Umowa prowadzenia kampanii reklamowejPobieranie 20.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.65 Kb.
UMOWA PROWADZENIA KAMPANII REKLAMOWEJ

W SYSTEMIE GOOGLE ADWORDS

zawarta dnia …………………………… w ………………………………………………… pomiędzy:

nazwa "AGAPE" s.c.

ul.Gorkiego 53/38 92-519 Łódź

REGON: 100070492

NIP: 728 258 64 33

zwanym dalej Wykonawcą

a

imię i nazwisko/ nazwa ..…………………………………………………………………………........................adres zam./ siedziba .......................................................................................................…………………………………………………………………………………………

PESEL/REGON: …………………………..........………………………………….....

NIP: ..........……………………………………………………………………………..

zwanym/ą dalej Zamawiającym.
§ 1


1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia w imieniu Zamawiającego kampanii reklamowej w systemie Google AdWords.

2. Zamawiający zleca Wykonawcy kierowanie potencjalnych klientów na swoją stronę internetową o adresie …........................................................................................................

3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i ciągle udoskonalać zestaw słów kluczowych odpowiedzialnych za wyświetlanie poszczególnych reklam tekstowych.

Podczas realizacji tego zadania Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby dobór słów kluczowych był jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego, tzn. żeby możliwie najmniejszym kosztem pozyskać jak najwięcej potencjalnych klientów.

4. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i udoskonalać wyświetlane reklamy tekstowe. Podczas realizacji tego zadania Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby treści reklam w powiązaniu z przypisanymi do nich słowami kluczowymi były jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego, tzn. żeby możliwie najmniejszym kosztem przyciągały uwagę jak największej liczby potencjalnych klientów.

5. W oparciu o pomiar skuteczności i ciągły monitoring Wykonawca będzie optymalizował wszelkie parametry kampanii w celu możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania budżetu przeznaczonego na kampanię, aby Zamawiający osiągnął możliwie największy zwrot z inwestycji.

6. Wykonawca podczas prowadzenia kampanii ma obowiązek brać pod uwagę wszelkie zalecenia i sugestie Zamawiającego – w tym sposób rozłożenia budżetu (np. miesięczny lub dzienny limit).

7. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać cykliczne raporty z przebiegu kampanii przez cały okres jej trwania (nie rzadziej niż raz na tydzień). Charakter i postać tych raportów kształtowane są w oparciu o konsultacje z Zamawiającym w celu uczynienia raportów możliwie najbardziej przydatnymi dla celów Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę z należytym staraniem zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w trakcie jej obowiązywania, do czasu całkowitego wyczerpania środków otrzymanych na prowadzenie kampanii.


§ 2


1. Strony zgodnie postanawiają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana każdorazowo przy dokonaniu wpłaty na konto Wykonawcy w oparciu o zestawienie.

2. Wpłacona kwota netto, pomniejszona o wynagrodzenie Wykonawcy (wyliczone zgodnie z punktem 2.1) stanowi budżet kampanii.


3. Budżet kampanii jest wykorzystywany do pokrycia kosztów kliknięć reklam ponoszonych na rzecz:

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Numer VAT IE 6388047V.

4. W raportach cyklicznie wysyłanych Zamawiającemu znajdować się będą szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania przez Wykonawcę środków powierzonych w ramach budżetu kampanii.

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć kampanię przed upływem 3dni roboczych od pojawienia się na swoim koncie wpłaty dokonanej tytułem niniejszej umowy.

6. Wykonawca ma prawo wstrzymać kampanię gdy tylko wykorzysta powierzony budżet.


7. Płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku: Alior Bank S.A. nr rachunku 64 2490 0005  0000 4500 5632 6253.
§ 3


1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.

2. Umowa może zostać pisemnie rozwiązana przez każdą ze stron bez podania powodu z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zerwanie umowy przez którąkolwiek ze stron nie obliguje do zwrotu wpłaconych środków.

4. Jakiekolwiek środki pieniężne wpłacone przez Zamawiającego na konto Wykonawcy po wysłaniu wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron nie podlegają zwrotowi w całości i nie mają wpływu na postanowienia zawarte w punktach 3.3 i 3.4.

5. Wypowiedzenie może być dostarczone na email lub tradycyjną pocztą na adres odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 4


1. Strony zobowiązują się do zachowania w pełnej tajemnicy postanowień niniejszej umowy, w szczególności do nie udostępniania jej bez uprzedniego porozumienia osobom postronnym.

§ 5


1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w kampanii.


§ 6


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy, nie wyłączając sporu w zakresie co do interpretacji, ważności czy sposobu wykonania umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.


3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


4. Umowa jest podpisywana przez osoby mające zdolność do czynności prawnych, będącymi stronami umowy lub mające stosowne upoważnienia.


5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Wykonawca Zamawiający


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna