Umowa (projekt) zawarta w dniu roku w Grudziądzu pomiędzy opec-system sp z o oPobieranie 16.97 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.97 Kb.

Załącznik nr 5

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu …………………. 2014 roku w Grudziądzu pomiędzy OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 000039481, posiadającą REGON 341136540, NIP 876-245-62-05, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Grzegorza Przekazińskiego – Prezesa Zarządu,

a

……………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą


o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z ofertą złożoną w dniu … 2014 roku oraz na podstawie warunków technicznych


do projektowania stanowiących załącznik nr 1-3, przedmiotem umowy jest opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, nakładczych wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami w zakresie:

 1. modernizacji węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku przy Al. 23 Stycznia 52/58
  w Grudziądzu;

 2. budowy węzła ciepłowniczego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Mieszka I w Grudziądzu (działka nr 1/8 obr. 10);

 3. budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Mieszka I w Grudziądzu (działka nr 1/8 obr. 10).


§ 2

Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 - 3 nastąpi do dnia 15 maja 2013 roku.


§ 3

 1. Przekazanie projektów nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie zakończenia zadania.

 2. Zamawiający otrzyma dokumentację projektową w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF, w tym rysunki opracowane w programie AutoCad, schematy w formacie dwg. Kosztorys inwestorski Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz
  w postaci elektronicznej na płycie CD-R

 3. Do protokołu przekazania projektów załączone będą oświadczenia o ich kompletności.


§ 4

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtem na kwotę ……………… (słownie: ………………00/100) złotych netto + należny podatek od towarów
  i usług) a w tym:

 1. za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 pkt 1 - ………….. złotych netto + należny podatek VAT;

 2. za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 pkt 2 - ………… złotych netto
  + należny podatek VAT;

 3. za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 pkt 3 - ………… złotych netto
  + należny podatek VAT.

  1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane
   z projektowaniem w tym również opłaty za mapy do celów projektowych, opłaty
   za uzgodnienia oraz inne poniesione koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

  2. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji.


§ 5

 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami wystawionymi osobno po wykonaniu każdego z projektów określonych w § 1 pkt
  1-3 objętych przedmiotem umowy.

 2. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane przez wyznaczonych przedstawicieli stron protokoły odbioru.

 3. Należności płatne będą przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.


§ 6

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;

 2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy
  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;

 3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

 1. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 2. Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych
  z wynagrodzeniem Wykonawcy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych

w umowie zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.
§ 7

 1. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie Michał Mularczyk
  tel. 56 4506204, e-mail: m.mularczyk@system.opec.grudziadz.pl

 2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………... ……….

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.


§ 8

Pod rygorem odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, do realizacji umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.


§ 9

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 3.

§ 10

Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.


W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna