapewnienia pracy dla wybranych Kandydatów przez okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy.
 1. Wykonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem Kandydatów rekomendowanych przez PARTNERA, w szczególności sporządzenia i zawarcia umów o pracę oraz dokonania wymaganych przepisami prawa zgłoszeń.
 1. Świadczenia czynności w zakresie zapewnienia zakwaterowania wybranych Kandydatów na koszt firmy pracodawcy, poprzez zakwaterowanie ich w warunkach spełniających normy sanitarne. Strony umowy rozumieją przez to: zapewnienie miejsca zamieszkania (tj. budynek mieszkalny, bądź mieszkanie).


 1. PARTENERUL este obligat să furnizeze candidaţilor selectaţi de către FIRMAasistenţa necesară în obţinerea de vize pentru a lucra pe teritoriul Poloniei.

 2. PARTENERUL este obligat să informeze candidaţii de condiţiile climatice predominante în Polonia, legate de îmbrăcăminte şi de specificul alimentelor şi bucatelor.§ 6

Obligaţiile FIRMEI
FIRMAse angajează să:


 1. Să furnizeze PARTNERULUI informaţia necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
 1. Să transmită în scris către PARTENER decizia cu privire la aprobarea candidaţilor selectaţi.

 2. Să asigure candidaţilor selectaţi lucru pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pînă la 12 luni.
 1. Se efectueze toate activităţile legate de pregătirea documentaţiei referitoare la încadrarea în muncă a candidaţilor recomandaţi de către PARTENER, în special, pregătirea şi încheierea de contracte şi notificările ministeriale legale pentru intrarea în ţară şi primirea vizei de muncă.
 1. Să furnizeze candidaţilor selectaţi cazare plătită de Firma, care să corespundă normelor sanitar-igienice. Părţile contractuale convin de comun acord asupra condiţiilor de cazare: tipul cazării (de exemplu casa, apartament, la fel şi costul cazării). 1. Zapewnienia Kandydatom możliwości otwarcia kont bankowych w Polsce wg prawa Polskiego.
 1. Terminowego wypłacania Kandydatom wynagrodzenia za pracę, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia pracy, w wysokości w zależności od wykonywanej przez Kandydatów pracy. 1. Wynagrodzenie będzie nie mniejsze niż najniższe wynagrodzenie zgodne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. FIRMA zapewni pracownikom ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Pracodawca przeszkoli ludzi w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapewni odpowiednie wyposażenie zależne od pracy.

 3. Umowy indywidualne będą zwierane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 4. Umowy indywidualne będą zgodne z warunkami przedstawionymi PARTNEROWI.

 5. Pracodawca oferuje się wspomóc kandydata w procedurach uzyskania zezwolenia na pracę zgodnie z polskim prawem;

 6. Pracodawca zobowiązuje się wziąć odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich formalności i kosztów transportu do Mołdawii związanych z transportem rannych lub osoby zmarłej, jeżeli nieszczęśliwe zdarzenia miały miejsce po spełnieniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na koszt pracodawcy.

 7. Pracodawca jest odpowiedzialny za wysłanie odpowiednich dokumentów do placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych Mołdawii i Polski na własny rachunek.

 8. Pracodawca jest zobowiązany regularnego sprawdzania przestrzegania prawa pracy w przypadku zatrudnienia osób wybranych przez PARTNERA.

§ 7
Oferty pracy, warunków zatrudnienia


 1. Obowiązki

Pracownicy, w zależności od miejsca pracy, będą posiadali prawa, zgodnie z indywidualną umową o pracę.

PARTNER wybierze personel do pracy na następujące stanowiska: konstruktorów, kierowców, kelnerów, kucharzy i innych pracowników niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do działalności przemysłowej i rolniczej. Osoby poszukujące pracy będą posiadały wymagane kwalifikacje do tego stanowiska.
2. Czas pracy

Indywidualne umowy o pracę między pracodawcą i pracownikiem zostaną podpisana na okres od 3 miesięcy i 12 miesięcy.
 1. Warunki zatrudnienia

Koszty podróży z Mołdawii do Polski pokrywa pracownik.

Pracodawca zapewnia pracownikom wolne miejsce pracy. Wymagania wobec osób poszukujących pracę, w zależności od oferty pracodawcy:

• Możliwość porozumienia się na poziomie średnim w języku rosyjskim;

• Przeciw pracownikowi nie toczy się postępowanie prawne;

• Pracownik jest w wieku od 24 do 56 lat;

• Pracownik jest zdolny do pracy;

• Pracownik nie ma prawnego zakazu opuszczania kraju lub innych ograniczeń w swobodnym przepływie poza granicami kraju;
PARTNER sprawdzi warunki zatrudnienia pracowników z Mołdawii. PARTNER ma prawo do złożenia w języku rumuńskim i polskim indywidualnych umów o pracę między stroną skarżącą a FIRMĄ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy współpracy.
Dzień pracy dla pracownika jest ustalony na 8 godzin dziennie, rozpoczyna się o godzinie 08.00 i kończy o godzinie 17.00 z godzinną przerwą. W razie konieczności możliwe jest przekroczenie normalnego czasu pracy. Pracownicy będą pracować 5 dni w tygodniu, dni wolne ustalane są na sobotę i niedzielę. Zapłaty za pracę na wakacje, ferie i w nocy oraz w niekorzystnych warunkach, jest realizowane zgodnie z prawodawstwem kraju zatrudnienia.


 1. Liczba ofert pracy i wynagrodzenia

FIRMA będzie corocznie składać co najmniej 10 ofert miejsc pracy miesięcznie o stawce wynagrodzenie pensji co najmniej 1500PLN miesięcznie. Będą one zgłaszane przez e-mail, co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pracy.


§ 8
Sposób dokonywania płatności za usługi

Opłaty za usługi są wypełniane przez wpłacającego w wymiarze 15 (piętnaście) dolarów za każdego zatrudnionego pracownika, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty przybycia pracownika do pracodawcy.
§ 9
Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  treści i wykonania Umowy, poza tymi, które zostały ujawnione za pisemną zgodą Stron i tylko w zakresie ich ujawnienia.

 2. Wszelkie informacje dotyczące zawarcia, treści i wykonywania Umowy, nie podane do wiadomości publicznej, stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstw Stron.

 3. PARTNER zobowiązuje się do:

 1. Zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostały mu powierzone przez FIRMĘ lub powzięte przez PARTNERA w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

 2. Przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu, w jakim zostały jej powierzone.

 3. Ochrony powierzonych informacji przed niepowołanym dostępem lub utratą,

 1. Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania niniejszej Umowy jedynie uprawnionym do tego władzom na ich żądanie.

 2. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyn i sposobu jej rozwiązania, Strony zobowiązują się przekazać sobie nawzajem wszelką korespondencję, dokumentację, materiały, dyskietki magnetyczne, taśmy lub inne nośniki przechowywania danych stanowiące własność Strony, która wystąpiła z żądaniem ich wydania oraz ich kopie, jeżeli pozostają w związku z niniejszą Umową.

§ 10
Postanowienia końcowe


 1. PARTNER zobowiązuje się do nie podejmowania w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie 6 miesięcy od dnia jej wygaśnięcia, świadczenia usług tożsamych z usługami objętymi niniejszą umową na rzecz innych niż FIRMA podmiotów świadczących usługi konkurencyjne dla FIRMY na terytorium Polski.

 2. Wszystkie Załączniki dodane do treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

 3. W razie całkowitego lub częściowego niewykonania umowy, z opóźnieniem lub częściowego niewykonania zobowiązań wynikających do wypłaty odszkodowania.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Firma.
 1. Wszelkie zmiany wnoszone do niniejszej Umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują polskie przepisy powszechnie obowiązujące.
 1. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej po jednym egzemplarzu umowy dla każdej ze Stron.
 1. Să ofere sprijin Candidaţilor pentru deschiderea conturilor bancare în Republica Polonia.
 1. Să asigure la timp remunerarea pentru munca de candidaţilor, lunar pînă la data de 10 a lunii următoare celei lucrate, în funcţie de activitatea desfăşurată de Candidaţi. 1. Sa asigure Candidaţilor achitarea concediului anual în conformitate cu legislaţia muncii a Republicii Polonia.

 2. Să asigure lucrătorii din contul Patronului cu asigurare medicală în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Polone.
 1. FIRMAva instrui lucrătorii în domeniul securităţii muncii şi-i va asigura cu echipamentul special în dependenţă de specificul activităţilor la locul de muncă.
 1. Să respecte şi să menţină oferta de locuri de muncă în conformitate cu prevederile prezentului contract;

 2. Să încheie contracte individuale de muncă în condiţiile oferite colaboratorului;
 1. Să efectueze demersurile necesare conform legii poloneze privind obţinerea permisului de muncă;
 1. Să-şi asume responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi achită cheltuielile de transport către R.Moldova, necesare pentru transportarea persoanei accidentate sau al defunctului în cazul în care acestea au avut loc în urma îndeplinirii obligaţiilor prezentului contract din contul Angajatorului.

 2. Îşi asumă responsabilitatea pentru expedierea actelor corespunzătoare la misiunea diplomatică şi oficiul consular al Moldovei în Polonia din contul său sau al Angajatorului.
 1. Să verifice periodic respectarea de către Angajatori a legislaţiei muncii în cazurile angajării persoanelor selectate de către PARTENER.

§ 7

Locuri de muncă oferite, condiţii de angajare


 1. Atribuţii

Angajaţii, în funcţie de locul ocupat, vor avea atribuţii conform contractului individual de muncă.

PARTENERUL va selecta personal pentru următoarele funcţii: constructori, şoferi, chelneri, ajutori de bucătari şi alt personal necalificat necesar în domeniul industrial şi agricol. Persoanelor care solicită locuri de muncă li se va cere calificarea respectivă funcţiei.

2. Durata angajării

Contractele individuale de muncă dintre Beneficiar şi angajat vor fi încheiată pe o perioadă determinată între 3 luni şi 12 luni.
 1. Condiţiile de angajare

Cheltuielile pentru drum din Moldova şi pînă în Polonia sunt puse pe seama angajatului.

Patronul îi va oferi gratuit angajatului loc de trai.

Persoanele care solicită locuri de muncă conform ofertei Beneficiarului, vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:


 • Sa vorbească la un nivel mediu limba rusă

 • Să nu aibă antecedente penale nestinse

 • Să aibă o vîrstă cuprinsă între 18 şi 56 de ani;

 • Să fie calificate pentru funcţia pe care o solicită;

 • Să fie apt de muncă;

 • Sa nu aibă interdicţia legală de a părăsi ţara ori alte limitări la libera circulaţie în afara hotarelor ţării;

Verificarea condiţiilor de angajare va fi realizată de către Colaborator. Tot acesta va întocmi, redacta în limba română şi poloneza contractele individuale de muncă dintre solicitant şi Beneficiar. în conformitate cu prezentul contract de colaborare.

Pentru SALARIAT este stabilit ziua de muncă de 8 ore;

Ziua de muncă începe la 08.00 şi se sfârşeşte la 17.00 cu pauză de o oră. în caz de necesitate este posibilă depăşirea timpului normat de muncă. SALARIATUL va munci 5 zile pe săptămână, zilele de odihnă stabilite sunt sâmbăta şi duminica. Plata pentru munca în zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă, pe timp de noapte şi în condiţii nefavorabile, pentru munca prestată supra orelor din program, este efectuată conform legislaţiei în vigoare a ţării angajatoare.

 1. Numărul de locuri de muncă

FIRMAva oferi anual nu mai puţin de 10 de locuri de muncă cu salariul de cel puţin 1500PLN lunar. Acestea vor fi solicitate prin intermediu poştei electronice cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada începerii muncii de către angajaţi.


§8

Modul de achitare a serviciilor
Tarifele pentru serviciile prestate de către Colaborator sunt determinate în mărime 15 (trei sute) dolarow pentru fiecare pentru fiecare aplicant recrutat şi angajat, pe care FIRMAîi va achita în contul PARTENERULUI în cel mult 5 zile lucrătoare din data în care lucrătorul ajunge la angajator.

§ 9

Clauza de Confidenţialitate


 1. Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea oricărei informaţii cu privire la conţinutul şi punerea în aplicare a acordului, cu excepţia celor care au fost dezvăluite cu acordul scris al părţilor şi numai în măsura în care este convenită de comun acord divulgarea lor.

 2. Orice informaţii cu privire la încheierea, conţinutul şi punerea în aplicare a acordului nu poate fi făcută publică şi constituie Secrete de Afaceri ale Părţilor.
 1. PARTENERUL este de acord să:

 1. Păstreze discreţia informaţiei, care a fost încredinţată lui de către FIRMAsau aflate de către PARTENER în legătură cu executarea prezentului Contract.
 1. Prelucreze informaţia furnizată numai în scopul pentru care aceasta a fost încredinţată.

 2. Protejeze informaţia conferită de accesul neautorizat sau pierdere.

 1. Părţile sunt autorizate să furnizeze informaţii cu privire la încheierea, conţinutul şi punerea în aplicare a prezentului acord, numai autorităţilor de stat competente, la cererea acestora.

 2. În caz de reziliere, indiferent de cauza şi modul de terminare a acesteia, părţile se angajează să furnizeze reciproc, cu toată corespondenţa, documentele, materialele, dischetele magnetice, casete sau alte suporturi de stocare deţinute de către partea care a solicitat eliberarea lor şi a copiilor, în legătură cu acest acord.§ 10
Dispoziţii finale

 1. PARTENERUL se angajează să nu presteze pe teritoriul Poloniei, pe durata prezentului acord şi în termen de 6 luni de la data expirării acestuia, servicii echivalente cu serviciile reglementate de prezentul acord, pentru alte companii concurente cu Firma.


 1. Toate Anexele la prezentul acord vor face parte integrantă din acesta.
 1. Neexecutarea totală sau parţială, neexecutarea parţială sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale atrage plata de daune interese de către debitorul obligaţiei încălcate.
 1. Orice litigii care pot apărea în temeiul prezentului acord se soluţionează de către instanţele de drept competente din ţara de rezidenţă a companiei Firma.
 1. Orice modificare a prezentului acord se va face sub sancţiunea nulităţii, dacă nu a fost efectuată în forma unui act adiţional scris, semnat de ambele părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute expres în dispoziţiile din acord.
 1. În problemele care nu sunt reglementate de prezentul acord se aplică reglementările poloneze general aplicabile.

 2. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu putere juridică egală, fiecare dintre ele în limbile poloneză şi moldovenească, o copie a acordului pentru fiecare parte.
Firma:

Dyrektor firmy Firma

………………………….
PARTNER:

Dyrektor firmy „GRAND RESURS”S.R.L.

Victor Maleru

………………………….

PARTENER:

Administratorul „GRAND RESURS”S.R.L.

Victor Maleru

………………….………….Firma:

Directorul firmei Firma

……………………………..


Pobieranie 80.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna